up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله تغذيه گاو خشك PDF
QR code - تغذيه گاو خشك

تغذيه گاو خشك

تغذيه گاو خشك و انتقالي (1)

● دوره Far-off خشكي
▪ اهداف دوره Far-off خشكي شامل :
- حفظ نمره وضعيت بدني
- حفظ ذخائر پروتئيني و عضلاني
- نوسازي ديواره شكمبه و فراهم كردن ويتامين ها و مواد معدنيمورد نياز مي باشد.
طي دوره Pre-fresh مواد مغذي مورد نياز افزايش يافته درحالي كه ماده خشك مصرفي كاهش مي يابد. غلظت مواد مغذي جيره بايد افزايش يابد. توازنمواد معدني جيره در اين دوره مهم مي باشد. نياز است ميكروب هاي شكمبه و پرزهايشكمبه نيز براي سطوح بالاتر كنسانتره آماده باشند. در اين دوره خوشخوراكي جيره مهماست.
انرژي مورد نياز يك گاو تازه زا معمولا بيشتر از انرژي تأمين شده مي باشد. هر اقدام جهت كاهش (درجه) كتوز مزمن، به افزايش ماده خشك مصرفي، افزايش شير توليديو توليد مثل بهتر منجر خواهد شد. به ويژه گروه هاي گاو تازه زا به توليدكننده كمكميكند تا زمان مصرف علوفه با كيفيت بالاتر و افزودنيهاي خوراكي را براي گاوهايي كهبيشترين پاسخ را دارند برنامه ريزي نمايند. افزودني هاي خوراكي گاو تازه زا شاملپروپيونات كلسيم، كولين، نياسين و كشت مخمر مي باشد.
افراد بسياري فقط يك هدفبراي گاو تازه زا دارند، آن ها مي خواهند دامپزشك را دور نگه داشته و خودشان نيز ازگاو نگهداري نكنند.
هدف اصلي مشاهده جفت ماندگي ، كتوز حاد و تب شير كم و ياجابجايي شيردان خوب است .
اما توليد بالاتر تنها به شرطي تأمين مي شود كه مابراي گاو تازه زا اهداف بيشتري در نظر بگيريم. آن ها بايد تا جايي كه ممكن است زود،و به مقدار زيادي خوراك بخورند و داراي مشكلات متابوليكي تحت باليني كمي باشند.
● اهميت گوساله زايي گاو برايتوليد شير
تعدادي از توليدكنندگان اهميت كمي به بيماري هايمتابوليكي مي دهند، زيرا آن ها با گاو تازه زا براي مدت طولاني سروكار ندارند. هرچند، آنها نمي توانند تشخيص دهند، ولي مشكلات مزمن ( تحت باليني ) مي تواند بهتوليد شير آسيب وارد نمايد. پيش بيني مي شود كه ۵۰ درصد گاوها داراي تب شير مزمن درروز زايش مي باشند. اين مسئله گاو را به كمتر خوردن و ايجاد ساير مشكلات سلامتيمستعد مي كند. بيشتر گاوهاي پرتوليد، كتوز مزمن را تجربه كرده اند. كاهش شدت كتوزمي تواند باعث شود كه گاو حوراك بيشتري خورد ه و ۵ ۴۵ تا ۷ ۴۷ كيلوگرم شير در روز وشايد بيشتر توليد نمايد.
تغذيه و مديريت گاو Far-off
دوره Far-off از روز ۶۰تا۲۱ پيش از زايش را شامل ميشود. اهداف دوره Far-off شامل حفظ و نگهداري وضعيت بدني، حفظ ذخاير پروتئيني وعضلاني، نوسازي ديواره شكمبه و فراهم كردن ويتامين ها و مواد معدني مورد نياز ميباشد.
● مصرف
براي گاوهاي Far-off ، ماده خشك مصرفي مورد انتظار ۲ ۲-۲ درصداز وزن بدن مي باشد. بنابراين يك گاو ۶۱۴ كيلوگرم مي تواند ۶ ۱۳-۳ ۱۲ كيلوگرم مادهخشك را در هر روز مصرف نمايد. گاوها به مقادير ويژه اي ( پوند يا گرم ) از موادمغذي نياز دارند نه به درصدهاي مواد مغذي. بنابراين، جيره ها را با مقادير واقعيبراي سنجش ماده خشك مصرفي متوازن كنيد.
● وضعيت بدني
بهترين حالت اين است كه گاوهاي خشك داراي نمره وضعيت بدني ۵ ۳ باشند واين وضعيت را تا روز زايش حفظ نمايند.گاوها در اواخر دوره شيردهي از انرژي جيرهبراي جايگزين كردن ذخاير بدني، كارآمدتر از گاوهاي خشك مي باشند (بازده ۷۵ درصد درمقابل ۶۰ درص) .بنابراين، توصيه مي شود كه گاوها طي اواسط تا اواخر دوره شيردهينمره وضعيت بدني خود را افزايش داده و نمره وضعيت بدني مناسب براي گوساله زايي را (۵ ۳) به جاي دوره خشكي در اين زمان به دست آورند.
اگر گاوها در اواخر دوره شيردهيبسيار سنگين باشند، بايد از مقدار انرژي جيره در آن زمان كاست. هيچ وقت نبايد تلاشكرد تا جيره گاوها را طي دوره خشكي افزايش داد زيرا گاوها در معرض شرايط نامطلوبكتوز قرار گرفته و شروع به ذخيره چربي در كبد مي نمايند.
پژوهشگران ايالتميشيگان دريافتند كه گاوهايي كه طي دوره خشكي چربي بدني ذخيره كردند، در دورهشيردهي بعدي داراي شير توليدي بيشتري بوده و در اولين تلقيح آبستن مي شوند. اما،گاوها در اين مطالعه در داراي نمره وضعيت بدني ۷۷ ۲ بودند. گاوها بسيار لاغر بوده وبه وزن بدن بيشتري نياز داشتند.
در اين شرايط، بهتر اين است كه نمره وضعيت بدني طيدوره خشكي افزايش يابد. اما، بايد تلاش كنيم كه در مرحله اول گاو لاغر وارد دوره Dry-off نشود. اين مساله به ويژه زماني اهميت بيشتري دارد كه گاوهاي خشك لاغرنتوانند از گاوهايي كه داراي شرايط مناسب براي خوراكدهي هستند، جدا شوند. گاوهاييكه داراي نمره وضعيت بدني بالا هستند ( بيشتر از ۷۵ ۳) با احتمال بيشتري مصرف كمتر،كتوز و ساير بيماري هاي متابوليكي را در قبل و بعد از زايش دارا هستند.
● ذخاير پروتئيني وعضلاني
(NRC (۱۹۸۹توصيه نموده است كه جيره هاي گاوهاي خشكداراي ۱۲ درصد پروتئين خام باشد. بيشتر متخصصان تغذيه معتقدند كه اين توصيه برايدوره Far-off مي باشد. بعضي متخصصان تغذيه ۱۳-۱۲ درصد پروتئين خام را براي اطمينانتوصيه كرده اند. (NRC (۲۰۰۱ پروتئين قابل متابوليسم مورد نياز را بر اساس روزهايآبستني و وزن گوساله متولد شده پيش بيني نموده است. براي مثال گاوي با وزن ۷۳۰كيلوگرم كه در روز ۲۴۰ آبستني قرار دارد ۴ ۱۴ كيلوگرم ماده خشك در هر روز مصرفخواهد كرد و به ۸۷۱ گرم پروتئين قابل متابوليسم در هر روز نياز دارد.
اين مقداربرابر با ۶ درصد پروتئين قابل متابوليسم در جيره ها يا ۹ ۹ درصد پروتئين خام ميباشد، به شرط آن كه جيره به خوبي براي بخش هاي پروتئيني متوازن شده باشد.يك زيرنويسدر (NRC (۲۰۰۱ به خواننده توضيح مي دهد كه ۱۲ درصد پروتئين خام مي تواند به طورحقيقي موردنياز باشد تا نياز گاوها برآورده شود و اين به علت اتلاف پروتئين ميباشد.
خورانيدن پروتئين كمتر از حد، طي دوره خشكي مي تواند ذخاير پروتئيني گاورا تهي نمايد. اين مساله مي تواند توليد شير ، عملكرد توليدمثل و سلامت گاوها طيدوره شيردهي بعدي را كاهش دهد.در مطالعه اي، افزايش پروتئين جيره از ۹ به ۱۳ درصددر تليسه ها از روز۷۰ تا ۰ پيش از زايش، مقدار شير را در اولين دوره شيردهي از ۸۰۷ ۱۰ كيلوگرم به ۷۲۰ ۱۱ كيلوگرم افزايش داد. متاسفأنه بسياري از گاوداران برايگاوهاي Far-off جيره هاي سيلويي و داراي علوفه با كيفيت پايين يا مرتع در نظر ميگيرند. آنها هيچ پروتئيني را اضافه نكرده و بنابراين بخش پروتئيني جيره ۸ تا ۱۰درصد مي باشد.
● نوسازي ديوارهشكمبه
مطلوب ترين حالت اين است كه طي دوره Far-off ، جيره هايبا علوفه بالا به ويژه علوفه داراي ساقه هاي بلند نظير يونجه خورانيده شود. علوفهبه حفظ پرشدگي بالاي شكمبه، تحريك حركت عضله و ترميم ديواره آسيب ديده آن در شرايطيكه به گاوها جيره هاي با غلات بالا خورانيده مي شود، كمك مي نمايد. اين مساله ميتواند ماده خشك مصرفي و توليد بالاتر را بعد از زايش تحريك كند. مزيت ديگر خورانيدنجيره با علوفه بالا، اين است كه در مجموع، داراي انرژي كمتري هستند و به جلوگيري ازچاق شدن گاو طي دوره خشكي كمك مي نمايند. انواع مختلفي از علوفه مي تواند به گاوهاي Far-off خورانيده شود.
درصد سديم و پتاسيم جيره Far-off براي جلوگيري از تب شير مهمنمي باشد، ولي به طور قطع جيره گاوهاي پيش از زايش بايد از نظر مواد معدني متوازنباشد. علوفه هائي كه محتوي مقدار زيادي دانه مي باشند، مثل سيلوي ذزت ، بايد بصورتمحدود خورانده شوند و معمولاً بهترين راه اين است كه ذرت سيلويي به ۴۰-۳۰ درصد ازماده خشك جيره محدود شود.
● ويتامين ها و موادمعدني
اگر يك گاو در دوره Far-off در معرض محدوديت ويتامين هاو مواد معدني موردنياز قرار گيرد، اثرات آن تا زمان بعد از زايش يا تا زمان توليدمثل بعدي گاو ديده نخواهد شد. مواد معدني كمياب و ويتامين E به طور ويژه اي برايجلوگيري از جفت ماندگي و ادم پستان مهم مي باشد. امكانات زيادي براي افزودن ويتامينها و مواد معدني براي گاوهاي شيري فراهم نشده است.
بعضي گاوداران سعي مي كنندتا مكمل ها را به صورت انتخاب آزاد بخورانند. اين روش قابل اطمينان نمي باشد. اگرخورانيدن به صورت گروهي باشد، مهمترين كار اين است كه مكمل ها را با TMR مخلوط كنيم .
● مديريت و تغذيهگاوهاي خشك Pre-fresh
در ۱۵-۱۰ سال گذشته، گاوداران شير توليدي را در مزرعه شانافزايش دادند زيرا شروع به خورانيدن جيره Pre-fresh به گاوهاي خشك از ۲۱ روز قبل اززايش تا روز زايش نمودند. مديريت وتغذيه گاو طي سه هفته قبل از زايش و بعد از آن،به مقدار زيادي توليد گاوها را براي يك دوره شيردهي كامل تعيين مي نمايد. طي دوره Pre-fresh احتياجات تغذيه اي گاوها افزايش مي يابد در حالي كه ماده خشك مصرفي كاهشمي يابد بنابراين غلظت مواد مغذي جيره بايد افزايش يابد. توازن مواد معدني جيره دراين زمان بسيار مهم مي باشد. همچنين، ميكروب هاي شكمبه و پرزهاي شكمبه از تنظيمتدريجي به كنسانتره بيشتر سود مي برند.
▪ مزاياي بسيار زيادي در جيره Pre-fresh وجود دارد:
۱) بيماري هاي متابوليكي كاهش مي يابد كه به علت بهبود توازنمواد معدني مي باشد. اگر تمام گاوهاي خشك در يك گروه باشند، به علت هزينه هاي مكملو وجود علوفه، مشكل خواهد بود كه مواد معدني مناسب تامين گردد.
۲) كتوز حاد ومزمن كاهش مي يابد. اين امر با افزايش غلظت انرژي جيره انجام مي شود. اگر يك مزرعهدار فقط يك گروه خشك داشته باشد، غلظت انرژي نمي تواند افزايش يابد، چون گاوهاي Far-off بسيار چاق خواهند بود. اغلب، كتوز قبل از زايش توسعه مي يابد. اين مساله ( كتوز) يكباره شروع مي شود و آشكار نمي باشد و كنترل سرعت پيشرفت به سمت مشكلات كتوزبعد از زايش حتي با بهترين جيره گاو تازه زا هم مشكل مي باشد.در نهايت، با تطبيقميكروب هاي شكمبه، مشكلات متابوليكي رفع شده و حفظ تا حد امكان بالاي مصرف در طولدوره Pre-fresh ، مصرف بعد از زايش را افزايش خواهدداد. هرگونه اقدام جهت بهبودي درمصرف گاو تازه زا به شير توليدي بيشتر، مشكلات سلامتي تحت باليني (مزمن)كمتر،عملكرد توليدمثلي بهتر و سودمندي بيشتر منجر خواهد شد.
● مصرف
پژوهش ها در دانشگاه ويسكانسين نشان دادند كه گاوها به طورقابل توجهي ماده خشك مصرفي شان را طي هفته آخر پيش از زايش كاهش مي دهند. ميانگينماده خشك مصرفي براي سه هفته قبل از زايش ۲۰ درصد كمتر از مصرف گاوهاي خشك Far away مي باشد. بيشتر اين كاهش طي هفته آخر پيش از زايش رخ مي دهد. ماده خشك مصرفي درگاوهايي كه قرار است ۲ گوساله به دنيا بياورند زودتر از ساير گاوها كاهش مي يابد. دلايل كاهش مصرف مي تواند شامل تغييرات شرايط هورموني، كتون هايي كه با شروعاستفاده گاو از چربي بدنش افزايش مي يابند و بزرگي گوساله باشد.
NRC ۲۰۰۱ پيشبيني كرده است كه گاوي با ۷۵۱ كيلوگرم وزن در ۲۷۰ روزگي آبستني، ۷ ۱۳ كيلوگرم مادهخشك مصرف مي كند. ولي در ۲۷۹ روزگي آبستني فقط ۱ ۱۰ كيلوگرم مصرف مي نمايد.
وقتي جيره اي براي يك گروه Pre-fresh فرموله مي شود، فرض براين استكه مقداري برابر ۷۵ ۱ درصد وزن بدن يا ۵ ۱۰ كيلوگرم ماده خشك براي گاوهاي هلشتاين. مي توانند مصرف نمايند.در هر مرحله مديريت بايد گاوهاي Pre-fresh را براي يك پوندماده خشك مصرفي بيشتر ترغيب كرد. اين مسئله وقتي كه گاوهاي Pre-fresh به راحتي بهمقادير كافي آب تميز دسترسي داشته باشند، حياتي تر است. آب به گاوها كمك مي كند كهمصرف بيشتري داشته باشند. پژوهشگران ويسكانسين نشان دادند كه گاوهايي كه طي دوره Pre-fresh به مقدار كمي خوراك مي خوردند ماده خشك مصرفي آن ها در ۳ هفته بعد اززايش كمتر بوده است.
● انرژي
در همان زمان كه ماده خشك مصرفي كاهش مي يابدرشد جنين و رشد بافت پستاني افزايش مي يابد و اين باعث افزايش مجموع مواد مغذيموردنياز مي شود. پژوهشگران در دانشگاه كورنل انرژي مورد نياز براي رشد جنين و سايربافت هاي وابسته به آبستني را پيش بيني كردند.اما انرژي مورد نياز براي رشد پستانرا بررسي و تعيين نكردند.
آنها دريافتند كه توصيه هاي NRC۱۹۸۹ براي گاوهاي بالغ ( ۲۵ ۱ مگاكالري بر كيلوگرم ) براي تأمين احتياجات نگهداري و رشد جنيني كافي است. اما اين غلظت انرژي طي هفته آخر پيش از زايش وقتي كه مصرف كاهش مي يابد كافي نميباشد.

در ابتدا بايد تعريفي کلي از غذا و صنعت مربوط به آن داشته باشيم : غذا Food : عبارت است ازماده جامد يا مايع اطلاق مي شود که بعد از خوردن و هضم و جذب بتو ...

● تعريف : طاعون گاوي (Rinderpest) RP يک بيماري ويروسي واگيردار است که درگاو و گاو ميش اهلي وبعضي حيوانات وحشي بوجود مي آيد . اين بيماري با تب زخمهاي د ...

● تعريف : طاعون گاوي Rinderpest RP يك بيماري ويروسي واگيردار است كه درگاو و گاو ميش اهلي وبعضي حيوانات وحشي بوجود ميآيد . اين بيماري با تب زخمهاي دهان ...

تعريف : طاعون گاوي (Rinderpest) RP يک بيماري ويروسي واگيردار است که درگاو و گاو ميش اهلي وبعضي حيوانات وحشي بوجود ميآيد . اين بيماري با تب زخمهاي دهان ...

بيماري سل در گاو با ايجاد توبركلهاي پيشرونده در اندامهاي مختلف بدن مشخص مي گردد . علاوه بر گاو ، انسان ، بز و خوك نيز نسبت به آلودگي با عامل مسبب سل گ ...

● علوفه ها هرگونه خوراک گياهي و پرحجم که ارزش غذايي داشته باشد و خوش خوراک هم باشد، علوفه نام دارد. ▪ يونجه يابيده: اين علوفه ارزش غذايي زيادي دارد. ي ...

مهمترين نکات بعد از خريد يک لاک پشت گوش قرمز ايجاد مکاني براي زندگي و همچنين تغذيه آن است. يک لاک پشت گوش قرمز را حتي مي توان در يک تشت آب نگهداري کرد ...

مقدار دي اکسيد کربن موجود در هوا ۰.۰۳درصد و يا حدود ۳۰۰پي پي ام مي باشد. (هر ميليون کيلوگرم هوا داراي ۳۰۰کيلوگرم دي اکسيد کربن مي باشد ) در مناطق صنعت ...

دانلود نسخه PDF - تغذيه گاو خشك