up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله تغذيه طيور PDF
QR code - تغذيه طيور

تغذيه طيور

مزيت هاي مديريت كيفيت در تغذيه طيور

مديريت نمونه برداري يکي از عناصر کليدي درمديريت ريسک و کيفيت به شمار مي آيد. برنامه هاي مورد استفاده بيشتر بايد بر مقدار و تنوع اقلام مورد استفاده نمونه داشته و يا اينکه به خطر مواد آلاينده بيشترين اهميت را بدهند.
روندهاي نمونه برداري، روندهاي روتين روزانه و بر نامه هاي آموزشي کارکنان بايد در تطابق با يکديگر قرار داشته باشند تا در هزينه ها صرفه جويي شده ونتايج مطمئني به دست آورده شوند.
مقدمه:
کيفيت اقلام و مواد از تاثير مستقيمي بر ميزان سودآوري توليدات حيواني برخوردار مي باشد و ويژگي هاي فيزيکي يا بيولوژيکي اقلام مورد تغذيه بر کيفيت تغذيه نهايي حيوانات تاثير گذارده و از اين روي بر راندمان مثبت يا منفي آنها تاثير گذار مي باشند. تاثيرات مالي و اقتصادي نه تنها بر توليدات حيواني، بلکه بر کارهاي مربوط به آسياب مواد غذايي نيز تاثير مي گذارند. مواد غذايي مورد استفاده براي تغذيه حيوانات، بخشي از زنجيره غذايي به شمار مي آيند. تحليل هاي پيشگيري از خطر و روندهاي HACCP امروزه بخشي از سيستم هاي کنترلي در حفظ توليد زنجيره هاي غذايي به شمار مي آيند. اين امر در زمينه سيستم هاي کنترل کيفيت براي اقلام موادغذايي نيز صحيح به نظر مي رسد. ماک 2000 گزارش نموده است که بهترين عملکرد حيوانات و بالاترين ميزان سودآوري و توليد آنها تا حد بسيار زيادي به کيفيت مواد تغذيه اي بستگي خواهد داشت . اين مطلب در رابطه با مواد گياهي سرشار از پروتئين و يا محصولات جانبي حيواني که داراي ترکيبات مغذي مختلفي مستند نيز صادق مي باشد. استفاده از دانه هاي نسل جديد، شيوه هاي کشاورزي، شرايط زيست محيطي و فن آوري هاي فرآوري، منجر به بروز تغييرات گسترده اي در ترکيب مواد خام و محصولات جانبي شده اند از اين روي، هر يک از اقلام غذايي مورد استفاده از سهام بسيار زيادي در کيفيت تغذيه نهايي برخوردار مي باشند. يکي از مسائل مالي بسيار مهم در برنامه هاي کنترل کيفي، اتخاذ تصميم در رابطه با نوع قسمت هاي سودآور و نحوه بسياري از نمونه برداري هاي مورد تحليل مي باشند. طراحي صحيح وبرنامه ريزي هاي آزمايشي بايد به ارزيابي تمامي فاکتورهايي بپردازند که در ميزان تنوع مواد غذايي داراي نقش مي باشند. در اينجا لازم است تا سهم هر يک از اقلام غذايي دخيل در ايجاد تنوع تعيين شده و تاثيرات اقتصادي آنها بر رژيم نهايي، مشخص گرديده شود.
دراينجا بايد به خاطر داشته باشيم که براي افزايش ميزان سودآوري انجام سرمايه گذاري لازم، ضروري مي باشد. بايد به خاطر داشته باشيم که هر يک از روندهاي نمونه برداري در يک آسياب مواد غذايي مورد استفاده قرار داده مي شوند و قبل از اتخاذ يک شيوه نمونه برداري به صورت منظم با هر شخص بايد اقلام غذايي مورد استفاده را نيز تحليل نمايد و سپس مهمترين يا ضروري ترين اطلاعات در روندهاي تصميم گيري را مورد استفاده قرار دهيد. حتي با وجود استانداردها و مهارت هاي حرفه اي موجود در ابزارهاي تحليلي نيز به وجود افراد آموزش ديده نياز بوده واطلاعات تحليلي به دست آمده هرگز بهتر از نمونه اي که مورد تحليل قرار داده مي شود، نخواهند بود. بنابراين، در برنامه هاي کنترل کيفيت، روندهاي نمونه برداري از بيشترين اولويت ها برخوردارند و داده ها و اطلاعات به دست امده در رابطه با ميزان و حجم يک ماده غذايي خاص بايد تا حد امکان بي طرفانه بوده و از مزيت اطمينان بالايي برخوردار باشند.
روندهاي نمونه برداري پايه:
کيفيت اقلام مورد استفاده يکي از پايه هايي است که رژيم غذايي حيوانات بر مبناي آن استوار مي باشد. انجام نمونه برداري هاي صحيح و روندهاي ارزيابي نمونه ها، مديران توليد و متخصصان تغذيه را قادر مي سازد تا به آگاهي هاي لازم در رابطه با کيفيت يک حجم زياد از مواد غذايي وارد شده دست پيدا کنند. وجود حجم بيشتري از نمونه هاي تحليل شده لزوما به معناي افزايش ضريب اطمينان نخواهد بود. زيرا هر يک از اقلام غذايي داراي هزينه هاي زيادي بوده و حتي با وجود NIRS قبل از تصميم گيري در رابطه با نحوه تحليل نمونه ها براي بيان بهترين ارزش غذايي آنها چندين سوال مختلف بايد پاسخ داده شوند. براي تعيين تعداد اقلام نمونه برداري مورد تحليل در آزمايشگاه چندين معيار بايد مدنظر قرار داده شوند.
اين معيارها عبارتند از:
* ميزان اهميت اقلام مورد استفاده درمخلوط نهاي به چه اندازه مي باشد؟
* تغذيه در رژيم نهايي از چه اهميتي برخوردار مي باشد؟
* براي جمع آوري و تحليل نمونه ها از اقلام غذايي به چقدر زمان نياز مي باشد؟
* آيا با تحليل نمونه هاي بيشتر، دقت روندها تحليلي افزايش مي يابند؟
*آيا با توجه به شرايط فعلي توليد اين روندها امکان پذير مي باشند؟
* تنوع تغذيه اي براي کداميک از گونه هاي حيواني و در چه شرايط سني اعمال مي شود؟
بنابراين نمونه برداري فرايندي مي باشد که در آن مقدار مناسبي از اقلام غذايي براي تست يک حجم بزرگتر به گونه اي برداشته مي شوند که نسبت به سهم فاکتورهاي مورد آزمايش در حجم کلي محصول ونمونه هاي به دست آمده، در حد مشابهي قرار داشته باشند. روندهاي نمونه برداري نه تنها تصوير جامعي از ترکيب موادخام ارائه مي دهند، بلکه اطلاعات لازم در رابطه با نحوه مديريت، حمل ونقل و نگهداري صحيح را نيز ارائه مي کنند. به طور کلي روند نمونه برداري بايد به گونه اي انجام شود که مبين ويژگي هاي کلي محصول بوده باشد. نمونه ها را مي توان از بخش هاي خوب يا به اقلام غذايي انتخاب نمود. روشهاي صحيح نمونه برداري متضمن حصول ارزيابي هاي صحيح در رابطه با کيفيت اقلام مورد بررسي مي باشند. در هر زمان، نمونه برداري با روندهاي مشابهي انجام شده و معيارهاي قانوني لازم بر اي نمونه برداري، در تمام زمانها رعايت مي شوند.
ابزارهاي نمونه برداري:
ابزارهاي مناسب براي انجام نمونه برداري، مقدار صحيح نمونه ها از هر حجم محصول را با توجه به روش بارگيري و حمل ونقل آنها، انتخاب مي کنند. در زمان استفاده از يک روند نمونه برداري دستي با يک پروب، حداکثر تا عمق 2 متري مواد قابل دستيابي مي باشند اين يکي از ابزارهاي متعارف درنمونه برداري مي باشد کارکناني که انجام نمونه برداري هاي دستي را بر عهده مي گيرند بايد دقت زيادي به خرج دهند زيرا در بسياري از موارد به سبب خستگي فرد و يا روش اتخاذ شده براي نمونه برداري با دقت لازم براي انجام کار مبذول داشته نمي شود. يک پروب دستي را بايد به صورت عمودي به درون مواد خام وارده نموده و به همين شيوه آنرا خارج کرده تا منفذهاي پروب به طور پر شده باشند. قبل از زمان بالا کشيدن، پروب بايد بسته شده ونمونه ها در يک ظرف کاملا تميز قرار داده شده باشند. اين پروب ها در هر نوبت 400 گرم از مواد تست را جمع آوري مي کنند. نمونه گير پليکان نيز تنها ابزار مجاز براي نمونه برداري هاي نهايي شناخته شده است. تعداد زيادي از ابزارهاي نمونه برداري خود کار نيز وجود دارند و انتخاب ابزار نمونه برداري صحيح تصميمي است که با توجه به معيارهاي زير بايد اتخاذ گرديده شود:
نوع مواد و جداسازي آنها، نوع نقاله يا جرياني که نمونه ها را حرکت مي دهد، ويژگي هاي خاص مواد، حجم ذرات، تراکم، ميزان غبار، حال چسبندگي و ... .
يکي از رايجترين گونه هاي مورد استفاده در صنايع، استفاده از نمونه گير برش عرضي است. نصب اين ابزار به صورت دستي و در خطي از جريان گرانشي انجام مي شود که جريان آزادانه مواد را موجب مي شود. نمونه گيرهاي جرياني با يک لودر منفذدار به گونه اي طراحي مي شوند که منفذ آن در برابر جريان مواد و يا شيب آنها قرار بگيرد. برخي از محدوديت ها اين ابزار عبارتند از: حجم ذرات، نمونه برداري از تنها يک بخش از محصول، مواد نمونه برداري بايد خشک بوده و داراي جريان آزاد باشند.
محققان بيان نموده اند که استفاده از پروب هاي پنوماتيک مستلزم وجود طراحي صحيح در اين نوع از ابزارها مي باشد و در هر صورت بايد از ابزارهايي که داراي اثرواکيوم بوده وذرات مواد را به درون مي مکند، بايد اجتناب نمود. پروب پنوماتيک بايد داراي يک مخزن دوگانه باشد تا از اين طريق تاثير واکيوم آن برطرف گرديده شود.
در رابطه با مواد مايع قديمي ترين ابزار نمونه برداري خودکار، روش جرياني مداوم است. اين شيوه توسط جامعه شيمي آمريکا به تصويب رسيده است و حاوي يک خط Bleederساخته شده از يک لوله استاندارد است که در بخش عمودي در مسير جريان قرار مي گيرند. نمونه گيرهاي Bamb يا منطقه اي، ابزارهايي هستند که براي گرفتن مايعات از يک حجم زياد استفاده مي شوند. اين ابزارها استوانه هايي بسته شده با حجم هاي مختلف هستند و ظرفيت آنها 950 يا 120 ميلي ليتر خواهد بود. شير مخزن زماني باز مي شود که بمب به کف آن برخورد مي کند. کاهش حجم نمونه بهوسيله ابزارهاي مختفي انجام مي شود. هدف از انجام اين کار دستيابي به نمونه اي است که مبين حجم کلي محصول بوده باشد. دستي يا خودکار قابل تقسيم مي باشند و در انتها، کيفيت نمونه و روندهاي تحليلي انجام مي شوند.
علاوه بر ويژگي هاي فيزيکي اقلام مورد آزمايش، تست هاي حسي نيز بايد انجام شوند. اين تست ها يکي از اولين مراحلي هستند که در هر نمونه برداري توسط پرسنل انجام مي شوند و اطلاعات لازم در رابطه با کيفيت کلي محموله را ارائه مي کنند. موزينگ 2003 بيان نموده است که تست هاي حسي در زمان هاي دسته بندي کيفيت محصولاتي مثل گندم، هنوز هم مورد نياز مي باشند و به شناسايي ناخالص ها، آسيب هاي ناشي از حشرات و آلودگي هاي ناشناخته، کمک مي کنند. اين تست ها از آن جهت داراي اهميت مي باشند که خطرات احتمالي براي سلامت انسان يا حيوان را به خوبي شناسايي مي کنند.
تعيين تعداد نمونه ها:
انتخاب اقلامي که بيانگر بيشترين تنوع هستند، از اهميت بسيار زيادي و طراحي برنامه هاي کنترل کيفي برخوردار مي باشد. ميزان نمونه مورد نياز از يک ماده غذايي خاص براي حصول اطمينان از ضريب اطمينان داده ها و اطلاعات به تنوع روندهاي مورد استفاده بستگي دارد. در بيشتر مواد حصول اطمينان 95 درصد از اينکه ميزان ميانگين به دست آمده از مجموعه تحليل ها در طيف مقدارهاي مورد نظر قرار دارد، رضايت بخش خواهد بود. مشکل فعلي در زمينه نمونه برداري اطمينان از آن مي باشد که نمونه ها به طور دقيق نماينده حجم کلي محصول بوده و به واسطه ماهيت فرايندهاي فراوري تحت تاثير قرار نگرفته است.
تعداد نمونه ها در رابطه با حجم بار وارده تعيين شده و تحت نظارت قوانين محلي قرار مي گيرد. مثال هايي از تعداد نمونه برداري هاي لازم در جدول هاي 1 و 2 اشاره شده اند. انواع مواد مختلف يا شيوه هاي بارگيري به نمونه برداري با روشي نياز دارند که اجازه دخالت متغيرهاي خارجي در يافته هاي نهايي را ندهد.
انتخاب نمونه:
در فرايندهاي تصميم گيري نياز است تا نمووه هايي به دست آورده شوند که نمايانگر حجم کلي محصول بوده باشند. استفاده از روندهاي صحيح در هر نمونه برداري نه تنها کيفيت اقلام مشخص شده را تضمين مي کند بلکه از آلودگي هاي احتمالي به وسيله مواد قبلي نيز جلوگيري مي نمايد. نمونه برداري نامناسب نيز يکي از فاکتورهاي دخيل در عدم ويژگي خاص محصول نهايي خواهد بود. روندهاي نمونه برداري و آموزش کارکنان مجاز، در هر صورت داراي اهميت خواهد بود. حصول نتايج صحيح از روندهاي تحليلي، به آينه ي از حجم نمونه وهمساني آن مي باشد. اهميت روندهاي نمونه برداري، تعداد نمونه ها، فاصله نمونه برداري ها و حجم نمونه ها به طور خاص در زماني داراي اهميت مي باشد که يک آلاينده مشکوک در مقدارهاي که وجود دارد. بنابراين در اين شرايط به حجم زيادي از نمونه ها نياز خواهد بود. دستورالعمل هاي اتحادي اروپا براي کنترل دولتي بر اوکراتوکسين ها، مستلزم انجام نمونه برداري هاي بيشتر در مقايسه با روندهاي رايج فعلي مي باشند. دليل اتخاذ اين شيوه آن است که اين سموم و هاگ هاي قارچي به طور همسان در درون حجم مواد پراکنده نمي شوند. محققان وجود يک رابطه ميان تعداد نمونه ها ودقت روندهاي تحليلي نهايي را مشخص نموده اند. تست هاي انجام شده بر روي يک محموله ذرت حاوي مواد خارجي و ساير مواد، مفيد هستند. نتايج به دست آمده از اين تست ها در جدول شماره 3 نشان داده شده اند و هر يک از آنها بيان مي دارند که زياد بودن تعداد نمونه ها لزوما به معناي کسب نتايج تحليلي بهتر نخواهد بود و از اين روي اتخاذ تصميمات عاقلانه اجتناب ناپذير مي باشد. ارزش مغذي اقلام غذايي در متابعت از قوانين بيومتديک به دست آورده مي شود و اين امر بدان معناست که هميشه تفاوت هايي در بين محموله هاي دريافت شده وجود خواهند داشت. يک ماده غذايي داراي يک عدد پروتئين خام بوده و انجام يک نمونه برداري تصادفي در هر صورت بيانگر مقدارهاي ميانگين خواهد بود.
به همين دليل است که انجام تنها يک نمونه برداري نتايج قطعي از ميانگين محتويات مورد تحليل را ارائه نمي کند. تنها يک روند مداوم نمونه برداري و جمع آوري اطلاعات است که ارزيابي مقدار ميانگين از مواد پراکنده درهر زمان را امکان پذير مي سازد. بنابراين لازم است تا در هر زمان مقدار مناسبي از نمونه ها به دست آورده شده و آن ها را براي تحليل هاي بعدي تقسيم نمود.
نتايج:
در زمان طراحي رژيم غذاي حيوانات، کيفيت اقلام غذايي از اهميت بسيار زيادي برخوردار مي باشد و اين نکته به طور خاص زماني داراي اهميت است که مکان هاي توليد مواد غذايي تحت نظارت GMP يا HACCP قرار دارند. نمونه برداري يک بخش بسيار مهم از برنامه هاي کنترل کيفيت است و داده ها و اطلاعات به دست آمده از اين روندها در تعين ميزان کيفيت و روندهاي تصميم گيري داراي اهميت مي باشند. نمونه برداري در لحظه توزيع مواد هميشه يک امر مهم در موقعيت مالي توليدکنندگان اقلام غذايي بوده و با توجه به اتخاذ روندهاي بهداشتي جديد، امروزه از اهميت بيشتري نيز برخوردار گرديده است. تمامي مراحل دخيل در فرايند نمونه برداري بايد با ملاحظه نوع مواد، فرايند بارگيري و شيوه توزيع آنها، انجام شوند. تعيين صحيح کيفيت اقلام و ارزش غذايي آنها، حجم الگوي نمونه برداري را تعيين مي کند نمونه برداري يک فرايند ديناميک است که در آن توليد کننده موادغذايي بايد به بهترين اطلاعات ممکن در رابطه با کيفيت اقلام دست پيدا کند. نمونه برداري يک بخش ضروري از فرايندهاي بازرسي بوده و در تعيين دقت نتايج نهايي داراي اهميت بسيار زيادي مي باشد. در صورتي که يک نمونه بيانگر حجم کلي محصول نبوده باشد، فرايند درجه بندي آن نيز گسترده مواد مغذي آن را نشان نخواهد داد. با دستيابي به نمونه هاي مناسب وانجام بررسي هاي دقيق مکان هاي توليدي، کيفيت صحيح اقلام را در مدت کوتاهي تعيين مي کند. شرايط نگهداري، خرد کردن، مخلوط کردن، فرآوري هاي حرارتي از تاثيرات بيشتري بر محصول نهايي برخوردار مي باشند. بنابراين نمونه برداري يک فرايند اسان نبوده و انجام صحيح آن در همه زمان ها داراي اهميت بسيار زياد مي باشد. روندهاي تحليلي بعدي و اطلاعات به دست آمده از آنها به روندهاي صحيح نمونه برداري بستگي خواهند داشت ودر پايان، هدف ما انجام مديريت صحيح بر کيفيت و تنوع اقلام وارداتي مي باشد. اين امرف هدف اصلي ما در هر برنامه کنترل کيفيت به شمار مي آيد. تعيين ارزش مالي برنامه هاي کنترل کيفيت در اغلب موارد بسيار دشوار است اما هزينه هاي صرف شده براي آگاهي کيفيت مواد خام مورد استفاده مورد استفاده در توليد بايد به وسيله صرفه جويي هاي انجام شده در بهينه سازي هزينه هاي نهايي، توجيه گرديده شوند. تنوع مواد بايد در قالب ارزش مالي يا به شکل آمينو اسيدها و ساير اقلام مغذي مهم ديگر، بيان گرديده شوند. با انجام سناريوهاي رژيمي متفاوت، تنوع مواد مغذي در قالب هزينه هاي عمومي منعکس خواهد شد.

در ابتدا بايد تعريفي کلي از غذا و صنعت مربوط به آن داشته باشيم : غذا Food : عبارت است ازماده جامد يا مايع اطلاق مي شود که بعد از خوردن و هضم و جذب بتو ...

پرندگان از مهره داران خونگرم هستند که در سير تکامل از خزندگان منشاء گرفته اند .اگرچه تشابهات زيادي بين خزندگان وپرندگان وجود دارد ، ولي تفاوتهاي آنها ...

● واكسن بيماري مارك در حال حاضر دو نوع واكسن مارك در ايران به مصرف مي رسد : الف) H.V.T vaccine : اين نوع واكسن از هر پس ويروس بوقلمون و به صورت ليوفيل ...

● واكسن بيماري مارك در حال حاضر دو نوع واكسن مارك در ايران به مصرف مي رسد : الف) H.V.T vaccine : اين نوع واكسن از هر پس ويروس بوقلمون و به صورت ليوفيل ...

نقرس احشايي طيور يك بيماري متابوليكي است كه بيش از ۳۰ سال است كه تشخيص داده شده است. بدليل ضايعات بارز اين عارضه، نام هاي متعددي براي توصيف نقرس احشاي ...

● دسته بندي اين جونده به دو دسته اصلي زير تقسيم ميگردد ۱) سنجاب هاي زميني ۲) سنجاب هاي درختي ▪ اصلي ترين سنجابها در دنيا سنجابهاي درختي ميباشند،که مهم ...

▪ کرمهاي شيشه اي در فصل زمستان در بسياري از درياچه ها و استخرها مي توان با يک توري دستي مقدار زيادي کرمهاي شفاف که به آنها کرم شيشه اي مي گويند، صيد ن ...

▪ فرمانرو: جانوران ▪ شاخه: طنابداران ▪ رده: پرندگان ▪ راسته: غازسانان[۱] ▪ خانواده: مرغابي سانان[۲] مرغابي نر هنگام شروع پروازاردک يا مرغابي نامي است ...

دانلود نسخه PDF - تغذيه طيور