up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله تغذيه طيور PDF
QR code - تغذيه طيور

تغذيه طيور

کاربرد آنزيم در تغذيه طيور

تا کنون تلاش و تحقيقات فراواني در رابطه با ميزان استفاده از آنزيم در جيره هاي غذايي طيور گوشتي که با مواد غذايي کم ارزش تر طراحي شده اند بعمل آمده است . امروزه صنعت پرورش دام و ساير علوم وابسته بطور عمده اي به اين باور رسيده است که آنزيم ها ، افزودنيهاي غذايي با ارزشي هستند .
کلا آنزيمها ترکيباتي هستند که از جنس پروتئين بوده و بصورت طبيعي يافت شده و در عمل کاتاليز فرآيندهاي شيميايي بسيار اختصاصي عمل مي نمايند که از لحاظ ساختمان مولکولي نيز به شکل سه بعدي و بسيار پيچيده هستند . ماده اي که آنزيم بر روي آن اثر خود را اعمال مي نمايد ، سوبسترا ناميده مي شود و شرايط واکنش خاص مانند دما ، pH و رطوبت ، لازمه انجام فرآيندهاي کاتاليزي مي باشد .
شواهد نشان مي دهد فرآيندهاي شيمياي و بيولوژيکي که در حالت طبيعي بکندي انجام مي پذيرد در حضور آنزيمها سرعت گرفته بطوريکه گاهي اوقات سرعت انجام واکنش به ۱۰۶ برابر سرعت طبيعي در موجود زنده افزايش مي يابد .
همه موجودات زنده از جمله ميکرو ارگانيزمها ، گياهان و دامها ، آنزيم توليد مي کنند . با توجه به اينکه آنزيمها براي واکنش هاي کاتاليزوري خود بسيار اختصاصي عمل مي نمايند ، افزودن مخلوطي از آنزيمهاي مختلف ( مولتي آنزيم ) به جيره غذايي براي تجزيه مواد غير قابل استفاده و کم ارزش مي تواند مفيد واقع گردد .
بطور کلي آنزيمهايي که بعنوان مواد افزودني به جيره غذايي دام و طيور ، مورد استفاده قرار مي گيرند ، بايستي ويژگيهاي ذيل را داشته باشند :
۱ ) پايداري در برابر حرارت
اگر جيره غذايي تهيه شده بصورت پلت در مي آيد آنزيمها بايستي در طول مدت کوتاهي که در معرض دماي ۷۰ درجه سانتيگراد قرار مي گيرند ، فعاليت خود را حفظ کنند .
۲ ) حفظ اثر در pH اسيدي و پايداري در pH قليايي
معده محل اصلي اثر آنزيمهاي افزوده شده به جيره در دامهاي تک معده اي است . در صورت مقاومت و پايداري آنزيمها در روند اسيدي سازي مواد موجود در دستگاه گوارش که در حين عبور از دستگاه گوارش صورت مي گيرد ، اين مواد براي مدت طولاني تري عمل خواهند نمود . پايداري در برابر تغييرات pH به معناي توانايي يک آنزيم در از سرگيري فعاليت خود پس از يک تغيير موقت در pH است . اين ويژگي براي آنزيمهايي که بايد در روده اثر خود را اعمال نمايند بدون اينکه تجزيه پروتئوليتيک شوند ، از اهميت خاصي برخوردار است .
● کاربرد آنزيمها در صنايع غذايي طيور :
يک مرغ گوشتي جوان ازتوانايي فوق العاده اي در تبديل غذا به وزن برخوردار است ولي حدودا ۲۵% از انرژي تام و ۵۰% از نيتروژن دريافتي را ، از راه مدفوع به خارج دفع مي کند . اين هدر رفتن ترکيبات غذايي را بويژه در دامهاي جوان مي توان تا حد زيادي به عدم توليد آنزيم به مقدار کافي ، نسبت داد که با افزودن آنزيم به جيره موجبات کاهش ويسکوزيته و بهبود قابليت هضم ترکيبات غذايي جيره را مي توان فراهم آورد . موارد کاربرد آنزيمها در صنايع غذايي طيور عبارتند از :
۱) تکميل فعاليت هاي گوارشي آندوژن:
بر اساس مطالعات بعمل آمده مشخص گرديده است که برخي از مواد مفيد مانند نشاسته و پروتئين در روده کوچک طيور ، از فرآيند تخريب بيوشيميايي فرار مي کنند . يک جوجه گوشتي جوان ، يک حيوان بسيار کارآمد از نظر تبديل غذا به افزايش وزن بدن مي باشد ولي تقريبا ۲۵% از ميزان انرژي و ۵۰% از نيتروژن گرفته شده از طريق مدفوع دفع مي شود که اين عامل بويژه در حيوانات جوان مي تواند ناشي از کمبود توليد آنزيم باشد . بنابراين افزودن پروتئازهاي آندوژن مي تواند در گرفتن بيشترين بازدهي از غذا در طي اين دوره بحراني رشد به پرنده کمک نمايد .
۲ ) حذف عوامل ضد تغذيه اي :
اکثريت مواد خامي که امروزه در صنايع تهيه خوراک دام مورد استفاده قرار مي گيرند داراي مقادير مختلفي از عوامل ضد تغذيه اي مي باشند که اين موضوع مي تواند باعث بروز اختلالات تغذيه اي شود و بازده کار را کاهش دهد . بعنوان مثال مي توان از اوليگوساکاريدهايي مانند رافينوز ، استاکيوز ، ورباسکوز در کنجاله سويا و کنجاله منداب نام برد .
استفاده از آنزيمهاي غذايي مي تواند به کاهش اثرات مخرب عوامل ضد تغذيه اي کمک نمايد . بتا گلوکانها و آرابينوگزيلان ها (عمده ترين اشکال پلي ساکاريدهاي غير نشاسته اي موجود در جيره ) داراي وزن مولکولي بالايي هستند و در هنگام حل شدن ، محلول هاي غليظ و چسبناکي ايجاد مي کنند .
بر خلاف سلولز يا بتا گلوکانها که منحصرا از گلوکز تشکيل مي شوند ، آرابينوگزيلان ها ( پنتوزان ها ) هتروپليمرهايي هستند که عمدتا از گزيلوز و آرابينوز تشکيل مي شوند .
مشخص گرديده است که پنتوزان ها ي گندم داراي فعاليت ضد تغذيه اي در جوجه هاي گوشتي هستند و در واقع اين اثرات ضد تغذيه اي که با کاهش عملکرد و افزايش رطوبت مدفوع و بالطبع بستر نمايان مي شوند ، با ويسکوزيته بالاي اين پلي ساکاريدهاي غير نشاسته اي ارتباط دارند.
مطالعات انجام شده با آنزيم گزيلاناز که توانايي شکستن پنتوزان را به ترکيب هاي کوچکتر داراست ، نشان از کاهش ويسکوزيته محتويات ايلئوم داشته است . نتيجه اين کار بهبود وزن نهايي جوجه ها و کاهش ضريب تبديل غذايي بود . همچنين کاهش قابل ملاحظه اي در آب دريافتي جوجه هاي تغذيه شده با اين آنزيم مشاهده شد .
۳ ) ارائه مواد غذايي قابل جذبتر و افزايش انرژي حاصل از عناصر غذايي ارزانتر :
آنزيم ها با تخريب ديواره سلولي مواد غذايي ( پلي ساکاريدها و پروتئين هاي ذخيره اي ) موجب آزاد سازي و قابل دسترس شدن مواد غذايي داخل سلولي مي گردند .
آنزيمهاي غذايي افزوده شده ، با کاهش دادن ويسکوزيته محتويات گوارشي ايجاد شده بوسيله فيبرهاي محلول ، موجب هضم موثرتر مواد اوليه غذايي به کمک آنزيمهاي آندوژن پرنده مي شوند .
● انواع آنزيمهاي مورد استفاده در تغذيه طيور :
۱ ) Xylanase: اين آنزيم داراي اثر بيشتري در مقايسه با ساير کاهش دهنده هاي ويسکوزيته مي باشد و اثر خود را بوسيله قابل حل کردن آرابينوگزيلان ها و شکستن مولکول هاي بزرگ آنها اعمال مي کند .
۲ ) b glucanase : اين آنزيم باعث کاهش ويسکوزيته محتويات گوارش در جوجه هايي مي شود که توسط جيره هاي حاوي جوهاي داراي بتا گلوکان بالا تغذيه شده اند و در نتيجه باعث بهبود عملکرد بويژه در طيور مي گردد . از ديگر اثرات اين آنزيم ، کاهش بروز چسبندگي مقعدمي باشد . بهبود وضعيت بستر و کاهش تعداد تخم مرغهاي کثيف از اثرات ديگر استفاده از اين آنزيم مي باشد .
۳ ) (Arabinoxylanase) Pentosanase : اين آنزيم باعث کاهش ويسکوزيته محتويات گوارشي در جوجه هايي مي شود که توسط جيره هاي گندمي که مقادير محسوسي آرابينو گزيلان دارند ، تغذيه شده اند و بدين وسيله منجر به بهبود عملکرد ، طيور مي شود.
۴ ) Phytase : به منظور استفاده بيشتر از فسفات گياهي و در نتيجه کاهش نياز به افزودن فسفات هاي غير آلي به جيره بکار مي رود . همچنين باعث حذف اثرات ضد تغذيه اي اسيد فيتيک مي گردد .
۵) Cellulase : باعث تخمير ديواره سلولهاي گياهي از ساختمان سلولي اجزا غذايي و در نتيجه از طريق رها سازي مواد غذايي موجود در گياهان ، موجب تسهيل بيشتر هضم کامل گياهان سبز مي شود .
۶ ) Protease : باعث تکميل ظرفيت پروتئوليتيک آندوژن مي شود و به حيوانات ضعيف يا جوان که عمل هضمي آنها ممکن است کافي نباشد ، ياري مي نمايد . فعاليت پروتئوليتيک همچنين مي تواند جذب بيشتري از مواد غذايي را بوسيله فروپاشي ساختمان پروتئين گياهي ميسر نمايد .
۷ ) amylase : باعث تکميل ظرفيت آمينوليتيک آندوژن مي شود و باعث هضم بهتر و بيشتر نشاسته مي شود .
۸ ) Lipase : با هيدروليز چربي ها مي تواند در توسعه منابع ارزان چربي بسيار مفيد و موثر باشد . همچنين مي تواند به آنزيمهاي آندوژن نيز کمک نمايد .
۹ ) Pectinase : با تجزيه پکتيک بعنوان يک عامل ضد تغذيه اي لگومينه ها که يک قسمت اصلي پلي ساکاريد آنها ، را تشکيل مي دهد از خواص اين آنزيم مي باشد .

در ابتدا بايد تعريفي کلي از غذا و صنعت مربوط به آن داشته باشيم : غذا Food : عبارت است ازماده جامد يا مايع اطلاق مي شود که بعد از خوردن و هضم و جذب بتو ...

پرندگان از مهره داران خونگرم هستند که در سير تکامل از خزندگان منشاء گرفته اند .اگرچه تشابهات زيادي بين خزندگان وپرندگان وجود دارد ، ولي تفاوتهاي آنها ...

● واكسن بيماري مارك در حال حاضر دو نوع واكسن مارك در ايران به مصرف مي رسد : الف) H.V.T vaccine : اين نوع واكسن از هر پس ويروس بوقلمون و به صورت ليوفيل ...

● واكسن بيماري مارك در حال حاضر دو نوع واكسن مارك در ايران به مصرف مي رسد : الف) H.V.T vaccine : اين نوع واكسن از هر پس ويروس بوقلمون و به صورت ليوفيل ...

نقرس احشايي طيور يك بيماري متابوليكي است كه بيش از ۳۰ سال است كه تشخيص داده شده است. بدليل ضايعات بارز اين عارضه، نام هاي متعددي براي توصيف نقرس احشاي ...

شايد شما هم نکاتي را درباره رژيم غذايي مديترانه اي شنيده باشيد به ويژه که در مطالعات سال هاي اخير تاثيرات مفيد اين نوع رژيم غذايي بر سلامتي،در مطالعات ...

ديورتيکولار عبارت است از ايجاد فتق هايي شبيه کيسه ديورتيکول در ديواره کولون که احتمالا ناشي از يبوست طولاني مدت و افزايش فشارهاي کولوني است. البته علت ...

وقتي ميزان چربي در برخي سلول هاي بافت چربي که تعدادشان به ۳۰ ميليارد سلول مي رسد، افزايش مي يابد، زمينه چاقي موضعي فراهم مي شود. اگر چه اين چاقي موضعي ...

دانلود نسخه PDF - تغذيه طيور