up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله تعويض صحيح گلدان PDF
QR code - تعويض صحيح گلدان

تعويض صحيح گلدان

گلد ان، خانه گياه است و اهميت آن د ر رشد و طراوت از مهمترين شرايط يک گياه سالم است. گلد ان و گياه به عنوان بخش هاي اصلي ترکيب محل مسکوني يا کار شما تابع شکل، رنگ و فضاي محيطي است که بايد به د قت مورد توجه قرار گيرد . خروج ريشه از سوراخ انتهاي گلد ان و کند شد ن رشد گياه از نشانه هاي لزوم تعويض گلد ان است. گياهان غيرسالم را از فهرست تعويض گلد ان خارج سازيد چون احتمال د ارد بعد از جابجايي به د ليل عد م مقاومت لازم خشک شوند .
گل رز؛ براي نگهد اري گل رز د ر آب، ابتد ا بايد گلبرگ هاي پلاسيد ه قسمت خارجي آن را جد ا کرد ه و خارهاي آن را از شاخه بکنيد . سپس ساقه گل را شکاف د هيد يا آن را له کنيد .
گل سوسن و د يگر گل هاي پيازد ار؛ انتهاي ساقه را قطع کنيد ، ماد ه سفيد و چسبناکي را که از آن خارج مي شود ، آب بکشيد و بشوييد سپس آن را د رون ظرفي از آب بگذاريد .
گل سوسن و زنبق؛ انتهاي ساقه را به شکل اريب قطع کنيد . سپس آن را باز کرد ه و د اخل آب بگذاريد . بساک و پرچم را که سنگيني گرد ه ها روي آن است، مي توانيد با انگشت فشار د اد ه و به هم بچسبانيد . زيرا اين گرد ه ها باعث لک د ار شد ن گلبرگ مي شوند و از زيبايي آن مي کاهند .
گل ميخک؛ براي آنکه ميخک د وام بيشتري يافته و شاد ابي اش را حفظ کند ، آن را بد ون قيچي و با د ست ببريد .
گل شقايق؛ ته ساقه را روي شعله شمع يا فند ک بسوزانيد تا تبد يل به زغال شود .
▪ اگر مي خواهيد گل هاي شما تا آمد ن ميهمان ها تر و تازه و شاد اب بمانند ، انتهاي ساقه ها را با د ستمال مرطوبي بسته و د رون يخچال بگذاريد تا مد ت بيشتري تازه بمانند .
▪ آبي که به گلد ان ها مي د هيد ، بهتر است از نظر د رجه حرارت با د ماي اتاق تطبيق کند . براي اين کار، آب را د ر ظرفي ريخته و بگذاريد چند ساعت د ر اتاق بماند ، تا هم د رجه حرارت آن متعاد ل شود و هم اينکه کلر موجود د ر آن ته نشين شود .
▪ آب لوله کشي به علت آنکه د اراي کلر است، براي گلد ان ها چند ان مناسب نيست، بهتر است يک روز قبل آب را د ر ظرفي ريخته و سپس گلد ان ها را آب بد هيد . اين کار از قهوه اي شد ن نوک برگ ها جلوگيري مي کند .
▪ آبي که تخم مرغ ها را د ر آن پخته ايد ، د ور نريزيد ؛ زيرا اين آب سرشار از املاح معد ني است و پس از سرد شد ن براي گياهان بسيار مناسب است.
▪ پوست تخم مرغ ها را نيز پس از مصرف، د اخل ظرف د هان باريکي که حاوي آب است بيند ازيد و د رش را بگذاريد . بعد از گذشتن يک شبانه روز، گل ها را با آن آب د هيد .
▪ نوشيد ني هاي گازد ار مانند آب معد ني يا سود ا را که گاز آن رفته است، د ور نريزيد ؛ زيرا د اراي مواد شيميايي خوبي است که به گل ها رنگ و شاد ابي خاص مي بخشد .
▪ گلد ان گياهان تازه خريد اري شد ه را د ر صورتي تعويض کنيد که ريشه پر باشد و اين بد ين معني است که حد اقل ۶ ماه از زمان تعويض قبلي گذشته باشد .
▪ سعي کنيد زماني تعويض گلد ان را د ر آغاز فصل بهار انتخاب کنيد تا به د ليل جريان شيره نباتي د ر پيکره گياه، ريشه بتواند صد مات وارد ه را د ر حين تعويض با ترميم بافت هاي خود جبران کند . شرايط لازم براي يک گلد ان مناسب جهت جابجائي گياه را با اطلاعات زير به د ست آوريد :
▪ اند ازه گلد ان از مشخصاتي مرتبط با هم، د ر قاعد ه، د ر سر، انتها و ارتفاع برخورد ار است که نام گذاري آن براساس د هانه قطر بالايي است که با ترتيب ۷۹۱۲۲۰۲۵۳۷ است. بنابراين براي جابجائي گياه خود از گلد اني به گلد ان د يگر گلد اني با يک سايز بزرگتر را انتخاب کنيد .
▪ گلد ان هاي سفالي بد ون لعاب و با لعاب، پلاستيکي، چوبي و از جنس فايبرگلاس هر کد ام د اراي ويژگي هايي هستند که گياهد ار با د ر نظر گرفتن محل قرارگيري گلد ان، حساسيت گياه و هماهنگي با محيط مي تواند بهترين انتخاب را د اشته باشد .
ويژگي هاي گلد ان هاي پلاستيکي؛ تنوع د ر شکل، رنگ، طراحي و همخواني با محيط هاي آپارتماني.
گلد ان هاي سفالي؛ قابليت نفوذ آب و هوا از جد ار آن به صورت د و طرفه، سنگين بود ن و عد م امکان واژگون شد ن، شکل و رنگ سنتي.
▪ اگر از گلد ان کهنه و قد يمي استفاد ه مي کنيد ، قبل از جابجايي گياه، رسوبات قبلي آن را پاک کنيد و د ر صورت استفاد ه از گلد ان نو، آن را براي مد تي غرق آب کنيد تا بد نه آن سيراب شود .
▪ براي جلوگيري از مسد ود شد ن سوراخ انتهايي گلد ان بر اثر حرکت خاک به د ليل جريان آب، سطح زيرين آن را با مقد اري پوشال يا شلتوک برنج بپوشانيد تا راه خروج آب باز بماند . يک روز قبل از جابجايي، گلد ان د اراي گياه را از آب اشباع کنيد و د ر هنگام تعويض د ست چپ خود را د ر پائين گلد ان قرار د اد ه و با وارونه کرد ن و وارد کرد ن ضربه به گلد ان، گياه را خارج کنند . خاک هاي کهنه را بد ون آنکه به ريشه ها صد مه اي وارد شود ، با يک ميله يا مد اد حذف کنيد و سپس آن را د رون گلد ان جد يد آماد ه شد ه قرار د هيد و به آن خاک غني و مرطوب اضافه کنيد . خاک گلد ان را با چند لرزش و فشار د ست متراکم کنيد . گياه تعويض شد ه د ر گلد ان جد يد را به مد ت د و روز آبياري نکنيد تا ريشه ها جهت آب يابي توسعه پيد ا کنند . د ر صورت حرارت بالاي محيط مي توانيد از غبارپاشي استفاد ه کنيد . د ر صورت بسته شد ن احتمالي محل زهکشي، يک مفتول يا ميله را با احتياط د ر محل سوراخ زهکشي به حرکت د رآوريد تا آب اضافي خارج شود . با قرار د اد ن زيرگلد اني، آب جمع شد ه را مرتب خالي کنيد . د ر صورت عد م امکان جابجايي يک گياه از گلد اني به گلد اني جد يد ، به علت کمبود زمان، فصل نامناسب و سنگين وزن شد ن آن، خاک هاي سطحي گلد ان را تا حد ي که به ريشه ها صد مه نزند ، با خاک غني و نو جايگزين کنيد .
● سند رم آپارتمان
بنزن يا مواد شيميايي سمي د يگري به صورت معمول و د ر مقد ار کم، د ر تمامي محيط هاي بسته وجود د ارند . آلود گي مواد ي مانند بنزن بيشتر ناشي از د ود اتومبيل ها د ر ترافيک و يا نقاشي و بنايي د ر منازل و يا اد اره هاست. فرش ها، موکت ها و پارچه هاي مبل نيز مي توانند اين مواد سمي را د ر محيط پخش کنند . بر اساس يافته محققان، اين آلود گي، «سند رم آپارتمان» را تشد يد مي کند که باعث خواب آلود گي ، تهوع ، بي حوصلگي و سرد رد مي شود . يافته هاي اين گروه حاکي است که هواي محيط هاي بسته از ۵ تا ۷ برابر بيشتر از هواي محيط آزاد مي تواند آلود ه باشد . اين يافته د رباره اتاق هايي که د ستگاه تهويه مطبوع د اشته اند ، نيز صد ق مي کند . آنها معتقد ند گياهان آپارتماني مي توانند حد ود ۱۰ تا ۲۰ د رصد از آلود گي محيط بکاهند . پس بهتر است از زيبايي اين گياهان به نفع سلامت خود بيشتر بهره ببريم

کاکتوسها از جمله جذابترين و متنوعترين گياهان خانگي هستند. اکثر انواع کاکتوس حتي در دست يک صاحب تازه کار، به راحتي رشد ميکنند. هرچند کاکتوسها در تمام م ...

آگاهي شما درباره حالات طبيعي و غيرطبيعي نوزادتان در عرض چند روز اول پس از تولد کودکتان، به ويژه اگر اولين فرزند شما باشد، به حد قابل قبولي خواهد رسيد؛ ...

اگر روغن هاي كاركرده اي كه به طور نادرست در محيط زيست رها مي شوند، با روشي مناسب و صحيح مديريت شود، توانايي ذخيره روغن در حدود هزاران بشكه در روز افزا ...

توجه به سلامتي دندان ها نيز مانند ساير اندام هاي بدن قبل از پوسيدگي و خراب شدن اهميت دارد. مراقبت از دندان ها بايد از سنين پائين در بچه ها شروع شود. م ...

بارها شنيده ايم که دانش آموز يا دانشجويي مي گويد: «ديگر حال و حوصله خواندن اين کتاب را ندارم.» يا «آنقدر از اين کتاب خسته شده ام که قابل گفتن نيست.» ي ...

بارها شنيده ايم كه دانش آموز يا دانشجويي مي گويد : (( ديگرحال و حوصله خواندن اين كتاب را ندارم ))يا ((آنقدرازاين كتاب خسته شده ام كه قابل گفتن نيست))و ...

از خرد کردن يا جويدن قرص هاي روکش دار خودداري نمائيد . اگر قرص روکش دار ترک داشت مصرف نکنيد . داروهاي مايع را قبل از مصرف تکان دهيد زيرا بعضي از داروه ...

● رسيدگي روزانه به گل ها آب داخل ظرف، گلدان و يا محفظه اي که گياهان را در آن قرار داده ايد، بصورت روزانه عوض کرده و داخل ظرف آب تازه بريزيد. اگر حتي د ...

دانلود نسخه PDF - تعويض صحيح گلدان