up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله تعليم و تربيت PDF
QR code - تعليم و تربيت

تعليم و تربيت

فلسفه و اعتقادات تعليم و تربيت

مدير يك مدرسه براي آنكه بتواند به عنوان يك رهبر آموزشي عمل نمايد بايد، عامل مدارس مؤثر و دانش مربوط به آموزش مؤثر را در فلسفه و عقايد خود بگنجاند.
اگر هدف مدرسه دستيابي به بهبودي آموزشي است مدير مدرسه چگونه به اين هدف نايل مي شود؟
گليكمان (۱۹۹۰) سه فلسفهٔ تعليم و تربيت را به صورت زير ارايه مي دهد:
۱) اسنشياليسم[۱]
ناظر آموزشي دانش بديهي و واقعي را براي پيشرفت عمومي قدرت آموزش معلمان به كار مي گيرد.
۲) اكسپريمنتاليسم[۲]
ناظرين آموزشي به صورت دموكراتيك با معلمين كار نموده و براي دستيابي به نتايج مؤثر گروهي مي كوشند. آنها دانش آموزش را تدوين نموده و روش هاي يادگيري مكاشفه اي را مورد تشويق قرار مي دهند.
۳) اگزيستانسياليسم[۳]
معلمين در روش تدريس خود آزاد هستند. ناظرين آموزشي هيچ گونه دانش يا قضاوتي را اعمال نمي كنند و تنها در مواردي كه از آنها درخواست شود كمك مي نمايند. فلسفه هاي تعليم و تربيتي كليگمان (۱۹۹۰) به يك سيستم اعتقادي فردي مرتبط بوده و با يك روش نظارت مرتبط مي باشد.
نظارت همراه با راهنمايي به اين اصل استوار است كه «آموزش به عنوان علمي با استانداردها و مهارت هاي شناخته شده به شمار مي آيد، نقش ناظران در اين بين، دادن آگاهي، راهنمايي، مدل بندي و ارزيابي مهارت هاي فوق مي باشد.
● گسترش و پيشرفت چهارچوب اداري
بيشتر محققين با اين مورد موافقند كه مدير مدرسه ميزان مؤثر بودن فعاليت هاي مدرسه را مشخص مي نمايد (لين و والبرگ ۱۹۸۷)[۴]. مدير مدرسه به عنوان يك رهبر نقش مهمي را در آغاز نمودن فعاليت ها و كمك به اجرا و يا تسهيل آنها ايفا مي نمايد. ميزان حضور مدير مدرسه براي اجراي اين وظايف مشخص كننده ميزان موفقيت مدرسه خواهد بود.
تحقيقات ادموند (۱۹۷۹) نشان دادند كه مديران مدارس موفق با روش هاي زير بر روي فعاليت هاي مدارس خود تأثير مي گذارند.
۱) رفتار، سياست ها و عملكردهاي اداري شان بر روي ميزان كارآيي مدرسه تأثير مي گذارد.
۲) يك تعادل را مابين مديريت و مهارت هاي آموزشي ايجاد مي نمايند.
● رهبري آموزشي فردا
سيملي و كونيرز[۵] (۱۹۹۱) چنين اعلام مي نمايند كه «آموزش به عنوان يك فعاليت، پيچيده[۶]، پويا[۷]، در[۸] و هوشمندانه[۹] به شمار آمده و نمي توان روش استاندارد و تجويزشده اي را براي آنها مطرح نمود (ص ۱۳).
ما براي آنكه بتوانيم به نيازهاي به شدت متغير دانش آموزان خود پاسخ دهيم، به معلمين ما بايد اجازه تصميم گيري هاي مناسب را بدهيم.
از اين رو مي توان گفت كه اساس رهبري در مدرسه را معلمين (و والدين دانش آموزان) و مدير مدرسه تشكيل مي دهند. عوامل فوق در خصوص يافتن مشكلات و تشخيص آنها، به صورت فرآيندي كه به عنوان رهبري[۱۰] تلقي مي شود، فعال هستند.
بنابراين اين مديران مدارس به عنوان رهبراني تلقي مي شوند كه رهبري آموزشي را در معلمين تشويق نموده و گسترش مي دهند.
بر اساس نظريات كوپر (۱۹۸۹) در اين روش از رهبري آموزشي سبب تحصيل در امر يادگيري و كار با معلمين، دانش آموزان و والدين شده و كيفيت آموزشي را ارتقاء مي دهند (ص ۱۶)
اين ساختاربندي مجدد نيازمند ديدگاه هاي مختلف در خصوص رهبري است. اهداف مدارس را بايد بر اساس مشكلات تشخيص داده شده توسط معلمين و والدين شناسايي نمود. در فرآيند حل مشكلات بايد با همكاري ديگران اقدام نمود.
بر اساس تعاريف بامبورگ و آندرو (۱۹۹۰)، رهبران آموزشي داراي مشخصات زير هستند:
۱) تأمين كنندهٔ منابع[۱۱]
الف) كاركنان و منابع موجود در مدارس را در مسير دست يابي به اهداف مورد نظر هدايت مي كنند.
ب) در خصوص نحوهٔ تدريس و موضوع درسي آگاه هستند.
۲) منبع آموزشي[۱۲]
الف) براهداف بهبودي مداوم برنامه آموزشي تأكيد ورزيده و فعالانه در پيشرفت كاركنان مداخله مي نمايد.
ب) استفاده از استراتژي هاي آموزشي مختلف را تشويق مي نمايد.
۳) يك مرتبط كننده مؤثر[۱۳]
الف) ميزان تعهد به اهداف مدرسه را مدل بندي مي كند.
ب) اهداف آموزشي و روش هاي اجراي طرح هاي آموزشي و دستيابي به اهداف را تنظيم مي نمايد.
ج) بر اساس استانداردهاي اجرايي دقيق براي تدوين عملكرد معلمان عمل مي نمايد.
۴) داراي يك حضور قابل مشاهده است.
از كلاس ها بازديد نموده و در همايش هاي كلاسي و يا رشته اي شركت مي كند و در خصوص روش تدريس جهت مباحثه آماده است و به عنوان يك فرد فعال در برنامه پيشرفت شغلي كاركنان مدرسه شركت مي نمايد.
● چگونه مي توان يك رهبر آموزشي موفق شد
گليكمان (۱۹۹۰)[۱۴] مطالب زيادي را در خصوص تبديل شدن به يك رهبر موفق اعلام مي نمايد. بايد گفت كه رهبري آموزشي موفقيت آميز از سه گروه اصلي تشكيل مي شود.
۱) اساس دانش
▪ وجود اطلاعات مؤثر
▪ انجام تحقيقات در خصوص مكالمهٔ مؤثر
▪ آگاهي از فلسفه و اعتقادات خود
▪ تغيير دادن تئوري
▪ آگاهي از تئوري موضوعات درسي
۲) وظايف
▪ نظارت ارزيابي دستورالعمل ها و روش تدريس
▪ گسترش توانايي هاي كاركنان
▪ گسترش موضوعات درسي
▪ پيشرفت گروهي
▪ تحقيقات
▪ ايجاد جو مثبت در مدرسه
▪ مدرسه و جامعه
۳) مهارت ها
▪ بين فردي
▪ برقراري ارتباط
▪ مردم
▪ تصميم گيري
▪ كاربرد
▪ حل مشكلات
▪ فني
▪ هدف گيري
▪ ارزيابي و طراحي
▪ مشاهده
▪ تحقيق و ارزيابي
[۱]- Essentialism
[۲]- Experimentation
Exploratory
[۳]- Existenctialism
[۴]- Lane & Walberg
[۵]- Smylie & Conyers
[۶]- Complex
[۷]- dynamic
[۸]- interactive
[۹]- itellectual
[۱۰]- Transformationa
[۱۱]- resource provider
[۱۲]- instrutional resourse
[۱۳]- effective communicator
[۱۴]- Glickman

روش هاي تربيت و راه هاي گوناگون آن نزد تابعين بسيار بوده است. نمونه هايي که در اينجا به آن اشاره مي شود بخشي از آن هاست. اين راه ها مبتني بر برداشت از ...

آموزش و تدريس کاري بسيار ظريف و حساس است: زيرا هر کس که سوادي يا معلوماتي در رشته خاصي کسب کرده است نمي تواند معلم موفقي باشد. معلم شايسته فقط آن کسي ...

فلسفه تعليم و تربيت در جهان امروز(1) نويسنده: سعيد بهشتي منبع:فصلنامه قبسات ، شماره 39 چكيده فلسفة تعليم و تربيت درجايگاه يكي از فلسفه‌هاي مضاف، از دو ...

موضوع اين مباحث راجع به تربيت به معناي ياد دادن روش رفتاري و گفتاري دادن بود و گفته شد در بين محيط هايي که انسان درون آنها ساخته مي شود، موثرترين آنها ...

اگرچه برخي از ويژگي هاي موجودات ديگر در انسان است ولي انسان به غير از تمام موجودات مي باشد و با وجود مشترکاتي که ميان انسان و حيوان وجود داد، از امتيا ...

چه کسي بارها و بارها يک فيلم کارتون را با بچه ها تماشا ميکند بدون اين که شکايت کند؟چه کسي هنگام خواب يک داستان را از اول تا آخر تعريف ميکند بدون اين ک ...

براي هر خانواده رشد اجتماعي فرزندشان بسيار با اهميت بوده و اکثرا دوست دارند کودکانشان از همان سنين ابتدايي زندگي با اطرافيان، دوستان و... رابطه اي شاي ...

اگر همسرتان به شما بگويد که جواب آزمايش بارداري اش مثبت شده، چه احساسي خواهيد داشت؟ اينکه قرار است به زودي پدر شويد و بايد چيزهاي زيادي بدانيد و کارها ...

دانلود نسخه PDF - تعليم و تربيت