up
Search      menu
مدیریت و اقتصاد :: مقاله تعريف مديريت PDF
QR code - تعريف مديريت

تعريف مديريت

روانشناسي مديريت چيست ؟

تعريف مديريت
مديريت فرايند به کارگيري مؤثرو کارآمد منابع مادي وانساني در برنامه ريزي سازماندهي بسيج منابع و امکانات هدايت و کنترل است که براي دستيابي به اهداف سازماني و بر اساس نظام ارزشي مورد قبول صورت مي گيرد .
واقعا بايد گفت ؛ که در ابتدا انسان ها درباره مديريت چقدر مي دانند ؟ دانش مديريت تا چه حد علمي است و آيا مديريت علم است يا هنر ؟ بخشي از مديريت را مي توان از طريق مديريت آموزش فرا گرفت و بخشي ديگر را ضمن کار بايد آموخت در واقع بخشي را که با آموزش فرا گرفته مي شود علم مديريت است . و بخشي را که موجب به کار بستن اندوخته ها در شرايط گوناگون مي شود هنر مديريت مي نامند . « به عبارتي ديگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن . »
تعريف روانشناسي مديريت
در مورد روانشناسي مديريت تعاريف مختلف و حتي برداشت هايي تا حدودي متفاوت ارائه داده اند از مجموعه اشاراتي که از آنها سخن رفت مي توان نتيجه گرفت که : روانشناسي مديريت عبارت است از زمينه مطالعاتي معيني که در چهارچوب آن ، رفتار مدير و فرآيند رهبري از ديدگاه روانشناسي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد . به يقين يک چنين مطالعه اي به ما امکان مي دهد تا در حل مشکلات مديريت از يافته- هاي روانشناسي مدد بگيريم و با استفاده از نظريه هاي آن ، به تجزيه و تحليل مسائل مديريت بپردازيم و گره هاي آن را باز کنيم .
بايد در نظر داشت که مطالعات مربوط به روانشناسي مديريت نه تنها موجب مي گردد که مدير در اداره امور سازمان توانايي بيشتري پيدا کند ، بلکه استفاده از يافته هاي علمي نياز هاي مربوط به آن را امکان پذير مي سازد و با در نظر گرفتن يک چنين استفاده ملموس از روانشناسي مديريت است که آن را شاخه اي کاربردي از دانش روانشناسي تلقي مي کنند .
از لحاظ موضوع روانشناسي قسمتي از علوم اجتماعي است و بسياري از مسايل که جامعه شناسان در آن تحقيق مي کنند ، مورد علاقه روانشناسان نيز هست و از طرف ديگر تحقيقات روانشناسان مورد استفاده کليه شعبه هاي علوم اجتماعي قرار مي گيرد .
اهميت مطالعات رواشناسي مديريت
انسان موجودي اجتماعي است ، بطوري که بدون ارتباط با اجتماع ( اعم از اجتماعات حاضر و يا اجتماعات تاريخي و گذشته که با استفاده از تجربيات آن زندگي انساني نمود پيدا مي کند ) مفهوم زندگي بشر از بين مي رود و حيات او با زيست حيوانات پست تفکيک ناپذير مي شود . به هر حال زندگي در اجتماع ، آدمي را به موجود سازماني تبديل کرده است ؛ و او براي ادامه حيات بشري ناگذير است در اجتماعات متعددي عضويت و شرکت داشته باشد و با توجه به تاثير مطالعات مربوط به دانش مديريت در شکل گيري و دوام سازمانهاي اجتماعي ، اقتصادي و .... مي توان نتيجه گرفت که انسان معاصر در طول زندگي خود به دانش مديريت متکي است و براي بهتر زيستن ( اداره صحيح سازمان ها ) گريزي جز رويکرد به مديريت و مطالعه آن نمي باشد .
نارسايي هاي مربوط به مديريت نه تنها کارکرد سازمان ها را مختل و در سازمان زندگي معاصر بشر اختلال ايجاد مي کند ، بلکه هم چنين موجب مي شود بر اثر عدم کارايي سازمان ها و يا حتي پاشيدگي آن ها تلاش هاي افراد بشر بطور صحيح و اصولي پيوند نخورد و کوشش هاي آدمي در سازندگي جوامع به هدر رود و نيروي انساني به عنوان گرانبهاترين سرمايه پايمال گردد .
مطالعه در زمينه روانشناسي مديريت به ما اين امکان را مي دهد که تا با اصول ، قواعد و تکنولوژي بهره برداري صحيح از نيروي انساني ، فعال کردن خلاقيت ها و ايجاد جريان فکري در جامعه آشنا شويم و از طريق کاربرد يافته هاي روانشناسي موانع توسعه در زمينه ايجاد سيستم هاي فعال اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي ، آموزشي و فرهنگي را از ميان بر داريم . از طريق ترويج يک چنين مديريت مبتني بر روانشناسي به ويژه در زمينه مديريت آموزشي و تحقيقاتي است که باروري نسل هاي آينده امکان پذير خواهد شد و خلاقيت آنان به عنوان بزرگترين سرمايه ملي به کار گرفته خواهد شد .

ريز مغذي ها (عناصر خرد با تاثير کلان) مقدمه : تمامي موجودات زنده از جمله گياهان براي رشد و نمو نياز به غذا دارند. خاک تامين کننده اکثريت قريب به اتفاق ...

قصه ها توانم ساخت از انساني که تويي غم نان اگر بگذارد... «الف بامداد» در جهاني زندگي مي کنيم که به قول اروين يالوم، روانپزشک شهير فاقد الگو يا مدل است ...

بعضي از صاحب نظران مديريت، رمز موفقيت مدير را در توان هدايت نيروي انساني تحت سرپرستي وي مي دانند و از اين رو مديريت را کار با ديگران و از طريق آنان در ...

آموزش نقش تعيين کننده اي در يک مديريت خلاق دارد. « کنفوسيوس » فيلسوف و حکيم چيني احکامي در زمينه مديريت ارائه مي دهد که يادآوري آن خالي از لطف نيست او ...

تعريف غار : غار حفره اي نسبتا بزرگ بر روي زمين يا در زير آن مخصوصا زماني که طبيعي باشد و در زمين دهانه يا مدخلي داشته باشد. غارها به 2 نوع طبيعي و مصن ...

● پيدايش جنگل تعريف جنگل و انواع آن جنگل منطقه وسيعي پوشيده از درختان، درختچهها و گونههاي علفي است که همراه با جانوران وحشي نوعي اشتراک حياطي گياهي و ...

پرتابهاي است که با نيروي عکسالعمل ناشي از خروج گاز (معمولاً ناشي از سوختن سوخت) حرکت ميکند. در موشک ماده اکسيدکننده نيز به همراه سوخت حمل ميشود و سوخت ...

● پيدايش جنگل تعريف جنگل و انواع آن جنگل منطقه وسيعي پوشيده از درختان، درختچهها و گونههاي علفي است که همراه با جانوران وحشي نوعي اشتراک حياطي گياهي و ...

دانلود نسخه PDF - تعريف مديريت