up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله تعديل ايمني PDF
QR code - تعديل ايمني

تعديل ايمني

سيستم ايمني

● رويکرد غيراختصاصي تعديل ايمني
بي کفايتي سيستولي قلب با فعال شدن سيستم ايمني همراه است. در بررسي هاي پيش باليني، تزريق مجدد خون اتولوگ که در خارج بدن تحت استرس اکسيداتيو بوده است به صورتي مناسب، تراز تغيير يافته ي سايتوکين هاي التهابي و تخفيف مرگ سلول را تغيير داده است. طي يک بررسي کوچک و مقدماتي ۶ ماهه در بيماران مبتلا به بي کفايتي احتقاني قلب، استفاده از اين تکنيک تمامي علل مرگ و مير و بستري شدن را کاهش داد. در آزمون بزرگترين مفهوم، پژوهشگران به صورت تصادفي ۲۰۸۵ بيماري را که به CHF دسته ۲ تا۴ انجمن NYHA مبتلا بودند به صورتي مناسب تحت درمان قرار دادند (اجکشن فراکشن بطن چپ کمتر از ۳۰%). اين بيماران ماهانه خون کامل مجاور شده با آنتي کواگولان و استرس اکسيداتيو يا دارونماي نمکي دريافت کردند. سازنده ي تجهيزات استرس اکسيداتيو که به خون اکسيژن، اوزون و نور فرابنفش به مدت ۲۰ دقيقه مي داد، از بررسي حمايت مالي مي کرد.
بعد از متوسط پيگيري ۱۰ ماهه، اختلاف قابل توجهي ميان گروه ها از نظر پيامدها ديده نشد. اما احتمال نقطه ي پاياني اوليه (مرگ و مير به هر علت يا بستري شدن به علت بيماري قلب و عروق) به طور قابل توجه در دو گروه با درمان فعال کاهش يافت: بيماران CHF دسته ي ۲ NYHA و آنها که سابقه ي قبلي انفارکتوس ميوکارد نداشتند.
● مقاومت به آسپيرين و پيامد قلب و عروق
به رغم مصرف روزانه ي آسپيرين، بسياري از بيماران مبتلا به بيماري مستقر قلب و عروق، انفارکتوس ميوکارد، حمله يا مرگ قلب و عروق را تجربه مي کنند: «مقاومت نسبت به آسپيرين» (واکنش پذيري مداوم پلاکت به رغم درمان با آسپيرين) علت بروز بعضي از اين حوادث است. اما تعداد اندکي از پژوهشگران چگونگي پيامدهاي تاثير مقاومت آسپيرين را در بيماران مبتلا به بيماري قلب و عروق مورد ارزيابي قرار داده اند.
محققان مروري طبقه بندي شده و متاآناليز ۲۰ بررسي با آسپيرين انجام داده اند (با دوز ۷۵ تا ۳۲۵ ميلي گرم در روز به تنهائي يا با يک داروي ضدپلاکت) که شامل ۲۹۳۰ بيمار دچار بيماري مستقر قلب و عروق بوده است. تمام بررسي ها شامل اندازه گيري مستقيم آزمايشگاهي فونکسيون پلاکت بود. در مجموع، ۸۱۰ بيمار (۲۸%) مقاومت به آسپيرين نشان دادند. حوادث خطرناک قلب و عروق (مثل مرگ، MI، حمله) به طور قابل توجه در گروه بيماران مقاوم به آسپيرين (۳۹%) شايع تر از بيماران حساس به آسپيرين بود (۱۶%). استفاده از عوامل کمکي ضدپلاکت تاثيري بر پيامدها نداشت.
● واسکولاريزاسيون مجدد بيماري چندرگي
بيماران مبتلا به بيماري چندرگي سرخ رگ تاجي يا با گرافت باي پس سرخرگ تاجي CABG و يا بامداخله ي کرونر پرکوتانه PCI تحت درمان قرار مي گيرند. اما در مورد پيامدهاي CABG سنتي نسبت به PCI با استنت هاي جديد آغشته به دارو (DES) اطلاعات موجود محدود است. طي يک مقايسه ي مشاهده اي، تعداد ۹۹۶۳ بيمار PCI DES و تعداد۷۴۳۷ بيمار به علت بيماري چند رگي در سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ CABG شدند. آناليزهاي آماري از نظر اختلافات دموگرافيک و باليني اساسي بين دوگروه تطبيق داده شد. متوسط مدت پيگيري ۱۹ ماه بود.
در ميان بيماران مبتلا به بيماري سه رگي، ميزان مرگ و انفارکتوس ميوکارد يا مرگ به طور قابل توجه در CABG پائين تر از PCI DES بود. در ميان بيماران مبتلا به بيماري دو رگ، ميزان نسبت تصادفي مرگ (۷۱ ۰) و MI يا مرگ (۷۱%) نيز به طور قابل توجه به نفع CABG نسبت به PCI DES بود. در مجموع، بيماران CABG داراي ميزان کمتر تکرار واسکولاريزاسيون مجدد نسبت به بيماران PCI DES بودند. در زير گروه ديابتي، اختلاف قابل توجهي در ميزان مرگ و مير در دو گروه درماني مشاهده نشد ولي بيماران CABG اساسا داراي ميزان کمتر MI يا مرگ نسبت به بيماران PCI DES بودند.
● ماري جوانا و بيماري پريودونت
استعمال دخانيات عامل خطرساز اوليه ي بيماري پريودونت است ولي استعمال کانابيس نيز ممکن است عامل موثر باشد. پژوهشگران به صورت آينده نگر تماس با کانابيس از سن ۱۰ تا ۳۲ سالگي و بيماري پريودونت را از سن ۲۶ تا ۳۲ سالگي در يک همنواي ۱۰۱۵ نفري ارزيابي کرده اند که در ۱۹۷۲ يا۱۹۷۳ به دنيا آمده اند.
در ميان۹۰۳ شرکت کننده اي که تا سن ۳۲ سالگي پيگيري شدند، ۴۷% متوسط ۱ تا ۴۰ بار تماس سالانه با کانابيس و ۲۰% متوسط بيش از ۴۰ تماس سالانه و ۳۲% عدم مصرف را گزارش نمودند. نيمي از همنوا سيگاري قديمي يا فعلي بودند. در سن ۳۲ سالگي، ۹۲% شرکت کنندگان دچار نوعي بيماري پريودنت بودند (که با عقب رفتن لثه و از بين رفتن پيوندهاي لثه اندازه گيري مي شد).
پس از کنترل از نظر استعمال دخانيات، احتمال نسبي بروز بيماري پريودونت در سن ۳۲ سالگي در گروه با تماس بالا برابر ۱ ۳ و در گروه با تماس متوسط برابر ۵ ۲ نسبت به گروه بدون تماس بود. احتمال نسبي ايجاد بيماري جديد پريودونت بين سن ۲۶ و ۳۳ به ترتيب درگروه اول برابر ۲ ۲ و در گروه دوم ۵ ۱ برابر گروه بدون تماس بود.
● درمان کنسرواتيو سرطان
اخذ تصميم به درمان خانم هاي مسن دچار سرطان پستان به علت عوامل مختلف دچار عارضه مي شود. در مقايسه با همسالان جوانتر، خانم هاي مسن تر به بيماري هاي ديگري هم دچار هستند و ميزان اميد به زندگي مستقل از سرطان پستان کوتاهتر و به طور متوسط تومورها داراي تهاجم کمتر مي باشند.
طي يک بررسي، پژوهشگران ۳۵۴ خانم را پيگيري کردند (۷۰ تا ۹۲ ساله) که دچار سرطان پستان زودرس (کمتر از ۳ سانتي متر، بدون عقده ي قابل لمس زيربغل و بدون متاستازهاي دوردست)، ۹۴%سرطان ها گيرنده استروژن مثبت بود. تمام خانم ها تحت عمل جراحي حفظ پستان قرار گرفته و از تاموکسيفن به عنوان آجووان استفاده کردند ولي هيچ يک ديسکسيون زيربغلي بيوپسي عقده ي مراقب، راديوتراپي بعد از عمل يا شيمي درماني آجووان نشدند. در طول متوسط پيگيري ۱۵ ساله، ۱۳% خانم ها به علت سرطان پستان و ۶۳% به علل ديگر درگذشتند. از ۸۶ خانم زنده مانده (۲۴%)، ۶۹ نفر مدرکي دال بر سرطان راجعه ي پستان نداشتند.
● درمان چند عاملي ديابت
با پيروي از رژيم درماني چندعاملي، بيماران مبتلا به ديابت نوع دوم و ميکروآلبومينوري مي توانند از احتمال بيماري قلب و عروق بکاهند. تاکنون آثار اين نوع درمان بر احتمال مرگ در اين بيماران روشن نبوده است.
طي يک کارآزمايي تصادفي شده، ۱۶۰ بيمار دچار ديابت مليتوس نوع دوم و ميکروآلبومينوري يا از درمان شديد معطوف به هدف (تراز هموگلوبين گليکوزيله کمتر از ۵ ۶%، کلسترل توتال سرم کمتر از ۱۷۵ ميلي گرم در دسي ليتر و فشار خون طبيعي) يا درمان متعارف به مدت متوسط ۸ ۷% سال استفاده کردند. بيماران درمان فشرده از برنامه هاي تغيير رفتار (مثل رژيم غذايي و نرمش)، آسپيرين، بلوکرهاي رنين آنژيوتانسين به علت ميکروآلبومينوري، بدون توجه به فشار خون استفاده نمودند. نتايج آغازين، ميزان بروز پائين تر مرگ و مير مرکب قلب و عروق و نقطه ي پاياني بيمارگني با درمان فشرده را نشان داد که به سال ۲۰۰۳ منتشر شد. سپس به اين بيماران منافع درمان فشرده اطلاع داده شد و به مدت ۵ ۵ سال ديگر پيگيري شدند. در طول مدت ۳ ۱۳ سال پيگيري، ميزان مرگ به هر علت به طور قابل توجه در گروه درمان فشرده (۳۰%) کمتر از گروه درمان متعارف (۵۰%) بود. به همين ترتيب، مرگ قلب و عروق، حوادث قلب و عروق، نفروپاتي ديابتي، پيشرفت بيماري به سمت نوروپاتي ورتينوپاتي و ساير پيامدهاي خطرناک به طور قابل توجه در گروه درمان فشرده نسبت به درمان متعارف از شيوع کمتري برخوردار بود.
● طول مدت اقامت در بيمارستان
ترخيص سريع بيماران دچارPE سبب افزايش مرگ و مير ۳۰ روزه ي بعد از مرخصي مي شود.
در طول دهه ي گذشته، مدت درمان بستري بيماران دچار آمبولي غيرماسيوريه (PE) به طور اساسي کاهش يافته است که بيشتر به خاطر استفاده ي گسترده از هپارين با وزن ملکولي پائين و افزايش فشار براي کاهش طول مدت اقامت در بيمارستان (LOS) مي باشد. پژوهشگران در بيش از ۱۵.۰۰۰ بيمار مبتلا به PE مساله ي LOS و مرگ و مير را بررسي کرده اند. اين بيماران در ۱۸۶ بيمارستان مراقبت حاد از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ بستري بوده اند. از ۱۴۳۹ بيماري که ظرف ۳۰ روز درگذشتند، ۶۴% در بيمارستان و ۳۶% پس از ترخيص فوت کرده اند. ميزان مرگ و مير ۳۰ روزه ي پس از ترخيص در بيماراني که کمتر از ۴ روز بستري بوده اند بيشتر از افرادي بوده است که ۵ تا ۶ روز بستري بوده اند. ۱۹% بيماران که داراي بالاترين احتمال مرگ و مير ۳۰ روزه بوده اند ظرف ۴ روز اول بستري مرخص شده اند، حال آن که ميزان مرگ و مير در بيماران داراي پائين ترين احتمال ۲۶% بوده است.
● حوادث قلب و عروق جام جهاني
تيم فوتبال آلمان در جام جهاني ۲۰۰۶ به مقام سوم رسيد و در نيمه نهايي به تيم ايتاليا (برنده ي نهايي) باخت. محققان حوادث کرونر (سندرم هاي حاد کرونر، آريتمي هاي علامتي، وقفه ي قلب يا ترخيص درماني کارديوورتر دفيبريلاتورهاي قابل کاشت) را که ضمن بازي ها، پيش و بعد از بازيها و ضمن دوره ي زماني منطبق در سال گذشته (دوره ي شاهد) در منطقه ي بزرگتر مونيخ بروز کرده بود با هم مقايسه کرده اند. در اين بررسي فقط افرادي شرکت داده شدند که در آن منطقه زندگي مي کردند.
ميزان شيوع حوادث کرونر ضمن بازي هاي تيم آلمان به ميزان ۶۶ ۲ برابر بيشتر از ميزان شيوع در دوره ي شاهد بود. در مردان ميزان شيوع در اين دوره۲۶ ۳ برابر دوره ي شاهد و در زنان ۸۲ ۱ برابر دوره ي شاهد بود. تعداد حوادث در بيماران داراي سابقه ي بيماري سرخرگ کرونر به چهار برابر و در افراد بدون سابقه ي شناخته شده ي بيماري کرونر به دو برابر رسيده بود. در طول بازي هايي که تيم آلمان حضور نداشت، افزايش ديده نمي شد.
● بيماري سلياک در کودکان
مشخص شدن اين موضوع که بيماري سلياک (CD) در کودکان بسيار شايع تر از آن چيزي است که تصور مي شد، درک نمايش باليني اين بيماري را مهم تر کرده است. محققان پرونده ي طبي تمامي ۱۴۳ بيماري را بازبيني کرده اند (۱ تا ۱۷ ساله) که ظرف يک دوره ي ۱۷ ساله داراي تشخيص CD بوده اند.
تعداد موارد تشخيص داده شده به طور قابل توجه در طول سالها از ۱ مورد به سال ۱۹۸۶ به ۹۳ مورد به سال ۲۰۰۳ افزايش يافته است، ضمن آنکه سن متوسط بيماران از ۳ ۵ سال پيش از ۱۹۹۵ به ۷ ۸ سال پس از ۱۹۹۵ افزايش يافته است. شايع ترين بيماري غيرمعده و روده ي همراه CD، ديابت نوع اول (۵۶ مورد)، تيروئيديت (۱۵)، قامت کوتاه (۱۳)، سندرم داون (۱۱مورد)، سابقه ي خانوادگي CD(۱۰ مورد) و کمبود آهن (۹ مورد) بود. بيماري هاي GI که به تشخيص منتهي مي شد شامل اسهال (۴۰)، بي کفايتي رشد (۳۶)، درد شکم (۳۲)، نفخ (۱۷) و يبوست (۸) بود.
● فعاليت جسمي و طول تلومر
تلومرها تکرار رشته هاي DNA به شمار مي روند که کروموزوم ها را در برابر تجزيه حفظ مي کنند. اين جريان در پيري، يک اصل مهم به شمار مي رود. طي يک بررسي، پژوهشگران ۲۴۰۰ فرد سالم (سن متوسط ۴۹ سال) را در بررسي شرکت داده و ميزان ورزش جسمي را در ارتباط با طول تلومرلکوسيت ارزيابي کردند. شرکت کنندگان به ۴ گروه فعاليت جسمي از غير فعال تا ورزش سنگين تقسيم شدند.
طول تلومر لکوسيت به طور متوسط براي هر سال عمر بيشتر، ۲۱ نوکلئوتيد کم مي شد. پس از کنترل از نظر سن، جنس، شاخص توده ي جسمي، سيگار کشيدن و وضعيت اجتماعي اقتصادي، مشخص شد افرادي که در چهاره ي بالاي ورزش قرار دارند نسبت به پائين ترين چهاره ي ورزش تعداد ۲۰۰ نوکلئوزيد بيشتر دارند.
● هزينه درد گردن و کمر
در سنجش سال ۲۰۰۲، ربع بزرگسالان آمريکايي طي سه ماه پيش از سنجش، کمردرد گزارش کرده بودند و ۱۴% درد گردن را ذکر کرده بودند. هزينه ي مراقبت بهداشتي اين مشکلات فقرات اخيرا طي يک سنجش ملي دوباره ارزيابي شده است. تمامي ۲۳.۰۰۰ پاسخ دهنده وضعيت سلامت خود را گزارش کرده و حدود ۲۳۰۰ نفر مشکل فقرات را گزارش داده بودند.
پس از تطبيق از نظر سن و جنس، هزينه ي کلي سالانه ي سلامت براي پاسخ دهندگان دچار مشکل فقرات از متوسط ۴۶۹۵ دلار به سال ۱۹۹۷ به ۶۰۹۶ دلار به سال ۲۰۰۵ رسيده بود. اين صرف هزينه ۷۳% نسبت به متوسط هزينه ي بيماران بدون مشکل فقرات بيشتر بود. هزينه ي تهيه ي دارو بزرگترين افزايش نسبي هزينه را شامل مي شد که با توجه به افزايش تطبيق داده شده ي تورم به ۱۷۱% از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵ افزايش يافته بود. بيماران دچار مشکلات فقرات، دو تا سه برابر بيشتر محدوديت وظايف جسمي، کاري و اجتماعي گزارش کرده بودند.

در چه مواقعي بايد براي كاركنان كلاه ايمني تهيه نمود؟ 1) در مواقعي كه احتمال افتادن اشيا از بالا و برخورد آنها با سر وجود داشته باشد ، 2) احتمال اين وج ...

در محيط هاي صنعتي با وجود ماشين آلات و ابزار فراوان، غالبا کارگران در معرض خطرات گوناگون قرار دارند، با پيشرفت فن آوري و افزايش کاربرد ماشين آلات در ت ...

Electrical safety -بخش HSE : بخش تدوين کننده دستورالعملها و قوانين HSE در کارخانجات و ناظر براجراي آنها . واحد HSE : واحد اجراي قوانين و دستورالعملهاي ...

ايمني هومورال ، همان ايمني عمومي است که توسط مولکولهاي مشخصي موسوم به پادتن‌ها صورت مي‌گيرد. مقدمه هر ماده‌اي که بطور اختصاصي ايمني ويژه‌اي را پس از و ...

در صنعت برق اگر ايمني رعايت نشود ، خطر برق گرفتگي حتمي است. بنابراين قبل از دست زدن به سيم يا ادوات برقي جهت تعمير و يا هر گونه بازرسي بايستي حتماً جر ...

بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك دانش جديدي است كه نخستين دستاوردهاي آن در هاله اي از بيم و اميد ارزيابي مي شود. در طول تاريخ بسياري از پديده هاي علمي در مر ...

گل مژه يا هوردئولوم (hordeolum) به التهابات غدد لبه پلک چشم اطلاق مي شود که غالباً به صورت توده اي متورم، قرمزرنگ و دردناک در مجاورت لبه پلک ظاهر مي ش ...

کاروتنوئيدها شامل دو دسته از ترکيبات هستند: ۱ – هيدروکربن هاي غير اشباع محلول در چربي که تحت عنوان کاروتن ها ناميده مي شوند. ۲ – هيدروکربن هاي غير اشب ...

دانلود نسخه PDF - تعديل ايمني