up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله تعبير خواب : م PDF
QR code - تعبير خواب : م

تعبير خواب : م

مادر
1 اگر خواب ببينيد مادرتان در خانه مشغول كاري است ، نشانه آن است كه به هر كاري دست بزنيد نتيجه اي مساعد خواهيد گرفت .
2 اگر خواب ببينيد با مادر خود گفتگو مي كنيد ، نشانة آن است كه در زندگي زناشويي سعادتمند خواهد شد .
3 اگر زني خواب مادر خود را ببيند ، نشانة آن است كه در زندگي زناشويي سعادتمند خواهد شد .
4 اگر خواب ببينيد مادرتان بيش از اندازه لاغر شده است ، نشانة آن است كه بزودي از خبر مرگ كسي اندوهگين خواهيد شد .
5 اگر خواب ببينيد مادرتان شما را صدا مي كند ، علامت آن است كه در زندگي راه نادرستي را دنبال مي كنيد.
6 اگر خواب ببينيد مادرتان از درد گريه مي كند ، علامت آن است كه مادرتان به بيماري دچار خواهد شد .
مادر شوهر
1 اگر مادر شوهر خود را به خواب ببينيد ، علامت آن است كه بعد از ناسازگاريها و اختلافات بسيار ، صلح و صفا ميان افراد حكمفرما خواهد شد .
2 اگر زني خواب ببيند با مادر شوهر خود جر و بحث مي كند ، نشانة آن است كه مردم سنگدل او را آزار خواهند داد .
محراب
1 اگر در خواب ببينيد كه كشيكي در محراب ، ايستاده است ، معنايش اين است كه در خانواده شما اختلاف بوجود خواهد آمد .
2 اگر در خواب ببينيد كه در محراب نشسته ايد ، نشانة نوميدي و تغيير شغل است .
3 اگر زن جواني در خواب ببيند كه وارد محراب مي شود ، دلالت بر عشقهاي دروغي و دشمناني دارد كه سعي مي كنند او را با خود هم پيمان كنند .
4 محراب ، كمتر در خوابهاي شما ظاهر مي شود مگر آنكه بخواهد هشداري درباره اشتباهات شما بدهد . يا به اين معناست كه پشيماني و ندامت شما را از انجام كاري باز مي دارد .
ماديان
1 اگر خواب ببينيد ماديان ها در مراتع مشغول چرا هستند ، علامت آن است كه در حرفة خود موفقيت به دست مي آوريد . و دوستاني مأنوس خواهيد يافت . اما اگر خواب ببينيد ماديانها در مرتع خشك و لم يزرعي پرسه مي زنند ، علامت آن است كه به تنگدستي دچار خواهيد شد . اما با اين وجود دوستاني صميمي در كنار خود خواهيد داشت .
2 اگر دختري خواب ببيند ماديانها در مراتع مشغول چرا هستند ، نشانة آن است كه با مردي ازدواج خواهد كرد و صاحب فرزنداني تندرست خواهد شد .
مار
1 اگر زني خواب ببيند ماري مرده به او نيش مي زند ، نشانة آن است كه از بدخواهي و شرارت كسي عذاب خواهد كشيد .
2 ديدن مار ، نشانة ابتلا به انواع و اقسام شر و بدي است .
3 اگر خواب ببينيد مارها در هم مي لولند ، نشانة آن است كه از كشمكش هاي خود با ديگران نادم و پشيمان خواهيد شد .
4 كشتن مار در خواب ، نشانة آن است كه از هر فرصتي براي پيش بردن زندگي خود استفاده خواهيد كرد و از پيروزي بر دشمنان لذت خواهيد برد .
5 اگر خواب ببينيد از روي مارها راه مي رويد ، نشانة آن است كه از بيماري كه گريبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهيد شد . افراد خود خواه مي كوشند مقام و شان شما را ميان دوستانتان پائين بياورند .
6 اگر خواب ببينيد ماري شما را نيش مي زند ، نشانة آن است كه تسليم كارهاي ناپسند خواهيد شد .
7 اگر خواب ببينيد ماري خوش خط وخال از لاي علفهاي سرسبز به سوي شما مي آيد و از كنار شما مي گذرد و جايي ناپديد مي شود و بعد از مدتي باز از دور پديدار مي شود ، و به سمت شما مي آيد و هر چقدر كه نزديكتر مي شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر مي رسد ، تا اينكه مبدل به اژدهاي عظيم مي گردد ، نشانة آن است كه با نافرماني و بي قيدي شما كارها از بد هم بدتر مي شود . اما پذيرفتن وظايف خود و كنار گذاشتن كاهلي اوضاع بهبود مي يابد .
8 اگر خواب ببينيد ماري به گرد شما حلقه مي زند و نيش خود را بيرون مي آورد ، نشانة آن است كه با ناتواني در چنگ دشمنان اسير خواهيد ماند .
9 خريد و فروش مار در خواب ، نشانة آن است كه براي پيروزي به مخالفان خود ، سياستمدارانه با آنها رفتار مي كنيد .
10 اگر خواب ببينيد مويي ناگاه مبدل به ماري مي شود ، نشانة آن است كه وقايعي بي اهميت افكار شما را پريشان مي كند .
11 اگر خواب ببينيد مارها به شكل هاي غير عادي مبدل مي گردند ، نشانة آن است كه مشكلات شما تنها با حفظ خونسردي و آرامش و داشتن اراده اي قوي بر طرف مي گردد .
12 اگر خواب ببينيد مارها در آب مي لولند ، نشانة آن است كه در جايي كه احساس مي كنيد به لذتي تمام و كمال دست مي يابيد ، با درد سر روبرو مي شويد .
13 اگر خواب ببينيد مار كسي را نيش مي زند ، نشانة آن است كه ناآگاهانه به يكي از دوستان خود ، صدمه اي مي زنيد .
14 ديدن مارهاي كوچك در خواب ، نشانة آن است كه كساني را دوست مي پنداريد و از آنان پذيرايي مي كنيد كه مي كوشند شما را پنهاني بدنام سازند ، و موفقيتهاي روز افزون شما را نابود بسازند .
15 اگر خواب ببينيد بچه ها با مار بازي مي كنند ، نشانة آن است كه نمي توانيد دوست را از دشمن تشخيص بدهيد .
16 اگر زني خواب ببيند بچه اي ، مار پشت سر او مي گذارد و صداي فس فس مار را مي شنود ، نشانة آن است كه كساني او را متقاعد مي سازند كه ثروت خود را تسليم ديگران كند . بعداً پي خواهد برد كه به دام دسيسه دشمنان افتاده است .
18 اگر زني خواب ببيند ماري را تحت فرمان خود در آورده است ، نشانة آن است كه حقوق او در آستانة پايمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمايت خواهند كرد .
مارمولك
1 اگر خواب ببينيد مارمولكي را مي كشيد ، علامت آن است كه شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار ديگر به دست مي آوريد . اما اگر موفق نشويد مارمولك را بكشيد و مارمولك از دستتان فرار مي كند ، نشانة آن است كه در امور عاطفي با شكست مواجه خواهيد شد .
2 اگر زني خواب ببيند مارمولكي از روي دامن او راه مي رود يا او را گاز مي گيرد ، نشانة آن است كه اندوه و بدبختي به او روي مي آورد . همسر او در اثر حادثه اي معلول خواهد شد . و او براي گذراندن زندگي با تمامي تلاش و جديت فراوان تنها درآمدي ناچيز عايدش خواهد شد .
ماسك
1 اگر خواب ببينيد ماسك بر چهره زده ايد ، نشانة آن است كه از رفتار شما نسبت به فردي عزيز تفسير نادرستي صورت مي گيرد . و همين امر باعث سوء تفاهم مي شود ، اما سرانجام اين واقعه به نفع شما تمام مي شود .
2 اگر خواب ببينيد ديگران ماسك بر چهره زده اند ، علامت آن است كه در آينده با حسادت و رياكاري مبارزه مي كنيد .
3 ديدن يك ماسك در خواب ، علامت آن است كه شخصي نسبت به شما بي وفايي خواهد كرد .
4 اگر دختري خواب ببيند نقابي بر چهره دارد ، علامت آن است كه مي كوشد از فرد مهرباني سوء استفاده كند .
5 اگر دختري خواب ببيند نقاب از چهره برمي دارد يا ديگران چنين كاري مي كنند ، علامت آن است كه جاه طلبي او بي پاسخ خواهد ماند . بايد فروتني را پيشة خود سازد .
ماسه
ديدن ماسه در خواب ، نشانة روبرو شدن با كمبود و زيان است .
ماشين
1 ديدن ماشين در خواب ،‌ نشانة تغيير و تحول و سفرهاي پياپي است .
2 اگر خواب ببينيد سوار ماشين مي شويد ، دلالت بر آن دارد كه از مسافرتي كه قصد رفتن داشتيد ، منصرف خواهيد شد و به مسافرتي ديگر خواهيد رفت .
3 اگر خواب ببينيد به قصد سوار شدن به دنبال ماشيني مي دويد ، دلالت بر آن دارد كه تلاش شما براي رسيدن به آرزوهايتان به ثمر نخواهد رسيد .
4 بيرون آمدن از ماشين در خواب ، نشانة آن است كه براي موفقيت در برنامه ها و اهداف خود ، خشنود خواهيد شد .
5 خواب ماشين واگون دار ، نشانة تلاش براي كسب ثروت است .
6 ديدن اتوبوس در خواب ، نشانة آن است كه فردي مي خواهد دردسر برايتان فراهم كند .
7 اگر خواب ببينيد با ماشيني رانندگي مي كنيد ، نشانة آن است كه رقابت ناسالم و حسادت زياد ، نشاط و خوشي را از شما دور مي كند .
8 اگر خواب ببينيد در اتوبوسي ايستاده ايد ، دلالت بر آن دارد كه قصد داريد به كاري خطرناك دست بزنيد .
9 اگر سقف اتوبوس در خواب كوتاه باشد ، نشانة آن است كه با موانع به مقصد خواهيد رسيد و اگر سقف اتوبوس بلند باشد ، علامت آن است كه خطري آشكار شما را تهديد مي كند .
ماشين آتش نشاني
1 ديدن ماشين آتش نشاني در خواب ، نشانة آن است كه نگراني ها و شرايط غيرعادي به خوشي و سعادت مي انجامد .
2 ديدن ماشين از كارافتاده آتش نشاني در خواب ، علامت آن است كه تصادف و خسارتي فراوان در انتظار شماست .
3 اگر فرد جواني خواب ببيند سوار ماشين آتش نشاني شده است ، علامت آن است كه به كارهايي ناپسند دست خواهد زد كه درشأن او نيست .
ماكاروني
1 اگر خواب ببينيد ماكاروني مي خوريد ، علامت آن است كه ضررهايي جزيي خواهيد كرد . ديدن مقدار زيادي ماكاروني در خواب ، نشانة آن است كه با صرفه جويي پولي پس انداز خواهيد كرد . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه غريبه اي وارد زندگيش خواهد شد .
ماليات
1 اگر خواب ببينيد ماليات مي پردازيد ، نشانة آن است كه با رفتار منطقي خود تأثيرات بدي كه بر اطرافيان گذاشته ايد ، از بين خواهيد برد .
2 اگر خواب ببينيد ديگران ماليات مي پردازند ، نشانة آن است كه ناچار مي شويد از دوستان خودكمك و ياري بگيريد .
3 اگر خواب ببينيد قادر به پرداخت ماليات خود نيستيد ، نشانة آن است كه در تجارت خود شكست خواهيد خورد .
ماما
1 ديدن ماما در خواب ، نشانة آن است كه به بيماري سختي دچار خواهيد شد كه احتمال رهايي از آن بسيار كم است .
2 اگر دختري در خواب ماما ببيند ، علامت آن است كه پريشان و رسوا خواهد شد .
ماه
1 ديدن ماه در آسماني پرستاره به خواب ، نشانة كاميابي در امور عاطفي و موفقيت در زندگي است .
2 اگر خواب ببينيد ماه به شكل غيرعادي در آسمان ديده مي شود ، علامت آن است كه در روابط خانوادگي شما مشاجره و اختلاف روي خواهد داد .
3 ديدن خسوف در خواب ، نشانة آن است كه شايعات ، جامعه را به ويراني خواهد كشاند .
4 ديدن ماه نو در خواب علامت ازدواجي موفق و افزايش ثروت است .
5 اگر دختري خواب ببيند از ماه مي خواهد سرنوشت آيندة او را بازگويد ، علامت آن است كه با فرد مورد علاقة خود ازدواج خواهد كرد . اما اگر خواب ببيند در آسمان دو ماه وجود دارد ، نشانة آن است كه بخاطر علاقة بيش از اندازه به پول و ثروت همسر خود را از دست خواهد داد . و اگر خواب ببيند ماه ناگاه تيره مي شود ، نشانة آن است كه به علت نداشتن درايت و مهارتهاي زنانه شاديها و سعادت بزرگي از چنگ او خواهد گريخت .
6 اگر خواب ببينيد ماه به رنگ خون سرخ است ، نشانة آن است كه جنگ و ستيز درخواهد گرفت و مردم براي دفاع از وطن پا پيش خواهند گذاشت .
ماهي
1 ديدن ماهي در آب زلال و پاكيزه رودخانه ، در خواب ، علامت آن است كه اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار مي دهند .
2 ديدن ماهي مرده در خواب ، نشانة آن است كه در اثر اتفاق درد آوري ثروت و قدرت خود را از دست مي دهيد .
3 اگر دختري خواب ماهي ببيند ، نشانة آن است كه همسري زيبا و با استعداد به دست خواهد آورد .
4 اگر خواب ببينيد گربه ماهي صيد مي كنيد ، نشانة آن است كه نقشه هاي دشمنان شما را پريشان مي كند ، اما حضور ذهن و اقبال به شما كمك مي كند تا از دام آنها بگريزيد .
5 اگر در خواب براي گرفتن ماهي به آب بزنيد ، نشانة آن است كه با توانايي و شهامت ثروتي به دست مي آوريد .
6 خواب ماهيگيري ، نشانة كسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام ماهيگيري چيزي صيد نكنيد ، نشانة آن است كه تلاشهاي شما براي يافتن افتخار و ثروت بي حاصل است .
7 خوردن ماهي در خواب ، علامت روابط دوستانه و پايدار است .
ماهيگير
ديدن صيادان ماهي در خواب ، علامت آن است كه به سعادت و كاميابي دست مي يابيد كه تا آن روز طعم آن را نچشيده بوديد .
ماهيگيري
اگر خواب ببينيد در حين ماهيگيري ماهي صيد كرده ايد ، تعبير آن نتايج خوبي است كه در زندگي بدست خواهيد آورد و اگر بر عكس در خواب موفق به صيد ماهي نشويد ، در آينده اتفاقهاي ناگواري برايتان رخ خواهد داد .
مبارزه
1 اگر خواب ببينيد مشغول مبارزه سياسي هستيد ، نشانة آن است كه با قوانين تصويب شده سر سازگاري نداريد و دشمنان بر عليه شما اقدام مي كنند .
2 اگر افراد مقتدر و سياستمدار چنين خوابي ببينند ، نشانة آن است كه در طرحهاي خود با شكست مواجه خواهد شد .
3 اگر خواب ببينيد افراد مذهبي بر عليه گناه و اعمال ناشايست مشغول مبارزه هستيد ، دلالت بر آن دارد كه به موسسات خيريه كمك مالي خواهيد كرد .
4 اگر زني خواب ببيند بر عليه زنان بد كاره ، مبارزه مي كند ، نشانة آن است كه بر موانع غلبه خواهد كرد ، و به موقع شجاعت خود را به ثبوت خواهد رساند .
متورم
1 اگر خواب ببينيد صورتتان متورم گشته است ، علامت آن است كه با كسب ثروت خود پرستي و لذت در هم مي آميزد .
2 اگر صورت ديگران را در خواب متورم ببينيد ، نشانة آن است كه پيشرفت شما در زندگي با مانعي حسادت آميز روبرو مي گردد .
مجسمه
1 ديدن مجسمه در خواب ، نشانة توفيق اندك در امور عشقي است .
2 اگر خواب ببينيد در جايي از خانه مجسمه اي مي گذاريد ، علامت آن است كه ارادة شما سست مي شود و به آساني در آستانة گمراهي قرار مي گيريد . زنان بعد از ديدن چنين خوابي بايد بيشتر مراقب آبروي خود باشند . اگر مجسمه ها در خواب بد هيبت به نظر برسند ، علامت آن است كه در خانوادة خود با مشكلي مواجه خواهيد شد .
مجلس رقص
1 اگر خواب ببينيد مردم ، در مجلس رقص لباسهاي زيبا با رنگهاي شاد بر تن كرده اند ، و با آهنگي نشاط آور در حال رقص و پايكوبي اند ، تعبير چنين خوابي كاملاً مساعد و بر وفق مراد است .
2 اما اگر ببينيد كه در مجلس رقص حضور داريد و ديگران نسبت به شما بي توجه اند ، دلالت بر آن دارد كه بزودي يكي از اعضاي خانوادة شما فوت خواهد كرد .
مچ پا
1 ديدن مچ زيباي پايي در خواب ، نشانة آن است كه همسرتان به شما اهانت مي كند .
2 اگر زني در خواب از ديدن مچ پاي خود لذت ببرد ، نشانة آن است كه در عشق نوميد مي شود .
3 اگر در خواب مچ پاي چاق حيواني را ببينيد ، علامت آن است كه در زندگي آسوده و راحت خواهيد بود .
4 اگر زني در خواب مچ پاي خود را بسيار لاغر ببيند ، نشانة آن است كه نوميد و بيمار خواهد شد . اما اگر مچ پاي خود را در خواب چاق ببيند ، علامت آن است كه آبروي او در خطر برباد رفتن است .
مخترع
1 ديدن مخترعي در خواب علامت آن است كه به زودي دست به كاري استثنائي خواهيد زد كه موجب شهرت و افتخار شما مي گردد .
2 اگر خواب ببينيد چيزي اختراع كرده ايد ، علامت آن است كه در انجام طرحها و نقشه هاي خود موفق خواهيد بود ، و به ثروت دست خواهيد يافت .
مَد
ديدن مَدِ دريا در خواب ، علامت پيشرفتن مطلوب كارهاست .
مداد
1 ديدن مداد در خواب ، نشانة انجام كارهايي مطلوب است .
2 اگر دختري خواب ببيند با مداد مي نويسد ، نشانة آن است كه در امر ازدواج خوشبختي نصيبش خواهد شد . اما اگر جمله هايي را كه در خواب با مداد نوشته است پاك كند ، علامت آن است كه از نامزد خود مأيوس و دلسرد خواهد شد .
مدال
1 ديدن مدال و نشان در خواب ، علامت آن است كه با تلاش و پشتكار ، صاحب افتخار و مقام خواهيد شد .
2 گم كردن مدال در خواب ، دلالت بر آن دارد كه در اثر بي اعتنايي ديگران به بدبختي بزرگي دچار خواهيد شد .
مدرسه
1 اگر خواب ببينيد در مدرسه اي حضور داريد ، علامت آن است كه در كارهايي ادبي امتيازي به دست مي آوريد .
2 اگر خواب ببينيد در هنگام نوجواني به مدرسه مي رويد ، نشانة آن است كه اندوه و بدبختي زمان حال شما را به ياد تفريحات و صداقت ايام گذشته مي اندازد .
3 اگر خواب ببينيد در مدرسه كتب علمي يا فلسفي تدريس مي كنيد ، علامت آن است كه براي به دست آوردن مقامي ادبي تلاش خواهيد كرد . اما ابتدا بايد از پس نيازهاي روزانه زندگي بربياييد .
4 اگر خواب ببينيد به ساختمان مدرسة ايام كودكي نگاه مي كنيد ، علامت آن است كه وقايع تلخ و اندوهبار بر زندگاني شما سايه مي افكند .
مراسم نامزدي
اگر زني صحنه هاي نامزدي خود را به خواب ببيند ، علامت آن است كه بزودي به كاري مشغول خواهد شد كه برايش امتيازات اجتماعي به ارمغان خواهد آورد .
مربا
1 اگر خواب ببينيد مربا مي خوريد ، علامت آن است كه به سفرهايي خواهيد رفت ، و از كسب لذتهاي مختلف غافلگير خواهيد شد .
2 اگر خواب ببينيد مربا درست مي كنيد ، نشانة آن است كه دوستاني باارزش به دست خواهيد آورد و در خانواده اي شاد زندگي خواهيد كرد .
مرد
1 ديدن مردي خوش قيافه و خوش هيكل در خواب ، نشانة آن است كه به ثروت بسياري دست مي يابيد و از زندگي خود لذت مي بريد .
2 ديدن مردي بدقيافه و اخمو در خواب ، نشانة آن است كه سردرگمي و پريشاني شما را محاصره خواهد كرد .
3 اگر زني مرد خوش قيافه در خواب ببيند ، نشانة آن است كه امتيازي به او اعطاء خواهد شد . اما اگر مردي زشت را به خواب ببيند ، علامت آن است كه از جانب كسي كه دوست خود مي پنداريد ، دچار دردسر خواهد شد .
مرداب
ديدن مرداب در خواب ، نشانة آن است كه به علت استفاده نادرست از هوش و استعداد خود به سردرگمي و ترديد دچار خواهيد شد .
مرد مجرد
1 اگر مردي خواب ببيند مجرد است ، نشانة آن است كه بايد از معاشرت با زنان دوري كند .
2 اگر زني ، مرد مجردي را در خواب ببيند ، دلالت بر آن دارد كه به عشقي مبتلا خواهد شد كه از ابتدا ناپاك است
3 ديدن مرد مجرد در خواب تعابير ديگري نيز دارد ، عدالتي كه به ظلم مي گرايد ، سياستمداراني كه شرف و صداقت خود را از كف مي دهند .
مرد يا زن مسن
ديدن مرد يا زن مسن در خواب ، علامت آن است كه اگر خونسردي و آرامش روحي خود را حفظ نكنيد ، دچار نگرانيها و پريشاني بسيار خواهيد شد .
مرغ
ديدن مرغ در خواب ، نشانة آن است كه افراد خانواده با دوستاني ديگر ، گرد هم جمع مي شوند .
مرغابي
1 اگر خواب ببينيد مرغابي هاي وحشي بر رودخانه اي آرام نشسته اند ، علامت آن است كه از راه دريا به مسافرتي خواهيد رفت .
2 اگر مرغابيهاي سفيد را در خواب كنار مزرعه اي ببينيد ، علامت آن است كه محصول خوبي خواهيد داشت .
3 اگر خواب ببينيد مرغابي شكار مي كنيد ، نشانة آن است كه براي اجراي نقشه اي شغل خود را تغيير مي دهيد .
4 اگر خواب ببينيد مرغابيها هدف تير قرار گرفته اند ، نشانة آن است كه دشمنان در امور خصوصي شما دخالت مي كنند .
5 اگر در خواب مرغابيها را در حال پرواز ببينيد ، نشانة آن است كه ازدواج خواهيد كرد و صاحب فرزنداني خواهيد شد و همچنين خانه اي جديد خواهيد خريد .
مرگ
1 اگر خواب ببينيد يكي از اطرافيان شما مرده است ، نشانة مقابله با نااميدي و پريشاني و از هم پاشيدگي است .
2 اگر در خواب خبر مرگ يكي از دوستان يا اقوام خود را بشنويد ، نشانة آن است كه بزودي دربارة دوست يا نزديكان خبر بدي مي شنويد .
3 خوابهايي كه در ارتباط به مرگ يا مردن مي بينيم ، معمولاً گمراه كننده هستند . بخصوص براي افرادي كه در تعبير خواب ناشي باشند .
مرمر سفيد
1 خواب مرمر سفيد ، نشانة سعادتمندي در ازدواج و ديگر امور مربوط به آن مي باشد .
2 شكستن مجسمه يا ظرفي از مرمر سفيد ، نشانة ندامت و پشيماني است .
3 اگر زني جوان خواب ببيند جعبه اي از مرمر سفيد را كه در آن عطر خوشبويي گذاشته است گم مي كند ، علامت آن است كه در اثر بي دقتي به حيثيت و ثروتش لطمه خواهد زد .
مرواريد
1 ديدن مرواريد در خواب ، علامت فعاليتهاي تجاري و اجتماعي مساجد است .
2 اگر زني خواب ببيند همسرش به او هديه مي دهد ، علامت آن است كه در زندگي خوشبخت مي گردد ، و فرصتهاي بسيار براي شادماني و سرور در اختيارش قرار مي گيرد .
3 اگر زني خواب ببيند مرواريدهاي خود را مي شكند يا آنها را گم مي كند ، علامت آن است كه در اثر عدم تفاهم با فردي ، دچار غم و اندوه مي گردد .
4 اگر زني خواب ببيند از مرواريدي تعريف مي كند ، نشانة آن است كه با خلوص نيت براي رسيدن به تعلقات خاطر خود تلاش مي كند .
مريضي
1 اگر خواب ببينيد مريض شده ايد ، علامت آن است كه دچار بيماري خواهيد شد يا برخورد ناخوشايندي با يكي از اقوام خواهيد داشت .
2 اگر دختري خواب ببيند بيماريي لاعلاج دارد ، علامت آن است كه به تنهايي در جستجوي شادماني است .
مزد
دريافت مزدي ناچيز در برابر زحمتها در خواب ، علامت آن است كه در اثر وقوع حوادثي تلخ مضطرب و پريشان خواهيد شد .
مزرعه
1 اگر خواب ببينيد در مزرعه اي زندگي مي كنيد ، علامت آن است كه در تمام كارهاي خود موفق مي شويد .
2 اگر خواب ببينيد مزرعه اي مي خريد ، براي دريانوردان نشانة مسافرتي دريايي است ، براي كشاورز نشانة محصولات فراوان است ، براي بازرگانان نشانة انجام معاملات سودآور است .
3 اگر در خواب از مزرعه اي ديدن كنيد ، نشانة معاشرتهاي نشاط آور و لذتبخش است .
مس
دين مس در خواب ، نشانة فشار از طرف مقامات بالا است .
مسابقه
1 اگر خواب ببينيد در مسابقه اي شركت كرده ايد ، علامت آن است كه تلاش مي كنيد به اهداف و آرزوهاي خود دست بيابيد .
2 اگر خواب ببينيد در مسابقه اي برنده مي شويد ، علامت آن است كه بر رقباي خود ظفر خواهيد يافت .
مسافر
1 ديدن مسافران چمدان به دست در خواب ، نشانة بهبودي اوضاع پيرامون شماست . اگر مسافران در حال رفتن باشند ، علامت آن است كه به ثروت مورد نظر خود دست خواهيد يافت .
2 اگر خواب ببينيد كشور خود را ترك مي گوييد ، علامت آن است كه براي تغيير زندگي كنوني خود تلاش خواهيد كرد .

کمبود خواب حتي اگر اندک هم باشد، منجر به عدم تمرکز، کاهش ديد و ايجاد اختلال در حافظه مي شود.نتايج تحقيقات گوناگون نشان مي دهد هنگامي که مغز با کمبود خ ...

خواب رفتگي يا paresthesia احساس سوزش و خارشي ناخوشايند همراه با سوزن سوزن شدن عضو خواب رفته است که غالبا در دست و پا ايجاد ميشود. دليل معمول بروز چنين ...

آب 1 ديدن آب زلال در خواب ، علامت آن است كه با شادماني به سعادت و خوشبختي دست خواهيد يافت. 2 ديدن آب گل آلود در خواب ، علامت آن است كه لذت بردن از زند ...

باتلاق 1 گذشتن از ميان مناطق باتلاقي در خواب ، علامت آن است كه تحت الشعاع شرايطي ناسازگار قرار مي گيريد ، و از ماجرايي عاشقانه ضربه اي شديد متحمل خواه ...

شايد در اطرافيان خود افرادي را بشناسيد که به اختلال رواني دچار باشند و علاوه بر آن مشکل خوابيدن هم داشته باشند. شايد فکر کنيد دليل اين که او نمي تواند ...

خواب براي کودک همانند تغذيه لازم و ضروري است. پس از مشکلات تغذيه اي، مشکلات خواب کودکان عمده ترين شکايت بسياري از والدين است و عوامل زيادي در اين قبيل ...

خواب براي کودک همانند تغذيه لازم و ضروري است. بسياري از کودکان براي به خواب رفتن مشکل دارند و به موقع نمي خوابند، در کودکان معمولا بي خوابي اوايل شب ا ...

● با کودکان بدخواب چه کار کنيم؟ چگونگي خواباندن کودک و شکل دهي عادت خواب در فرهنگ ها، قبايل و حتي خانواده هاي مختلف، متفاوت است. بعضي ها بچه را وقت خو ...

دانلود نسخه PDF - تعبير خواب : م