up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله تعبير خواب : ش PDF
QR code - تعبير خواب : ش

تعبير خواب : ش

شاخة درخت
1 اگر در خواب شاخة درختي را لبريز از برگهاي سبز و ميوه ببينيد ، نشانة آن است كه با دوستان ، ساعات خوشي خواهيد داشت و ثروتي به چنگ خواهيد آورد .
2 اگر خواب ببينيد شاخه درختي خشكيده است ، دلالت آگاه شدن از خبرهاي تأسف بار از وضع شخصي غايب دارد .
شادماني
1 اگر در خواب ببينيد به خاطر واقعه اي خوشحال و شادمان هستيد ، نشانة آن است كه در كارهاي شما دگرگوني مطلوبي رخ مي دهد .
2 اگر عشاق در خواب از ديدار معشوق خود شادمان شوند ، نشانة وصال و شنيدن تبريكاتي همراه با شادي است .
3 اگر در خواب از تماشاي مناظر زيبا احساس شادماني كنيد ، علامت آن است كه به موفقيتي بزرگ دست خواهيد يافت و دوستاني صميمي و پايدار پيدا خواهيد كرد .
شال
1 ديدن شال در خواب ، نشانة آن است كه فردي با محبت و چرب زباني به شما نزديك خواهد شد .
2 اگر خواب ببينيد شال خود را گم كرده ايد ، علامت آن است كه به اندوه و پريشاني دچار خواهيد شد . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه مردي خوش قيافه او را تا آستانة بر هم زدن قول و قرار ازدواجش با مردي ديگر پيش خواهد برد .
شام
1 اگر خواب ببينيد به تنهايي مشغول صرف شام هستيد ، دلالت بر آن دارد كه مسايلي هميشه شما را وادار مي كند كه به فكر تهية مايحتاج زندگي باشيد .
2 اگر دختري خواب ببيند به اتفاق نامزدش شام مي خورد ، نشانة شكست و جدايي در عشق است .
3 اگر خواب ببينيد ميهماناني را به شام دعوت كرده ايد ، دلالت بر آن دارد كه از ميهمان نوازي افراد مؤدب و مهربان لذت خواهيد برد .
شانه
1 ديدن شانه هاي برهنه در خواب ، نشانة آن است كه تفييرات شادي آور باعث مي شود كه با نگاهي ديگر به جهان بنگريد .
2 اگر خواب ببينيد شانه هايتان باريك به نظر مي رسد ، علامت آن است كه براي انتخاب تفريح و سرگرمي ، سليقه هاي ديگران مورد توجه شما قرار خواهد گرفت .
شاه توت
ديدن شاه توت در خواب ، نشانة رفع مشكلات است ، و جمع كردن شاه توت نشانة بداقبالي است و خوردن آن نشانة زيان مالي است .
شاهدانه
ديدن شاهدانه در خواب ، نشانة دوستيهاي عميق و پايدار است .
شاهرگ
1 ديدن شاهرگ خود در خواب ، علامت آن است كه تهمتي به شما وارد مي سازند و تا مرز رسوايي شما را پيش خواهند بود .
2 اگر خواب ببينيد از شاهرگ بدنتان خون جاري مي شود ، علامت آن است كه به دامي خواهيد افتاد كه هيچ راه گريزي ندارد .
3 اگر خواب ببينيد يكي از شاهرگهاي بدنتان متورم شده است ، علامت آن است كه به سرعت به مقام پر مسئوليت و مهمي ارتقاء خواهيد يافت .
شاهين
1 ديدن شاهين در خواب ، نشانة آن است كه ديگران به پيشرفت و موفقيت شمابا حسادت مي نگرند .
2 اگر دختري خواب شاهين ببيند ، نشانة آن است كه كسي به او تهمت خواهد زد .
شب
1 اگر خواب ببينيد تاريكي شب شما را فرا گرفته است ، نشانة آن است كه سختي و مشقت كار بيش از اندازه به شما فشار خواهد آورد .
2 اگر خواب ببينيد شب رخت مي بندد و سپيده سر مي زند ، علامت آن است كه اوضاع و احوال مشقت بار زندگي به سمت راحتي و فراغت پيش خواهد رفت .
شبنم
1 اگر در خواب احساس كنيد شبنم بر شما مي نشيند ، علامت آن است كه دچار بيماري و تب خواهيد شد .
2 اگر خواب ببينيد شبنمي زير نور آفتاب ميان علفها برق مي زند ، علامت آن است كه به افتخار و ثروت بسياري دست خواهيد يافت . اگر هنوز ازدواج نكرده باشيد با شخص ثروتمندي ازدواج خواهيد كرد .
شپش
1 ديدن شپش در خواب ، علامت ابتلا به بيماري درد آور نگرانيهاي ديگر است .
2 ديدن شپش روي ساقة گياهان در خواب ، نشانة قحطي و زيانهاي ديگر مالي است .
3 ديدن شپش بر بدن خود يا ديگري در خواب ، علامت آن است كه با نزديكان خود رفتار نامساعد و تندي خواهيد كرد .
4 اگر خواب ببينيد شپش مي گيريد ، نشانة آن است كه به بيماري دچار مي شويد و آن بيماري را به ديگران نيز سرايت مي دهيد .
شتر
1 اگر خواب ببينيد شتري در حال كشيدن بار است ، دلالت بر آن دارد كه با وجود صبر و طاقت فراوان ، غم و اندوه كوچكترين اميدهاي شما را بر باد خواهد داد .
2 اگرخواب ببينيد شتري از آن شماست ، دلالت بر آن دارد كه دارايي فراواني از طريق استخراج مهدن به دست خواهيد آورد .
3 اگر گله شتري در خواب ببينيد ، علامت آن است كه از بستر بيماري با سلامت بر مي خيزيد و همان زمان كه فكر مي كنيد ديگر كسي به ياري شما نخواهد آمد ، افرادي براي امداد به نزد شما خواهند آمد .
شتر مرغ
1 ديدن شتر مرغ در خواب ، علامت آن است كه پنهاني به ثروت اندوزي خواهيد پرداخت ، هم زمان با اين كار نسبت به زنان رفتاري حقارت آميز در پيش مي گيرند .
2 گرفتن شتر مرغ در خواب ، نشانة آن است كه با سرماية خود قادر مي شويد به سفرهاي گوناگون برويد و بر دانش گسترده اي چيره شويد .
شته
اگر خواب ببينيد گياهي را شته زده است ، نشانة آن است كه خبر مرگ دوستان در راه است .
شجرنامه
1 ديدن شجرنامة خود در خواب ، نشانة آن است كه مشكلات خانواده به دوش شما خواهد افتاد . در خارج از حوضة فعاليتهاي خود مي توانيد آسوده باشيد .
2 اگر خواب ببينيد ديگران در حال مطالعة شجر نامة خود هستند ، علامت آن است كه ناچار مي شويد حق خود را به ديگران واگذار كنيد . اگر در خواب ببينيد كه قسمتي از شجرنامه نيست ، نشانة آن است كه دوستان را به خاطر تنگدستي آنها ناديده مي گيريد .
شستن لباس
1 اگر خواب ببينيد لباس مي شوييد ، علامت آن است كه با تلاش فراوان سرانجام به ثروت دست مي يابيد . اگر لباسها بعد از شستشو كثيف به نظر برسند ، نشانة آن است كه در كسب ثروت و لذت پيروز نخواهيد شد .
شطرنج
1 اگر خواب ببينيد مشغول بازي شطرنج هستيد ، دلالت بر آن دارد كه در كارهايتان با كسادي مواجه خواهيد شد ، اين خواب مي تواند نشانة بيماري و يا يافتن دوستاني ناموافق باشد .
2 اگر خواب ببينيد در بازي شطرنج بازنده ايد ، دلالت بر آن دارد كه از منافع غير قابل اعتماد براي شما نگراني ايجاد مي شود . اما اگر خواب ببينيد در بازي شطرنج برنده ايد نشانة آن است كه بر اتفاقات نامطلوب غالب خواهيد شد .
شعبده باز
ديدن شعبده باز در خواب ، نشانة آن است كه در راه جستجوي ثروت و شادماني با تجربه هايي تلخ روبرو مي شويد .
شكار
1 اگر خواب ببينيد مشغول شكار كردن هستيد ، نشانة آن است كه براي رسيدن به هدفي دست نيافتني مي كوشيد .
2 اگرخواب ببينيد در پي شكاري به كوه مي زنيد ، نشانة آن است كه به آرزوهاي خود دست مي يابيد و بر موانع غلبه خواهيد كرد .
شكاف
1 ديدن شكاف بر سطح ديوار يا اشياء در خواب ، نشانة‌آن است كه در ادارة امور شغل خود با مشكلاتي روبرو خواهيد شد كه باعث جدايي شما از خويشاوندان خواهد شد .
2 ديدن شكاف بر سنگهاي كوه در خواب ، نشانة آن است كه دوستي با خيانت ورزيدن به شما ، شادماني زندگي تان را به اندوه مبدل مي سازد .
3 ديدن شكاف در خواب ، علامت بيماري يا خيانت دوستي است كه شادماني شما را تبديل به اندوه مي كند .
شكر
1 ديدن شكر در خواب ، نشانة آن است كه از زندگي زناشويي خود لذت چنداني نخواهيد برد .
2 خوردن شكر در خواب ، نشانة آن است كه مدتي با موضوعات درد آور و ملال آور كشمكش خواهيد داشت .
3 پرسيدن نرخ شكر در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان شما را تهديد خواهند كرد .
4 خريد و فروش شكر در خواب ، نشانة آن است كه از خطري جدي با شجاعت جان سالم به در خواهيد برد .
5 اگر خواب ببينيد بشكه اي شكر مي شكند و شكرها بر زمين مي ريزد ، نشانة آن است كه زياني اندك متوجه شما خواهد شد .
6 اگر خواب ببينيد سياه پوستي هنگام حمل كيسه هاي شكر آواز مي خواند ، نشانة آن است كه از موقعيتي ظاهراًً كم اهميت ، منفعت زيادي به دست خواهيد آورد .
شكستن
1 اگر خواب ببينيد استخوان دست يا پايتان شكسته است ، دلالت بر آن دارد كه در مديريت شكستهايي خواهيد خورد .
2 ديدن شكستن اسباب و وسايل خانه در خواب ، علامت دعوا و آشفتگي روحي ميان افراد خانواده است .
3 شكستن پنجره در خواب ، نشانة داغدار شدن است .
4 ديدن حلقة شكسته در خواب ، علامت آن است كه رقابتهاي حسادت آميز تبديل به شورش و دعواهايي خشونت آميز خواهد شد .
شكلات
1 ديدن شكلات در خواب ، نشانة آن است كه براي اقوام خود ثروتي گرد مي آوريد .
2 ديدن شيريني شكلاتي در خواب ، دلالت بر يافتن دوستان و سرگرميهاي مطلوب دارد .
3 اگر خواب ببينيد شكلاتي ترش مي خوريد ، دلالت بر بيماري و نااميديهاي پياپي دارد .
4 اگر خواب ببينيد شير كاكائو يا چيزي مانند آن مي نوشيد ، نشانة آن است كه پس از دگرگونيهاي نامطلوب به هدف خود مي رسيد .
شكم
1 اگر در خواب شكم خود را ببينيد ، نشانة آن است كه آرزوهاي بسيار داريد . اما بايد با دنياي آرزوهايتان واقعي تر برخورد كنيد و بجاي رويا پردازي ، دو چندان در زندگي كار كنيد . و از تفريح و تفنن بپرهيزيد .
2 اگر خواب ببينيد شكمتان سخت و منقبض شده است ، نشانة آن است كه دوستان ، شما را ناديده مي گيرند و آزارتان مي دهند .
3 اگر خواب ببينيد شكمتان ورم كرده است ، نشانة آن است كه در آينده با سختي مواجه خواهيد شد ولي بر آنان غلبه خواهيد كرد و با تلاشهاي خود به راحتي خواهيد رسيد .
4 اگر خواب ببينيد خون از شكمتان جاري مي شود ، نشانة آن است كه حادثة وحشتناكي در خانواده تان رخ خواهد داد .
5 اگر در خواب شكم كودكي بيمار را ببينيد ، نشانة آن است كه نوعي بيماري واگير دار در كمينتان نشسته است .
6 ديدن شكمي بزرگ درخواب ، نشانة كسب ثروت و سعادت است .
7 ديدن شكمي چروكيده در خواب ، نشانة ابتلا به بيماري و درد است .
8 اگر دختري خواب ببيند از ناحية شكم زخمي شده است ، نشانة آن است كه خطري او را تهديد مي كند .
شكمو
1 اگر خواب ببينيد با فرد شكويي بر سر سفره غذا نشسته ايد ، نشانة آن است كه امتيازي به دست مي آوريد . اما گرداگرد شما را افرادي خودخواه فرا خواهند گرفت .
2 اگر خواب ببينيد فردي شكمو هستيد ، نشانة آن است كه به روان و جسم خود بسيار رسيدگي مي كند .
3 اگر زني خواب ببيند رضايت فرد شكمويي را جلب مي كند ، نشانة آن است كه شوهر او مردي ستمگر خواهد بود .
شكنجه
1 اگر خواب ببينيد كسي شما را شكنجه مي دهد ، علامت آن است كه در اثر توطئه هاي دوستان فريبكار ، متحمل اندوه و نوميدي خواهيد شد .
2 اگر خواب ببينيد شما كسي را شكنجه مي دهيد ، نشانة آن است كه نقشه هايي كه براي به دست آوردن ثروتي ريخته ايد ، نقش بر آب خواهد شد .
3 اگر خواب ببينيد مي كوشيد از شكنجه شدن ديگران جلوگيري كنيد ، علامت آن است كه پس از تلاش فراوان به معشوق مورد نظر خود خواهيد رسيد .
شكوفه
1 اگر خواب ببينيد درختان غرق شكوفه شده اند ، دلالت بر آن دارد كه بزودي رويدادهايي شادي آفرين برايتان رخ خواهد داد .
شلاق
ديدن شلاق در خواب ، نشانة وجود اختلافات ميان دوستان است .
شلغم
1 ديدن شلغم درشت در خواب ، علامت آن است كه آينده اي درخشان خواهيد داشت ، و از پيروزيهاي خود پيوسته سرمست خواهيد شد .
2 خوردن شلغم در خواب ، علامت آن است كه به بيماريي مبتلا خواهيد شد .
3 سوا كردن و خريدن شلغم در خواب ، علامت آن است كه از فرصتهايي كه زندگي در اختيار شما خواهد گذاشت ، به خوبي استفاده خواهيد كرد و ثروتي براي خود گرد خواهيد آورد .
4 خوردن شلغم خام در خواب ، علامت آن است كه به اندوه و يأسي شديد دچار خواهيد شد .
5 اگر دختري خواب ببيند شلغم مي كارد ، علامت آن است كه دارايي قابل توجه اي به ارث خواهد برد ، و با مردي خوش قيافه ازدواج خواهد كرد .
شلوار
1 ديدن شلوار در خواب ، علامت آن است كه به انجام كارهايي نادرست وسوسه خواهيد شد .
2 اگر در خواب پاي چپ خود را در پاچة راست شلوار فرو ببريد ، نشانة آن است كه سحري نفود خود را برشما تثبيت مي كند .
شمايل حضرت مسيح (ﻉ)
1 ديدن شمايل حضرت مسيح (ﻉ) در خواب ، نشانة اندوهي است كه ديگران را نيز دربر مي گيرد و نشانة رنج و سختي هاست كه شما بي هيچ شكايتي آنها را مي پذيريد .
2 اگر دختري در خواب ببيند كه شمايلي از حضرت مسيح (ﻉ)دارد ، علامت آن است با رفتار محبت آميز خود ، نزد ديگران محبوبيت مي يابد و آيندة درخشاني به دست مي آورد .
شمش طلا
ديدن شمش طلا در خواب ، نشانة آينده اي چشمگير است .
شمشير
1 اگر خواب ببينيد به كمرتان شمشيري بسته ايد ، نشانة آن است كه با افتخار مقامي در دولت به دست مي آوريد .
2 اگر خواب ببينيد كسي شمشير شما را مي گيرد ، نشانة آن است كه در رقابت با ديگران پيروز مي شويد .
3 اگر خواب ببينيد ديگران با خود شمشير حمل مي كنند ، نشانة آن است كه جنگ و جدالها با خطر همراه خواهد بود .
4 ديدن شمشير شكسته در خواب ، نشانة ابتلا به نوميدي و يأس است .
شمع
1 اگر خواب ببينيد شمعها با شعله اي يكنواخت مي سوزند ، دلالت بر آن دارد كه آيندة شما بر پايه هاي محكم استوار است .
2 اگر دختري خواب ببيند در حال درست كردن شمع است ، نشانة آن است كه به زودي ازدواج خواهد كرد و با اقوام خود ديدارهايي خوشايند خواهد داشت .
3 اگر دختري خواب ببيند در حال روشن كردن شمعي است ، دلالت بر آن دارد كه معشوق خود را به علت مخالفت پدر و مادر مخفيانه ديدار مي كند .
4 اگر خواب ببينيد شمعي در اثر باد خاموش مي شود ، دلالت بر آن دارد كه شايعاتي پشت سر شما منتشر مي شود .
5 اگر خواب ببينيد شمعي را فوت مي كنيد ، دلالت بر آن دارد كه اخبار تأسف باري به دستتان خواهد رسيد ، يا دوستان شما مرده اند يا درگير حوادثي مرگ آفرين هستند .
شمعدان
اگر خواب ببينيد در شمعداني ، شمعهايي سالم قرار گرفته است ، نشانة آن است كه آينده اي درخشان در انتظار شماست . اما اگر ببينيد در شمعدانها ، شمعي نيست ، تعبيري بر خلاف آنچه بيان شد ، دارد .
شنا
1 اگر خواب ببينيد به راحتي در جايي شنا مي كنيد ، نشانة آن است كه در زندگي با موفقيت پيش مي رويد . اما اگر احساس كنيد ، هنگام شنا كردن در آب مي رويد ، نشانة آن است كه از زندگي خود ناراضي خواهيد شد .
2 اگر دختري خواب ببيند با يكي از دوستان خود شنا مي كند ، نشانة آن است كه با رفتار جذاب خود مورد علاقة ديگران قرار مي گيرد .
3 زير آبي شنا كردن در خواب ، نشانة تقلا كردن و داشتن دلواپسي و اضطراب است .
شوهر
1 اگر خواب ببينيد شوهرتان شما را ترك مي گويد ، علامت آن است كه مدتي روابطي تلخ بين شما و شوهرتان حكمفرما خواهد بود . اما تلخيها با آشتي و صميميت به پايان مي رسد .
2 اگر خواب ببينيد شوهرتان با شما بدرفتاري مي كند ، نشانة آن است كه شوهرتان به شما علاقه و اعتماد خواهد داشت .
3 اگر خواب ببينيد شوهرتان مرده است ، علامت آن است كه به اندوه و نااميدي گرفتار خواهيد شد .
4 اگر در خواب شوهرتان را رنگ پريده و ناراحت ببينيد ، نشانة آن است كه يكي از افراد خانواده مدتي بيمار و بستري خواهد شد .
5 اگر در خواب شوهر خود را شاد و آراسته ببينيد ، علامت آن است كه خانه لبريز از شادماني مي گردد و آينده اي درخشان در انتظار شماست .
6 اگر شوهر خود را در خواب بيمار و بستري ببينيد، علامت آن است كه شوهرتان با شما بدرفتاري خواهد كرد و نسبت به شما دلسرد خواهد شد .
7 اگر خواب ببينيد شوهرتان به زني ديگر دل بسته است ، علامت آن است كه شوهرتان بع زودي از محيط خانواده دلسرد مي شود و در جستجوي خوشبختي به جايي ديگر مي رود .
8 ٍٍٍٍٍاگر خواب ببينيد شوهر خود را دوست نداريد ، نشانة‌ آن است كه فرصتهايي نشاط آور اما زودگذر را تجربه خواهيد كرد .
9 اگر دختري خواب ببيند شوهر دارد ، نشانة آن است كه مورد توجه مردان قرار خواهد گرفت زيرا فاقد زيبايي است .
10 اگر خواب ببينيد شوهرتان دور از شما زندگي مي كند ، نشانة آن است كه محيط هاي ناسازگار و ناخوشايند مانع تفاهم شما با شوهرتان مي شود .
11 اگر خواب ببينيد شوهرتان صاحب مقامي است و طرفداراني دارد ، نشانة آن است كه دوستان شما را به دردسر خواهند انداخت .
شهر
اگر خواب ببينيد در شهري بيگانه زندگي مي كنيد ، نشانة آن است كه حادثة تأسف باري موجب مي شود كه محل زندگي يا راه زندگي خود را تغيير دهيد .
شهرت
1 اگر خواب ببينيد فردي مشهور هستيد ، نشانة آن است كه اميدهاي شما به يأس تبديل مي گردد .
2 ديدن اشخاص مشهور در خواب ، علامت آن است كه از گمنامي به افتخار و شهرت مي رسيد .
شير
1 اگر خواب ببينيد شير مي نوشيد ، علامت آن است كه به محيطهاي مطلوب و مساعد پا خواهيد گذاشت .
2 اگر در خواب مقدار زيادي شير ببينيد ، نشانة سلامتي و كسب ثروت است .
3 اگر خواب ببينيد شير خريد و قروش مي كنيد ، علامت آن است كه به ثروت شما افزوده خواهد شد .
4 اگر خواب ببينيد ظرف شيري را دور مي ريزيد ، علامت آن است كه براي سعادت خودتان هم كه شده خير خواهي پيشه مي كنيد .
5 اگر خواب ببينيد مقداري شير بر زمين مي ريزيد ، نشانة آن است كه در زندگي زيان كوچكي خواهيد ديد و موقتأ از دست دوستان رنجيده خاطر مي شويد .
6 ديدن شير ناخالص در خواب ، نشانة آن است كه از مشكلات كوچكي عذاب خواهيد كشيد .
7 چشيدن شير ترش در خواب ، نشانة آن است كه از ناراحتي دوستان خود متأثر خواهيد شد .
8 اگر خواب ببينيد با تمام تلاش خود باز نمي توانيد شير بنوشيد ، نشانة آن است كه در آستانة از دست دادن چيزي باارزش قرار گرفته ايد .
9 خوردن شير داغ در خواب ، علامت آن است كه با تلاش بسيار سرانجام ثروتي به دست خواهيد آورد .
10 اگر خواب ببينيد با شير استحمام مي كنيد ، علامت لذت بردن از زندگي و همنشين شدن با دوستان ارزشمند است .
شير
1 ديدن شير ، سلطان جنگل در خواب ، نشانة آن است كه نيرويي عظيم شما را در زندگي به پيش خواهد برد .
2 اگر خواب ببينيد شير درنده اي را رام كرده ايد ، نشانة پيروزي در هر كاري است .
3 اگر خواب ببينيد شيري شما را در پنجه هاي خود اسير كرده است ، نشانة آن است كه در مقابل حملة دشمنان خود بي دفاع و عاجز خواهيد ماند .
4 ديدن شيرها در قفس حيوانات ، نشانة آناست كه پيروزي شما بستگي به توانايي شما در مقابله با مخالفين دارد .
5 اگر خواب ببينيد مردي شيري را به درون قفس مي برد يا از قفس خارج مي كند ، نشانة آن است كه با قدرت روحي خود بر مشكلات غلبه خواهيد كرد ، و مورد لطف و محبت ديگران قرار خواهيد گرفت .
6 ديدن شير جوان در خواب ، علامت آن است كه به طرز عاقلانه اي به زندگي و كارهاي خود رسيدگي كنيد .
يقينأ به سعادت و موفقيت دست خواهيد يافت .
7 اگر دختري در خواب شيرهاي جوان ببيند ، نشانة آن است كه خواستگاراني درستكار و زيبا خواهد داشت .
8 اگر دختري خواب ببيند شيري از غار بيرون مي آيد ، نشانة آن است كه به ثروت و مرد مورد علاقه اش خواهد رسيد .
9 شنيدن غرش شير در خواب ، علامت آن است كه به مقامي غير منتظره دست خواهيد يافت .
10 اگر خواب ببينيد شيري روي شما افتاده ، مي غرد و دندانهايش را با خشم نزديك صورتتان مي آورد ، نشانة آن است كه بعد از كسب قدرت شكست شما را تهديد خواهد كرد .
11 ديدن پوست شير در خواب ، نشانة پيشرفت مالي و كسب شادماني است .
12 اگر خواب ببينيد سوار بر شير شده ايد ، نشانة آن است كه با شجاعت در مقابل سختيهاي زندگي ايستادگي خواهيد كرد .
13 اگر خواب ببينيد از فرزند خود در مقابل حمله شير با چاقو دفاع مي كنيد ، نشانة آن است كه شجاعانه در مقابل تهديد دشمن خواهيد ايستاد .
شيريني
1 ديدن شيريني در خواب ، علامت آن است كه فردي مكار به شما نيرنگ خواهد زد .
2 خوردن شيريني در خواب ، علامت آن است كه با ديگران روابطي دوستانه پيدا خواهيد كرد .
3 اگر دختري خواب ببيند شيريني مي پزد ، نشانة آن است كه با نيرنگها و فريب خود نمي تواند ديگران را گمراه بسازد .
شيشه
1 اگر خواب ببينيد از پشت شيشه به بيرون نگاه مي كنيد ، نشانة آن است كه بهترين آرزوهاي شما را آسماني ابري و تيره مبدل به اندوه مي سازد .
2 اگر در خواب تصوير خود را در شيشة پنجره ببينيد ، علامت اختلاف و مشاجره در امر ازدواج و شكست در معاملات و بي ثمر ماندن تلاش ها است .
3 اگر در خواب چهرة خود و ديگران را در شيشة پنجره ببينيد ، نشانة آن است كه شما دوستان خود را فريب مي دهيد زيرا سرپرست دو خانواده هستيد .
4 شكستن شيشه در خواب ، نشانة آن است كه در اثر تصادف و زودتر از موعد طبيعي خواهيد مرد .
5 شكستن ظروف شيشه اي در خواب ،‌ نشانة آن است كه قراردادهاي كاري به شكل نامطلوبي پايان مي يابد .
6 گرفتن كريستال از كسي در خواب ، نشانة آن است كه به خاطر استعداد و هوش خود ستايش خواهيد شد .
7 اگر در خواب ظروف كريستال به كسي هديه بدهيد ، نشانة آن است كه به تعهدات خود نمي توانيد به موقع عمل كنيد و شكست مي خوريد .
8 اگر دختري نامزد خود را در شيشه ببيند ، علامت آن است كه جشن نامزدي خود را به هم خواهد زد .
9 اگر زني شوهر خود را در شيشه ببيند ، علامت آن است كه براي شادي و سربلندي خود تقلا خواهد كرد .
10 اگر در خواب از شيشة پنجره به جايي نگاه كنيد ، علامت آن است كه ناچار مي شويد زيرِ دستِ كسي كار كنيد .
11 اگر خواب ببينيد شيشه هاي پنجره بخار كرده اند ، نشانة آن است كه در موقعيت نامطلوبي قرار خواهيد گرفت .
12 اگر زني در خواب چهرة مرداني بيگانه را در شيشه پنجره ببيند ، علامت آن استك كه او را در حين عملي ناپسند غافلگير مي كنند و اين عمل موجب سرافكندگي او و نزديكانش مي شود .
13 اگر مردي در خواب چهرة زنان بيگانه را در شيشه پنجره ببيند ، علامت آن است كه در اثر اعمال حماقت آميز سلامت و كار خود را به نابودي مي كشد .
شيطان
1 ديدن ابليس در خواب ، براي كشاورزان نشانة محصولات آفت زده است و مرگ و مير ميان حيوانات مزرعه و بيماري بين اعضاي خانواده آنهاست . براي ورزشكاران نشانة آن است كه بايد در تمرينهاي خود دست به كارهاي افراطي نزنند . زيرا سلامت آنها در معرض خطر است . براي واعظ نشانة آن است كه در تبليغات مذهبي خود بيش از اندازه متعصب و افراطي است .
2 اگر خواب ببينيد ابليس چهره اي زشت دارد و لباسهايي جواهر نشان بر تن كرده است و سعي مي كند شما را با خود به خانه اش ببرد ، علامت آن است كه افراد بي قيد و بند مي كوشند با چاپلوسي از شما سوء استفاده كنند . اگر دختران چنين خوابي ببينند ، علامت آن است كه بايد از توجه مردان متأهل بترسند و خود را در پناه دوستان حفظ كنند . احتمال دارد افراد بيگانه پول و جواهرات آنها را بربايند .
3 ديدن شيطان نشانة نوميدي است حتي در رؤياها نيز بايد باز شر ابليس گريخت .
4 اگر خواب ببينيد ابليس در هيئت شاهانه اي شما را به سوي خود مي كشد ، نشانة آن است كه به دام دشمنان مي افتيد . اگر عشاق چنين خوابي ببينند ، علامت آن است كه به وسيلة فردي عياش از انجام وظايف خود كوتاهي مي كنند .

کمبود خواب حتي اگر اندک هم باشد، منجر به عدم تمرکز، کاهش ديد و ايجاد اختلال در حافظه مي شود.نتايج تحقيقات گوناگون نشان مي دهد هنگامي که مغز با کمبود خ ...

خواب رفتگي يا paresthesia احساس سوزش و خارشي ناخوشايند همراه با سوزن سوزن شدن عضو خواب رفته است که غالبا در دست و پا ايجاد ميشود. دليل معمول بروز چنين ...

آب 1 ديدن آب زلال در خواب ، علامت آن است كه با شادماني به سعادت و خوشبختي دست خواهيد يافت. 2 ديدن آب گل آلود در خواب ، علامت آن است كه لذت بردن از زند ...

باتلاق 1 گذشتن از ميان مناطق باتلاقي در خواب ، علامت آن است كه تحت الشعاع شرايطي ناسازگار قرار مي گيريد ، و از ماجرايي عاشقانه ضربه اي شديد متحمل خواه ...

شايد در اطرافيان خود افرادي را بشناسيد که به اختلال رواني دچار باشند و علاوه بر آن مشکل خوابيدن هم داشته باشند. شايد فکر کنيد دليل اين که او نمي تواند ...

خواب براي کودک همانند تغذيه لازم و ضروري است. پس از مشکلات تغذيه اي، مشکلات خواب کودکان عمده ترين شکايت بسياري از والدين است و عوامل زيادي در اين قبيل ...

خواب براي کودک همانند تغذيه لازم و ضروري است. بسياري از کودکان براي به خواب رفتن مشکل دارند و به موقع نمي خوابند، در کودکان معمولا بي خوابي اوايل شب ا ...

● با کودکان بدخواب چه کار کنيم؟ چگونگي خواباندن کودک و شکل دهي عادت خواب در فرهنگ ها، قبايل و حتي خانواده هاي مختلف، متفاوت است. بعضي ها بچه را وقت خو ...

دانلود نسخه PDF - تعبير خواب : ش