up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله تعبير خواب : س PDF
QR code - تعبير خواب : س

تعبير خواب : س

ساتور
ديدن ساتور در خواب ، علامت آن است كه با ولخرجي افراطي در معرض نقشة افراد شرور قرار مي گيرد . اگر در خواب ساتور شكسته يا زنگ زده اي ببينيد ، نشانة آن است كه از دست مردم جاه طلب به ستوه مي آييد .
ساحر
1 اگر جادوگر يا ساحري را به خواب ببينيد ، علامت آن است كه براي تشكيل خانواده اي بزرگ ، زحمتهايي فراوان خواهيد كشيد و در كنار اين زحمتها ، از كار خود ، لذتهايي نيز خواهيد برد .
2 ديدن ساحر و جادوگر در خواب ، نشانة آن است كه آرزوهايتان به نوميدي و يأس مبدل مي گردد .
ساختمان
1 اگر خواب ببينيد مشغول ساختماني هستيد ، نشانة آن است كه در زندگي خود تغييري خردمندانه بوجود مي آوريد .
2 اگر خواب ببينيد صاحب ساختماني شكوهمند هستيد ، علامت آن است كه از خانه اي كه فعلاً در آن زندگي مي كنيد به خانه اي بهتر نقل مكان خواهيد كرد .
3 ديدن ساختمانهاي قديمي و مخروبه در خواب ، علامت آن است كه در هر كاري كه به آن اقدام كنيد ، شكست خواهيد خورد .
4 ديدن ساختماني بزرگ و باشكوه كه چمنزاري سبز اطرف آن را فرا گرفته است ، نشانة عمر طولاني و زندگي آسوده و سير و سياحت در كشورهاي دوردست است .
5 ديدن خانه هاي كوچك و نوساز در خواب ، نشانة شادماني و فعاليتهاي سودمند است .
6 ديدن ساختمانهاي كهنه و كثيف ، نشانة بيماري و شكست در عشق و كار است .
سارق
1 اگر خواب ببينيد سارق هستيد و مأموران در تعقيب شما هستند ، نشانة آن است كه درگير روابط اجتماعي نامطلوبي خواهيد شد .
2 اگر خواب ببينيد دزدي را تعقيب مي كنيد يا او را دستگير مي سازيد ، نشانة آن است كه بر دشمنان خود چيره مي شويد .
ساس
1 خواب ساس ، علامت بيماري وخيم و اوضاع نابسامان است ، اگر تعداد ساسها زياد باشد علامت بدبختي است
2 اگر در خواب ساسها مرده به نظر برسند ، نشانة وقوع بيماري و ناراحتي است . اگر ساسها را در خواب زير پا له كنيد و بجاي خون از تنشان آب بيرون بزند ، نشانة خطر و اتفاقي شوم است .
3 اگر خواب ببينيد ساسها روي ديوار راه مي روند و شما روي آنها آب جوش مي ريزيد ، نشانة بيماري سختي است كه شما را پريشان مي كند . اما به مرگ نمي انجامد .
4 ديدن ساس در خواب ، نشانة آن است كه گرفتاريهايي پيچيده و نفرت انگيز در زندگي شما رخ خواهد داد . افراد خانواده از بي دقتي خدمتكاران عذاب خواهند كشيد و احتمال دارد در اثر اين بي دقتيها كسي به بيماري مبتلا شود .
ساعت
ديدن ساعت در خواب ، نشانة خطر از سوي دشمنان است . شنيدن ضربه هاي ساعت ديواري در خواب ، علامت مرگ دوستي است و شنيدن اخبار ناخوشايند .
ساعت مچي
1 ديدن ساعت مچي در خواب ، نشانة آن است كه معاملات شما با پيروزي همراه خواهد بود .
2 اگر خواب ببينيد براي دريافت زمان به ساعت مچي خود نگاه مي كنيد ، نشانة آن است كه كوشش و تلاشهاي شما را در اثر رقابت به شكست مي انجامد .
3 اگر خواب ببينيد ساعت مچي شما به زمين مي افتد و مي شكند ، نشانة آن است كه به اضطراب و پريشاني دچار خواهيد شد .
4 اگر خواب ببينيد شيشه ساعت مچي شما به زمين مي افتد ، نشانة آن است كه در امور زندگي و انجام كارهاي خود بي دقت خواهيد بود .
5 اگر زني خواب ببيند ساعت مچي خود را گم كرده است ، نشانة آن است كه آشفتگيهاي خانواده او را ناراحت و اندوهگين مي سازد .
6 اگر در خواب از جايي ساعتي بدزديد ، نشانة آن است كه دشمني سرسخت به خوش نامي و شهرت شما حمله خواهد كرد .
7 اگر خواب ببينيد به كسي ساعت مچي هديه مي دهيد ، نشانة آن است كه از تفريحات پست و زودگذر پرهيز خواهيد كرد .
ساق پا
1 اگر خواب ببينيد ساق پاي زني را تحسين مي كنيد ، علامت آن است كه قدرت قضاوت خود را از دست خواهيد داد و نسبت به زني زيبا رفتاري احمقانه از خود نشان مي دهيد .
2 ديدن ساق پاهاي از شكل افتاده در خواب ، علامت يافتن دوستاني بداخلاق و انحام دادن كارهايي بي منفعت است .
3 ديدن ساق پاي زخمي در خواب ، نشانة حمله هاي رنج آور مالاريا و تلفات اين بيماري است .
4 اگر خواب ببينيد پايي چوبي داريد ، علامت آن است كه خود را به شيوة نادرستي به دوستان تحميل مي كنيد .
5 اگر خواب ببينيد بر ساق پاي شما جراحتي دهان باز كرده است ، نشانة آن است كه در آمد شما صرف كمك به ديگران خواهد شد .
6 اگر خواب ببينيد به جاي دو پا سه پا داريد ، نشانة آن است كه به كارهايي كه منفعت بيشتري برايتان خواهد داشت فكر مي كنيد .
7 اگر خواب ببينيد نمي توانيد با پاي خود راه برويد ، علامت آن است كه به فقر و تنگدستي دچار خواهيد شد. 8 ديدن پاي قطع شده در خواب ، نشانة آن است كه دوست باارزشي را از دست خواهيد داد و محيط خانه نيز غير قابل تحمل خواهد شد .
9 اگر زني خواب ببيند ساق پايي پر از مو دارد ، علامت آن است كه به همسر خود تسلط خواهد يافت .
10 اگر خواب ببينيد ساق پايي زيبا و خوش تركيب داريد ، نشانة آن است كه آينده اي خوش و دوستاني وفادار خواهيد داشت .
سالاد
1 خوردن سالاد در خواب ، نشانة آن است كه با مردمي ناپاك حشر و نشر پيدا خواهيد كرد .
2 اگر دختري خواب ببيند سالاد درست مي كند ، نشانة آن است كه نامزد او مردي دمدمي مزاج خواهد بود .
سال نو
1 اگر خواب ببينيد در ايام عيد به سر مي بريد ، علامت آن است كه زندگي زناشويي شما با سعادت همراه خواهد بود .
2 اگر خواب ببينيد در ايام عيد احساس كسالت و خستگي مي كنيد ، نشانة آن است كه حرفه و شغل شما در موقعيت نامساعدي قرار خواهد گرفت .
سبد
اگر خواب ببينيد سبدي پر را حمل مي كنيد يا به سبدي پر مي نگريد ، نشانة آن است كه به موفقيت كامل مي رسيد ، اما اگر سبد خالي باشد ، نشانة نارضايتي و اندوه است .
سبزه
1 ديدن سبزه در خواب ، براي بازرگانان نشانة ترقي و پيشرفت در كار و زندگي است . براي اديبان و هنر پيشه ها ، نشانة آن است كه شهرتمند خواهند شد . براي افراد جوان علامت مسافرت از طريق درياست .
2 اگر در خواب پشت كوه ، چمنزار پهناوري ببينيد ، نشانة تحمل سختيهاي كم اهميت است .
3 اگر خواب ببينيد از چمنزاري مي گذريد و به جايي خشك و بي لطف قدم مي گذاريد ، علامت آن است كه به بيماري مبتلا خواهيد شد .
4 ديدن چمنزار خشكيده در خواب ، نشانة بدبختي و اندوه است .
5 ديدن چمنزار سبز و دور از آفت ، نشانة خوشبختي و شادماني است .
سبزيجات
1 خوردن سبزيجات در خواب ، علامت آن است كه هنگام خوشبختي و لذت بردن از زندگي درمي يابيد كه مورد سوء استفاده قرار گرفته ايد .
2 ديدن سبزيجات فاسد و پژمرده در خواب ، نشانة ابتلا به غم و اندوهي بي پايان است .
3 اگر دختري خواب ببيند براي تهية شام سبزي پاك مي كند ، نشانة آن است كه با مردي خوش برخورد و مهربان ازدواج خواهد كرد .
سبيل
1 اگر خواب ببينيد كه سبيل گذاشته ايد ، نشانة آن است كه خودستايي و غرور شما باعث مي شود از خوشيهاي زندگي لذت چنداني نبريد .
2 اگر زني در خواب از سبيل شوهر خود تعريف كند ، علامت آن است كه بايد بيشتر مراقب رفتار خود باشد . زيرا در معرض رسوايي قرار خواهد گرفت .
3 اگر مردي خواب ببيند سبيل خود را كوتاه مي كند ، نشانة آن است كه سعي مي كند از دوستان شرور و لذتهاي نادرست روي برگرداند ، و به مقامي درخور احترام دست يابد .
ستاره
1 اگر خواب ببينيد به ستارگانِ درخشانِ آسمان نگاه مي كنيد ، نشانة آن گاست كه از سلامتي كامل و سعادت برخوردار خواهيد شد .
2 ديدن ستارگان كم سو يا سرخ در خواب ، نشانة روبرو شدن با دردسر و بدبختي است .
3 ديدن شهابي كه از كنار ستارگان مي گذرد ، نشانة راه يافتن غم و اندوه به زندگي است .
4 اگر خواب ببينيد ستارگان به شكل مرموزي پديدار و ناپديد مي گردند ، نشانة آن است كه در آينده اي نزديك دگرگونيها و تحولاتي غريب پيش مي آيد .
5 اگر خواب ببينيد ستاره اي فرود مي آيد و به شما اصابت مي كند ، نشانة آن است كه در خانوادة شما مصيبتي اتفاق خواهد افتاد .
6 اگر خواب ببينيد ستاره ها دور زمين مي چرخند ، نشانة آن است كه واقعه اي خطرناك اتفاق خواهد افتاد .
ستايش
1 اگر خواب ببينيد مورد ستايش قرار گرفته ايد ، تعبيري اين چنين داردكه به مقامي بالاتر خواهيد رسيد ولي با اين حال علاقة خود را نسبت به همكاران قبلي از دست نميدهيد .
2 اگر كشاورزي خواب ببيند به ستايش خدا يا خانواده اش مي پردازد ، علامت آن است كه محصولات فراواني به دست خواهد آورد و همچنين همسايگاني مهربان و باصفا . اگر تجار چنين خوابي ببينند ، دلالت بر آن دارد كه با فريب و نيرنگ چيزي عايدشان نمي شود .
3 اگر دختري خواب ببيند زندگي خود را صرف ستايش و پرستش از مذهبي كرده است ، علامت آن است كه شوهري نجيب و مهربان نصيبش خواهد شد .
سَر
1 ديدن سَرِ آدمي مشهور در خواب ، علامت آن است كه با افراد بسيار پرنفوذ و قدرتمندي آشنا مي شويد و آنها شما را در انجام كارهايي مهم ياري مي كنند .
2 اگر سر خودتان را در خواب ببينيد ، نشانة آن است كه به بيماري مغز و اعصاب دچار مي شويد .
3 ديدن سر خون آلود و جداشده از تن در خواب ، نشانة آن است كه عزيزترين اميدهاي شما با نوميدي از بين مي رود .
4 اگر خواب ببينيد دو يا چند سر داريد ، نشانة آن است كه در زندگي به سرعت ارتقاء مي يابيد .
5 اگر در خواب احساس كنيد سردرد داريد ، علامت آن است كه تشويشِ خاطر ، شما را تحت فشار قرار خواهد داد .
6 ديدن سرِ ورم كرده در خواب ، علامت آن است كه در زندگي بيشتر خير مي بينيد ،‌ تا بدي .
7 ديدن سر كودك در خواب ، نشانة آن است كه در آينده به ثروت و لذتهاي بسيار دست خواهيد يافت .
8 ديدن سر يك حيوان در خواب ، علامت آن است كه خواسته هاي شما حول محورهاي مادي و لذتهاي دنيوي مي گردد .
9 اگر در خواب سر خود را بشوييد ، نشانة آن است كه بخاطر نظرات منصفانه ، ديگران به دنبال شما خواهند آمد .
سرايدار
1 ديدن سرايدار در خواب ، علامت آن است كه در اثر تربيت نادرست فرزندان رنج خواهيد برد .
2 اگر در خواب به دنبال سرايدار بگرديد ، نشانة آن است كه وجود آرام شما را آزار و اذيتهايي چند پريشان خواهد ساخت .
3‌ اگر در خواب براي خانه خود سرايدار پيدا كنيد ، علامت آن است كه كارهايتان به خوبي پيش خواهد رفت ، و دوستان و همنشيناني درخور احترام خواهيد يافت .
سرباز
1 ديدن رژة سربازان در خواب ، نشانة آن است كه پس از افراط در اعمالي ناپسند و ترك آن اعمال ، به مقاماتي برتر از رقيبان خود دست مي يابيد .
2 ديدن سرباز زخمي در خواب ، نشانة آن است كه بدبختي ديگران به زندگي شما هم آسيب خواهد رساند .
3 اگر خواب ببينيد سربازي لايق هستيد ، نشانة آن است كه به آرزهاي خود دست خواهيد يافت .
سربريدن
1 اگر خواب ببينيد سراز بدن شما جدا شده است ، نشانة شكست در كار و مغلوب شدن است .
2 اگر خواب ببينيد سر از بدن ديگران جدا شده است و خون از سر بريده جاري است ، نشانة تبعيد و مرگ است .
سرخك
1 اگر خواب ببينيد به بيماري سرخك مبتلا شده ايد ، علامت ان است كه افكار اضطراب آور با كار و زندگي شما تداخل پيدا خواهد كرد .
2 اگر خواب ببينيد ديگران به بيماري سرخك مبتلا شده ايد ، علامت آن است كه كارهاي ديگران شما را به دردسر خواهد انداخت .
سرخوردن
1 اگر خواب ببينيد از جايي سر مي خوريد ، نشانة آن است كه نامزد شما پيمان شكني مي كند و شما را به دام نوميدي مي اندازد .
2 اگر خواب ببينيد از شيب دامنة تپه اي پوشيده از علفهاي سبز سر مي خوريد ، علامت ان است كه وعده هاي فريبنده شما را به نابودي خواهد كشاند .
سرشير
1 اگر كشاورزي در خواب سرشير ببيند ، نشانة محصول فراوان و روابط خانوادگي مطلوب مي باشد .
2 اگر خواب ببينيد سرشير مي نوشيد ، علامت آن است كه بزودي سعادتمند خواهيد شد .
3 اگر عشاق خواب سرشير ببينند ، نشانة آن است كه بزودي با عشاق خود پيمان ازدواج مي بندند .
سرطان
1 اگر خواب ببينيد بيمارِ مبتلا به سرطان با موفقيت معالجه مي شود ، نشانة آن است كه وضع زندگي فقيرانة شما متحول مي گردد و پيشرفت چشمگيري به سوي ثروتمند شدن خواهيد داشت .
2 اگر خواب ببينيد شخصي به سرطان مبتلا شده است ، نشانة آن است كه يكي از نزديكان شما دچار بيماري خواهد شد ، اما اگر تجار چنين خوابي ببينند ، نشانة آن است كه در كارهاي خود با كسادي روبرو خواهند شد .
3 ديدن شخص مبتلا به سرطان در خواب ، نشانة آن است كه عشق به سردي مبدل مي شود و كارها با كسادي و خرابي توأم مي شود و تأسف و اندوه در اوج خود قرار مي گيرد .
سرفه
1 اگر خواب ببينيد سرفه آزارتان مي دهد ، نشانة آن است كه بايد از سلامتي جسماني خود مراقبت كنيد . در غير اين صورت بيمار خواهيد شد .
2 اگر در خواب صداي سرفة ديگران را بشنويد ، نشانة آن است كه سرانجام از محيطهاي نامطلوب مي گريزيد .
سرقت
1 اگر خواب ببينيد دزدي مشغول سرقت چيزي است ، نشانة عقده ها و كمبودهاي رواني و بداقبالي شماست .
2 اگر خواب ببينيد متهم به سرقت چيزي شده ايد ، نشانة آن است كه تعبيري خطا از رفتار شما مي كنند و اين امر باعث آزار شما مي شود . اما بعد به اين نكته پي خواهيد برد ، كه اين سوء تعبير به نفع شما تمام خواهد شد .
3 اگر خواب ببينيد كسي را متهم به سرقت كرده اند ، علامت آن است كه در اثر استدلالي شتابزده باكسي درگير خواهيد شد .
سركه
1 خوردن سركه در خواب ، علامت آن است كه از تن دادن به كاري كه شما را مضطرف و نگران مي سازد ، اجتناب خواهيد كرد .
2 ريختن سركه روي سبزيجات ، نشانة شدت گرفتن امور اضطراب آور در زندگي است .
3 ديدن سركه در خواب ، علامت آن است كه خواسته ها و آرزوها غيرقابل تحقق هستند .
سرما
اگر خواب ببينيد از سرما رنج مي بريد ، علامت آن است كه بايد بيشتر مراقب سلامت و ديگر امور مربوط به خود باشيد ، دشمنان براي نابودي شما در حال كشيدن نقشه اند .
سرمازدگي
اگر خواب ببينيد از سرمازدگي رنج مي بريد ، دلالت بر آن دارد كه تصادف يا بيماري شما را تهديد مي كند ، و ممكن است به علت هراس و وسواس بيش از اندازه با دوستاني كه شريك شما هستند ، معاملة زيان آوري انجام دهيد .
سرو
1 اگر در خواب درختانِ سرو سبز ببينيد ، دلالت بر پيروزي در كاري دارد .
2 ديدن درختان سرو خشك در خواب ، نشانة نوميدي است و اينكه به هيچ يك از اهداف خود ، دست نمي يابيد .
سرهنگ
1 اگر خواب ببينيد تحت فرمان سرهنگي هستيد ، نشانة آن است كه در به دست آوردن امتيازات اجتماعي و شغلي ، شكست مي خوريد .
2 اگر خواب ببينيد سرهنگ هستيد ، علامت آن است كه با تدابيري مي خواهيد مقام خود را از ديگر دوستان برتر نگه داريد .
سطل
1 ديدن سطل هايي پر از شير در خواب ، نشانة معاشرت با افرادي سالم و دوست داشتني است .
2 ديدن سطلي تهي در خواب ، علامت خرابي محصولات و كمبود مواد غذايي است .
3 اگر خواب ببينيد دختر جواني سطلي را حمل مي كند ، علامت آن است كه به كارهاي خانه علاقه اي خاص پيدا خواهيد كرد .
سفر به خارج
اگر خواب ببينيد به خارج مسافرت مي كنيد ، علامت آن است كه براي تغيير آب و هوا براي مدتي كوتاه ، به همراه عده اي ديگر به كشوري ديگر سفر خواهيد كرد .

کمبود خواب حتي اگر اندک هم باشد، منجر به عدم تمرکز، کاهش ديد و ايجاد اختلال در حافظه مي شود.نتايج تحقيقات گوناگون نشان مي دهد هنگامي که مغز با کمبود خ ...

خواب رفتگي يا paresthesia احساس سوزش و خارشي ناخوشايند همراه با سوزن سوزن شدن عضو خواب رفته است که غالبا در دست و پا ايجاد ميشود. دليل معمول بروز چنين ...

آب 1 ديدن آب زلال در خواب ، علامت آن است كه با شادماني به سعادت و خوشبختي دست خواهيد يافت. 2 ديدن آب گل آلود در خواب ، علامت آن است كه لذت بردن از زند ...

باتلاق 1 گذشتن از ميان مناطق باتلاقي در خواب ، علامت آن است كه تحت الشعاع شرايطي ناسازگار قرار مي گيريد ، و از ماجرايي عاشقانه ضربه اي شديد متحمل خواه ...

شايد در اطرافيان خود افرادي را بشناسيد که به اختلال رواني دچار باشند و علاوه بر آن مشکل خوابيدن هم داشته باشند. شايد فکر کنيد دليل اين که او نمي تواند ...

خواب براي کودک همانند تغذيه لازم و ضروري است. پس از مشکلات تغذيه اي، مشکلات خواب کودکان عمده ترين شکايت بسياري از والدين است و عوامل زيادي در اين قبيل ...

خواب براي کودک همانند تغذيه لازم و ضروري است. بسياري از کودکان براي به خواب رفتن مشکل دارند و به موقع نمي خوابند، در کودکان معمولا بي خوابي اوايل شب ا ...

● با کودکان بدخواب چه کار کنيم؟ چگونگي خواباندن کودک و شکل دهي عادت خواب در فرهنگ ها، قبايل و حتي خانواده هاي مختلف، متفاوت است. بعضي ها بچه را وقت خو ...

دانلود نسخه PDF - تعبير خواب : س