up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله تعبير خواب : ت PDF
QR code - تعبير خواب : ت

تعبير خواب : ت

تئاتر
1 اگر خواب ببينيد بر صندلي تئاتر نشسته ايد ، نشانة آن است كه از گفتگو با دوستان جديد خود لذت بسيار خواهيد برد .
2 اگر خواب ببينيد خود يكي از بازيگران تئاتر هستيد ، نشانة آن است كه از تفريحي كوتاه مدت لذت خواهيد برد .
3 اگر خواب ببينيد نمايشي دراماتيك تماشا مي كنيد ، نشانة آن است كه در اثر تفريحات حماقت آميز در آستانة نابودي ثروت خود قرار خواهيد گرفت .
4 ديدن اپرا در خواب ، نشانة آن است كه بر آرزوها و خواسته هاي خود دست خواهيد يافت .
5 اگر به هنگام تماشاي نمايشي بخنديد يا براي بازيگري كف بزنيد ، نشانة آن است كه وظيفة خود را فداي ارضاء هوسهايتان خواهيد كرد .
6 اگر خواب ببينيد هنگام آتش گرفتن سالن نمايش از آنجا مي گريزيد ، نشانة آن است كه به كار پرخطري دست خواهيد زد .
تاج
1 ديدن تاج در خواب ، نشانة تغيير و تحول در زندگي و رفتن به سفري درازمدت است .
2 اگر خواب ببينيد تاجي بر سر داريد ، نشانة از دست دادن ثروت است .
3 اگر خواب ببينيد فردي تاجگذاري مي كند ، علامت ارزشمند بودن تفكر شماست .
4 اگر خواب ببينيد شخصي كه تاج بر سر گذاشته است آدمي عالي مقام است كه با شما گفتگو مي كند ، نشانة علاقة شما به امور مملكتي و مسايل سياسي است .
تاج خروس
ديدن گل تاج خروس در خواب ، نشانة آگاهي و دانش كم است . بينندة خواب بايد تلاش كند به دانش و فرهنگي برتر دست يابد .
تاج گل
1 دبدن تاج گلي با طراوت و تازه در خواب ، علامت آن است كه فرصتهايي بزرگ را براي كسب توانايي و اقتدار در دستهاي شما قرار خواهد گرفت .
2 ديدن تاج گلي پژمرده در خواب ، نشانة آن است كه در امور عاشقانه شكست خواهيد خورد .
3 ديدن تاج گلهاي مخصوص عروسي در خواب ، علامت آن است كه دورة سخت زندگي به زودي به پايان خواهد رسيد .
تار
1 اگر در خواب آلت تار را ببينيد ، نشانة آن است كه از سرگرميهاي لذتبخش استفاده خواهيد كرد .
2 اگر خواب ببينيد سياهپوستي تار مي نوازد ، دلالت بر آن دارد كه نگرانيهاي اندكي در پيش خواهيد داشت كه به شما آسيب چنداني نخواهد زد .
3 اگر دختري خواب ببيند سياهپوستان تار در دست دارند ، علامت آن است كه با نامزد خود به تفاهم نمي رسد و تلاشهاي او براي رسيدن به مقصود با شكست مواجه خواهد شد .
تارعنكبوت
ديدن تار عنكبوت در خواب ، نشانة آن است كه معاشريني دلپدير خواهيد داشت و پا به ماجرايي شيرين خواهيد گذاشت .
تاريكي
1 اگر خواب ببينيد در حين مسافرت با تاريكي مواجه مي شويد ، علامت آن است كه به هر كاري دست بزنيد ، بد خواهيد آورد . اما اگر ناگاه خورشيد از ميان تاريكي هويدا شود ، نشانة غلبه بر اشتباهات است .
2 اگر خواب ببينيد فرزند يا دوست خود را در تاريكي گمراه كرده ايد ، علامت آن است كه دلايل فراواني براي عصبانيت پديد خواهد آمد .
تاكسي
1 اگر خواب ببينيد تاكسي سوار شده ايد ، نشانة لذت بردن از موفقيتها و سرگرميهاي دوست داشتني است .
2 اگر ببينيد هنگام شب با ديگران سوار تاكسي مي شويد ، علامت آن است كه مي خواهيد رازي را از دوستان خود پنهان كنيد .
3 اگر با زني سوار تاكسي شويد ، حاكي از آن است كه رسوايي شما را بدنام خواهد ساخت .
4 اگر خواب ببينيد مشغول راندن تاكسي هستيد ، دلالت بر آن دارد كه در كاري كه به چنگ مي آوريد ، پشرفت اندكي خواهيد كرد .
تانك
1 اگر در خواب ببينيد با تانكي به مبارزة دشمن مي رويد ، نشانة آن است كه فرصتهايي خوب براي پيشرفت به شما رو مي كند به شرط آنكه از اين فرصتها به درستي استفاده كنيد .
2 اگر خواب ببينيد از روي تانكي به زمين مي افتيد ، نشانة آن است كه از مقامي بالا به زير مي آييد .
تانكر
1 ديدن تانكر در خواب ، نشانة آن است كه وراي توقع و انتظار خود به كاميابي و خوشنودي دست خواهيد يافت .
2 اگر خواب ببينيد از تانكري مايه اي چكه مي كند ، نشانة آن است كه در ارتباط با كار و حرفة خود زيان خواهيد ديد .
تب
1 اگر خواب ببينيد از تب مي لرزيد ، دلالت بر آن دارد كه درد جسماني خواهيد كشيد و افكار باطل شما را به مرز درماندگي خواهد رساند .
2 اگر خواب ببينيد ديگري گرفتار تب و لرز شده است ، علامت آن است كه شما با بي تفاوتي نسبت به اعتبار و نفوذ ديگران ، آنها را از خود بيزار خواهيد كرد .
تبر
1 ديدن تبر در خواب ، دلالت بر آن دارد كه با تلاش و توانايي خود فقط مي توانيد به لذت و خوشي دست يابيد .
2 اگر خواب ببينيد ديگران از تبر استفاده مي كنند ، نشانة آن است كه در كنار دوستاني سرخوش و توانا ، زندگي اي بسيار خوش خواهيد داشت .
3 اگر دختري در خواب تبر ببيند ، دلالت بر آن دارد كه همسر وفادار پيدا خواهد كرد كه چندان ثروتي ندارد .
4 خواب تبر شكسته ، نشانة بيماري و از دست دادن پول و ثروت است .
5 خواهر من است و ابي مَلِك مَلِك جرار فرستاده ساره را گرفت ، و خدا در رؤياي شب برابي ملك ظاهر شده بوي گفت اينك تو مرده اي بسبب اين زن كه گرفتي .
تبعيد
1 خواب تبعيد ، نشانة شر و بداقبالي است .
2 اگر خواب ببينيد به سرزمينهاي ناشناس تبعيد شده ايد ، به زودي خواهيد مرد .
3 اگر خواب ببينيد بچه اي به جايي تبعيد شده است ، نشانة آن است كه به قراردادهاي خود وفادار نخواهيد ماند .
4 اگر دختري خواب ببيند به جايي تبعيد شده است ، علامت آن است كه به مسافرتي سرچرم كننده خواهد رفت و از اين سفر لذت خواهد برد .
تپانچه
اگر دختري خواب ببيند با تپانچه به طرف نامزد خود شليك مي كند ، علامت آن است كه با يكي از دوستان خود ناسازگاري خواهد كرد و احتمالأ روابط خود را با قطع كرد .
تپه
اگر خواب ببينيد از تپه اي بالا مي رويد تا به نوك آن برسيد ، علامت آن است كه خوشبخت و سعادتمند خواهيد شد . اما اگر در خواب نتوانيد به نوك تپه برسيد ، علامت آن است كه در آينده بايد با حسادتها و مخالفتهاي ديگران مبارزه كنيد .
تخت سلطنت
1 اگر خواب ببينيد بر تخت سلطنت نشسته ايد ، نشانة آن است كه به زودي ثروت و شهرتي به دست مي آوريد .
2 پايين آمدن از تخت سلطنت در خواب ، نشانة آن است كه به يأس نوميدي دچار خواهيد شد .
3 ديدن ديگران نشسته بر تخت سلطنت در خواب ، نشانة آن است كه در اثر محبت و لطف ديگران ثروتي به دست مي آوريد .
تخته سياه
اگر خواب ببينيد با گچ سفيد بر تخته سياهي مي نويسيد ، نشانة آن است كه خبرهايي بد از جابت فردي كه دستخوش بيماري است به شما خواهد رسيد . يا تجارت شما دچار نوسان و آشفتگي هايي خواهد شد .
تخم مرغ
1 ديدن تخم مرغ در لانة مرغها در خواب ، نشانة آن است كه ثروتي قابل ملاحظه به دست مي آوريد . تعبير اين خواب براي افراد متأهل وجود شادماني ميان افراد خانواده است .
2 خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است كه آشفتگي هاي غير عادي در خانه شما را تهديد مي كند .
3 ديدن تخم مرغ هايي كه تازه شكسته اند در خواب ، نشانة آن است كه بخت و اقبال مساعد آرزوهاي شما را برآورده مي سازد و همت عالي و انصاف شما را نزد ديگران محبوب مي كند .
4 ديدن تخم مرغ گنديده در خواب ، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است .
5 ديدن يك جعبه تخم مرغ در خواب ، علامت انجام معاملات سودمند است .
6 اگر خواب ببينيد تخم مرغ به سر و روي شما پاشيده مي شود ، نشانة آن است كه جواهراتي به خود مي آويزيد تا به ديگران فخر بفروشد .
7 ديدن تخم ديگر پرندگان در خواب ، نشانة آن است كه از خوشاوند دوري به شما ارث خواهد رسيد و شما در كار خود پيشرفتي چشم گير خواهيد داشت .
تدفين
1 اگر خواب ببينيد در مراسم تدفين خويشاوندي شركت كرده ايد و آفتاب بر عزاداران مي تابد ، نشانة سلامتي اقوام و خويشان است و همچنين نشانة در راه بودن جشن ازدواج يكي از اقوام شماست . اما اگر خواب ببينيد هوا باراني و گرفته به نظر مي رسد ، دلالت بر آن دارد كه بزودي خبر بيماري كسي را مي شنويد كه از شما دور است ، و در محيط كار احساس كاهلي و رخوت مي كنيد .
2 اگر خواب ببينيد در مراسم تدفين ، عزاداران چهره هايي غمزده به خود گرفته اند ، نشانة آن است كه بزودي بر محيط هايي نامطلوب پا خواهيد گذاشت .
تراشيدن موي سر
اگر خواب ببينيد موي سرتان را از ته تراشيده ايد ، نشانة آن است كه افراد بيگانه با رفتاري چاپلوسانه شما را آزاد خواهند داد .
تربچه
1 اگر خواب ببينيد زميني پوشيده از تربچه هاي رسيده است ، نشانة آن است كه دوستاني بي نهايت مهربان در كنار شما خواهند بود ، و نتايج كارتان نيز موفقيت آميز خواهد بود .
2 خوردن تربچه در خواب ، نشانة آن است كه از بي دقتي و ناداني يكي از نزديكان خود رنج خواهيد كشيد .
3 اگر خواب ببينيد تربچه مي كاريد ، نشانة آن است كه خواسته هاي شما با شادماني برآورده خواهد شد .
ترس
1 اگر در خواب احساس كنيد از ادامة كاري يا انجام سفري وحشت داريد ، نشانة آن است كه با خانوادة خود مشكل خواهيد داشت و در اموري مهم شكست خواهيد خورد .
2 اگر در خواب هراس ديگران را ببينيد ، نشان از آن دارد كه دوستي به خاطر مشكلات شخصي خود ، از محبت كردن به شما عاجز است .
3‌ اگر زني خواب ببيند از سگ ترسيده است ، نشانة آن است كه در صداقت دوست خود شك خواهد كرد .
ترشي
1 ديدن ظرفي ترشي در خواب ، نشانة آن است كه اگر عقيدة محكمي در زندگي پيدا نكنيد به كارهايي بيهوده دست خواهيد زد .
2 اگر دختري خواب ببيند ترشي مي خورد ، علامت آن است كه به شغلي دشوار اشتغال خواهد يافت .
3 ديدن ترشي هاي مختلف در خواب ، نشانة آن است كه در امور عاطفي به مشكلي دچار خواهيد شد ، اما سرانجام مشكل شما حل خواهد شد .
ترك كردن
1 اگر خواب ببينيد ، كسي شما را ترك مي كند ، نشانة آن است كه در نقشه هايي كه براي موفقيت در آينده كشيده ايد با مشكل مواجه خواهيد شد .
2 اگر خواب ببينيد شما ديگران را ترك مي كنيد ، نشانة آن است كه در زندگي خود با شرايط سختي روبرو خواهيد شد و راه چنداني براي غلبه بر اين سختيها وجود ندارد .
3 اگر خواب ببينيد خانة خود را ترك مي كنيد ، نشانة آن است كه در كسب ثروت موفقيتي به دست نخواهيد آورد .
4 اگر خواب ببينيد معشوق خود را ترك مي كنيد ، نشانة آن است كه در جبران اشتباهات خود موفق نخواهيد شد و دوستان از شما رو برمي گردانند .
5 اگر خواب ببينيد دوستِ مورد علاقه اي ، شما را ترك مي گويد ، نشانة آن است كه به شما ارث كلاني خواهد رسيد .
6 اگر خواب ببينيد از مذهب رو برمي گردانيد ، نشانة آن است كه با حمله به افراد برجسته موقعيت و مقام خود را از دست مي دهيد .
7 اگر خواب ببينيد فرزندان خود را رها مي كنيد ، نشانة آن است كه در محيطي پر از تشنج و سوء ظن گرفتار خواهيد شد . اگر چنين خوابي تحت تأثير ذهن هشيار به وقوع بپيوندد ، معناي ديگري به دنبال خواهد داشت .
8 اگر خواب ببينيد ، دوست شما يا خودتان كشتي را ترك كرده ايد ، نشانة آن است كه احتمال مي رود در شغل خود دچار شكست و ناكامي مي شويد . اما اگر از كشتي به ساحل فرار كنيد ، نشانة آن است كه منافع شما در امان خواهد بود .
تشك
1 ديدن تشك در خواب ، علامت آن است كه بزودي وظايف جديدي به دوش خواهيد گرفت .
2 ديدن كارگاه تشك دوزي در خواب ، علامت آن است كه با شركاي صرفه جويي همكار خواهيد شد . و به زودي ثروتي گرد خواهيد آورد .
تشكچه
ديدن تشكچه در خواب ، علامت آن است كه ثروت و قدرت خود را به فرد ديگر واگذار مي كنيد . اگر زني چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه بايد سعي كند استقلال روحي خود را به دست آورد .
تصادف
1 اگر خواب ببينيد تصادف كرده ايد ، نشانة اخطاري جدي براي شماست تا حدي از هر گونه سفر حذر كنيد . زيرا زندگي شما به خطر خواهد افتاد .
2 اگر خواب ببينيد تصادفي در حال اتفاق افتادن است ، دلالت بر آن دارد كه شما با تمام توان براي رسيدن به هدفي تلاش خواهيد كرد كه افراد ديگري نيز براي رسيدن به همان هدف تلاش مي كنند ، اما آنها پيروز نمي شوند و ثروت خود را در اين راه از دست مي دهند ، و شما به خواستة خود خواهيد رسيد .
تف كردن
1 تف كردن در خواب ، نشانة آن است كه وظايفي را كه به عهده گرفته ايد با موفقيت به پايان خواهيد رساند .
2 اگر خواب ببينيد كسي تف به روي شما مي اندازد ، نشانة آن است كه با يكي از نزديكان قهر خواهيد كرد .
تفنگ
1 ديدن تفنگ شكاري در خواب ، نشانة آن است كه مشكلات خانواده و فرزندان ، شما را نگران و مضطرب خواهد ساخت .
2 تيراندازي با تفنگ دولول شكاري در خواب ، نشانة آن است كه با چنان محيط سردي در خانواده و اجتماع روبرو مي شويد كه رفته رفته خلق و خوي ملايم شما به خلق و خويي غضب آلود تبديل مي گردد .
تقاضاي پرداخت بدهي
اگر خواب ببينيد قبض تقاضاي پرداخت بدهي به دست شما مي رسد ، علامت آن است كه بايد مراقب كارهاي خود باشيد و تمايلات نادرست خود را اصلاح كنيد .
تقويم
1 ديدن تقويم در خواب ، دلالت بر آن دارد كه اقبال شما نوسان خواهد داشت و خوشبختي ناپايداري خواهيد داشت .
2 اگر خواب ببينيد مشغول تماشاي اعداد و روزهاي تقويم هستيد ، دلالت بر آن دارد كه اتفاقات جزيي وقت شما را هدر خواهد داد و از اين بابت نگران خواهيد شد .
تكميل كردن
1 اگر خواب ببينيد كاري نيمه تمام را تكميل مي كنيد ، نشانة آن است كه بزودي در زندگي به موفقيتي دست خواهيد يافت و از آن پس به هر شكل و در هر كجا كه دوست داشته باشيد مي توانيد زندگي كنيد .
2 اگر دختري خواب ببيند دوختن لباسي را به پايان رسانده است ، علامت آن است كه بزودي همسر آيندة خود را انتخاب خواهد كرد .
3 اگر خواب ببينيد سفري را به پايان رسانده ايد ، دلالت بر آن دارد كه مي توانيد هر گاه بخواهيد به سفر برويد .
تگرگ
1 اگر خواب ببينيد همراه طوفاني تگرگ مي بارد ، علامت آن است كه در هر كاري پيشرفتي اندك خواهيد داشت .
2 اگر خواب ببينيد تگرگ در نور خورشيد به همراه باران فرود مي آيد ، علامت آن است كه بعد از مدتي تحمل سختي و نگراني اقبال به شما رو مي كند . اگر زني چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه بعد از چند شكست در امور عاطفي سرانجام خوشبخت خواهدشد .
3 اگر در خواب صداي تگرگ را از بام خانه بشنويد ، علامت آن است كه با رنج و زحمت به موفقيتهايي دست خواهيد يافت .
تلسكوپ
1 ديدن تلسكوپ در خواب ، نشانة راه يافتن موقعيتهاي نامساعد در روابط عاشقانه است .
2 اگر خواب ببينيد با تلسكوپ به ستاره ها مي نگريد ، نشانة آن است كه طي مسافرتهاي خود لذت بسياري كسب مي كنيد .
3‌ ديدن تلسكوپ شكسته در خواب ، نشانة آن است كه در روال عادي زندگي با مشكلي روبرو خواهيد شد .
تلفن
1 ديدن تلفن در خواب ، نشانة آن است كه با بيگانگاني آشنا مي شويد كه موجب سرگرداني شما خواهند شد .
2 اگر زني خواب ببيند با تلفن صحبت مي كند ، نشانة آن است كه رقباي حسود فراواني خواهد داشت ، اما بر تمام آنها پيروز مي شويد .
3 اگر زني خواب ببيند به هنگام مكالمة تلفني ، صداي كسي را كه آن سوي خط است به درستي نمي شود ، نشانة آن است كه با بدگويي هاي شريرانة ديگران احتمال دارد خواستگار خود را از دست بدهد .
تلگراف
1 دريافت كردن تلگراف در خواب ، نشانة آن است كه به زودي خبرهاي نامطلوبي به دست شما خواهد رسيد .
2 اگر خواب ببينيد براي كسي تلگراف مي فرستيد ، نشانة آن است كه با يكي از نزديكان خود قطع رابطه خواهيد كرد .
3 اگر خواب ببينيد متصدي ارسال تلگراف هستيد ، نشانة آن است كه با ارسال پيامي ، به ديگران منفعت مي رسانيد .
4 اگر خواب ببينيد در دفتر تلگرافخانه حضور داريد ، نشانة آن است كه به سرگرميهايي ناسالم مشغول خواهيد شد .
تلمبه
1 ديدن تلمبه در خواب ، علامت آن است كه با صداقت و صرف انرژي موفق مي شويد ثروتي گرد بياوريد .
2 ديدن تلمبه خراب و شكسته در خواب ، علامت آن است كه امكانات زندگي خود را صرف رفع مشكلات خانواده خواهيد كرد .
3 اگر خواب ببينيد تلمبه مي زنيد يا با پمپي كار مي كنيد ، علامت آن است كه زندگي شما لبريز از لحظاتي شاد و پرمنفعت خواهد شد .

کمبود خواب حتي اگر اندک هم باشد، منجر به عدم تمرکز، کاهش ديد و ايجاد اختلال در حافظه مي شود.نتايج تحقيقات گوناگون نشان مي دهد هنگامي که مغز با کمبود خ ...

خواب رفتگي يا paresthesia احساس سوزش و خارشي ناخوشايند همراه با سوزن سوزن شدن عضو خواب رفته است که غالبا در دست و پا ايجاد ميشود. دليل معمول بروز چنين ...

آب 1 ديدن آب زلال در خواب ، علامت آن است كه با شادماني به سعادت و خوشبختي دست خواهيد يافت. 2 ديدن آب گل آلود در خواب ، علامت آن است كه لذت بردن از زند ...

باتلاق 1 گذشتن از ميان مناطق باتلاقي در خواب ، علامت آن است كه تحت الشعاع شرايطي ناسازگار قرار مي گيريد ، و از ماجرايي عاشقانه ضربه اي شديد متحمل خواه ...

شايد در اطرافيان خود افرادي را بشناسيد که به اختلال رواني دچار باشند و علاوه بر آن مشکل خوابيدن هم داشته باشند. شايد فکر کنيد دليل اين که او نمي تواند ...

خواب براي کودک همانند تغذيه لازم و ضروري است. پس از مشکلات تغذيه اي، مشکلات خواب کودکان عمده ترين شکايت بسياري از والدين است و عوامل زيادي در اين قبيل ...

خواب براي کودک همانند تغذيه لازم و ضروري است. بسياري از کودکان براي به خواب رفتن مشکل دارند و به موقع نمي خوابند، در کودکان معمولا بي خوابي اوايل شب ا ...

● با کودکان بدخواب چه کار کنيم؟ چگونگي خواباندن کودک و شکل دهي عادت خواب در فرهنگ ها، قبايل و حتي خانواده هاي مختلف، متفاوت است. بعضي ها بچه را وقت خو ...

دانلود نسخه PDF - تعبير خواب : ت