up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله تعبير خواب : ب PDF
QR code - تعبير خواب : ب

تعبير خواب : ب

بره
1 اگر خواب ببينيد بره ها در چمنزاري سرسبز بازي مي كنند ، علامت آن است كه دوستاني صميمي خواهيد يافت و در كسب ثروت موفق خواهيد شد . اگر كشاورزي چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه از طريق فروش محصولات زراعي خود سودي كلان خواهد برد .
2 ديدن برة مرده در خواب ، نشانة اندوه و پريشاني است .
3 اگر خواب ببينيد روي پشم سفيد بره خونين است ، نشانة آن است كه افرادي بيگناه از اعمال خلافكاران رنج خواهند برد .
4 اگر در خواب بره اي گم كنيد ، علامت آن است كه افرادي خودرأي به فرمان شما گردن مي نهند ، شما بايد بيشتر مراقب رفتار خود باشيد .
5 ديدن پوست بره در خواب ، علامت آن است كه لذت و آسايش به زور از ديگران سلب خواهد شد .
6 اگر خواب ببينيد بره اي را ذبح مي كنند ، علامت آن است كه با فدا كردن فراغت و آسايش خود عاقبت به سعادت دست مي يابيد .
7 خوردن گوشت با استخوان بره در خواب ، نشانة آن است كه براي تأمين فرزندان دچار دردسر خواهيد شد .
8 اگر خواب ببينيد بره ها از پستان مادر خود شير مي مكند ، علامت آن است كه صاحب فرزندي زيبا و دوست داشتني خواهيد شد و دوستاني با استعداد خواهيد يافت .
9 اگر خواب ببينيد گرگ بره اي را مي درد ، علامت آن است كه مردم بيگناه از دست افراد شرور و ظالم رنج خواهند كشيد .
10 شنيدن صداي بع بع بره ها در خواب ، علامت آن است كه از شما درخواست بخشش و چشم پوشي خواهد شد .
11 ديدن بره ها هنگام طوفان زمستاني و بارندگي در خواب ، علامت آن است كه اميد شما به بهبودي اوضاع و روزگاري بهتر به يأس مبدل خواهد شد .
12 اگر خواب ببينيد صاحب بره اي سفيد هستيد ، نشانة آن است كه در محيطي سودبخش و لذتبخش زندگي خواهيد كرد .
13 اگر خواب ببينيد بره اي را ميان بازوان خود گرفته ايد ، علامت آن است كه براي رسيدن به شادماني از خسارست رو برمي گردانيد و خرجهايي فراوان مي كنيد بي آنكه از هدر رفتن پول خود كوچكترين تأسفي بخوريد .
14 اگر خواب ببينيد پشم بره اي را مي چينيد ، علامت آن است كه شخصيتي سرد و پولدوست به دست خواهيد آورد . با همة صداقت بي رحم خواهيد بود .
15 اگر زني خواب ببيند پوست بره اي را مي كند و ناگهان در حين انجام اين كار در مي يابيد كه پوست فرزند خود را از گوشت جدا مي كند ، نشانة آن است كه در آينده با رفتار خود موجب پريشاني و اندوهگين شدن نزديكان خواهد شد .
برهنگي
1 اگر در خواب خود را برهنه ببينيد ، علامت آن است كه به اعمال رسوايي آور تن خواهيد داد .
2 اگر ديگران را در خواب عريان ببينيد ، نشانة آن است كه افرادي مكار شما را تشويق مي كنند تا وظايف اصلي خود را از ياد ببريد .
3 اگر در خواب ناگاه متوجه شويد برهنه هستيد و بكوشيد با چيزي خود را بپوشانيد ، علامت آن است كه از عادات ناپسند و لذتهاي نامشروع دست خواهيد كشيد .
برهنه
1 اگر خواب ببينيد با لباسي پاره و پابرهنه سرگردانيد ، نشانة آن است كه توقعات بيش از اندازه براي شما دردسر توليد خواهد كرد و تمامي كوششهاي شما براي رسيدن به هدفي خاص به يأس مبدل خواهد شد .
بز
1 اگر خواب ببينيد بزهاي سرگردان در اطراف مزرعه چرا مي كنند ، علامت آب و هواي موسمي و محصول فراوان است . اگر آنها را جايي ديگر ببينيد ، نشانة انجام معاملاتي محتاطانه و كسب ثروتي بيشتر است .
2 اگردرخواب بز نري به شما شاخ بزند ، نشانة آن است كه بايد آگاه باشيد تا دشمنان به اسرار شما دست نيابند .
3 اگر زني خواب ببيند سوار بز نري شده است ، علامت آن است كه به خاطر رفتار بي ادبانه احترام خود را نزد ديگران از دست مي دهد .
4 اگر زني خواب ببيند شير بز مي نوشد ، علامت آن است كه بخاطر ثروت و ماديات ازدواج مي كند و از اين كار پشيمان نمي شود .
بزغاله
ديدن بزغاله در خواب ، نشانة آن است كه در كسب لذتهاي دنيوي افراط مي كنيد و احتمالاً انساني خوش قلب را اندوهگين خواهيد ساخت .
بزكوهي
1 ديدن بز كوهي در خواب ، نشانة آن است كه خواسته هاي شما از حد معمول ارتقاع مي يابد و با تلاش زياد به خواسته ها و آرزوهاي خود خواهيد رسيد .
2 اگر دختري خواب ببيند زير پاي بز كوهي خالي مي شود و از كوه مي افتد ، نشانة آن است كه به كسي دل بسته است ، اما او نسبت به آن عشق خطاست .
بستني
1 خوردن بستني در خواب ، نشانة آن است كه در به ثمر رساندن مسئوليتهايي كه به دوش گرفته ايد موفق خواهيد شد .
2 اگر خواب ببينيد بچه ها مشغول خوردن بستني هستند ، نشانة آن است كه به طور غيرقابل باوري به سعادت و شادماني دست مي يابيد .
3 اگر دختري خواب ببيند در حضور ديگران بستني خود را به زمين مي اندازد ، نشانة آن است كه به خاطر نامهرباني با ديگران به وضع دردآوري گرفتار خواهد شد .
4 خوردن بستني ترش در خواب ، نشانة آن است كه شادماني شما با اندوهي به پايان مي رسد .
5 اگر خواب ببينيد بستني شما آب مي شود ، علامت آن است كه پيش از آنكه به لذت دلخواه دست يابيد ، بازار آن لذت كساد مي شود .
بستة پستي
1 گرفتن بستة پستي در خواب ، نشانة ناخوشنودي از وضع مساعد زندگي است . و بازگشتن فردي عزيز از سفر .
2 حمل كردن بستة پستي در خواب ، علامت كار كردن روي موضوعي مطلوب است .
3 اگر در خواب بستة پستي از دستتان بيفتد ، نشانة آن است كه در معامله اي شكست خواهيد خورد .
بشقاب
ديدن بشقاب در خواب ، نشانة صرفه جويي كردن در زندگي و يافتن همسري شايسته است .
بشكه
1 ديدن بشكه اي پر در خواب ، علامت آن است كه اوقاتي خوش در جشن و سرور خواهيد داشت .
2 اگر در خواب بشكه اي تهي ببينيد ، دلالت بر آن دارد كه زندگي شما تحت تأثير عوامل بيروني از هر گونه شادماني و آرامش ، تهي مي شود .
بطري
1 اگر خواب ببينيد مايعي شفاف داخل بطري است ، دلالت بر آن دارد كه شما در تمام مسائل عاطفي ، پيروز خواهيد شد .
2 اگر در خواب بطريي تهي ببينيد ، نشانة آن است كه به دامي خواهيد افتاد ولي با تدابير درست از گرفتاري رها خواهيد شد .
بقالي
ديدن بقالي در خواب كه لبنيات تازه و پاكيزه بفروش مي رساند ، علامت آرامش و راحتي است .
بلبل
1 اگر در خواب صداي موزون و چهچهه بلبل را بشنويد ، نشانة زندگي در محيطهايي سالم و دلپذير است و همچنين كسب توفيق و سربلندي در محيط اجتماعي است .
2 ديدن بلبل در خواب ، علامت پيروزي و سعادت است .
بلدرچين
1 ديدن بلدرچين در خواب ، علامت سعادت خوشبختي است .
2 ديدن بلدرچين مرده در خواب ، علامت روبرو شدن با بدبختي بزرگي است .
3 اگر خواب ببينيد بلدرچين شكار مي كنيد ، علامت آن است كه به بهترين دوستان خود حسادت مي ورزيد .
4 خوردن گوشت بلدرچين در خواب ، نشانة آن است كه بيش از حد ولخرجي خواهيد كرد .
بلور
1 ديدن هر چيز بلوري در خواب ، نشانة فرا رسيدن درد و اندوه است و سختي در كارهاي اجتماعي .
2 اگر زني خواب ببيند ديوارهاي اتاق پذيرايي و صندليها با بلور تزيين شده اند علامت آن است كه مي فهمد افراد مورد احترام او ، ديگر ارزش ستايش ندارند . اما اگر در اتاق افراد آشنايي ببينيد ، نشانة آن است كه آنها نيز در خور دوستي با او نيستند .
بنا
1 اگر خواب ببينيد بنايي مشغول ساختن ساختماني است ، نشانة آن است كه به محيط اجتماعي مناسبتري پا خواهيد گذاشت .
بنزين
ديدن بنزين در خواب ، علامت آن است كه از منبعي به شما پولي خواهد رسيد و ديگران براي تصاحب اين پول با شما جدال خواهند كرد .
بوق
1 شنيدن صداي بوق در خواب ، علامت آن است كه اخباري به گوش شما مي رسد كه باعث شادماني شما مي گردد .
2 ديدن بوق شكسته در خواب ، نشانة وقوع مرگ يا تصادف است .
3 اگر خواب ببينيد بچه ها با بوق بازي مي كنند ، علامت آن است كه در محيط خانوادة شما همواره تفاهم حكمفرماست .
4 اگر زني خواب ببيند در بوقي مي دمد ، علامت آن است كه نگران آن است كه تاريخ ازدواج او در چه زمان خواهد بود .
بوقلمون
1 ديدن بوقلمون در خواب ، علامت آن است كه از حرفة خود منفعتي بسيار به دست خواهيد آورد .
2 اگر خواب ببينيد تعدادي بوقلمون براي فروختن به بازار مي بريد ، علامت آن است كه زندگي شما به سمت آسودگي و آرامش پيش خواهد رفت .
3 ديدن بوقلمون بيمار يا مرده در خواب ، علامت آن است كه به تنگدستي دچار خواهيد شد ، و با شرايطي نامساعد و دشوار زندگي خواهيد كرد .
4 خوردن گوشت بوقلمون در خواب ، علامت آن است كه سرگرمي و تفنني شادي آفرين به انتظار شماست .
5 ديدن بوقلمون به هنگام پرواز در خواب ، علامت آن است كه از گمنامي ناگاه به شهرت خواهيد رسيد .
6 اگر خواب ببينيد براي شكار بوقلمون به طرف آنها تيراندازي مي كنيد ، علامت آن است كه با زير پا گذاشتن اصول اخلاقي ثروتي به چنگ مي آوريد .
بهار
1 اگر خواب ببينيد فصل بهار در پيش رو است ، نشانة آن است كه دوستاني شاد و وظايفي دلپذير خواهيد داشت .
2 اگر خواب ببينيد براي نقشه هاي خودتان زندگي ديگران را به خطر انداخته ايد ،‌ نشانة آن است كه مي كوشيد از راههاي غيرقانوني و نادرست ثروتي گرد آوريد .
بهشت
1 ديدن خواب بهشت ، نشانة يافتن دوستاني وفادار است . دوستاني كه خواستار پيشرفت شما در زندگي اند . اگر ملوانان چنين خوابي ببينند ، نشانة دانستن اميدهاي درخشان و پيروزي و موفقيت در زندگي است . اگر مادران چنين خوابي ببينند ، نشانة داشتن كودكاني مطيع و زيباست . اگر در هنگام بيماري و بدبختي چنين خوابي ببينيد ، علامت آن است كه بسرعت بهبود خواهيد يافت و بخت و اقبالي مساعد به شما رو خواهد آورد .
2 اگر خواب ببينيد در باغهاي بهشت خود را گم گشته مي يابيد ، نشانة آن است كه كارهايي كه به نظر ساده و امكان پذير اند ، در عمل نوميد كننده و آزار دهنده خواهند بود .
بيابان
1 اگر خواب ببينيد هنگام شب در بياباني لم يزرع سرگردانيد ، نشانة قحطي و زيان و از كف دادن دارايي است .
2 اگر دختري خواب ببيند در بياباني تنهاست ، علامت آن است كه اگر محتاط نباشد سلامت و آبرويش در معرض خطر قرار مي گيرد .
بي دندان
1 اگر خواب ببينيد هيچ دنداني در دهانتان نيست ، نشانة آن است كه براي پيش بردن اهدافتان توانايي كافي نخواهيد داشت .
2 ديدن افراد بي دندان در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان براي بدنام كردن شما كوشش خواهند كرد .
بيليارد
1 ديدن ميز بيليارد در خواب نشانة جنگ و دعوا بر سر تصاحب ثروت است . تهمت و افترا به بينندة خواب آسيب مي زند .
2 اگر ميز و توپهاي بيليارد را در خواب ببينيد نشانة آن است كه دوستي هاي بي بها و ريا كارانه شما را از پا در مي آورد .
بيمارستان
اگر خواب ببينيد در بيمارستان بستري هستيد ، نشانة آن است كه بايد با دقت و هوشياري از بيماري مسري فرار كنيد . اما اگر خواب ببينيد به بيمارستان مي رويد به قصد ملاقات مريضي بستري ، نشانة آن است كه از حال يكي از نزديكان خبرهاي بدي خواهيد شنيد .
بيماري
1 ديدن افراد بيمار در خواب ، نشانة راه رفتن بيماري بين افراد خانوادة شماست .
2 اگر خواب ببينيد بيمار شده ايد ، علامت آن است كه بايد بيش از حد معمول مراقب سلامتي خود باشيد .
3 اگر خواب ببينيد يكي از اعضاي خانواده بيمار و رنگ پريده است ، علامت آن است كه واقعه اي نامنتظره محيط گرم خانوادگي شما را پريشان و نابود خواهد ساخت .
بيماري واگيردار
اگر خواب ببينيد به بيماري واگيردار مبتلا شده ايد ، علامت آن است كه وظايف ناخوشايند ، قواي روحي شما را تحليل مي برد .
بيني
1 ديدن بيني خود در خواب ، نشانة آن است كه با توانايي و نيروهايي كه در خود كشف مي كنيد قادر به انجام هر كاري خواهيد بود .
2 اگر در خواب بيني خود را كوچكتر از حدي كه هست ببينيد ، نشانة آن است كه به اهداف خود نخواهيد رسيد .
3 اگر خواب ببينيد بر بيني شما مو روييده است ، نشانة آن است كه با اراده اي قوي تمام كارهاي خود را به ثمر خواهيد رساند .
4 خون آمدن از بيني در خواب ، علامت آن است كه به مصيبت و فاجعه اي روبرو خواهيد شد .

کمبود خواب حتي اگر اندک هم باشد، منجر به عدم تمرکز، کاهش ديد و ايجاد اختلال در حافظه مي شود.نتايج تحقيقات گوناگون نشان مي دهد هنگامي که مغز با کمبود خ ...

خواب رفتگي يا paresthesia احساس سوزش و خارشي ناخوشايند همراه با سوزن سوزن شدن عضو خواب رفته است که غالبا در دست و پا ايجاد ميشود. دليل معمول بروز چنين ...

آب 1 ديدن آب زلال در خواب ، علامت آن است كه با شادماني به سعادت و خوشبختي دست خواهيد يافت. 2 ديدن آب گل آلود در خواب ، علامت آن است كه لذت بردن از زند ...

باتلاق 1 گذشتن از ميان مناطق باتلاقي در خواب ، علامت آن است كه تحت الشعاع شرايطي ناسازگار قرار مي گيريد ، و از ماجرايي عاشقانه ضربه اي شديد متحمل خواه ...

شايد در اطرافيان خود افرادي را بشناسيد که به اختلال رواني دچار باشند و علاوه بر آن مشکل خوابيدن هم داشته باشند. شايد فکر کنيد دليل اين که او نمي تواند ...

خواب براي کودک همانند تغذيه لازم و ضروري است. پس از مشکلات تغذيه اي، مشکلات خواب کودکان عمده ترين شکايت بسياري از والدين است و عوامل زيادي در اين قبيل ...

خواب براي کودک همانند تغذيه لازم و ضروري است. بسياري از کودکان براي به خواب رفتن مشکل دارند و به موقع نمي خوابند، در کودکان معمولا بي خوابي اوايل شب ا ...

● با کودکان بدخواب چه کار کنيم؟ چگونگي خواباندن کودک و شکل دهي عادت خواب در فرهنگ ها، قبايل و حتي خانواده هاي مختلف، متفاوت است. بعضي ها بچه را وقت خو ...

دانلود نسخه PDF - تعبير خواب : ب