up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله تعبير خواب - ف PDF
QR code - تعبير خواب - ف

تعبير خواب - ف

فاخته
1 ديدن فاخته در خواب ، نشانة از دست دادن عزيزي است و پايان تساويهاي زندگي .
2 اگر خواب ببينيد فاخته اي آواز مي خواهند ، نشانة آن است كه براي يكي از اعضاي خانوادة شما تصادفي رخ مي دهد . اين خواب دلالت بر بيماري و مرگ عزيزي دارد .
فاضلاب
1 اگر خواب ببينيد درون فاضلابي راه مي رويد ، علامت آن است كه در آينده اي نزديك دردسر گريبانتان را خواهد گرفت . اگر خواب ببينيد آب فاضلاب گل آلود است ، علامت آن است كه مدتي كوتاه به نوميدي دچار خواهيد شد .
2 اگر خواب ببينيد هنگام راه رفتن از فاضلاب پايتان خيس مي شود ، علامت آن است كه تفريحات و خوشگذرانيها بعدها به زيان شما تمام خواهد شد .
فال گرفتن
1 اگر خواب ببينيد كسي فال شما را مي گيرد ، علامت آن است كه براي انجام كاري دشوار تأمل مي كنيد ، بايد با احتياط دست به اين كار بزنيد .
2 اگر دختري خواب ببيند برايش فال مي گيرند ، نشانة آن است كه نمي تواند به موقعيت شغلي و اجتماعي يكي از خواستگاران خود پي ببرد .
3 اگر خواب ببينيد با فالگيري نامزد شده ايد ، علامت آن است كه اگر به خود متكي نباشيد ، فقر شريك زندگي زناشويي شما مي شود .
فانوس
1 ديدن فانوسهايي كه مخزنشان پر از نفت است در خواب ، علامت آن است كه با فعاليت در حرفة خود به نتايج رضايت آميزي دست خواهيد يافت .
2 ديدن فانوسهاي تهي از نفت ، نشانة دلسردي و پريشاني در زندگي است .
3 ديدن فانوسهاي روشن در خواب ، علامت شادماني در محيط خانوادگي و پيشرفت در امور مالي است .
4 اگر خواب ببينيد فانوس روشني را بر زمين مي اندازيد ، علامت آن است كه نقشه ها و آرزوهاي شما ناگهان به شكست مي انجامد .
5 اگر خواب ببينيد فانوسي ناگاه مي تركد ، نشانة آن است كه دوستان سابق با دشمنان شما همدست مي شوند تا منافع شما را پامال كنند .
6 ديدن فانوس شكسته در خواب ، علامت آگاه شدن از خبر مرگ يكي از دوستان يا اقوام است .
7 روشن كردن فانوس در خواب ، نشانة آن است كه در زندگي تغييري مي دهيد كه برايتان سود آور خواهد بود .
8 حمل فانوس در خواب ، نشانة آن است كه به استقلال فكري و روحي دست مي يابيد و از عقايد خود پيروي مي كنيد تا از عقايد ديگران .
9 اگر خواب ببينيد در حين حمل فانوس ناگاه لباس شما آتش مي گيرد ، نشانة آن است كه از كسي انتظار تشويق و همدردي داريد ، اما او به شما تحقير و اهانت خواهد كرد .
فحش
1 اگر خواب ببينيد به كسي فحش مي دهيد ، معنايش اين است كه در كارهايتان موفق نمي شويد و بر اثر پافشاري و لجاجت در محيط كار با ديگران ، مبلغ قابل توجهي را از دست مي دهيد .
2 اگر خواب ببينيد كسي به شما فحش مي دهد ، به اين معناست كه ديگران در زندگي شما دخالت مي كنند و براي شما دردسر فراهم خواهند كرد .
3 اگر زن جواني خواب ببيند ديگران به او فحش مي دهند ، نشانة آن است كه چند نفر با او دشمني خواهند كرد و به او حسادت خواهند ورزيد . اما اگر در خواب ، او به ديگران توهين كند معنايش اين است كه در آينده ديگران نسبت به او بي توجه خواهند بود و او از اين بي توجهي بسيار افسرده و اندوهگين خواهد شد و بخاطر رفتاري كه خود با ديگران داشته نادم و پشيمان خواهد شد .
فرار
1 اگر خواب ببينيد از تصادف يا زياني مي گريزيد ، نشانة آن است كه حوادثي خوب برايتان اتفاق خواهد افتاد .
2 اگر در خواب از زنداني فرار كنيد، علامت آن است كه براي داشتن پشتكار در انجام كارها سربلند مي شويد .
3 فرار از شر و هر گونه بيماري مسردي در خواب ، علامت آن است كه به سعادت و خوشبختي دست خواهيد يافت . اما اگر در خواب تلاش كنيد كه از زنداني بگريزيد و نتوانيد ، علامت آن است كه از افترا و تهمت دشمنان رنج خواهيد برد .
فرزند
1 ديدن فرزندان خود در خواب ، علامت شادماني كودكان و همسايگان است .
2 ديدن بچه هاي حيوانات در خواب ، علامت فزوني سعادت و شادماني است .
فرشته
1 اگر در خواب فرشتگان و ملايك را ببينيد ، علامت آن است كه پس از پريشاني و سردرگمي به وضعيت جديدي دست خواهيد يافت و از سلامتي دوستان خود با خبر مي شويد و ثروت فاميلي ، ناشناخته به شما خواهد رسيد .
2 اگر فرشته اي در خواب به شما هشدار دهد ، تعبير آن اين است كه احتمالاً ثروتي در آستانة نابودي است يا عشقي ، نزديك به برباد رفتن .
3 اين گونه خواب ها براي افراد پاك طينت ، نشانة بخشايش است و براي افراد نا پاك نشانة ندامت از اعمال وتوبه است .
فروشگاه
1 ديدن فروشگاهي پر از كالا در خواب ، نشانة پيشرفت در زندگي و سعادتمند شدن است .
2 ديدن فروشگاهي خالي در خواب ، نشانة بي ثمر ماندن تلاشها است .
3 اگر خواب ببينيد فروشگاهي در شعله هاي آتش مي سوزد ، علامت آن است كه در زمينة كار خود مجدداً به فعاليت خواهيد پرداخت .
4 اگر خواب ببينيد در فروشگاهي بزرگ به اين سو و آن سو مي رويد ، علامت آن است كه از منابع مختلف سود و لذت خواهيد برد .
5 اگر خواب ببينيد فروشنده فروشگاهي هستيد ، نشانة آن است كه با كمك دوستان و تلاش خودتان در زندگي پيشرفت خواهيد كرد .
6 اگر خواب ببينيد يك جفت دستكش كثيف و خاكستري رنگ به خانمي مي فروشيد ، نشانة آن است كه دربارة زنان عقايدي ابراز خواهيد كه شما را در موقعيت خطرناكي قرار خواهد داد .
فرياد
1 شنيدن فرياد كسي كه درد و رنج مي كشد ، در خواب . علامت آن است كه به دام به گرفتاريهايي خواهيد افتاد . اما با آگاهي و هوشياري خود را از اين دام نجات مي دهيد .
2 شنيدن فريادي از روي تعجب و حيرت ، در خواب ، نشانة آن است كه از جايي ناشناخته به شما كمك مي شود .
3 شنيدن نعره جانوران وحشي در خواب ، علامت تصادف خطرناك و شديد است .
4 اگر خواب ببينيد دوستان يا نزديكان با فرياد از شما كمك مي طلبند ، نشانة اندوه و بيماري آنها است .
فقير
1 ديدن فقيري پير در خواب ، علامت مديريت نادرست و از دست دادن دارايي است . و خبرهايي كه شما را رسوا خواهد كرد . به شهرت و اعتبار شما آسيب وارد خواهد ساخت .
2 ديدن خواب بذل و بخشش به فقير ، نشانة رضايت و خرسندي از وضع موجود مي باشد .
3 اگر خواب ببينيد از بخشش به فقيري امتناع مي كنيد ، تعبير خوبي ندارد .
فلفل
1 اگر در خواب احساس كنيد از خوردن فلفل زبانتان مي سوزد ، علامت آن است كه در اثر علاقه اي كه به غيبت كردن داريد از دست آشنايان خود عذاب خواهيد كشيد .
2 ديدن فلفل قرمز در خواب ، علامت يافتن همسري شايسته است .
3 استفاده از فلفل قرمز در خواب ، نشانة آن است كه با توسل به زور سرانجام حق خود گرا از ديگران خواهيد گرفت .
4 آسياب كردن فلفل سياه در خواب ، نشانة آن است كه قرباني فريب و نيرنگ جمعي از مردان و زنان خواهيد شد .
5 ديدن فلفل سياه در فلفلدان ، نشانة دعوا و سرزنشهاي تند و تيز است .
6 اگر دختري خواب ببيند روي غذاي خود فلفل مي ريزد ، علامت آن است كه فريب دوستان خود را خواهد خورد .
فلوت
1 شنيدن آواي فلوت در خواب ، نشانة آن است كه پس از سالها دوستان خود را ملاقات خواهيد كرد و به كارهايي مفيد مشغول خواهيد شد .
2 اگر دختري خواب ببيند فلوت مي نوازد ، علامت آن است كه عاشق فردي جذاب خواهد شد .
فنجان
1 ديدن فنجان در خواب ، نشانة آن است كه وظايفي دلپذير به عهده خواهيد گرفت .
2 اگر زني فنجانهاي شكسته در خواب ببيند ، نشانة آن است كه به هنگام تفريح و احساس خوشبختي با مشكلي ناگهاني خواجه خواهد شد .
3 نوشيدن شراب از فنجان چاي در خواب ، نشانة آن است كه در آينده اي نزديك بخت و اقبال به شما روي خواهد كرد .
فندق
1 ديدن فندق در خواب ، دلالت بر زندگي صلح آميز همراه با صفا و تفاهم دارد . و اقدام به كاري پرمخاطره اما سودآور .
2 خوردن فندق در خواب ، علامت آن است كه معاشرتهاي نشاط آور خواهيد داشت و دوستاني حقيقي خواهيد يافت .
فيروزه
1 ديدن فيروزه در خواب ، نشانة آن است كه به خواسته اي دست مي يابيد كه اقوام و خويشانتان را بسيار خشنود مي سازد .
2 اگر زني خواب ببيند فيروزه اش را ربوده اند ، نشانة آن است كه با كج خلقي دوستان خود روبرو خواهد شد . اگر خواب ببينيد از طريق نادرستي فيروزه اي به چنگ آورده است ، علامت آن است كه تسليم احساسات شتابزده خود مي شود دور از اين بابت عذاب مي كشد .
فيل
1 اگر خواب ببينيد سوار فيل شده ايد ، علامت آن است كه از فردي قابل اعتماد ثروتي به دست مي آوريد و صاحب مقام و اقتدار خواهيد شد به امور كار خود كاملاً تسلط خواهيد يافت و در خانه حرف شما مطابق قانون خواهد بود .
2 ديدن تعدادي فيل در خواب ، نشانة فراوان است . ديدن فيلي تنها در خواب علامت آن است كه شما محقرانه با اطمينان به نفس و استوار زندگي خواهيد كرد .
3 اگر خواب ببينيد به فيلي غذا مي دهيد ، علامت آن است كه با محبت به زير دستان خود مقامي در اجتماع خواهيد يافت .

کمبود خواب حتي اگر اندک هم باشد، منجر به عدم تمرکز، کاهش ديد و ايجاد اختلال در حافظه مي شود.نتايج تحقيقات گوناگون نشان مي دهد هنگامي که مغز با کمبود خ ...

خواب رفتگي يا paresthesia احساس سوزش و خارشي ناخوشايند همراه با سوزن سوزن شدن عضو خواب رفته است که غالبا در دست و پا ايجاد ميشود. دليل معمول بروز چنين ...

آب 1 ديدن آب زلال در خواب ، علامت آن است كه با شادماني به سعادت و خوشبختي دست خواهيد يافت. 2 ديدن آب گل آلود در خواب ، علامت آن است كه لذت بردن از زند ...

باتلاق 1 گذشتن از ميان مناطق باتلاقي در خواب ، علامت آن است كه تحت الشعاع شرايطي ناسازگار قرار مي گيريد ، و از ماجرايي عاشقانه ضربه اي شديد متحمل خواه ...

شايد در اطرافيان خود افرادي را بشناسيد که به اختلال رواني دچار باشند و علاوه بر آن مشکل خوابيدن هم داشته باشند. شايد فکر کنيد دليل اين که او نمي تواند ...

خواب براي کودک همانند تغذيه لازم و ضروري است. پس از مشکلات تغذيه اي، مشکلات خواب کودکان عمده ترين شکايت بسياري از والدين است و عوامل زيادي در اين قبيل ...

خواب براي کودک همانند تغذيه لازم و ضروري است. بسياري از کودکان براي به خواب رفتن مشکل دارند و به موقع نمي خوابند، در کودکان معمولا بي خوابي اوايل شب ا ...

● با کودکان بدخواب چه کار کنيم؟ چگونگي خواباندن کودک و شکل دهي عادت خواب در فرهنگ ها، قبايل و حتي خانواده هاي مختلف، متفاوت است. بعضي ها بچه را وقت خو ...

دانلود نسخه PDF - تعبير خواب - ف