up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله تصفيه فاضلاب PDF
QR code - تصفيه فاضلاب

تصفيه فاضلاب

باتوجه به روند افزايش جمعيت در شهرهاي بزرگ که خود بصورت طبيعي باعث افزايش ميزان فاضلاب شهري ميگردد زمينه تشکيل سيستم جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهري امري لازم و ضروري به نظر ميرسد . در اين تحقيق سعي شده بصورت اجمالي در مورد فاضلاب و تصفيه و برگشت آن به سيستم آبرساني نگاهي گذرا داشته باشيم .
فاضلاب :
فاضلابي که به تصفيه خانه شهري ميرسد ، مجموع فاضلابي است که از سه منبع مختلف در شبکه فاضلاب وارد ميشود . اين سه منبع عبارتند از :
الف) فاضلاب خانگي
ب) نشت آب
ج) پساب صنعتي
بنا بر تعريف مجموعه فاضلاب حاصله از سه منبع را فاضلاب شهري يا فاضلاب بهداشتي خوانند .
البته ممکن است براي شهرهاي ايران در شرايط موجود از مقدار مربوط به پساب صنعتي صرف نظر کرد ولي نشت آب به ويژه در شهرهايي که سطح سفره آب زيرزميني آنها بالا است بسيار اهميّت دارد .
معمولاً مقدار فاضلابي را که در طرح در نظر ميگيرند معادل مقدار فاضلاب متوسط شبانه روز در مواقع غيرباراني است . بايد توجّه داشت که اين رقم کاملاً قراردادي است زيرا در ساعات مختلف شبانه روز مقدار فاضلاب از مقدار متوسط در ۲۴ ساعت مرتبا کمتر و يا بيشتر ميشود و عملاً معادل آن جز در چند لحظه ممکن نميگردد . يکي از طرق تعيين مقدار متوسط فاضلاب در ۲۴ ساعت تعيين آب مصرفي در شهر است .
با داشتن آماري مناسب از مصرف سرانه آب شهر و تعيين حدود منطقه فاضلاب گير و بالاخره تعداد افراد ساکن در منطقه فاضلاب گير ، به راحتي ميتوان مقدار متوسط فاضلاب روزانه را حساب کرد . البته اين طريقه در شهرهاي بزرگ و يا شهرهايي که در آنها خانه سازي کامل نشده باشد چندان صدق نميکند و در اين صورت بايد رقمي براي مقدار فاضلاب سرانه در نظر گرفت ، که مطابق با شرايط واقعي باشد . در شهرهاي بزرگ مصرف آب هتل ها و رستورانها و بيمارستانها که به تعداد زياد وجود دارند در موقع اندازه گيري آب مصرفي سرانه بحساب نميآيد ، در حاليکه در عمل آنها نيز به صورت فاضلاب به شبکه وارد ميشود . حدود اين تغييرات شايد به ۲۵ ليتر به ازاء هر نفر در روز نيز برسد . لذا بايد در طرح شبکه فاضلاب براي چنين شهرهايي نهايت دقت را از نظر انتخاب مقدار واقعي فاضلاب مبذول داشت زيرا اين موضوع از نظر فني و اقتصادي عامل مهمي است .
● مقدار متوسط فاضلاب روزانه :
طبق توصيه کميته استاندارد فاضلاب سازمان برنامه تا زماني که اندازه گيري هاي واقعي از مقدار فاضلاب شهرهاي مختلف در ايران عملي نشده است رقم ۱۵۰ ليتر به ازاء هر نفر در روز را ميتوان در طرحهاي شبکه فاضلاب به کار برد . ( اين رقم شامل نشت آب نيز ميباشد . )
تصفيه فاضلاب در مجاورت باکتريهاي هوازي :
اگر در حين تجزيه مواد ، اکسيژن به مقدار لازم و به طور مرتب به فاضلاب برسد باکتريهاي هوازي عمل تجزيه را شروع نموده و عمل مينمايد . چنانکه ملاحظه ميشود ابتدا مواد آلي ازت دار تبديل به آمونياک و سپس به نيتريت و نيترات ميگردد . نيترات ها که در واقع جزو مواد غذايي بسيار مناسب براي گياهان محسوب ميشود توسط گياه جذب و باعث رشد بهتر آنها ميگردد . از طرفي خود گياهان نيز توسط حيوانات خورده شده و در ساختمان سلولهاي بدن آنها کمک مينمايد . مواد آلي فوق دوباره به صورت مواد آلي پس مانده دفع شده و اين گردش بيانتها از نو آغاز ميشود . در تمام اين تحولات اکسيژن براي تنفس موجودات زنده و همچنين ساير تغييرات و تبديلات شيميايي ديگر و به منظور تثبيت مواد کربني و سولفوري بصورت کربناتها و سولفاتها لازم است .
تصفيه و تجزيه فاضلاب در مجاورت باکتريهاي غير هوازي :
زمانيکه اکسيژن در مجاورت فاضلاب نباشد ، باکتريهاي هوازي ديگر قادر به ادامه حيات و استفاده از مواد غذائي نخواهند بود . در چنين حالتي باکتريهاي غيرهوازي که قادر به استفاده از اکسيژن مواد آلي هستند وارد ميگردند . بدين ترتيب تجزيه مواد در اثر وجود باکتريهاي غيرهوازي ، سبب بوجود آمدن اسيدهاي آلي ، کربناتهاي اسيدي ، اکسيد کرين و هيدروژن سولفوره شده و در مرحله بعدي آمونياک ، کربناتهاي اسيدي اکسيد کربن و سولفيتها بوجود ميآيند . در مرحله نهايي تجزيه و تخمير ، آمونياک ، متان ، اکسيد کربن و سولفيتها بوجود ميآيند . در مرحله نهايي تجزيه و تخمير ، آمونياک ،متان ، اکسيد کربن و سولفيت ها توليد ميگردند . در تصفيه خانه هاي فاضلاب ، حوضهاي هوارساني ، واحد اصلي در تجزيه و تصفيه فاضلاب يعني از بين بردن مواد آلي و کاهش مقدار ( بي . او . دي ) ميباشد و در واقع در اين واحد است که تصفيه در مجاورت باکتريهاي هوازي انجام ميگيرد . تجزيه و تخمير مواد لبني که در آنها هوا دميده نميشود را هضم لجن مينامند که توسط باکتريهاي هوازي و در مخازن هاضم انجام ميپذيرد و توليد گازهاي متان و اکسيد کربن مؤيد چنين تخميري است .
● لزوم آزمايشات فاضلاب :
فاضلاب را به منظور زير آزمايش تحليلي ميکنند .
الف) تعيين و تشخيص مواد متشکله اش که اطلاع از آن در رفع مشکلات تصفيه خانه سودمند است .
ب) تصميم در انتخاب نوع وسائل و روش تصفيه
ج) تنظيم و کنترل هر يک از واحدهاي تصفيه خانه در جريان تصفيه فاضلاب
د) تعيين مشخصات فاضلاب خروجي و مقايسه آن با مشخصات فاضلاب ورودي براي اطلاع از بازده تصفيه خانه .
● آزمايش تحليلي فاضلاب :
آزمايشاتي که از فاضلاب بعمل ميآيد شامل آزمايشهاي فيزيکي ، مطالعات بهداشتي ، آزمايشهاي شيميايي و بالاخره آزمايشهاي زيستي است . مجموع تمام آزمايشهاي شيميايي و بالاخره آزمايشهاي زيستي است . مجموع تمام آزمايشهاي معمول در کار فاضلاب را آزمايش تحليلي فاضلاب مينامند .
● آزمايش فيزيکي :
آزمايش هاي فيزيکي براي تعيين درجه حرارت ، رنگ ، بو . تيرگي فاضلاب است . اطلاع از درجه حرارت از نظر بازده عمليات واحدها بسيار مهم است . رنگ فاضلاب در تشخيص ظاهري و فوري آن کمک ميکند فاضلاب تازه به رنگ خاکستري است ، رنگهاي تيره و سياه دال بر کهنگي فاضلاب و مطمئناً همراه با تعفن است . بوي فاضلاب نيز ناشي از ماندگي فاضلاب است ، همانطور که تيرگي آن نتيجه کهنگي ميباشد البته بايد توجّه داشت که فاضلاب اصولا تيره ميباشد ولي فاضلاب کهنه تيرگيش شديدتر است .
● مطالعات بهداشتي :
تعيين و اطلاع از منابع دفع فاضلاب شهر به شبکه جمع آوري فاضلاب حائز اهميّت است . مثلاً اطلاع از اينکه تاسيسات بهداشتي بزرگي از قبيل بيمارستانها و آسايشگاه ها ، فاضلاب خود را به شبکه شهر وارد ميسازند و با اين کار پساب کارخانجات به شبکه مذکور تخليه ميگردد از نظر انتخاب روشهاي تصفيه فاضلاب ، مؤثر واقع خواهد شد .
● آزمايشات شيميايي :
آزمايشات شيميايي که در واقع اساسي ترين آزمايشات فاضلاب محسوب ميشود به شرح ذيل است :
الف) تعيين خاصيت اسيدي و يا قليايي
ب) مواد متشکله
ج) اکسيژن محلول ،
د) شدت آلودگي
● آزمايشات زيستي :
در فاضلاب انواع مختلف موجودات ريز ذره بيني يافت ميشوند . کوچکترين آنها از نوع ويروسي است که با ميکروسکوپهاي قوي نيز ديده نميشوند . پس از ويروس ها بايد از باکتريها نام برد که معمولاً با کمک ميکروسکوپهاي بسيار قوي قابل رويت است . دست سوم را موجودات ريز ذره بيني تشکيل ميدهند که با ميکروسکوپهاي عادي هم ميتوان آنها را ديد .
موجودات زنده در فاضلاب ممکن است مضر و يا مفيد باشند . باکتريهاي مضر موجود در فاضلاب ضدعفوني نشده ، سبب آلودگي منابع طبيعي آب گرديده و در صورت آشاميدن بر اثر وجود باکتريهاي پاتوژنيک موجب بروز امراض مختلفي نظير اسهال خوني ميگردند . بايد توجّه داشت که تعداد زياد موجودات زنده در فاضلاب دليل بر آلودگي شديد آن نيست و از نظر انتخاب واحدهاي تصفيه خانه نيز تاثيري ندارد . ولي عدم وجود باکتري ها دليل بر وجود پساب صنعتي در فاضلاب شهري به مقدار زياد است . تعداد باکتريها در فاضلاب شهري بين ۲ تا ۲۰ ميليون در هر ميليليتر تغيير ميکند .
● آشغالگيري و آشغالگيرها :
شناسائي : آشغالگيرها عبارت از وسيله اي است که در ابتداي تصفيه خانه از نظر تأمين مقاصد زيرين تعبيه ميگردد :
الف ) حفاظت تلمبه ها ، لوله هاي لجن و حوضهاي ته نشيني در مقابل گرفتگي
ب ) خوشايند کردن وضع ظاهري واحد هاي مختلف تصفيه خانه
ج ) تأثير کامل مواد ضد عفوني نظير کلر بر فاضلاب تصفيه شده ، باتوجه به اينکه مواد ضد عفوني بر روي مواد جامد شناور چندان تاثيري ندارد .
بدين ترتيب سعي ميشود مواد جامد شناور نظير کاغذ و پارچه و غيره حتي الامکان ، از جريان تصفيه خارج گردد . از نظر موقعيت ، آشغالگير را بايد در محلي که به سهولت قابل دسترسي و تميز کردن باشد بنا نمود .
● انواع آشغالگيرها :
آشغالگيرها را از شبکه هاي سيمي يا صفحات فلزي سوراخدار و بالاخره از ميله هايي که در فواصل معيني از يکديگر قرار گرفته اند ميسازند . معمولاً در تصفيه فاضلاب شهري از آشغالگيرهاي ميله اي و در تصفيه پساب صنعتي از انواع ديگر آن استفاده ميکنند . انواع آشغالگير ميله اي ؛ دهانه فراخ و دهانه تنگ .
آشغال خردکن ها :
شناسايي ؛ آشغال خرد کن عبارت از وسيله ايست که براي انجام مقاصد زير در ابتداي تصفيه خانه و بعد از آشغالگير ميله اي دهانه فراخ نصب ميکنند :
الف) رفع مشکلات ناشي از دفع مواد شناور جمع آوري شده .
ب) حفظ وضع ظاهري تصفيه خانه در محل آشغالگير .
ج) جلوگيري از ايجاد بو و رشد و نمو مگس در محل آشغالگير .
انواع آشغال خردکن و طرز کار آنها دو روش مختلف براي خرد کردن مواد جامد شناور و غيرشناور وجود دارد . يکي آنکه دستگاه به طور مرتب و در تمام مدت شبانه روز کار ميکند ، دوم اينکه بطور متناوب و برحسب مقدار آشغال ورودي بکار افتاده و مواد را خرد ميکند . نوع اول که در اکثر کشورهاي اروپايي و آمريکايي معمول است ، از کل استوانه دوار با شيارهاي افقي و يک تيغه براي ثابت تشکيل شده است . در اثر دوران استوانه و جريان فاضلاب به داخل آن مواد روي بدنه استوانه جمع شده و توسط تيغه بران خرد ميشوند و از لاي شيارها عبور کرده و به واحدهاي بعدي تصفيه خانه رانده ميشوند . دهانه شيارها در آشغال خردکن هاي مختلف در حدود ۴ تا ۹ ميليمتر ميباشد . نوع دوم که در آلمان ساخته ميشود ، از ميله هاي نيم دايره اي شکل و يک آشغال روب و بالاخره دستگاه خرد کننده تشکيل شده است . مواد شناور که به تدريج روي ميله ها جمع ميشود سبب بالا آمدن سطح فاضلاب در بالا دست وايجاد اختلاف ارتفاعي در دو سمت ميله ها ميگردد .
هرگاه اين اختلاف از حد معيني بيشتر شد آشغال روب بکار افتاده و مواد را به سمت دستگاه خرد کننده که جنب کانال اصلي است هدايت ميکند .
● حوض هاي دانه گيري :
▪ تعريف دانه : تمام مواد جامد دانه اي ، اعم از شن ، ماسه ، نرمه خاک ، خاکستر و مواد ريز معدني ديگر و يا هسته ميوه جات و دانه هاي نباتي و بالاخره هر نوع مواد دانه اي اعم از معدني و يا آلي ، در مبحث فاضلاب « دانه » اطلاق ميشود مشروط بر آنکه داراي صفات زير باشد
الف) در جريان تصفيه تجزيه و فاسد نشود.
ب) سرعت ته نشيني آن بيش از سرعت ته نشيني مواد جامد فاسد شدني از جنس آلي باشد .
▪ شناسائي : حوضهاي دانه گيري را براي انجام مقاصد زير بنا ميکنند :
الف) حفاظت وسايل مکانيکي در مقابل سايش
ب) کاهش در گرفتگي لوله ها که در اثر ته نشيني مواد دانه اي بويژه در تغيير جهت جريان حادث ميگردد . ج) سهولت در تميز کردن حوضهاي ته نشيني و مخازن هاضم .
در تصفيه خانه ها معمولاً اگر از آشغالگير استفاده شود ، حوض دانه گيري را بعد از آن بنا ميکنند تا از ورود مواد شناور نظير پارچه و کاغذ بداخل حوض دانه گيري جلوگيري بعمل آيد . زيرا وجود اين مواد سبب بروز اشکالاتي در کار دانه روبهاي مکانيکي ميگردد .
موقعيت حوضهاي دانه گيري بست به آشغال خرد کن بر حسب شرايط محلي و نوع تصفيه خانه فرق کرده ممکن است قبل و يا بعد از آشغال خرد کن و حتي قبل از تلمبه خانه اصلي تصفيه خانه فاضلاب نيز ساخته شود .
● طرق مختلف دانه گيري :
بطور کلي دو طريقه براي ته نشين ساختن دانه ها موجود است :
الف ) کم کردن سرعت جريان فاضلاب در حوضهاي دانه گيري .
ب ) بوجود آوردن سرعتي ثابت در تمام طول حوض دانه گيري
● ته نشيني و حوضهاي ته نشيني :
▪ تعريف ته نشيني ؛ منظور از ته نشيني در مبحث فاضلاب مجموعه عمليات زير است :
الف) جدا نمودن مواد جامد معلق با ته نشين ساختن آنها .
ب) مجتمع کردن آنها جهت تسهيل در امر تخليه و دفع .
ج) خارج کردن آنها از جريان تصفيه
عمل ته نشيني به دو طريق صورت ميگيرد ، يکي ته نشيني شيميايي است که با افزودن مواد شيميايي ممکن ميشود ، ديگري ته نشيني ساده است که در آن نيروي وزن عامل اصلي ته نشيني ميباشد .
● ته نشيني شيميايي :
در سال ۱۷۴۰ ميلادي براي اولين بار روش ته نشيني شيميايي در پاريس مورد تحقيق و آزمايش قرار گرفت. در سالهاي ۱۸۵۷ ۱۸۸۰ اين طريقه ته نشيني در انگلستان مورد توجّه بيشتري واقع شد و روز به روز اهميّت آن در امر تصفيه فاضلاب و آب بيشتر گرديد . ته نشيني شيميايي که در واقع به منزله تصفيه کاملي بود . با پيدايش طريقه تصفيه زيستي اهميّت خود را از دست داد در حال حاضر ته نشيني شيميايي بندرت در تصفيه فاضلاب شهري بکار مي رود و فقط در حالات خاصي ، مانند تصفيه پساب صنعتي ، ممکن است از اين طريق استفاده نموده به طور کلي علل عمده عدم پيشرفت اين طريقه در تصفيه فاضلاب در دو مطلب زير خلاصه ميگردد :
۱) مقدار کاهش ( بي او دي ) فاضلاب در طريقه شيميايي در مقايسه با تصفيه به طريق زيستي کمتر است . يعني بازده تصفيه زيستي بهتر از بازده تصفيه شيميايي است .
۲) مواد لجني در اين طريقه بصورت انباشته در آمده و عمل جمع آوري تخليه را مشکل ميسازد .
● حوضهاي ته نشيني :
▪ تئوري ته نشيني : اگر مايعي که محتوي ذرات جامد است در حالت سکون قرار گيرد به تدريج آن قسمت از ذرات جامد که داراي وزن مخصوصي بيش از وزن مخصوص مايع ميباشد شروع به سقوط و ته نشيني مي نمايد . اين موضوع ظاهراً ساده در واقع اساس طرح و محاسبات حوضهاي ته نشيني را تشکيل ميدهد .
▪ شناسائي : حوضهاي ته نشيني به منظور ته نشين ساختن مواد جامد ريز دانه به قطرهاي کمتر از ۲ ۰ ميليمتر ، و تخليه آنها ساخته ميشود البته همان طور که گفته شد دانه هاي به قطر بيش از ۲ ۰ ميليمتر توسط حوضهاي دانه گيري قبلاً از جريان تصفيه خارج شده اند .
در اين مرحله فاضلاب خروجي تصفيه شده داراي مواد معلق کمتري بوده و بالطبع زلالتر است و بدين ترتيب فاضلاب خروجي از نظر مصارف زراعتي کاملاً بدون اشکال ميشود .
● انواع حوضهاي ته نشيني :
حوضهاي ته نشيني را ميتوان بر حسب مواد زير تقسيم بندي نمود .
الف) ماهيت کار .
ب) طرز ته نشيني و تخليه لجن جمع آوري شد
ج) شکل ظاهري
د) ادواتي که براي لجن روبي بکار مييروند .
● صافيهاي چکنده :
▪ شناسائي : صافيهاي چکنده براساس تصفيه طبيعي که در رودخانه ها در اثر رشد و نمو موجودات زنده ذره بيني و بوجود آمدن لايه لجني لزج که موجب تصفيه و تميز شدن آب رودخانه ميگردد ، بوجود آمد . فرق عمده تصفيه فاضلاب دفع شده در رودخانه و با عبور دادن آن از صافيهاي چکنده ، سرعت بيشتر در امر تصفيه است .
● کلرزني :
▪ شناسائي : به منظور تأمين مقاصد زير از ترکيبات شيميايي کلردار در تصفيه خانه هاي فاضلاب استفاده ميکنند .
الف) گندزدايي فاضلاب خروجي .
ب) کاهش مقدار ( بي او دي ) .
ج) جلوگيري از بو
د) جلوگيري از خورده شدن بتن و ادوات مکانيکي توسط مواد اسيدي توليد شده در جريان تصفيه .
ه) جلوگيري از رشد و نمو مگس و حشرات در صافيهاي چکنده ،
و) شکستن کفاب توليدي در حوضهاي ايمهاف .
در تصفيه خانه هاي بزرگ عموما از کلر مايع و در تصفيه خانه هاي کوچک معمولاً از ترکيبات کلردار استفاده ميکنند . از جمله ترکيبات کلردار ، آهک کلردار است که به شکل گرد سفيد رنگي با ۳۵ درصد کلر ميباشد ، و ديگر هيپوکلريت سديم است که بصورت محلول مصرف ميگردد و داراي ۷۰ درصد کلر ميباشد .
● لوله هاي مصرفي براي انتقال کلر :
براي انتقال کلر از لوله هاي چدني ريزدانه و يا لوله هاي پلاستيکي (PVC ) ميتوان استفاده کرد .
● طريقه مصرف کلر در جريان تصفيه فاضلاب :
مواضع مختلف کلرزني در تصفيه خانه بطور خلاصه عبارتند از :
الف) فاضلابروي ورودي به تصفيه خانه.
ب) کانال ورودي به حوض ته نشيني يا حوض ته نشيني نهايي .
ج) کانال خروجي از حوضهاي ته نشيني نخستين يا نهايي .
د) حوضهاي کلر زني و بالاخره ،
ه) در فاضلابروي خروجي از تصفيه خانه
● اصول کار تصفيه فاضلاب خروجي تا حد زلال سازي :
باتوجه به اينکه فاضلاب خروجي چندان آلوده نميباشد لذا ميتوان از کليه روشهاي معمول در تصفيه آب نظير صافيهاي ماسه اي با سرعت کم يا زياد استفاده نمود و يا صافيهاي با دهانه هاي ذره بيني را که ۱۵ سال پيش به بازار عرضه شد براي اين منظور به کار برد .
درجه تصفيه حاصله به طور کلي بازده واحدهاي زلال سازي فاضلاب بيش از ۵۰ درصد است و به همين جهت ميتوان شدت آلودگي و مواد جامد معلق فاضلاب تصفيه شده را به ۱۰ و حتي ۵ ميليگرم در ليتر تقليل داد .
● مراحل بعدي عبارتند از :
تصفيه و دفع لجن ، هضم لجن ، مخازن هاضم ، حوض تغليظ لجن ، دفع لجن هضم شده ، آماده کردن لجن ، بسترهاي لجن ، خشک کن ، دفع فاضلاب و ترقيق فاضلاب ، تلمبه و تلمبه خانه
ضمنا بايد گفت که از لجن تصفيه شده ميتوان در کشاورزي به منظور باروري خاک استفاده کرد .

آب ، شرط وجود حيات مي باشد و اکثر قريب به اتفاق واکنشهاي شيميايي در محيط آبي صورت مي گيرد. آب به علت پاره اي خواص ويژه اساسي نقش تنظيم کننده اي در طبي ...

ديد کلي آب ، شرط وجود حيات مي‌باشد و اکثر قريب به اتفاق واکنشهاي شيميايي در محيط آبي صورت مي‌گيرد. آب به علت پاره اي خواص ويژه اساسي نقش تنظيم کننده‌ ...

اين مايع بي رنگ يكي از خالص ترين مواد موجود در روي كره زمين و در عين حال از پيچيده ترين محلولهاست. تا دو دهه اخير انرژي مهمترين سرمايه ملي كشور ها بود ...

اين موجود ريز جثه و دو بال را حتما تا کنون ديده ايد. اين مگس که به نام مگس بيدي(Moth flies) يا مگس تصفيه کننده(Filter flies) نيز معروف است داراي تعداد ...

انعقاد و بهينه سازي آن در فرايند تصفيه آب چه براي مصارف آشاميدني و چه براي مصارف صنعتي، معمولا آب طبيعي احتياج به تصفيه دارد. تصفيه آب براي مصارف آشام ...

در عمل تصفيه آب که اجزاء معلق و محلول مزاحم بايد از آب جدا شوند، در مراحل مختلف انواعي از پس ماند باقي مي ماند. اتلاق کليه اين پس ماند به عنوان فضولات ...

يکي از منابع مهم آلودگي محيط زيست به وسيله ترکيبات آروماتيک ، ناشي از وجود ترکيب بنزن در سوخت وسايل نقليه و در نتيجه انتشار آن به وسيله دود حاصل از آن ...

● بررسي روش هاي تصفيه آب خانگي و کاربرد آنها دستگاههاي تصفيه آب خانگي براي حذف يا کاهش مواد زائد آب آشاميدني بکار ميروند. اين مواد عمدتا عبارتند از : ...

دانلود نسخه PDF - تصفيه فاضلاب