up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله تست پوستي توبرکولين PDF
QR code - تست پوستي توبرکولين

تست پوستي توبرکولين

تست توبرکولين

تست پوستي توبرکولين مانتو روش استانداردي براي تعيين آلودگي فرد با مايکوباکتريوم توبرکولوزيس مي باشد. انجام مطمئن و خواندن صحيح تست پوستي نيازمند استاندارد کردن روشهاي کار، آموزش، نظارت و تمرين است. تست توبرکولين با تزريق ۱ ۰ ميلي ليتر از PPD به قسمت داخلي ساعد صورت مي گيرد.
اين تزريق بايد با سرنگ مخصوص توبرکولين که سطح اريب آن رو به بالا قرار مي گيرد، انجام شود. تزريق به صورت اينترادرمال انجام مي شود. اگر عمل تزريق به درستي انجام شود در اين صورت يک ناحيه ي برآمده به قطر ۶ تا ۱۰ ميليمتر در پوست به وجود مي آيد.
واکنش پوستي ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از تزريق خوانده مي شود. براي افرادي که تا ۷۲ ساعت بعد جهت بررسي مراجعه ننمايند بايد يک قرار ملاقات جديد جهت انجام تست مجدد گذاشته شود. واکنش پوستي بر اساس ميزان اندوراسيون ناحيه بر حسب ميليمتر بررسي شود.
خواننده ي تست نبايد قرمزي را اندازه گيري نمايد بلکه بايد قطر ناحيه ي برآمده در محور عرض ساعد اندازه گيري شود.
● چگونگي تفسير تست: تفسير تست وابسته به دو عامل است:
۱) اندازه گيري ايندوراسيون برحسب ميليمتر.
۲) خطر آلودگي با سل و پيشرفت به سوي بيماري در صورت آلوده شدن.
● طبقه بندي واکنش تست پوست:
الف) ايندوراسيون ۵ يا بيشتر در موارد زير مثبت تلقي مي شود:
آلودگي به:
▪ HIV تماس اخير با بيماري سلي
▪ تغييرات فيبروتيک در عکس سينه که مبين سل قبلي است
▪ بيماران با عضو پيوندي
▪ بيماراني که به دلايل ديگري ايمونوسوپرس مي باشند (دريافت بيشتر از ۱۵ ميليگرم پردنيزولون در روز در طول يک ماه يا بيشتر و دريافت (TNF a antagonists).
ب) اندوراسيون ده ميليمتر يا بيشتر درموارد زير مثبت تلقي مي شود:
▪ مهاجرتهاي اخير از کشورهاي با شيوع بالا
▪ در مصرف کنندگان داروهاي تزريقي
▪ پرسنل آزمايشگاههاي ميکروبيولوژي
▪ کودکان با سن کمتر از ۴ سال
▪ کودکان و شيرخواراني که در تماس با اشخاص پرخطر مي باشند.
ج) اندوراسيون ۱۵ ميليمتر و بيشتر درهر کسي مثبت است حتي اگر ريسک فاکتورهاي شناخته شده يي براي سل نداشته باشد.
● واکنش هاي منفي کاذب:
تعدادي از اشخاص ممکن است با وجود اينکه با ميکوباکتريوم آلوده شده باشند به تست توبرکولين پوستي واکنش نشان ندهند. علت اين امرممکن است شامل موارد زير باشد هر چند محدود به آنها نيست:
▪ آنرژي پوستي
▪ عفونت اخير سلي (تماس درعرض ۸ تا ۱۰هفته ي اخير)
▪ عفونت خيلي قديمي، واکسيناسيون اخير با واکسن هاي ويروسي زنده (سرخک وآبله مرغان)
▪ بيماري سل پيشرفته، بعضي از بيماري هاي ويروسي (سرخک وآبله)
▪ روش نادرست انجام تست پوستي
▪ تفسير نادرست واکنش
● واکنش مثبت کاذب:
بعضي از افراد حتي بدون اينکه با مايکوباکتريوم آلوده شده باشند به تست پوستي واکنش نشان مي دهند. دليل اين واکنشهاي مثبت کاذب ممکن است موارد زير باشد:
▪ آلودگي با ميکوباکتريوم غير توبرکولوزيس
▪ واکسيناسيون BCG قبلي
▪ اجراي نامناسب تست
▪ تفسير نامناسب تست
کساني که تست پوستي را در آنها مي توان انجام داد:
اکثر مردم مي توانند با تست پوستي توبرکولين آزمايش شوند. اين تست تنها در کساني که سابقه ي نکروز، شوک انافيلاکتيک، تاول زدن پوست و يا اولسراسيون در تست قبلي داشته اند، انجام نمي شود. در ساير افراد مانند شيرخواران، بچه ها، زنان باردار، افراد آلوده به HIV و يا کساني که با BCG واکسينه شده اند کنترا انديکه نمي باشد.
اگر شخصي در عرض ۴۸ تا ۷۲ ساعت جهت خواندن تست مراجعه نکند انجام تست دوم مقدور مي باشد. کنترا انديکاسيوني جهت تکرار تست وجود ندارد مگر اينکه تست قبلي با واکنشهاي شديدي همراه بوده باشد.
آيا در کساني که اخيراً واکسن دريافت کرده اند تست قابل انجام است؟ واکسيناسيون با واکسنهاي ويروسي زنده احتمال تداخل با واکنشهاي تست را دارد. در کساني که درصدد انجام تست مي باشند تست بايد تحت شرايط زير صورت گيرد:
تست ۴ تا ۶ هفته پس از واکسيناسيون انجام شود.
▪ حداقل يک ماه پس ازواکسيناسيون آبله.

ديد کلي وقتي کسي دچار درد قلبي مي‌شود ممکن است نوار قلب چيز خاصي را نشان ندهد، اما شک باليني پزشک به اين سمت است که رگهاي قلب بيمار گرفتگي دارند. در ا ...

● انديکاسيون ها در ميان بيماراني که براي درمان به مطب هاي مراقبت هاي اوليه و بخش هاي اورژانس مراجعه مي کنند، مواجهه با عفونت هاي پوست و بافت نرم، از ج ...

● تعريف آکنه يک ضايعه پوستي است که سبب ايجاد جوشهاي سرسياه و التهاب ضايعات قرمز (کورک، جوشهاي چرکي، کيست) مي گردد. اين زايده ها بطور معمول جوش يا زيت ...

مراحل سير و سلوك در عرفان كاستاندا هر مسلك عرفاني، داراي ويژگي ها و خصوصيات منحصر به فردي است. البته اين سخن بدان معنا نيست كه هر آنچه در آن مصداق عرف ...

* تست نسبت تبديل :(RATIO) * تست پيوستگي تپ چنجر(TAP CONTINUE) * تست مقاومت عايقي : (MEGGER) * تست جريان بي باري :(NO_LOAD) * تست شار مغناطيسي : MAGNET ...

* تست نسبت تبديل :(RATIO) * تست پيوستگي تپ چنجر(TAP CONTINUE) * تست مقاومت عايقي : (MEGGER) * تست جريان بي باري :(NO_LOAD) * تست شار مغناطيسي : MAGNET ...

سلامت جنسي در هر سني مهم است. اين مقاله به اثرات سالمندي بر توانايي هاي جنسي و اينکه چه کارهايي مي توانيد بکنيد که پس از ۵۰ سالگي زندگي جنسي فعالي داش ...

▪ چگونه بايد از تستهاي حاملگي خانگي استفاده کرد؟ تستهاي حاملگي خانگي، وجود يکي از هورمونهاي نشانگر حاملگي به نام گونادوتروپين جفتي انسان يا hCG را د ...

دانلود نسخه PDF - تست پوستي توبرکولين