up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله تست شخصيتي PDF
QR code - تست شخصيتي

تست شخصيتي

نقاشي هاي کودکان را معنا کنيد

شناخت دنياي زيبا و دوست داشتني، بي ريا و صادقانه کودکان براي همه کساني که با آنها در ارتباطند مورد توجه و اهميت است. هميشه دوست داريم از رفتار کودکان و صحبتهاي آنها و از همه مهمتر نقاشي آنها، پي به درون آنها ببريم و بدانيم پشت اين رنگها و نقشها چه نهفته است.
خانواده ها همواره در پي آن هستند تا حالات رواني کودک خود را دريابند و يکي از ساده ترين روشها براي اين موضوع توجه بيشتر به نقاشي کودکان و رنگهايي است که در نقاشي به کار مي برند. جديدترين نوع استفاده از نقاشي کودکان در پي بردن به حالات رواني و به طور کلي شخصيت آنها استفاده از نوعي ترسيم تحت عنوان ترسيم خانواده است. چه روانشناسان و حتي ساير دست اندر کاران مسائل رفتاري به اين امر واقف هستند که تاثير خانواده و روابط اعضاي آن در شکل گيري شخصيت کودک تا چه اندازه مهم است.
نقاشي براي کودک يک نوع بازي است، در تمام دوره کودکي و حتي تا مرزهاي نوجواني کودکان به فعاليت هاي ترسيمي مي پرداند و از اين طريق با واقعيات ارتباط برقرار مي کنند. کودک در نقاشي خود تصوراتش را از جهان ترسيم مي کند که اين براي او، لذت، اکتشاف و تجربه را به همراه دارد. بنابراين نقاشي براي کودک جلوه اي از واقعيت هاي بيروني و دروني است که وي با آنها مواجه است به همين دليل نقاشي هاي کودکان بسته به محيطي که در آن رشد مي کند با هم متفاوت است. اولين محيطي که کودک با آن مواجه است محيط خانواده است. کودک در خانواده به دنيا مي آيد، در آنجا رشد مي کند و با اعضاي خانواده در ارتباط است. خانواده براي او در ابتدا حکم جهان را دارد، بنابراين اولين تجربه هاي سازشي وي با خانواده است. بنابراين براي شناخت حالات رواني، دستيابي به نگرشهاي کودک نسبت به اعضاي خانواه ضروري است.
خانواده، وجود اعضاي خانواده، وجود موثر والدين از جمله موارد تاثيرگذار بر شخصيت و منش کودک است و عدم حضور يکي از والدين يا وجود روابط ناصحيح در خانواده هرکدام منشا فشار و ايجاد اختلالات رواني در کودک خواهد بود . براي تصحيح اين سيکل ارتباطي پي بردن به ريشه هاي نادرست ارتباط کودک و اعضاي خانواده لازم و ضروري است که نقاشي بايد دقيقا مورد بررسي قرار گيرد چرا که بهترين وسيله براي اين موضوع است.
کودک با تمام وجود شخصيت مغزي و عاطفي خود نقاشي مي کند. اين شخصيت را مي توان در خطوط و در طرز استفاده از فضاي کاغذ، فقدان يا اضافه کردن بعضي از قسمتهاي نقاشي استفاده از رنگها و خود موضوع نقاشي چنانچه به او تحميل نشده باشد شناسايي کرد.
کودک در ترسيم، اشياي پيرامون خود را آنچنان که هستند نشان نمي دهد بلکه آن طور که آنها را در ذهن دارد يا دوست دارد ببيند ترسيم مي نمايد و بدين طريق دنياي دروني خود را در ذهن دارد يا دوست دارد ببيند ترسيم مي کند و بدين طريق دنياي دروني خود را براي ما آشکار مي سازد.
در ترسيم هاي کودکان اصولا برخي جنبه ها در هر مرحله از رشد برجسته تر و قابل توجه تر هستند که پيشرفت نقاشي هاي کودکان را نسبت به مرحله هاي قبل مشخص مي سازد. قبل از ۲ سالگي که اين مرحله را مرحله خط خطي کردن نام نهاده اند، در اين مرحله ترسيم کودکان فقط نگاره هايي است که از فعاليت هاي حرکتي ناشي شده اند. ۳ ۲ سالگي که در اين مرحله آنچه از ترسيم کودک ديده مي شود تقليد از موقعيتها همراه با چند عنصر تجسمي مثلا گردي به منزله توپ و اجراي دستورالعمل يعني نگاره هايي که کم و بيش در جهت يک الگو هستند، مي باشند اين مرحله آغاز حرکت ترسيمي به معناي واقعي کلمه است.
۵ ۳ سالگي که در اين مرحله کودک تا حدودي به الگو توجه مي کند اما غالبا طرحي اجمالي و قالبي را جانشين آن مي سازد. کودک از ۳ سالگي به بعد تمايل زيادي به ترسيم اشکال هندسي دارد و در ۸ ۵ سالگي که در اين مرحله ما شاهد نسخه برداري يا بازپديد آوري از شکل هاي هندسي به ترتيب از دايره، مربع، مثلث، لوزي و شکلهاي پيچيده تر هستم. در اين رابطه نقاشي هاي کودک دقيق تر و بيشتر در وسط صفحه تمرکز مي بايد و خلاصه هر چه کودک بزرگتر مي شود ترسيم آنها واقعگرايانه مي شود. براي بررسي نقاشي هاي کودکان روش هاي گوناگوني توسط روانشناسان به کار گرفته شده که اين تنوع روش ها مربوط به هدفي است که روانشناسان به دنبال آن هستند. مسلما سنجش ميزان سازگاري کودک يا تعيين احساسات او نسبت به موقعيت خاص، انجام ترسيم خاص آن موقعيت را مي طلبد. بنابراين ما بطور مختصر روش هايي را که بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است را به شرح زير بيان مي کنيم;
الف) تست شخصيتي ترسيم نقاشي کودکان هم سن و سال: حضور کودک و رابطه او با دوستان نشان دهنده اجتماعي شدن کودک است که در اين مرحله از کودک خواسته مي شود جمع دوستانش را نقاشي کند. زماني که کودک اين نقاشي را مي کشد خواهي نخواهي موقعيت خود و نيز ارتباط خود با ديگران را مشخص مي کند، اگر کودک در ميان گروه يا کنار دايره رسم شود، معاني مختلفي پيدا مي کند، ناسازگارها اغلب در محدوده خارجي گروه يا بطور انفرادي ترسيم مي شوند.
ب) تست شخصيتي ترسيم نقاشي خواب و رويا: اگر از کودک خواسته شود که يکي از روياهاي خود را نقاشي کند وي راحت تر، ترسها، دلهره ها و آرزوهاي خود را جلوه گر مي سازد. مثلا تمايل به قدرت که سرچشمه آن در احساسات خود کم بين کودک است نسبت به بزرگترها با خواب و رويا راحت تر بيان مي شود. در نقاشي خواب و رويا دشمن به صورت اژدها و هميشه به اندازه بزرگتر ترسيم مي شود در حالي که کودکي که بايد با او مبارزه کند بسيار کوچکتر نشان داده مي شود.
ج) تست شخصيتي ترسيم خانواده: در نقاشي کودکان خانه بيش از هر چيز ديگري ترسيم مي شود. اگر خانه داراي پنجره ها و دربهاي ورودي و دور تا دور باغچه گل باشد زندگي براي کودک در اين خانه سعادتمندانه است ولي اگر خانه اي بدون دربهاي ورودي و جدا از ساير خانه ها و متروک و با ديوارهاي بلند ترسيم شود، در سن ۸ ۵ سالگي نشاگر خجالتي بودن و وابستگي شديد کودک به مادر است اما بعد از ۸ سالگي نشانگر احساس خود کم بيني و احساس تنهايي است و در نوجواني نشانگر شرم و حياي زياده از حد و داشتن احساسات رقيق است. اگر خانه به جاي آنکه به صورت عادي و معمولي باشد به صورت قصر نشان داده شود در واقع به منزله پناهگاهي مطلوب است و برعکس اگر به صورت زندان ترسيم شود نماد فشار خانوادگي، ناسازگاري و از هم پاشيدگي است.
د) تست شخصيتي ترسيم کوچه: امتداد و ادامه خانه، کوچه است. کوچه امکان بيرون شدن از خانه و محيط محدود خانواده را و بالاخره از خود بيرون آمدن را فراهم مي سازد. اگر کودک مشکلاتي در برقراري ارتباط با ديگران داشته باشد کوچه را پيچ در پيچ ترسيم مي کند و گاهي کوچه نماد فرار و گريز است و کوچه هاي عريض و باز نشانگر شادي و صداقت و کوچه هاي تنگ و بسته نشانگر کمبود عاطفي و کوچه هاي متعدد که نقاطي به هم متصلند نشانگر خانواده متزلزل و از هم گسيخته است.
ح) تست شخصيتي ترسيم درخت: در ترسيم درخت سه قسمت آن مورد توجه است:
۱) ريشه: که در زمين فرو رفته و نماد ناخودآگاه و فشار غريزي است.
۲) تنه: بيانگر مشخصات دائمي و عميق شخصيت کودک است.
۳) شاخه و برگ: بيانگر ارتباط کودک با دنياي خارج است.
نمادها نيز در نقاشي کودکان تفاسير مختلف دارند. خورشيد بيانگر امنيت، خوشحالي، قدرت و به نظر برخي نماد پدر است. ماه براساس نظر اوين نشانگر نيستي است زيرا وقتي خورشيد که نمايانگر قدرت است ناپديد مي شود ماه مي آيد. آسمان و زمين که آسمان ذاتا الهام و چابکي است و زمين نشانگر ثبات و امنيت و حيوانات که اصولا گرايش پرخاشگرايانه را نشان مي دهند و اگر کودک حيوان دارد و يا در مکان زندگي اش حيواناتي وجود دارند اين ترسيم ها طبيعي است.
حال با اين تفاسير فقط تلاش و کوشش والدين است که با مطالعه بيشتر بتوانند نقاشي کودک خود را تا حدودي مورد بررسي قرار داده و گامي در شناخت بيشتر او و مشکلات وروحيات او بردارند.

ديد کلي وقتي کسي دچار درد قلبي مي‌شود ممکن است نوار قلب چيز خاصي را نشان ندهد، اما شک باليني پزشک به اين سمت است که رگهاي قلب بيمار گرفتگي دارند. در ا ...

تست پوستي توبرکولين مانتو روش استانداردي براي تعيين آلودگي فرد با مايکوباکتريوم توبرکولوزيس مي باشد. انجام مطمئن و خواندن صحيح تست پوستي نيازمند استان ...

* تست نسبت تبديل :(RATIO) * تست پيوستگي تپ چنجر(TAP CONTINUE) * تست مقاومت عايقي : (MEGGER) * تست جريان بي باري :(NO_LOAD) * تست شار مغناطيسي : MAGNET ...

* تست نسبت تبديل :(RATIO) * تست پيوستگي تپ چنجر(TAP CONTINUE) * تست مقاومت عايقي : (MEGGER) * تست جريان بي باري :(NO_LOAD) * تست شار مغناطيسي : MAGNE ...

* تست نسبت تبديل :(RATIO) * تست پيوستگي تپ چنجر(TAP CONTINUE) * تست مقاومت عايقي : (MEGGER) * تست جريان بي باري :(NO_LOAD) * تست شار مغناطيسي : MAGNET ...

انگشت شماره 1 اين انگشت نماد مسايل مادي و ثروت است و كساني كه اين انگشت را انتخاب مي كنند ، اقتصاد دانان خوبي هستند و معمولا از نظر مالي در وضعيت خوبي ...

اين تست جديدترين تست روان شناسي در كشور آمريكا است و توسط آن ميتوانيد بفهميد سمبل شخصيت شما كدام گل بوده و كدام خصوصيات شما باعث ميشود كه ديگران شما ر ...

نزديک به يک چهارم ما دچار درجاتي از اضطراب و اختلالات اضطرابي هستيم! و بقيه نيز بيش از حد مورد قبول از نگراني، دلهره و هيجانات رنج مي بريم. اضطراب، به ...

دانلود نسخه PDF - تست شخصيتي