up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله تري لوبيت PDF
QR code - تري لوبيت

تري لوبيت

ديد کلي
رده تري لوبيت ها به شاخه بندپايان تعلق دارند. بندپايان از متنوع ترين گروههاي جانوري هستند و نزديک به يک ميليون گونه از آنها شناسايي شده است. 75% گونه هاي شناخته شده امروزي متعلق به اين رده و وابسته به اين گروه مي‌باشند. رده حشرات 90% بندپايان امروزي را تشکيل مي دهند. بندپايان از کامبرين ظاهر شده اند. زيرشاخه تريلوبيتومورفا trilobitomorpha جزء بندپايان ابتدايي هستند که داراي زوائد سه بخشي مي‌باشند.يکي از مهمترين گروههاي آنها رده تريلوبيت مي باشد. تريلوبيت ها موجودات کاملا دريايي بودند که در اواخر اشکوب توماتين در کامبرين پيشين ظاهر شدند و در پرمين پسين کاملا منقرض شده اند. به علت ساختمان بسيار پيشرفته ايکه دارند، منشا آنها احتمالا در پرکامبرين مي باشد.
مراحل رشد تري لوبيت
تريلوبيت ها اکثرا موجودات کف زي بوده اند برخي از آنها فاقد چشم بوده اند که نشان دهنده اين واقعيت است که آنها در رسوبات لجني و يا در مناطق تاريک دريا زندگي مي کردند تريلوبيت ها مانند ديگرسخت پوستان پوست اندازي مي کردند. بنابراين بسياري از فسيل هاي آنها حاصل پوست اندازي مي باشند. تريلوبيت ها داراي چند مرحله تغيير شکل در آنتوژني خود مي باشند. در مرحله اول يا پروتاسپس اسکلت کوچک و مدور و ساده است و حالت اوليه شروع رشد سفالون را نشان مي دهد. در مرحله دوم يا آناپروتاسپس Anauprotuspis تدريجا سفالون ظاهر ميشود و در قسمت محوري شيارهاي عرضي مشخص مي‌شود در مرحله سوم يا متاپرسپس قطعات مختلف سينه کامل مي‌شود، در مرحله بعدي يا مراسپيس اولين قطعات دم حاصل مي شود و درمرحله آخر يا هولاسپيد تعداد نهايي قطعات تشکيل مي‌شود.
اجزا بدن تريلوبيت ها
بدن تريلوبيت ها از جلو به عقب به سه بخش تقسيم شده است: سر Cephalon- سينه Thorax و دم Pygidium
سر از سه قسمت تشکيل شده است: که شامل گونه ثابت، متحرک و قسمت مياني مي باشد. قسمت سر توسط شيار پشتي از ساير قسمتها جدا مي شود. چشمهاي تريلوبيت مرکب است و در يک چشم مرکب 1500 چشم ساده وجود دارد. انقراض تريلوبيت ها:
1965و Palmev، با مطالعه تريلوبيت هاي کامبرين پسين در آمريکاي شمالي يک مرحله افزايش ناگهاني تريلوبيت ها تشخيص داد که به دو افق انقراض محدود مي‌شود. ولي اين مرحله را بيومر ناميد. بيومرزوني است که توسط تغييرات ناگهاني غير تکاملي (به عنوان مثال انقراض) محاط شده اند. در اين انقراض 50% تريلوبيت ها در حد تيره منقرض شده اند. آثار انقراض در آمريکاي شمالي- آسياي جنوب شرقي و استراليا ديده شده است.
انقراض ديگرکه در زمان ارديسين پسين اتفاق افتاده است باعث شد که 33% از جنسهاي تريلوبيت منقرض شوند و تقريبا تمامي تريلوبيت هاي پلاژيک از بين رفتند.

باکتريها گروهي از موجودات تک ياخته اي ذره بيني هستند که پوشش بيروني نسبتاً ضخيمي آنها را احاطه کرده است. اين موجودات ساختار ساده اي دارند و به گروه پر ...

باکتريها گروهي از موجودات تک ياخته‌اي ذره بيني هستند که پوشش بيروني نسبتا ضخيمي آنها را احاطه کرده است. اين موجودات ساختار ساده‌اي دارند و به گروه پرو ...

نيتريت ها موادي هستند که از کود اوره توليد و مستقيما وارد آب شده و زندگي انساني را تهديد مي نمايند. اوره به نيترات تجزيه مي گردد و نيترات نير سپس به ن ...

منظور از پولاريمتري مطالعه چرخش نور قطبيده بوسيله يک ماده مي‌باشد. جهت چرخش و ميزان آن در تجزيه‌هاي کمي و کيفي و تعيين ساختمان شيميايي مواد مفيد است. ...

رشته کوه آلپ ها، يا آلپ ها (The Alps) معروف ترين رشته کوه جهان است و از نزديکي شهر نيس در سواحل مديترانه به شکل يک کمان عظيم تا حوالي لوبليانا در اسلو ...

▪ نام کوه شيشاپانگما، گوزنتيان ▪ ارتفاع ۸۰۲۷ متر، ۲۶،۲۸۹ فيت ▪ موقعيت ۲۸،۳۵عرض شمالي ۸۵،۷۸ طول شرقي ▪ محل قرار گيري تبت ▪ بهترين ماههاي صعود آوريل، مي ...

آشنايي با سنگ هاي کربناته و رده بندي سنگ هاي اهکي: سنگ آهک کربنات کلسيم(CaCO3) به ندرت به صورت آهک خالص در طبيعت پيدا مي‌شود. اين سنگ بيشتر به صورت آه ...

فلز ماده اي است که مي توان آن را صيقل داده و براق کرد، يا به طرح هاي گوناگون در آورد و از آن مفتول هاي سيمي ظريف تهيه کرد. فلز جسمي است که آزمايش هاي ...

دانلود نسخه PDF - تري لوبيت