up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله تجهيزات بندري PDF
QR code - تجهيزات بندري

تجهيزات بندري

روش نگهداري تجهيزات بندري

آشنائي با فاکتورهاي ايمني تجهيزات بندري، شناسائي هر يک از اين فاکتورها، تهيه چک ليست هاي ايمني تجهيزات بندري، تعيين درصد ايمني تجهيزات بندري و مقايسه فاکتورهاي ايمني تجهيزات با يکديگر جهت شناسائي نقاط ضعف و قدرت هر يک از فاکتورها و تلاش براي رفع معايب و موارد غير ايمن در يک تحقيق، توسط کارشناسان ايمني مورد بررسي قرار گرفته است.
موارد ايمني منتخب در اين تحقيق براساس دستورالعمل هاي ايمني، کاتالوگ هاي مختلف تجهيزات، سايت هاي اينترنتي و نيز علل بروز برخي از حوادث در بندر انتخاب شده اند.
با توجه به وضعيت ايمني تجهيزات مورد بررسي و تعيين درصد ايمني هر يک از اين تجهيزات و مقايسه کلي نمودارها، اميد است بتوان در آينده با توجه به امکانات، شرايط و نيز ميزان ريسک به رفع آن نواقص پرداخت.
با توجه به حوادث بي شماري که به دليل عدم رعايت موارد ايمني، فرسودگي و قديمي بودن برخي از تجهيزات بندري رخ مي دهد، ايمني در اين گونه از تجهيزات بسيار حائز اهميت است. هم چنين گاهي به دليل کمبود تجهيزات غير ايمن و بي توجهي به ايمني تجهيزات بندري باعث شده که تنها به سلامت يک دستگاه از نظر فني و مکانيکي رسيدگي شود. بنابراين ابتدا با شناسائي اين گونه نواقص و ايمن سازي تجهيزات، مي توان گام مؤثري در بالا بردن ضريب ايمني بنادر برداشت.
● ايمن سازي تجهيزات بندري (تراکتور، ليفتراک و جرثقيل زميني)
▪ چراغ هاي تجهيزات:
شامل چراغ هاي جلو (نور بالا و نور پائين) عقب، راهنما، دنده عقب و خطر است.
▪ چراغ هاي ديد اپراتور:
علاوه بر چراغ هاي فوق چراغ هائي جهت ديد اپراتورهاي ليفتراک و جرثقيل ضروري است. اين چراغ ها به راننده اين امکان را مي دهد بتواند در زمان تاريکي کارگران، بار، محوطه و کاميون و ... را با دقت بيشتري ببيند.
▪ چراغ گردان (چراغ هاي هشدار دهنده):
با توجه به اين که اپراتور جرثقيل هاي موجود در اسکله از سطح بالاتري به اسکله ها نگاه مي کنند بايد ديد کافي نسبت به تردد تجهيزات بندري داشته باشند.
▪ بوق:
صداي اين وسيله نيز بايد در حد فرکانس استاندارد باشد.
▪ شيشه اتاق اپراتور:
تميزي، نبود هرگونه سايش و ترک در شيشه هاي تجهيزات باعث افزايش ديد و دقت اپراتور مي گردد.
▪ ترمزها:
ترمزهاي سالم و دقيق ضامن توقف به موقع تجهيزات و کاهش تصادفات و حوادث اند. در تراکتورها بايد هر دو ترمز چپ و راست با هم درگير باشند.
▪ برف پاکن:
برف پاکن ها بايد شيشه ها را به طور مناسب و تا حد امکان پاک نموده و باعث سائيدگي شيشه نيز نشوند.
▪ آينه ها:
آينه هاي داخل تجهيزات بايد تميز، بدون ترک و شکستگي و نيز متناسب باشند.
▪ درپوش رادياتور:
در صورت نبود درپوش در زمان جوش آمدن آب رادياتور، امکان پاشيدگي آب جوش به خارج و بر روي راننده و يا افراد ديگر وجود دارد که مي تواند باعث سوختگي و بروز حادثه و نيز سرريز شدن آب رادياتور و ... شود.
▪ وضعيت پدال ها:
علاوه بر اين که لازم است کفش رانندگان اين گونه تجهيزات عاري از هرگونه گل و لاي و لغزندگي باشد. سطح پدال هاي گاز، ترمز و کلاج نيز بايد عاري از مواد لغزنده و سطحي غيرصاف و دندانه دار باشد تا راننده بتواند به راحتي و در کمترين زمان از پدال ها استفاده نمايد.
▪ کپسول اطفاي حريق:
وجود کپسول هاي اطفاي حريق در کليه تجهيزات بندري ضروري است.
▪ درپوش (کاور) موتور:
نبود کاور باعث کشيده شدن گرد و غبار به داخل موتور شده و در صورت تصادفات احتمالي و يا برخورد بار با تجهيزات ضربه بيشتري به موتور وارد مي شود.
▪ ترمزدستي:
ترمزدستي دستگاه بايد پيش از خروج تجهيزات درگير شده باشد تا از به حرکت در آمدن غيرارادي و خود به خود تجهيزات بندري جلوگيري شود.
▪ تايرها:
وجود تايرهاي مناسب و آجدار به توقف به موقع دستگاه کمک مي کند.
▪ آلارم دنده عقب پله ها:
پله هاي تجهيزات بايد از ورق هاي آجدار و يا مشبک باشند.
▪ حفاظ قسمت هاي گردان:
تسمه ها، چرخ دنده ها، قسمت هاي گردان و متحرک کليه دستگاه ها و تجهيزات، مي تواند در حين کار باعث کشيده شدن لباس و اعضاء بدن به داخل آن شده و باعث قطع عضو و حتي مرگ گردد.
▪ دود:
دود بيش از حد علاوه بر آلودگي محيط زيست، در دراز مدت باعث بيماري هاي تنفسي کارگران مي شود.
▪ قفل درب ورودي صندلي راننده:
صندلي مناسب علاوه بر بالا بردن کارآئي و راندمان، باعث کاهش خستگي ناشي از کار مي گردد.
▪ گيج:
چراغ و کليدهاي روي داشبرد و کابين اپراتور، تجهيزات بندري اين لوازم نشان دهنده وضعيت و شرايط دستگاه مي باشند. در صورتي که اين وسائل معيوب باشند اپراتور از وضعيت دستگاه خود بي خبر بوده و علاوه بر آسيب ديدن دستگاه باعث بروز حوادث و خطرات ديگر نيز مي گردد.
▪ ليک مواد نفتي:
ريزش روغن و گازوئيل علاوه بر آلودگي محيط زيست مي تواند باعث آسيب ديدگي آسفالت و لغزندگي جاده و بروز تصادفات گردد.
▪ کليد قطع اضطراري:
اين کليدها معمولاً در جرثقيل ها و ليفتراک هاي پيشرفته به کار مي رود و باعث قطع سريع دستگاه مي گردد تا در زماني که دستگاه از کنترل اپراتور خارج مي شود از وقوع و يا افزايش فاجعه کاسته شود.
▪ کليد قطع کن باطري:
اين کليد نيز در جرثقيل ها و ليفتراک هاي پيشرفته به کار مي رود و در صورت اتصالي براي قطع سريع باطري و خارج نمودن باطري از مدار استفاده مي شوند.
▪ وضعيت وايرهاي جرثقيل:
وايرها نيز بايد به صورت دوره اي با روغن مخصوص روغن کاري شود.
▪ ايمني هوک جرثقيل:
شامل قلاب که از نظر شکل ظاهر، اندازه دهانه قلاب و نيز طول آن بايد مورد بررسي قرار گيرد.
قابل رؤيت بودن جداول بار و تناژ جرثقيل و ليفتراک
▪ اندکاتور و زاويه بوم (عقربه اي) جرثقيل:
عقربه نشان دهنده زاويه بوم در تعيين حداکثر تناژ جرثقيل به اپراتور کمک مي کند. درجه زاويه بوم نيز بايد کاملاً خوانا و قابل رؤيت باشد و به صورت مکرر چک شود.
▪ انديکاتور تراز جرثقيل:
اپراتور بايد قبل از شروع به کار، از استقرار و تراز بودن صحيح جرثقيل خود اطمينان حاصل کند.
▪ کفشک جک هاي استقرار جرثقيل:
کفشک جک هاي استقرار بايد طبق استانداردهاي جرثقيل بوده و بسته به نوع زمين متفاوت مي باشد.
▪ ميکرو سوئيچ وينچ جرثقيل:
در صورت نبود اين وسيله، چنان چه هوک با نوک بوم برخورد نمايد، علاوه بر آسيب ديدن قرقره هاي بوم و هوک، در صورت شدت فشار باعث پاره شدن واير و افتادن قطعات شکسته شده و هوک و قرقره ها و نيز افتادن بار و هوک به زمين مي شود.
▪ خطوط هشدار بر روي جک هاي استقرار جرثقيل:
قابل رؤيت بون جک هاي استقرار، کشوئي جک هاي استقرار و وزنه تعادل و ... از اهميت بالائي برخوردار است.
● ساير نکات ايمني
علاوه بر موارد چک ليست مورد بررسي در اين تحقيق، بايد تعميرات و بازديدهاي دوره اي (PM) تجهيزات را نيز مورد توجه قرار داد. در اين بازديدها علاوه بر موارد فوق به نکات زير بايد توجه شود:
▪ روانکاري (گريس کاري و روغن کاري) قسمت هاي مورد نياز
▪ بازديد از قسمت هاي مختلف بوم تلسکوپي (نرده اي) جرثقيل از قبيل: پين ها، وايرهاي مهار بوم و نيز ساختار کلي بوم
▪ بازديد و اطمينان از محکم بودن پيچ ها و مهره ها
▪ آچارکشي به موقع قسمت هاي مختلف جهت کاهش صدا و ارتعاش
▪ سرويس دوره اي سيستم هاي گرمائي و سرمائي تجهيزات بندري
▪ بازديد دوره اي از قسمت هاي جوشکاري شده (اتصالات)
▪ بازديد از بست ها و شلنگ هاي هيدروليک
▪ بازديد از گيج هاي نشان دهنده ميزان فشار باد و يا هيدروليک و کنترل ميزان فشار
▪ بازديد از عملکرد صحيح اهرم هاي فرمان
▪ عايق کاري مناسب بدنه و کابين تجهيزات
▪ بازديد از پين قفل کن گردش اتاق جرثقيل و نيز عملکرد صحيح سوئيچ PTO در جرثقيل هائي که داراي اين وسائل اند.
▪ بازديد از سيستم هاي خنک کننده موتور و روغن هيدروليک
▪ اعلام سريع نواقص به مسئولان مربوطه و رفع سريع آنها
▪ بازخواني و مرور گزارشان ايمني
▪ بازديد از قسمت هاي مختلف و عملکرد هر يک از قسمت ها توسط رانندگان تجهيزات پيش از شروع کار
▪ بازديد از روغن هاي ترمز، موتور و هيدروليک پيش از شروع کار
▪ آزمايش مستمر بر روي تجهيزات بندري و نيز رانندگان (اپراتورها) تجهيزات بندري و دريافت گواهينامه هاي ايمني
▪ رفع نواقص ايمني موجود در تجهيزات با توجه به اولويت ها و شرايط
▪ عدم نگهداري دستمال، به خصوص دستمال هاي آغشته به مواد نفتي در داخل تجهيزات بندري
▪ استفاده از رانندگان با تجربه و داراي گواهينامه مورد تأييد
▪ رعايت کليه موارد دستورالعمل هاي ايمني تجهيزات بندري که در اختيار رانندگان قرار گرفته است.

آشنائي با فاکتورهاي ايمني تجهيزات بندري، شناسائي هر يک از اين فاکتورها، تهيه چک ليستهاي ايمني تجهيزات بندري، تعيين درصد ايمني تجهيزات بندري و مقايسه ف ...

از وسايل حفاظتي محدود كننده ضربه براي حفاظت تجهيزات سيستمهاي قدرت در برابر اضافه ولتاژها استفاده مي شود يك وسيله حفاظتي محدود كننده ضربه بايد اضافه ول ...

تقاضاي جهاني براي ماشين آلات بسته بندي با رشد ساليانه 5 درصدي تا سال 2010 ادامه خواهد يافت و به 33 ميليارد دلار خواهد رسيد. آهنگ رشد تقاضا از 2000 تا ...

مطمئن شويد صفر دستگاه کجاست؟! آزمايشگاه كاليبراسيون كاليبراسيون در واقع ايجاد نظامي مؤثر به منظور كنترل صحت و دقت پارامترهاي مترولوژيكي دستگاههاي آزمو ...

در حال حضار از سه نوع فيلتر براي غبارگيري گازهاي خروجي از کوره مواد خام کارخانجات سيمان استفاده مي گردد. الف) فيلتر الکتريکي Electrostatic Precipitato ...

● غلظت غبار خروجي در شرايط نرمال بهره برداري در قسمت قبل توضيح داده شد که راندمان الکتروفيلتر بستگي زيادي به شرايط فرآيندي خصوصاً سه پارامتر دبي حجمي، ...

جهت عملكرد صحيح تجهيزات پزشكي هسته اي يك برنامه كنترل كيفيت معمول مورد نياز است. اين آزمونهاي كنترل كيفيت به منظور آشكار كردن مشكلات موجود قبل از تاثي ...

يکي از مشکلات اساسي که مي تواند باعث بروز مشکل براي کوره ها باشد، خوردگي در نقاط و وسايل مختلف آن است که ضمن هدر رفتن مقدار زيادي انرژي، آسيب هاي مکان ...

دانلود نسخه PDF - تجهيزات بندري