up
Search      menu
داروها :: مقاله تايلوزين PDF
QR code - تايلوزين

تايلوزين

Tylosin

● اشكال داروئي
▪ Solution for Injection) :۲۰% as Base)
▪ Solution for Injection) :۵% as Base)
▪ Tylosin Tartrate) : Water Solube Powder ۱۰۰% Tylosin Base)
▪ Tylosin Phosphate Premix:۲۵۰g Tylosin Base Activity per Kg
● مكانيسم اثر
تايلوزين از گروه ماكرو ليدها بوده كه با اتصال به تحت واحد۵۰S ريبوزوم سنتز پروتئين را در باكتري متوقف ميكند.
● فارماكوكينتيك
تايلوزين از راه خوراكي و تزريقي به راحتي جذب مي شود .در نوع خوراكي بيشترين قسمت جذب دارو از روده مي باشد و ملح تارتارات بهتر از ملح فسفات جذب ميشود .پس از تزريقغلظت تايلوزين در شير به حدود ۵ برابر غلظت سرمي آن مي رسد . دفع اين دارو از طريق صفرا و ادرار است.
● موارد مصرف
بر اساس شكل داروئي مورد نظر موارد مصرف آن متفاوت است.بطور كلي بيشتر جهت مقابله با باكتري هاي گرم مثبت تعدادي از باكتري هاي گرم منفي (بجز كلي فرمها )اسپيرو كتها( از جمله لپتوسپيرا )كلاميديا هاو بخصوص مايكو پلاسماها به كار مي رود.از اين رو در موارد باليني زير استفاده مي شود:
▪ درمان CRD جوجه ها و پيشگيري از CRDهنگام واكسيناسيون و ساير استرسهاي وارده (ملح تارتارات)
▪ درمان كمكي سينوزيت عفوني ISدر بوقلمونها و جلوگيري از نوع تنفسي IS(ملح تارتارت).
▪ نوع تزريقي در درمان انواع پنوموني هاي ناشي از مايكوپلاسما ها و پاستورلامولتوسيدا (Pasturella multocida)اكتينو مايسيس پيوژنس همچنين تب حمل و نقل(Shipping Fever)پيودرماتيت نكروتيك(Foot Rot)و مننژيت ناشي از آكتينومايسيس پيوژنس در گاو وگوساله بكار ميرود.
▪ مؤثر در درمان پنوموني آرتريت و سقط كلاميديايي گوسفند.
▪ كاهش بروز آبسه كبدي به دليل Fusobacterium necrophorum
▪ اكتينو مايسيس پيوژنس در گاوهاي گوشتي (بصورت افزودني به غذا).
▪ كمك به كنترل CRDناشي از Mycoplasma gallisepticum در جوجه هاي گوشتي و پولت ها .
● مقدار و روش مصرف
الف) تايلوزين تزريقي
▪ گاو گوشتي و شيري در زمان غير شيرواري:
تزريق داخل عضلاني ۱۰تا۱۵ ميلي گرم تايلوزين به ازاي هر كيلو گرم وزن بدن در روز .درمان بايد تا يك روز پس از بهبود و رفع علائم بيماري ادامه يابد ولي طول دوره درمان بيشتر از ۵ روز نشود.
▪ گوسفندها :
براي درمان سقط ناشي از كلاميديا در گوسفند تجويز داخل عضلاني ۴۰۰ميلي گرم از تايلوزين تزريقي براي ۲ روز متوالي.
ب) تايلوزين تارتارات قابل حل در آب
▪ جوجه ها :
مقدار ۱۰۰گرم از تايلوزين تارتاراترا در ۴ليتر آب (حدود يك گالن)ريخته بخوبي بهم زده شود.سپس حجم محلول ۲۰۰ليتر برسد .بايد توجه داشت كه هميشه آب به پودر اضافه شود .زمان لازم جهت درمان بطور متوسط ۳ روز ميباشد ولي اين زمان بسته شدت بيماري ميتواند ۱تا ۵ روز در جوجه ها ۲ تا ۵ روز در بوقلمونها ادامه يابد.درمان بايد به گونه اي كه جوجه ها روزانه ۵۰ ميلي گرم دارو به ازاي هر پوند از وزن بدن (تقريبا ۴۵۰كرم)و بوقلمونها روزانه ۶۰ ميلي گرم دارو به ازاي هر پوند از وزن بدن دريافت كنند .
ج) تايلوزين فسفات(Permix)
▪ جوجه هاي گوشتي :
جهت پيشگيري درمان و كنترل CRDمقدار ۳.۵تا۴.۴كيلو گرم از تايلوزين افزودني به غذا با ۱۰۰۰كيلو گرم جيره غذائي كامل مخلوط ميشود (معادل ۸۸۰تا۱۱۰۰قسمت در ميليون ppm .اين مخلوط به عنوان تنها جيره غذائي جوجه ها در ۵ روز اول عمر استفاده ميشود.پس از گذشت ۳تا۵ هفته از سن جوجه ها دومين تجويز براي ۲۴تا۴۸ ساعت تكرار مي شود .
▪ مرغهاي تخم گذار :
براي افزايش توليد تخم مرغ و بهبود بازده غذائي مقدار ۲۰۰گرم از تايلوزين فسفات Permix با ۱۰۰۰ كيلو گرم جيره غذائي كامل مخلوط ميشود (معادل ۵۰ppm).اين مخلوط به عنوان تنها جيره غذائي بطور ممتد استفاده مي شود.
▪ پولت ها :
جهت پيشگيري درمان و كنترل CRDمقدار۴،۴ كيلو گرم از تايلوزين افزودني با ۱۰۰۰كيلو گرم جيره غذائي كامل مخلوط ميشود (معادل ۱۱۰۰ppm).اين مخلوط به عنوان تنها جيره غذائي جوجه ها در ۵ روز اول مورد استفاده قرار ميگيرد .پس از گذشت ۳تا ۵ هفته از سن جوجه ها دومين تجويز براي ۲۴تا۴۸ساعت تكرار ميشود.
● موارد منع مصرف
▪ در اسبها مطلقا استفاده نشود زيرا ممكن است باعث مرگ حيوان گردد.
▪ در گاوهاي شيري در هنگام شيرواري استفاده نشود.
▪ در گوساله هاي گوشتي استفاده نشود.
▪ در ماكيان تخم گذار كه توليد آنها به مصرف انسان ميرسد استفاده نشود.
▪ در انسان استفاده نشود.
● هشدارها
▪ از تماس پوست با تايلوزين جلوگيري شود زيرا ممكن است باعث ايجاد بثورات گردد.
▪ هنكام تزريق ديگر مواد تزريقي با تايلوزين مخلوط نشود زيرا ممكن است باعث رسوب ماده مؤثره گردد.
▪ هنگام بيشتر از ۱۰ ميلي ليتر دارو در يك محل تزريق نشود .
▪ براي گوساله هاي كمتر از ۹۰كيلو گرم بهتر است از محلول تزريقي ۵ در صد استفاده شود.
● تداخل داروئي
تايلوزين ممكن است سطح سرمي ديژيتال را بالا ببرد.
● عوارض جانبي
بي اشتهائي و اسهال ودرد در محل تزريق.
● اطمينان از مصرف دارو
تايلوزين در اكثر گونه ها داراي مرز ايمني بالايي ميباشد .
● نكات قابل توصيه
طي دوره درمان طيور صرفا از محلول تهييه شده تايلوزين تارتارات بجاي آب آشاميدني استفاده شود . نوع افزودني بايد كاملا با خوراك مخلوط گردد و دارو به تنهايي مورد مصرف قرار نگيرد. نوع افزودني در جيره هايي كه حاوي بيشتر از ۲ در صد bentonite هستند اضافه نشود. در جاي خشك و خنك نگهداري شده پس از اتمام تاريخ مصرف از آن استفاده نشود. از مخلوط كردن همزمان مكمل غذايي تايلوزينو ساير مكملها خودداري شود.
● زمان پرهيز از مصرف
آخرين درمان بايد ۲۱روز قبل از كشتار گاو انجام گيرد.زمان پرهيز از مصرف گوشت در مورد گوساله هاييكه نشخوار نمي كنند( Preruminating) مشخص نشده است . ۲۴ ساعت قبل از كشتار جوجه ها بايد آب حاوي تايلوزين تارتارت قطع شود. ۵روز قبل از كشتار بوقلمونها درمان خوراكي قطع شود. هنگام مصرف به عنوان مكمل غذايي اگر ميزا ن تايلوزين فسفات اضافه شده بيشتر ۸۸۰تا۱۱۰۰ppm باشد بايد ۵ روز به كشتار مانده تايلوزين از جيره غذايي حذف شود.

دانلود نسخه PDF - تايلوزين