up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله تار عنکبوت PDF
QR code - تار عنکبوت

تار عنکبوت

تار عنکبوت به نرمي ابريشم وبه سختي فولاد

● آيا مي توان همانند پرورش کرم ابريشم به پرورش ورام کردن عنکبوتها نيز اقدام نمود؟
بعلت نرم بودن تارهاي عنکبوت به مثل ابريشم و سختي اين تارها بمانند فولاد ، اگر راهکاري مناسب جهت پرورش ورام کردن عنکبوتها ارائه شود، آنگاه مي توان ازوجود عنکبوتها درجهت رشد وتوسعه اقتصادي ،استفاده وافر نمود. بدين منظور ، پيدايش شيوه هاي مخصوص جهت رام کردن ونيز تکثير وپرورش عنکبوت از دست آوردهاي مهم وباارزشي خواهد بود ، که درصورت موفقيت ، ثروتهاي هنگفتي را ايحاد خواهد نمود. البته محققين شيوه اي غيرازپرورش عنکبوت جهت تهيه تارعنکبوت پيدا کرده اند ، زيرا بعلت ناسازگاري عنکبوتها بايکديگر ، که همديگر را مي بلعند ، ازطريق پروش وتکثير عنکبوتها به موفقيتهائي نائل نگرديده اند. بهمين علت موقع را غنيمت شمرده وبا ارائه اين مقاله ، ازهمه محققين وپژوهشگران عزيز ايراني که تمامي مساعي خودرا( درجهت فراهم کردن زمينه هاي لازم ومناسب )براي پرورش ورام کردن عنکبوتها بکار خواهند گرفت ، صميمانه تشکر نمايم.
تارعنکبوت ماده اي است که از لحاظ مهندسي مواد به مراتب بهتر از ابريشم هاي معمولي است ، اما استفاده تجاري ازآن تا کنون يک مشکل بوده است.
تارعنکبوت همانند DNA ، بال پرندگان ومرواريد درون صدف ، يکي از عجايب خلقت است. اين ماده علاوه براين که صاف ، شفاف وقابل انعطاف است ، بسيار سبک نيز مي باشد.
وزن هزاران متر ازابريشم بافته شده ازتارعنکبوت ، به بيش از يک گرم نمي رسدو عجايب آن به همين جا خاتمه نمي يابد. تاري که عنکبوتها درساختن شبکه هايشان ازان استفاده مي کنند ، مقاومت ((کولار)) را دارد ، اما به طور قابل ملاحظه اي ازأن ارتجاعي تر است . نوع ديگري ازانواع اين تارها مقاومت کمتري دارند اما هيچ خاصيت ارتجاعي ندارند. اين نوع ازتارها وقتي کشيده مي شوند مانند شکلات تافي درهمان طول جديد شان باقي مي مانند. نوع ديگري ازانواع تارعنکبوت نيزوجوددارد که عنکبوتها ازآن براي شکار حشرات بالدار استفاده مي کنند. اين نوع تار حتي اگر تا دوبرابر طول اوليه اش کشيده شود، دوباره به حالت اوليه اش باز مي گردد.
بيش از يک قرن ، محققان روياي استفاده ازويزگيهاي تارعنکبوت را در سر مي پروراندند. تارهائي که ازتار کرم ابريشم بسيار متنوع ترند. اما مشکل اين است که عنکبوتها مانند کرمهاي ابريشم نيستند. تازماني که به کرمهاي ابريشم مقدارکافي برگ توت براي تغذيه داده شود ، درچهارگوشهائي نزديک هم با آرامش زندگي مي کنند . درمقابل ، عنکبوتها بيش از آن پرخاشگر وقلمروطلب هستند که اهلي شوند.
((جفري تورنر))، رئيس مرکز بيو تکنولوژي ((نکزيا)) درمونترال مي گويد : (( اين کار مانند پرورش ببر است، أنها يکديگر را مي خورند.)) اما با توجه به دست آوردهاي به دست آمده از تحقيقات زيست شناسي مولکولي توسط يک تيم دردانشگاه ويومينگ، مرکز نکزيا هم اکنون درحال راه اندازي فرايندي براي توليد تارعنکبوت است بدون آن که نيازي به تحمل عنکبوتهاي بدخلق وجود داشته باشد.
طي دهه گذشته ، زندي لوييس وهمکارانش به دنبال آن بودند که ژنهائي را که براي پروتئين هاي کليدي رمز داشتند براي توليد چهار نوع تارعنکبوت دنبال هم چيده وبافت زا کنند.اززماني که اين ژنها تعيين ودوباره سازي شدند ، گروه ويومينگ آنهارا به داخل باکتري وارد کردند تا پروتئين هاي مطلوب ساخته شوند . متاسفانه مقدار محصول آن قدر کم بود که از لحاظ اقتصادي فايده اي نداشت.ازطرف ديگر درهمين زمان دکترلوييس اجازه استفاده از فناوري خودرا که شيوه اي متفاوت درپيش داشت به نکزيا داد.
مرکز نکزيا که سهامش به ۴۰ ميليون دلار دريک عرضه عمومي اوليه رسيد، موفق به ساخت پروتئينهاي تارعنکبوت شده است. نکزيا اين کاررا با استفاده از بزهائي انجام داده است که تحت مهندسي ژنتيک بوده و پروتئينهارا درشيرشان ترشح مي کنند . پروتئينها به محض جمع آوري درشيره غليظي ازدرخت افرا ريخته مي شوند ، سپس روزنه ها ي باريک آنها پر مي شودتا زنجيره هاي پروتئين به صورت رشته هائي قوي مانند زيپ درآيند.تقريبا&#۰۳۹; همانطوري که عنکبوتها از مجراي ظريفي براي بيرون دادن تارشان استفاده مي کنند. خصوصيات گله بزهاي مرکز نکزيا با اغلب معيارهاي توليدتجاري تارعنکبوت مفيد مطابقت دارند. آقاي تورنر مي گويد هم اکنون مشکلات اصلي ، افزايش تعداد گله وتسريع درفرايند تبديل پروتئين ها به تار است. وي معتقد است اين ها مشکلاتي هستند که مي توان آنهارا مهار کرد.
اما ازاين تار به چه منظور مي توان استفاده کرد؟ نکزيا تمايل دارد استفاده ازاين تارهارا در کاربردهاي معدود وبا ارزش درپزشکي متمرکز کند . آقاي تورنر معتقد است مي توان از تارهاي مرغوب عنکبوت به عنوان نخ بخيه درجراحيهاي چشم ، عروق يا اعصاب استفاده کرد . به نظر مي رسد تار عنکبوت براي اين کار ايده آل باشد چراکه ضمن اينکه انعطاف پذيري ومقاومت نايلون را دارد اما هيچکدام از سختي هاي نايلون را هنگام گره زدن به همراه ندارد . آقاي تورنر مي گويد : همچنين مي توان ازتار عنکبوت به عنوان زردپي يا رباط هاي حسي استفاده کرد.
ازمحافظ غيرپزشکي اين تارها مي توان به زره محافظ بدن اشاره کرد که تارها براي اين منظور بسيار سبکتر وقابل انعطافتر ازکولار هستند وهمچنين طناب ماهيگيري که دراين مورد هم مزيت تارعنکبوت قابل تجزيه بودن آن توسط محيط زيست است.
همچنين تارعنکبوت براي استفاده به عنوان طناب چترنجات نيز مناسب است و يا به عنوان کابلهاي سرعتگيري که درکاهش سرعت جت هاي جنگي هنگام فرود آمدن روي باند هواپيما استفاده مي شوند . نوعي تارعنکبوت قبل از پاره شدن مي تواند مقدار زيادي انرژي را جذب کند . انواع ديگر تارعنکبوت مي توانند براي طراحان مدلباس مورد مصرف داشته باشند. مرکز نکزيا انتظار دارد تا چند سال آينده محصولات تجاريي وارد بازار شوند که از تارعنکبوت ساخته شده باشند .
درپايان ضمن آرزوي توفيق براي همه پژوهشگران به ويژه براي محققين کشورمان که درراه سربلندي واعتلاي ايران عزيز ازهرگونه کوشش وتلاشي فروگذار نمي نمايند ، موفقيت وپيروزي آرزو نمايم.

روز اول دسامبر (دهم آذرماه) هرسال روز جهاني پيکار با ايدز نامگذاري شده است. در اين روز به جهانيان هشدار داده مي شود که در برابر اين بيماري واگيردار و ...

● نام علمي نام علمي اين ماهي Terapon jarbua مي باشد . نام جنس ماهي تارگت فيش از دو واژه يوناني Tera به معني چيز عجيب و غريب و pontios به معني ...

نور ستاره پس از جمع آوري بوسيله تلسکوپ ، توسط دستگاهي به نام طيف نگار تجزيه مي شود و نتايج آن به صورت عکس يا نوار کامپيوتري ثبت مي شود. اخترشناسان با ...

● اکديان اکديان، قومي سامي نژاد بودند که در شهر اکّد زندگي مي کردند. شهر اکّد شهري بود در کرانه باختري رود فرات و ميان شهرهاي سيپّار و کيش قرار داشت. ...

چون هر سه پيشوا در زمان واحد وارد عمل شدند و با پادشاهي سکا به رهبري «ايشپاکاي» و پادشاهي ماننا به رهبري «آخسري» متحد بودند، قيام کنندگان توانستند در ...

شتر بيشتر از هفت هزار سال پيش اهلي گرديد و از دو هزار سال پيش تاکنون هيچ گونه شتر يک کوهانه وحشي در دنيا ديده نشده است. شتر دو کوهانه تا پيش از ۵۰۰۰ س ...

● تنوع موريانه ها در هر دسته امروزه در حدود دو هزار گونه موريانه در دنيا مي شناسيم که در مناطق گرمسير و نيمه گرمسير فراوانند يکي از نمونه هاي بزرگ و م ...

در طبقه بندي جانوران که در آغاز قرن نوزدهم انجام گرفت، تمام جانوراني که داراي بدني دراز و فاقد ضمائم واضح بودند به کرمها موسوم شدند. کرمها به يوناني H ...

دانلود نسخه PDF - تار عنکبوت