up
Search      menu
تاریخ و فرهنگ :: مقاله تاريخ جنگ هاي ايران PDF
QR code - تاريخ جنگ هاي ايران

تاريخ جنگ هاي ايران

بررسي سه هزار سال تاريخ جنگ هاي ايران....

ايران در زمان داريوش در شرق و غرب به حداکثر توسعه جغرافيايي خود رسيد. اگرچه نبردهاي شرقي و شمال شرقي ايران نيز از اهميت زيادي برخوردار بود، اما نفوذ به داخل خاک اروپا و به انقياد درآوردن صدها جزيره و شهر کوچک درياي مديترانه، اژه و جنوب اروپا نيز کار کوچکي نبود، به ويژه آنکه طغيان مجدد اين دولت شهرها هزينه سنگين ديگري را به ايران تحميل کرد.
اما چنان که پيشتر نيز ذکر شد مانع از تشريح اين حرکت مهم نظامي ايران نشد، حال آنکه بررسي نقاط فتح شده نشان مي دهد که ايران بخش بزرگي از اطراف دانوب (شرق يونان و بلغارستان امروزي) را فتح کرده و موفق شد به دايره خطرناک و تنگ و باريک مجمع الجزاير ايوني در درياي اژه تسلط يابد.
ژنرال انگليسي سر پرسي سايکس، نويسنده کتاب تاريخ ايران در حالي که به پيروزي ايران اذعان مي کند، مي نويسد:
در نهايت بايد گفت که نبرد هاي مذکور که قريب به دو دهه به طول انجاميد، زمينه اي شد براي بروز نبردهاي سنگين و طولا ني بين ايران و يونان.
جنگ دريايي آنوس
در سال ۴۹۰ قبل از ميلا د ايران در اوج قدرت خود بود و تصميم گرفت که خيال خود را از بابت قدرت هاي در حال توسعه در جنوب اروپا راحت کند. به همين دليل داريوش، سردار ايران مردونيه را در رأس نيروي دريايي گمارد تا با نابودکردن نيروي دريايي يونان زمينه را براي ورود نيروهاي ايراني به خاک يونان فراهم کند. مردونيه، فرمانده نيروي دريايي ايران با نيروي دريايي و پنج هزار پياده نظام براي حذف نيروي دريايي يونان در رأس پنج دسته دريايي يکي به سمت شمال يعني تراکيه و يکي به سمت غرب يعني سالا مين حرکت کردند.
يونانيان به دليل آنکه به برتري ايران واقف بودند، از دريانوردان تجاري و حتي دزدان دريايي استفاده کردند. در دماغه آنوس کشتي هاي ايراني گرفتار جريان شديد آب و طوفان شدند و علي رغم تلا ش مردونيس و ماگنيتس، ناخداي ارشد ايران قريب به ۳۰۰ کشتي ايران و پنج هزار نفر در اثر طوفان خرد و نابود شدند و مردوثيه تنها با ۱۱ کشتي و ۶۰۰ ملا ح به عقب نشست. مي توان گفت که علت شکست ايرانيان طوفان بود و نه يونانيان، وگرنه ايرانيان با مهارت کشتي هاي يونان را در خليج آنوس گير انداخته بودند. ۱۱ ماه طول کشيد تا ايران دوباره نيروي دريايي خود را تجهيز کرد و در بندر افزو هاليکارناس دو دسته کشتي هر کدام با ۱۶۵ کشتي ايجاد کرد. اما اين ۱۱ ماه يونانيان خود را به گونه اي تجهيز کردند که ۵۰ کشتي بيش از ايران داشتند، بنابراين مجدداً ايران مجبور بود نبرد را در دريا با يونانيان ادامه دهد.
● نبرد ماراتن
نبرد ماراتن در تاريخ به گونه اي جلوه گر شد که گويي مهم ترين جنگ بشريت محسوب مي شد. يونان و غرب براي زنده نگاه داشتن نام اين نبرد، حتي نام يکي از رشته هاي ورزشي المپيک را ماراتن انتخاب کرده اند، اما آيا اين نبرد به اين اندازه داراي اهميت است؟
کالين مک ايودي در کتاب اطلس جهان خود مي نويسد:
در واقع ايران پس از آنکه موفق به سرکوب مجدد يوناني هاي آسيايي و درياي اژه شد، تصميم گرفت وارد خاک اصلي يونان شود. پير بريان مي نويسد:
داريوش در ۴۹۲ دستور تجهيز نيروي دريايي را داد و امواج نيروهاي زميني در کليکيه (جنوب غربي ترکيه کنوني) متمرکز شدند. ايرانيان از ساموس در غرب آسياي صغير حرکت کرده و تا آرتريا جلو آمدند اما در دشت ماراتن شکست خوردند. به عقيده بريان هدف داريوش فتح جزاير اژه و قدرت مطلق شدن در دريا بود و شکست ماراتن تاثيري در اهميت کار وي نداشت.

روز اول دسامبر (دهم آذرماه) هرسال روز جهاني پيکار با ايدز نامگذاري شده است. در اين روز به جهانيان هشدار داده مي شود که در برابر اين بيماري واگيردار و ...

● اکديان اکديان، قومي سامي نژاد بودند که در شهر اکّد زندگي مي کردند. شهر اکّد شهري بود در کرانه باختري رود فرات و ميان شهرهاي سيپّار و کيش قرار داشت. ...

مهاجرت نخبگان تنها سبب کاهش ميانگين ضريب هوشي ملل نمي شود، بلکه اين کشورها را از نوابغ تهي مي سازد. اعلام ميانگين ضريب هوشي ۸۴ براي ايراني ها، سبب تعج ...

● تعاريف جنگل ▪ تعريف اول جنگل ناحيهاي که از درختهاي انبوه پوشيده باشد را جنگل مينامند. در جنگل طبيعي معمولاً درختان کوچک و بزرگ وتنومند بطور نامنظم و ...

چون هر سه پيشوا در زمان واحد وارد عمل شدند و با پادشاهي سکا به رهبري «ايشپاکاي» و پادشاهي ماننا به رهبري «آخسري» متحد بودند، قيام کنندگان توانستند در ...

پنجم اسفند را در ايران روز بزرگداشت خواجه نصيرالدين طوسي وروز مهندسي نامگذاري کرده اند.به همين مناسبت و با چند روز تاخير، با نگاهي اجمالي، به بررسي زن ...

استاد عبدالکريم قريب در سال ۱۲۹۱ ه . ش در خيابان عين الدوله تهران ديده به جهان گشود. پدرش ميرزا مصطفي خان مستوفي، فرزند ميرزا عبدالکريم مستوفي گرگاني ...

از عهد باستان ايرانيان به موازات ساختن راه به امکانات و تاسيسات بين راهي نيز توجه داشتند، زيرا سفر در اين راه ها بدون داشتن امکانات بين راهي امکان ندا ...

دانلود نسخه PDF - تاريخ جنگ هاي ايران