up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله بچه ماهي PDF
QR code - بچه ماهي

بچه ماهي

پرورش بچه ماهي نورس درمرحله نوزادگاهي درچين

نوزادگاهي مرحله اي بين تفريخ و پرواري است که نقش بسيار مهمي را در پرورش کپور ماهيان جوان تازه هچ شده براي سازگار کردن آنها با محيط پرواري بازي مي کند. همانطور که در اين فعاليت مطالعاتي نشان داده است، غذاهاي طبيعي، در کنار ساير فاکتورها نقش بسيار مهمي را در نرخ ماندگاري بازي مي کند.
رشد سالانه توليد محصولات آبزي پروري در جهان نشان دهنده افزايش مصرف ماهي است. در مقايسه با ساير بخشهاي توليد مواد غذايي، نرخ رشد توليدات آبزي پروري در دهه اخير کم و بيش پايدار بوده است و حدود ۹% مي باشد.در سمپوزيوم آبزي پروري که با نام سمپوزيوم هزاره سوم اخيراً برگزار شد، تاکيد شد که آبزي پروري در طي ۲ دهه آينده بيشتر از ميزان تقاضا، ماهي توليد خواهد کرد که اين امر به تعديل فقر و کاهش ناامني غذايي کمک خواهد کرد.اخيراً توليد محصولات پرورشي مزارع روند صعودي داشته و گزارش شده است که بيشتر اين محصول از مزارع کوچک يا گروههاي آبزي پروري سنتي است. اين موضوع موجب ضرورت توجه و تقويت عرضه پايدار ماهي و سخت پوستان خواهد شد.توسعه تکنولوژي توليد تخم به روش القايي ممکن است فاکتور اصلي در پيشرفت آبزي پروري تا سطح کنوني باشد. نيازي به گفتن ندارد، هنگامي که تامين تخم مورد نياز و کافي مقدور نيست، پرورش بسياري از گونه ها امکان پذير نخواهد بود. نگهداري در مرحله نوزادگاهي بلافاصله پس از توليد تخم روشي است که تضميني براي توليد بيشتر تخم جهت ذخيره سازي است.
پرورش کپور ماهيان در مرحله نوزادگاهي
کپور ماهيان از گونه هاي مهم آبزيان هستند که تاکنون بخوبي مطالعه شده و بطور کامل مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته اند. اين ماهيان رايج ترين گونه پرورشي در بسياري از نقاط دنيا هستند. تقريباً همه گونه هاي کپور که در حال حاضر مورد پرورش قرار گرفته اند، براي مصرف انسان استفاده مي شوند. به جز چند گونه و در برخي کشورها، تخم ساير گونه هاي کپور در هچري توليد شده و براي ذخيره سازي در استخرها استفاده مي شود. بنابراين يک زمينه مناسب علمي براي توليد کپور ماهيان در دسترس مي باشد. در آسيا پرورش کپور يک پروسه دو مرحله اي است:
۱. نگهداري در استخرهاي نوزادگاهي
۲. پرورش پرواري
مرحله نوزادگاهي مرحله اي بين هچري و پرواري است يعني جائيکه ماهيان جوان براي تحمل تغيير شرايط در استخر در آن نگهداري مي شوند.بلافاصله بعد از تکثير، تخمهاي چشم زده حساس و جوان نياز به غذاي چنداني ندارند زيرا داراي زرده اي مي باشند که از تخم حاصل شده است. دليل اصلي استفاده از کيسه زرده، رشد بسياري از ارگانها از جمله دهان و روده ها بعد از هچ شدن است.به محض تمام شدن زرده، دهان باز شده ولاروها مي توانند از خوراک مناسب و مطابق با سايز دهان و انرژي مورد نيازشان تغذيه کنند. کمبود غذاي اوليه باعث مرگ لاروها خواهد شد زيرا پروسه رشد آنها نيازمند غذاي مناسب مي باشد، بنابراين تامين غذاي مناسب ضروري است. بديهي است که چنانچه لاروهاي جوان بطور مستقيم در استخرهاي پرواري ذخيره شوند به دلايل مختلفي از جمله عدم دسترسي به غذاي مناسب خواهند مرد.
جنبه هاي مختلف پرورش بچه ماهيان نورس کپور عملاً در مرکز تحقيقات آبزي پروري ماهيان آب شيرين آکادمي علوم شيلاتي چين در طي مي تا ژوئن سال ۲۰۰۲ با ذخيره سازي بچه ماهيان نورس کپور نقره اي در يک استخر خاکي مطالعه گرديده است.
مواد و روشها:
يک استخر خاکي به مساحت ۱۳۳۰متر مربع براي پرورش بچه ماهي هاي نورس کپور نقره اي استفاده شد. استخر توسط آهک زنده که به نسبت ۷۵ کيلوگرم درهر mu يا ۶۶۵ مترمربع در حفره هاي کم عمق بستر ريخته، حل شده و ضد عفوني گرديد. آب آهک براي ضد عفوني بيشتر در تمام نقاط کف پخش شد و استخر ضد عفوني شده با آبي که بعد از آمدن از درياچه فيلتر شده بود، پرگرديد. بعد از پر شدن استخر، از روش نمونه گيري پلانکتون براي آناليز زئوپلانکتونهاي کوچک و درشت موجود در آب بارور نشده استفاده شد. بعد از انجام نمونه گيري ، استخر توسط کود خوکي (ضايعات حاصل از خوک ) به نسبت ۲۵۰ کيلوگرم درهر mu، کوددهي و بارور گرديد. به اين طريق امکان رشد و افزايش ارگانيسم هاي غذايي طبيعي در استخر قبل از ذخيره سازي مهيا شد. هفت روز بعد از کوددهي، مجدداً نمونه گيري پلانکتوني جهت اطمينان از حضور زئوپلانکتونهاي کافي براي تغذيه بچه ماهيان نورس و جوان انجام گرفت.
نمونه گيري پلانکتوني:
نمونه آب گرفته شده از يک نقطه مشخص از استخر براي نمونه گيري پلانکتون جمع آوري شد. آب(۱۰ ليتر) از ميان يک تور پلانکتون گيري باچشمه هاي ۲۵ ميکرومتر براي گرفتن زئوپلانکتونهاي بزرگ مانند کلادوسرها و کوپه پودها گذرانده شد. مواد حاصل از فيلتراسيون درون بطري نمونه گيري و براي آناليز جمع آوري گرديد.
عمليات مشابه بر روي آب نمونه گيري شده جهت آناليز زئوپلانکتونهاي ريز نيز انجام گرفت و از آن آب يک ليتر درون يک شيشه قائم در طي شب همراه با فرمالين ۴% نگهداري شد. نمونه هاي زئوپلانکتونهاي بزرگ نيز توسط فرمالين ۴% تثبيت گرديد. هر دو نمونه براي مشخص شدن تعداد ارگانيسم هاي موجود در يک ليتر آب استخر، در ظرف شمارش در زير ميکروسکوپ آناليز شدند.
ذخيره سازي بچه ماهيان نورس:
بچه ماهيان کپور نقره اي ۴ روزه با طولي معادل ۱۰ ميلي متر از هچري توليد گرديدند. آنها با نسبت ۱۵۰ قطعه در هر متر مکعب در استخرهاي بارور شده ذخيره سازي شدند. قبل از ذخيره سازي، جهت آناليز زئوپلانکتونهاي موجود در آب بارور شده، از آب استخر نمونه گيري بعمل آمد. بعد از ذخيره سازي بچه ماهيان نورس توسط شيره سويا و سوياي خرد وله شده ( به عنوان غذاي مکمل) غذا دهي شدند. اين استخر مانند استخرهاي پرواري صيد و نمونه گيري شده و درصد بقاء گزارش گرديد.
نتايج:
نتايج حاصل از آناليز زئوپلانکتونها قبل و بعد از بارور سازي در جداول مندرج در پيوست اين مقاله آمده است. در برآوردي که انجام شد، درصد بقاء بچه ماهيان نورس ۸۶% ثبت گرديد. طول متوسط بچه ماهيان انگشت قد ۸ ۲۸ ميلي متر با وزن متوسط ۲۱ ۰ گرم بود. اطلاعات و مطالب راجع به برداشت و نيز جزئيات مربوط به استخر نوزادگاهي در جداول آمده است. بقاء و رشد ماهيان جوان نتيجه عملکرد خوب غذاهاي طبيعي قابل دسترس در استخر در اولين زمانهاي تغذيه مي باشد. همچنين کيفيت غذا از کميت آن خيلي مهم تر است و بقاء بچه ماهيان نورس بستگي به غذاي مناسب و باکيفيت دارد. استخرهاي نوزادگاهي قبل از بارورسازي خالي از هر گونه زئوپلانکتون درشت بوده اند (شايد يک عدد در هر ليتر) ، زئوپلانکتونهايي که درمراحل مياني پرورش بچه ماهيان نورس کپور نقره اي بسيار ضروري هستند اما بعد از کود دهي تعداد قابل ملاحظه اي از زئوپلانکتونهاي درشت از جمله کلادوسراها و کپه پوداها ( که در اولين مراحل تغذيه رشد بچه ماهيان نورس را پشتيباني مي کنند ) در آب استخر بوجود مي آيد. مصرف دائم سوياي خرد شده يا شيره سويا، توليد غذاهاي طبيعي و نيز رشد بچه ماهيان را در استخرها تضمين مي کند. آب کافي و غير آلوده همراه با دماي مناسب و دلخواه از ديگر عوامل پشتيبان رشد بچه ماهيان است.بطور خلاصه مي توان نتيجه گرفت که توليدات زئوپلانکتون حاصل از کود دهي مي تواند دليل اصلي رشد و بقاي بچه ماهيان جوان در استخر نوزادگاهي باشد. کيفيت خوب آب و مديريت مناسب از ديگر فاکتورهايي هستند که به کسب موفقيت کمک مي کنند.پرورش بچه ماهيان تحت شرايط آب مناسب و کود دهي خوب معمولاً موفقيت آميز مي باشد. اما براي حاصل شدن نرخ بقاي مناسب و رشد مداوم، آماده سازي دوره اي بستر استخر بسيار مهم مي باشد.
نتيجه گيري نهايي:توليد کپور در آسيا تحت سيطره کپور چيني است و درصد بازماندگي و رشد بالاي بچه ماهيان نورس در استخرهاي نوزادگاهي احتمالاً دليل محکمي براي افزايش ذخيره سازي و افزايش توليد آبزي پروري است. تکنولوژي که در استخرهاي نوزادگاهي بچه ماهيان نورس کپور دنبال شد يک تکنولوژي آزمايشي بود که بطور عملي دراين مطالعه بررسي گرديد.باروري طبيعي همراه با استفاده از غذاهاي مکمل مي تواند فاکتور اصلي در ظهور موفقيت در پرورش بچه ماهيان نورس کپور باشد.

ماهي يک مهره دار خونسرد و آبشش دار است که در آب زندگي مي کند. ماهيها (با بيش از ۲۷۳۱۵ گونه) يک گروه نزديک نيا (پارافيلتيک Paraphyletic) هستند و به سه ...

ماهي سوف (Zander) همچنان قسمتي از معماي اين گونه است که بارها در سرتاسر جهان مورد آزار واقع شده و پايان زننده اي از لحاظ سياست بهره برداري در انتظار ا ...

انواع گونه هاي کپور ماهيان : ۱) کپور معمولي ۲) کپور نقره اي ۳) کپورسرگنده ۴) کپور علفخوار ● روش هاي پرورش بهترين روش براي پرورش ماهيان گرمابي ، پرورش ...

▪ نام گروه ماهيانcobitidae : ▪ نام خانواده: لوچ ▪ نام ماهيان : لوچ دلقک ▪ طول حداکثر: ۳۰ سانتي متر ▪ سطح شنا: کف آب ▪ مکانهاي جاگيري : زير تخته سنگهاو ...

جمعيت رو به افزايش جهان جهت تامين نيازهاي روز افزون خود احتياج به غذا دارد. نياز هاي غذايي از زاه هاي مختلفي تامين مي گردد که ميتوان از توليدات زراعي ...

● رشد ماهيها : رشد ماهيان و عواملي که روند رشد تحت تأثير آنهاست براي پرورش دهنده ماهي ، در درجه اول اهميت قرار دارند ، زيرا حداکثر رشد ماهي در حداقل م ...

● ماهي هاي پرورشي بطورکلي دو گونه اند : ▪ انواع ماهي گرمابي ▪ انواع ماهي سرد آبي ● تاريخچه پرورش ماهي در ايران اولين تکثير مصنوعي ماهي در ايران به سال ...

بسياري از گونه هاي ماهيان از جمله گربه ماهي، تيلاپيا، استريپدبس، قزل آلا، کپور ماهيان و... براي پرورش ماهي در قفس مناسب هستند. قفس بايد براحتي قابل دس ...

دانلود نسخه PDF - بچه ماهي