up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله بيهوش کننده ها PDF
QR code - بيهوش کننده ها

بيهوش کننده ها

نحوه عملکرد بيهوش کننده ها

● ديد کلي
نظريات متعددي براي بيان نحوه عملکرد بيهوش کننده هاي عمومي ارائه شده است چرا که عملکرد آنها را نميتوان با يک نظريه واحد توضيح داد. در واقع اين نظريات تنها آثار ايجاد شده با اين بيهوش کننده ها را توصيف ميکنند، بدون شرح اينکه چگونه اين آثار ايجاد ميگردند. به سبب اينکه ساختمان شيميايي، خواص فيزيکوشيميايي و آثار فارماکولوژيک اين ترکيبات بسيار متفاوت است، پذيرفته شده است که آنها به طور غير انتخابي سيستم اعصاب مرکزي را از طريق يک مکانيسم فيزيکوشيميايي تضعيف مينمايند. يعني اثر اين مواد مديون خواص شيميايي بوده و با يک گيرنده فارماکولوژيک، تشکيل کمپلکس نميدهند. به عبارت ديگر بيهوش کننده هاي عمومي داروهائي فاقد ويژگي ساختماني هستند.
● مواد بيهوش کننده
مواد بيهوش کننده داروهائي هستند که سبب ايجاد بي دردي، از بين رفتن هوشياري، شل شدن عضلات و فعاليت رفلکسي شده و اين عمل را با تضعيف سيستم اعصاب مرکزي به طور غير انتخابي و برگشت پذير انجام ميدهند. بيهوش کننده هاي عمومي به دو دسته بيهوش کننده هاي استنشاقي و داخل وريدي تقسيم ميشوند معمولا اين داروها را همراه با داروهاي الحاقي تجويز مي کنند.
● عملکرد مواد بيهوش کننده
نظريات موجود درباره عملکرد بيهوش کننده ها را ميتوان به نظريات فيزيکي و نظريات بيوشيميايي طبقهبندي نمود.
نظريات فيزيکي عمدتا بر اساس دو خاصيت فيزيکوشيميايي مولکول ماده بيهوش کننده يعني قابليت قطبي شدن و حجم مولکول بنا نهاده شده است.
نظريات بيوشيميايي بر پايه آثاري است که بيهوش کنندههاي عمومي در سيستم هاي بيوشيميايي ايجاد مينمايند. وليکن، هيچ يک از اين نظريات با شواهد تجربي بدون شبهه حمايت نشده است. چند تن از محققين پيشنهاد کرده اند که اثر اصلي که توسط بيهوش کننده هاي عمومي ايجاد ميشود از تداخلات فيزيکي مانند تداخلاتي که سبب تغييرات همآرائي در ماکرومولکولها ميگردد ناشي ميشود و نقش دوم را تغييرات بيوشيميايي داراست.
● نظريات فيزيکي
▪ نظريات چربي: اين نظريه توسط مير در سال ۱۸۹۹ و اورتون در سال ۱۹۰۱ پيشنهاد شده است. در اين نظريه چنين فرض شده است که اثر بيهوش کننده ها مستقيما به ضريب توزيع عامل بيهوش کننده بين روغن زيتون و آب بستگي دارد، به اين ترتيب که، هر چه اين ضريب بزرگتر باشد فعاليت بيهوش کنندگي دارو نيز بيشتر است. اين نظريه صرفا بيانگر يک مسير موازي بين حلاليت در چربي و اثر بيهوش کنندگي ميباشد و در هر حال، نحوه اثر بيهوش کننده ها را توضيح نداد.
تعميمي در نظريه اورتون- مير توسط ولينز در سال ۱۹۵۴ پيشنهاد شده است. طبق نظر او قدرت يک داروي بيهوشي نه فقط به غلظت آن در غشا بلکه به فضائي که اشغال ميکند بستگي دارد. بيهوشي هنگامي رخ ميدهد که در نتيجه جذب در يک ناحيه آب گريزي، بخشي از داروي بيهوشي که حجم آن داراي اهميت است به درون فاز غشائي برسد. متعاقبا غشا با جذب مايع يا ايجاد ناهنجاري، منبسط شده و غشاي دو لايه فسفوليپيدي سبب ميشود که يا مستقيما هدايت يوني مهار شود و يا از تغييرات ضروري در همآرائي پروتئين هاي غشا که براي هدايت يوني لازم است جلوگيري ميکند.
شواهدي مبني بر اينکه محل اثر بيهوش کنندههاي عمومي غشاست وجود دارد. تداخل اين داروها با چربيها سبب آثار غير اختصاصي بيهوشي عمومي ميشود، در حالي که تداخل با پروتئين غشا دليلي براي اثر انتخابي و ويژگي ميباشد.
▪ نظريات محيط مائي
طبق نظر مير در سال ۱۹۶۱ و پاولينگ در سال ۱۹۶۱، محيطي که در سيستم اعصاب مرکزي براي بيهوشي مهم است، محيط چربي نبوده بلکه محيط مائي است. با در نظر گرفتن بعضي مواد مانند کلروفروم و گزنون که در محيط خارج از بدن بلورهاي ريز هيدراته تشکيل ميدهند، پاولينگ تاکيد کرد که بلورهاي مشابهي توسط مولکول هاي آب در مايع مغزي تشکيل ميشود که کلاتريت ناميده ميشود. اين بلورها در اثر تشکيل پيوند مواد بيهوش کننده با زنجيره هاي جانبي پروتئين ها و ديگر مواد حل شده از طريق نيروهاي واندروالس پايدار ميشوند. اين بلورهاي ريز هيدراته هدايت پيامهاي الکتريکي را که براي نگهداري هوشياري لازم است تغيير ميدهند. متعاقب اين عمل تخدير يا بيهوشي رخ ميدهد.
ميلر به طور مستقل پيشنهاد نمود که داروهاي بيهوش کننده از طريق پايدار کردن غشاي بافتهاي تحريک شده با نظم دادن به مولکولهاي آب در کوه يخ که بلورهاي ريز کوچکتر از بلورهاي ريز هيدراتها پاولينگ هستند، بيهوشي ايجاد مينمايند. حقايق متعددي اين نظريات را رد ميکند و هيچ شاهد تجربي مبني بر تشکيل هيدراتها در بيهوشي وجود ندارد. بسياري از داروهاي بيهوش کننده نميتوانند هيدرات تشکيل دهند. در دماي بدن هيدراتها پايدار نيستند. رابطه تشکيل هيدرات با قدرت داروي بيهوشي خيلي ضعيف تر از رابطه حلاليت در چربي و قدرت آن ميباشد.
▪ نظريات بيوشيميايي
مهمترين کوشش در زمينه بيوشيمي که براي توضيح بيهوشي عمومي انجام گرفته است نظربه مهار اکسايش است. کو استل Quastel در سال ۱۹۶۳ بيان کرد که داروهاي بيهوشي برداشت مغزي اکسيژن را در آزمايشهاي خارج بدني مهار ميکنند. براي مثال اين مواد از اکسيد شدن کوآنزيم NADH به NAD+(يا نيکوتيناميد آدنين دي نوکلئوتيد که سابقا دي فسفوپيريدين نوکلئوتيد DPN ناميده ميشد) جلوگيري مينمايند.
همچنين بيهوشکنندههاي عمومي عملکرد چرخه اسيد سيتريک را تضعيف ميکنند زيرا NAD+ در دکربوکسيله کردن اکسايشي در چرخه اسيد تري کربوکسيليک (کربس) ضروري است.
از آنجا که اکسيد شدن NADH توسط فسفريله شدن ADP به ATP کنترل ميشود، ميتوان نتيجه گرفت که بيهوش کنندههاي عمومي باعث مهار فسفريله شدن اکسايشي نيز ميشوند.
بنابراين، اين پديدهها، عامل ايجاد بيهوشي نبوده و تنها متعاقب آن ايجاد ميشوند. بسيار محتمل است که کاهش برداشت مغزي اکسيژن، ناشي از کاهش فعاليت سيستم اعصاب مرکزي که در اثر بيهوشي ايجاد ميگردد، باشد.

برج خنک کننده : دراکثر کارخانجات کوچک و بزرگ يکي از مهمترين و اساسي ترين دستگاهها مي توان انواع برجهاي خنک کننده را نام برد. برجهاي خنک کننده علاوه بر ...

ضدعفوني کنندها دسته اي از مواد شيميايي هستند که با اثر بر باکتري ها ، ويروس ها ، قارچ ها ، اسپور باکتريها و ساير اورگانيسم ها آنها را از بين مي برند و ...

مواد بيهوش کننده داروهائي هستند که سبب ايجاد بي‌دردي، از بين رفتن هوشياري، شل شدن عضلات و فعاليت رفلکسي شده و اين عمل را با تضعيف سيستم اعصاب مرکزي به ...

امروزه بيش از پنج هزار ماده مختلف به عنوان خوشبوکننده و عطر مصرف مي شوند، از هر يک از اين عطرها نيز مي توان ده ها ماده حساسيت زا را جدا کرد که خوشبختا ...

ضدعفوني کنندها دسته‌اي از مواد شيميايي هستند که با اثر بر باکتري‌ها ، ويروس‌ها ، قارچ‌ها ، اسپور باکتريها و ساير اورگانيسم‌ها ، آنها را از بين مي‌برند ...

● ديد کلي نظريات متعددي براي بيان نحوه عملکرد بيهوش کننده هاي عمومي ارائه شده است چرا که عملکرد آنها را نمي توان با يک نظريه واحد توضيح داد. در واقع ا ...

افزودني هاي غذائي مانند پروبيوتيک، پري بيوتيک و آنزيم ها اگر در برنامه هاي عمومي رشد صنعتي جوجه هاي گوشتي و بوقلمون (به خصوص در جيره هاي بر پايه ذرت و ...

● حمل ونقل و دستکاري تحقيقات قبلي بر روي گوشت قرمز نشان داد که کاهش ( اتمام ) ميزان گليکوژن عضله در قبل تا زمان کشتار سبب افزايش PH شده و درنتيجه عضله ...

دانلود نسخه PDF - بيهوش کننده ها