up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله بيماري نيوکاسل PDF
QR code - بيماري نيوکاسل

بيماري نيوکاسل

بيماري ويروسي در شتر مرغ

در طول دهه هاي اخير تحقيقات و تلاشهاي بسياري در رابطه با جداسازي عوامل بيماري هاي ويروسي شترمرغ ها صورت گرفته است و در بسياري از گزارش هاي مربوط به جداسازي ويروسي، فقدان علائم بيماري زائي ويروسهاي جدا شده، براي شترمرغ ها مشاهده مي شود. با اين وجود از آنجا که بروز اينگونه بيماري ها مي توانند لطمات زيادي را به سودآوري و روند رشد هر صنعتي وارد نمايند لذا ادامه اينگونه تحقيقات جهت شناخت بيشتر عوامل ايجاد کننده بيماري ها و يافتن راه هاي موثر جهت پيشگيري و درمان آنها جزئي حياتي در صنعت دامپروري خواهند بود. از همين رو و از آنجا که صنعت پرورش شترمرغ، صنعتي نو و جديد در جهان و ايران به شمار آمده و اطلاعات نسبتا کمي نيز در خصوص جوانب گوناگون اين پرنده از جمله بيماري هاي آن وجود دارد، لذا در اين مقاله و سلسله مقالات مشابه سعي گرديده تا با دادن آگاهي هاي بيشتر در خصوص بيماري هاي اين پرنده و نحوه پيشگيري و کنترل آنها، تا حدي از خلا اطلاعات اين بخش کاسته شود و از آنجا که مسائل اقتصادي هر صنعتي از اهميت ويژه اي برخوردار است لذا در اين مقالات سعي شده تا تنها بيماريهاي ويروسي که بيشترين اهميت اقتصادي را در صنعت شترمرغ دارند مورد بحث قرار گيرند که يکي از شايع ترين آنها که در ابتدا به آن پرداخته خواهد شد بيماري نيوکاسل مي باشد.
.....................
بيماري نيوکاسل
بيماري نيوکاسل يکي از بيماري هاي شناخته شده ماکيان است که توسط ويروس بيماري زاي سروتيپ 1 پاراميکوويروس ها (pmv 1) ايجاد مي شود. هم اکنون پاراميکوويروس ها به 9 سروتيپ مجزا دسته بندي شده اند که به خاطر اهميت صنعت طيور،بيشترين مطالعه بر روي pmv 1 انجام شده است.
بيماري نيوکاسل در شترمرغ ها توسط همان ويروس ايجاد کننده بيماري در ساير گونه هاي پرندگان ايجاد مي شود. اين بيماري در شترمرغها بعد از عفونتهاي طبيعي و تجربي گزارش شده است.
بيماري نيوکاسل ممکن است که در پرندگان جوان يک بيماري ويران کننده نباشد اما تاثير مهمي در روي تجارت و اقتصاد صنعت شترمرغ خواهد داشت. به طور کلي شترمرغ ها نسبت به mpv به طور متوسطي حساس هستند. انتقال اين بيماري اغلب با قرار گرفتن شترمرغ هاي حساس در معرض ويروس مولد ناشي از پرنده هاي آلوده صورت مي گيرد. Pmv مي تواند از تمام ترشحات پرنده آلوده (اساسا تنفسي) و مواد دفعي (اساسا مدفوع) منتشر شوند. خوردن مواد آلوده يا استنشاق ذرات آلوده، مهم ترين روشي است که پرنده را به ويروس آلوده مي سازد. ذرات مدفوع معلق در هوا و بستر آلوده منابع بالقوه تماس مستقيم با پاراميکو ويروس ها محسوب مي شوند. از آنجا که ويروس بيماري نيوکاسل در خارج از بدن مقاوم است، لذا حشرات، جوندگان و انسان را بايد بعنوان ناقلين بالقوه در انتشار pmv بين گله هاي حساس محسوب نمود.
همچنين پرندگان مهاجر، بويژه پرندگان آبزي و گنجشک سانان، ناقل بالقوه pmv هستند که مي توانند ويروس را به گله ها منتقل کنند. تخم مرغ هائي که با مدفوع آلوده به ويروس پوشيده شده اند مي توانند دستگاه جوجه کشي را آلوده نموده و مخزن ويروس براي جوجه هاي تازه از تخم مرغ بيرون آمده باشند.
دوره نهفتگي مي تواند از 3 تا 28 روز و بر اساس مقدار ويروسي که پرنده با آن مواجه مي شود، متغير باشد.
..................
علائم باليني و آسيب شناسي
نشانه هاي کلينيکي شامل علائم عصبي و افزايش نرخ مرگ و مير است. علائم عصبي مي تواند شامل عدم تعادل، پيچش گردن، فلج گردن همراه با تورم سر ناشي از ادم در زير پوست باشد.
در شترمرغ هاي مبتلا التهاب روده نيز ظاهر گرديده و متعاقب آن پرندگان مبتلا به طور ناگهاني دچار بي قراري مي شوند. همچنين در مواردي ممکن است شترمرغ هاي مبتلا، بيماري تنفسي و اسهال آبکي نيز نشان دهند. جراحات خونريزي دهنده روده و دستگاه تنفس نيز جز موارد دال بر وجود بيماري است. سويه هاي با حدت زياد از راه اتصال به گلبول قرمز به سرعت در تمام بدن پخش مي شوند. اين ويروس به سلولهاي ديواره رگ ها آسيب مي زند که نتيجه آن خونريزي است.
.............
تشخيص
تشخيص عفونت هاي PMV 1 مي تواند از راه هاي زير انجام گيرد:
1- با استفاده از دو نمونه سرمي، تا افزايش تيتر سرمي را هم نشان دهد.
2- تشخيص ذرات ويروس پاراميکو ويروس در مدفوع به وسيله ميروسکوپ الکتروني.
3- با کشت ويروس از بافت هاي آلوده ناي يا مدفوع.
..................
به علت وجود سروتيپ هاي زياد در PMV و تفاوت خصوصيات پادتني هر سويه، براي تشخيص عفونت، سرم شناسي ارزش کمتري نسبت به جداسازي ويروس دارد. براي موفقيت جداسازي ويروس، ممکن است گرفتن نمونه هاي متعدد از مدفوع و ترشحات تنفسي ضروري باشد. ويروس جدا شده از مدفوع يا سوآپ ناحيه حلقي حاوي ترشحات دستگاه تنفسي را مي توان در محيط انتقال مناسبي بر روي يخ 4 درجه سانتيگراد قرار داده و فورا به آزمايشگاه تشخيص حمل کرد. نمونه هاي پس از مرگ، براي جدا کردن ويروس بايد شامل، ناي، ريه، طحال، کبد و مغز باشد. ممکن است مقاطع يخ زده بيني يا مخاط ناي براي رنگ آميزي با پادتن هاي فلوسانت فرآوري شوند. اما واکنش هاي متقاطع مي تواند باعث نتيجه مثبت کاذب گردد. مايع زجاجيه براي تشخيص ويروس (با استفاده از روشهاي گلوتيناسيون) مي تواند جمع آوري شود که ممکن است سريع ترين روش تشخيص آلودگي باشد. در گله هاي واکسينه نشده يک افزايش حاد در سطح تيتر HI را بعد از در معرض ويروس قرار گرفتن ميتوان مشاهده کرد.
تست HI به عنوان يک روش هميشگي کنترلي و تنظيم کننده غير قابل اعتماد مي باشد زيرا مي توان در گله هاي واکسينه نشده و مبتلا نشده تيترهاي غير اختصاصي را يافت. اما هنگامي که به طور صحيح استفاد شود مي تواند مفيد باشد.
روش اليزا از جهت حساسيت و ويژگي نسبت به روش HI رايج تر مي باشد و حداقل 10 بار حساس تر از روش HI در تعيين مقادير کم پادتن هاي نيوکاسل عمل مي کند. تست اليزا بايد با استفاده از آنتي ايمونوگلوبولين G شترمرغ انجام شود.
.............................
کنترل و درمان
در مناطقي که بيماري نيوکاسل در پرندگان تقريبا به صورت بومي در آمده اعمال پيشگيري مي تواند شامل ايمني زيستي، جداسازي و واکسيناسيون باشد.
بهترين نتايج را مي توان توسط واکسيناسيون شترمرغ ها با واکسن هاي زنده و غير فعال نيوکاسل کسب کرد. واکسيناسيون با ويروس زنده لنتوژنيک مي تواند در اوائل 4-3 هفتگي و بوسيله قطره چشم يا اسپري در داخل چشم، انجام شود. واکسن غير فعال امولسيونه شده بايد به صورت زير جلدي در کفل، دور از مهره هاي پشت استفاده شود. تزريق واکسن هاي امولسيونه نزديک گردن يا مهره هاي پشت ممکن است باعث ايجاد آبسه هاي بزرگي شود که آن نيز ممکن است باعث فلج پرنده واکسينه شده گردد.
اگر چه پاراميکو ويروس ها غشا دارند و انتظار مي رود که خارج از بدن ميزبان به سرعت غير فعال شوند اما در محيط نسبتا پايدار اند و در برابر بسياري از ضد عفوني کننده هاي معمولي مقاوم اند. اين ويروس مي تواند در محدوده هاي آخر (PH کمتر از 2 و بيشتر از 11) ، دماي بالا (56 درجه سانتيگراد)، نور خورشيد، پاک کننده ها، کلر آمين، هيپو کلريد سديم، آهک، فنل و فرمالين 2%، غير فعال شود.
بايد عوامل عفوني و غير عفوني بيماريهاي دستگاه گوارش و تنفس را در ليست تشخيص تفريقي منظور داشت. همچنين توجه داشته باشيد که بسياري از عوامل عفوني که دستگاه تنفس را درگير مي سازد، باعث سينوزيت مي گردند، در حالي که بسياري از موارد پيچيده نيوکاسل داراي سينوزيت نمي باشد.
با توجه به تمامي اين موارد با اطمينان مي توان گفت، پيشگيري از عفونتهاي ثانويه و رعايت اصول بهداشتي مي تواند ميزان مرگ و مير را کاهش داده و پخش ويروس را در گله محدود نمايد. بهداشت صحيح توام با مهار و حذف حشرات و جوندگان مي تواند روش هاي مواجه با ويروس را مسدود نمايد. همچنين شترمرغ هاي آلوده که براي آنها مراقبت هاي حفاظتي اعمال شود ممکن است ظرف چند هفته بهبود يابند ..

مقدمه اينکه بدانيم واقعاً بيماريم يا خير، کار راحتي نيست. برخي افراد ممکن است بيماري خاصي نداشته و سالم باشند، اما در کل، احساس خوبي نداشته باشند. برخ ...

سِل يک بيماري عفوني قابل انتقال مي باشد.که توسّط باکتري به نام ميکوباکتريوم توبرکلوزيس ايجاد مي شود. نام ديگرميکوباکتريوم توبرکلوزيس باسيل کخ است زيرا ...

پسوريازيس (psoriasis) يا داء الصدف يک بيماريِ مزمن پوستي است که در آن مناطقي از پوست ضخيم و قرمز شده، با پوسته هاي سفيدِ نقره اي پوشيده مي شود. ضايعات ...

روزگاري بود که عشاق، سلطان قلب ها بودند. بعدها شاعران صاحبان قلب ها شدند و امروز نوبت پزشکان است که بر قلب ها حکمفرمايي کنند. وقتي بيماري هاي قلبي عرو ...

صرع عبارت است از يک نوع اختلال در کار مغز که مشخصه آن عبارت است از حملات صرعي ناگهاني و تکرارشونده ، حملاتي کوتاه مدت از رفتار غيرطبيعي و نامناسب ، تغ ...

توضيح‌ كلي‌عبارت‌ است‌ از يك‌ بيماري‌ مزمن‌ همراه‌ با حملات‌ مكرر خس‌خس‌ و تنگي‌ نفس‌. اين‌ بيماري‌ در تمام‌ سنين‌ مي‌تواند وجود داشته‌ باشد اما 50% ا ...

مرغ شاخدار جزء راسته گالي فرميس، خانواده فزان ها و زيرخانواده نوميدين طبقه بندي مي شود. مرغ هاي شاخدار بر حسب ضمائم موجود در سربه سه فرم ظاهر مي گردند ...

امروزه زندگي در مجتمع هاي مسکوني وآپارتماني که نگهداري سگ وگربه در آنها ممنوع يا مشکل ميباشد باعث شده که لاک پشت بعنوان حيوان خانگي که سروصدايي ندارد ...

دانلود نسخه PDF - بيماري نيوکاسل