up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله بيماري نيوکاسل PDF
QR code - بيماري نيوکاسل

بيماري نيوکاسل

بيماري نيوکاسل در شتر مرغ

اين بيماري اولين بيماري ويروسي است که قبل از سال ۱۹۸۶ در شتر مرغ گزارش شد. ويروس حاد عامل بيماري در تعادي از واگيري ها در گله هاي شتر مرغ در آفريقاي جنوبي جدا شده است.
●سبب شناسي: تا به حال ويروس هاي سر و تيپ پاراميکسو ويريده تيپ ۱ عوامل مسببه بيماري نيوکاسل در شتر مرغ محسوب مي شوند. طبق يک گزارش از کشور دانمارک طي يک دوره قرنطينه ۱۸ قطعه از ۷۷ قطعه شترمرغ و ۴ اميو نگهداري شده تلف شدند. مشاهدات درمانگاهي و آسيب شناسي وجود هيچ بيماري قابل انتقالي را در گله نشان ندادند. ضعف هاي مديريتي و مشکلات داخلي محل نگهداري در بروز تلفات بسيار مهم قلمداد شدند. سه سويه از پاراميکسو ويروس طيور، سروتيپ ۱(APMN۱)از روده ها و محتويات روده اي شتر مرغ هاي مرده در آزمايشگاه جدا شدند. پادتن هاي مونوکلونال (Monoclonal) موش و تجزيه و تحليل محل هاي انحصاري(restriction site) نشان دادند که سه سويه جدا شده غير قابل تشخيص از يکديگر بوده و شبيه به ويروس هاي APMN۱ مي باشند که در شيوع هاي معمول بيماري نيوکاسل در صنعت طيور دانمارک وجود دارند.
ويروس هاي سروتيپ پاراميکسو ويروس تيپ ۱ يک گروه ويروسي با قرابت نزديک به يکديگر مي باشند. برخي از ارتباطات سرولوژيکي بين ويروس نيوکاسل و ديگر سروتيپ هاي پاراميکسو ويروس مشخص شده است که مهمترين آنها در مورد سروتيپ پاراميکسوويروس تيپ ۳ مي باشد. سال هاي بسياري سوش هاي نيوکاسل و نمونه هاي جدا شده به عنوان يک گروه ويروسي با تشابه سرولوژيکي در نظر گرفته مي شدند. لذا اين مطلب اساس روش هاي واکسيناسيون بکار رفته جهت پيشگيري از وقوع بيماري در اغلب کشورهاي جهان بود. به هر حال اخيرا با توسعه روش هاي دقيق تر سرولوژيکي تنوع پادگني قابل توجهي بين سويه هاي مختلف ويروس نيوکاسل مشخص شده است. تفريق و جداسازي انجام يافته در شناخت همه گيري ها با منشا حيواني (اپيزوتيولوژي) ويروس نيوکاسل مخصوصا در همه گيري وابسته به کبوتر طي دهه ۱۹۸۰ در سراسر دنيا بي نهايت مفيد بوده است. در برخوردهاي ناگهاني با سويه هاي ويروس نيوکاسل و جداسازي آنها توانايي اين ويروس ها در ايجاد علائم کاملا مشخص و حدت بيماري حتي در همان گونه هاي ميزبان مورد توجه قرار گرفته و بر اساس توليد بيماري در جوجه ها تحت شرايط آزمايشگاهي، ويروس هاي نيوکاسل در پنج تحت تيپ قرار مي گيرند.
۱- ويروس هاي ويسروتروپيک و لوژنيک که متعاقب علائم تنفسي و عصبي مرگ و مير بالايي را به وجو مي آورند.
۲- ويروس هاي ويسروتروپيک و لوژنيک که مشکل بسيار حاد بيماري را با علائم ضايعات مشخص هموراژيک در لوله گوارشي ايجاد مي کنند.
۳- ويروس هاي مزوژنيک که علائم تنفسي و گاهي عصبي همراه با مرگ و مير پائين را ايجاد مي کنند.
۴- ويروس هاي لنتوژنيک تنفسي که موجب عفونت تنفسي ملايم يا نا آشکار مي شوند.
۵- ويروس هاي روده اي بدون علائم مشخص که عفونت روده نا آشکاري را ايجاد مي کنند.
به هر حال اين گروه ها به عنوان راهنما تلقي شده و همواره ميزاني از ارتباط دادن بيش از حد وجود داشته و برخي از ويروس ها به سادگي در تحت تيپ خاصي واقع نمي شوند. هر چند مطالعات دقيق و بيشتري در خصوص پرندگان خانواده شتر مرغ مورد نياز است، ليکن از مطالب گروه بندي فوق در حال حاضر مي توان استفاده نمود.
●همه گير شناسي:
موارد بروز نيوکاسل در شتر مرغ تنها از اسرائيل و بعضي از مناطق آفريقاي جنوبي گزارش شده است. در اروپا مواردي از مرگ ومير در ميان شتر مرغ هاي باغ وحش ها در قرن پانزدهم به اين بيماري نسبت داده شده است. در صورت عدم واکسيناسيون گله هاي شتر مرغ مرگ و مير بالا و زيان اقتصادي شديد در گله هاي تجاري ديده مي شود. در جوجه شترمرغ هاي ۳ تا ۴ ماهه ميزان مرگ و مير ممکن است تا ۸۰% يا بيشتر نيز برسد. تا به حال بيش از ۲۰۰ گونه پرنده حساس به عفونت هاي طبيعي يا تجربي نيوکاسل گزارش شده اند. به نظر مي رسد که احتمال دارد برخي از اين گونه ها بسيار حساس باشند. برخي از گونه هاي پرندگان مانند اردک ها و غاز علائم خفيف بيماري را حتي اگر با سويه هاي بسيار حاد نيوکاسل براي جوجه ها، آلوده شوند، نشان مي دهند.
طي مطالعاتي که جهت ارزيابي حساسيت شتر مرغ ها نسبت به سويه ولوژنيک اندونزيايي ويروس هاي بيماري نيوکاسل انجام يافته، مشخص شده است که تمامي شترمرغ هايي که بطور تجربي از راه داخل بيني و دهاني با ويروس نيوکاسل تلقيح شده بودند تيترهاي سرمي نشان داده و در نيمي از آنها علائم درمانگاهي ايجاد شد. دفع ويروس از سيستم تنفسي تا پايان دوره ۱۵ روزه آزمون وجود داشت. ويروس تلقيح شده از مغز، ناي، ريتين، قلب، کبد، طحال، کليه ها، روده کوچک، غده شوکي و پيش معده پرندگان آلوده جدا شد. بدين ترتيب حساسيت شتر مرغ ها نسبت به ويروس مشخص گرديد.
در يک تحقيق ديگر در آفريقاي جنوبي که عفونت تجربي نيوکاسل در شتر مرغ هاي کشتاري واکسينه شده ايجاد شده بود، ويروس حاد نيوکاسل از پرندگان مرده جدا گرديد. ليکن ويروس از هيچ عضوي از بدن، عضله(تازه)، عضله(۲۴ ساعت در سرماي حدود صفر درجه نگهداري شده)، دستگاه معدي روده اي، مغز استخوان و سيستم تنفسي جدا نگرديد. اين تحقيق پيشنهاد مي کند که بي نهايت غير متحمل به نظر مي رسد که صنعت بين المللي گوشت شتر مرغ بتواند به عنوان يک مکانيسم جهت انتشار ويروس حاد نيوکاسل از مناطق آندميک به مناطق غيرآندميک دنيا عمل کند.
●علائم باليني: علائم باليني مشاهده شده در اين بيماري عبارتند از ضعف عمومي همراه با علائم عصبي مزمن، لنگش، گرفتگي عضلات، نوک کماني شکل و شکل(کجي نوک) و تورم سر. همچنين علائم مننژيت، آنسفاليت و کجي گردن نيز مشاهده شده است.
●پيشگيري و درمان:
استفاده از واکسن کشته پاراميکسوويروس (Kolombovak) به ميزان يک سي سي توصيه مي شود. اين واکسن به جوجه شتر مرغ ها تزريق شده، شش هفته بعد تکرار مي شود. سپس هر شش ماه يک بار واکسن يادآور نيوکاسل مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين در اسرائيل استفاده از واکسن زنده (لاسوتا به طريقه اسپري چشمي) همراه با واکسن کشته شده نتايج مطلوبي به همراه داشته است.
طبق يک تحقيق انجام يافته در آفريقاي جنوبي به منظور ايجاد عفونت تجربي نيوکاسل در شتر مرغ هاي کشتاري واکسينه شده و واکسينه نشده، ده قطعه شتر مرغ واکسينه شده با واکسن هاي استاندارد نيوکاسل طيور، (لاسوتا) و ده قطعه شترمرغ واکسينه نشده از طرق داخل ناي، چشمي و بيني مورد تلقيح ويروس حاد نيوکاسل تحت شرايط محيطي کنترل شده قرار گرفتند. تمام شترمرغ هاي واکسينه نشده علائم درمانگاهي بيماري(بخصوص علائم تنفسي) را نشان دادند در حالي که هيچ يک از شترمرغ هاي واکسينه شده هيچ گونه علائم درمانگاهي از خود نشان ندادند. اين تحقيق نقش محافظتي واکسن نيوکاسل را به خوبي نشان داده است.
ميزان ايمني گله بايستي از طريق نمونه گيري منظم خون و آزمون هاي سرولوژيک مورد ارزيابي قرار گيرد. آزمون هاي سرولوژيک HI و اليزا (Elisa) بطور رايج مورد استفاده قرار مي گيرند. طي يک مطالعه در آفريقاي جنوبي بر روي سرم هاي تهيه شده از شتر مرغ هاي گروه ويروس نيوکاسل مثبت و گروه کنترل ويروس نيوکاسل منفي به منظور تعيين پادتن هاي ايجاد شده عليه بيماري نيوکاسل در شترمرغ ها با استفاده از روش اليزاي غير مستقيم و HI مشخص شده استکه روش اليزا از جهت حساسيت و ويژگي نسبت به روش HI ارجح مي باشد. مقايسه نتايج اين روش بر روي سرم هاي مثبت نيوکاسل که در طيف بسيار ضعيف تا بسيار قوي قرار داشتند مشخص کرد که روش اليزا حداقل ۱۰ بار حساس تر از روش HI در تعيين مقادير کم پادتن هاي نيوکاسل در شتر مرغ عمل مي کند.همچنين روش اليزا داراي اين مزيت است که سرم را مي توان با يک بار رقيق نمودن بکار برد در حالي که روش HI نيازمند تهيه چندين رقت و تعيين تيتر مي باشد.
در مطالعه ديگري که در هلند انجام يافته است ۲۱۱ نمونه سرم شترمرغ از مزارع پرورش شترمرغ هلند و سوئد جمع آوري شده و جهت تعيين پادتن ها اختصاصي بيماري نيوکاسل آزمون هاي نوتراليزاسيون ويروس (Virus neutralization test)، ممانعت از جمع شدن گلبول قرمز(heamagglutination inhibinon test HI) و پادتن هاي مونوکلونال اختصاصي پارامسکوويروس طيور سروتيپ۱ (PMNV.۱) بلوکه کننده اليزا (b-Elisa) که اخيرا ايجاد و توسعه يافته است، در مورد آنها به مرحله اجرا در آمد. آزمون نوتراليزاسيون ويروس به عنوان آزمون مرجع جهت برآورد حساسيت و ويژگي آزمون هاي b-Elisa و HI مورد استفاده قرار گرفت. از ۲۱۱ نمونه سرم ۱۴۰ نمونه داراي پادتن هاي اختصاصي نوتراليزاه کننده بودند. ۱۳۰ نمونه از نظر آزمون HI و ۲۲۰ نمونه از نظر آزمون B-Elisa مثبت بودند. حساسيت، ويژگي و دقت پيشگويي آزمون هاي b-Elisa و HI نسبت به آزمون نوتراليزاسيون ويروس مشابه بودند. سازگاري و توافق خوبي بين آزمون هاي b-Elisa و HI وجود داشت و اين مطلب نشان مي دهد که اين دو روش را بجاي هم مي توان مورد استفاده قرار داد.
ضرورت استفاده از واکسن هاي رايج طيور و به طريقه صحيح به گله داران بايستي تفهيم شود. درماني براي اين بيماري در نظر گرفته نمي شود.

مقدمه اينکه بدانيم واقعاً بيماريم يا خير، کار راحتي نيست. برخي افراد ممکن است بيماري خاصي نداشته و سالم باشند، اما در کل، احساس خوبي نداشته باشند. برخ ...

سِل يک بيماري عفوني قابل انتقال مي باشد.که توسّط باکتري به نام ميکوباکتريوم توبرکلوزيس ايجاد مي شود. نام ديگرميکوباکتريوم توبرکلوزيس باسيل کخ است زيرا ...

پسوريازيس (psoriasis) يا داء الصدف يک بيماريِ مزمن پوستي است که در آن مناطقي از پوست ضخيم و قرمز شده، با پوسته هاي سفيدِ نقره اي پوشيده مي شود. ضايعات ...

روزگاري بود که عشاق، سلطان قلب ها بودند. بعدها شاعران صاحبان قلب ها شدند و امروز نوبت پزشکان است که بر قلب ها حکمفرمايي کنند. وقتي بيماري هاي قلبي عرو ...

صرع عبارت است از يک نوع اختلال در کار مغز که مشخصه آن عبارت است از حملات صرعي ناگهاني و تکرارشونده ، حملاتي کوتاه مدت از رفتار غيرطبيعي و نامناسب ، تغ ...

توضيح‌ كلي‌عبارت‌ است‌ از يك‌ بيماري‌ مزمن‌ همراه‌ با حملات‌ مكرر خس‌خس‌ و تنگي‌ نفس‌. اين‌ بيماري‌ در تمام‌ سنين‌ مي‌تواند وجود داشته‌ باشد اما 50% ا ...

کارشناسان حوزه سلامت معتقدند، کشيدن سيگار نه تنها افراد سيگاري را در معرض انواع بيماري ها از جمله سرطان ريه و بيماري هاي قلبي قرار مي دهد، بلکه سلامت ...

ديابت يکي از مشهورترين و قديمي ترين بيماري هاست و شايد به همين دليل است که باورهاي نادرست فراواني به اين بيماري تعلق دارد. اگر شما نيز به ديابت مبتلا ...

دانلود نسخه PDF - بيماري نيوکاسل