up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله بيماري كوكسيديوز PDF
QR code - بيماري كوكسيديوز

بيماري كوكسيديوز

بيماري كوكسيديوز در طيور (3)

ويتامين E ضمن كمك به ايجاد يكپارچگي بخشهاي ليپوپروتئيني غشا سلولي باعث كاهش تعييرات اكسيداتيو و توسعه پاسخهاي ايمني سلولي مي شود. ويتامين E همچنين از طريق بهبود تكثير و افزايش لنفوسيتهاي T باعث افزايش ايمني هورموني مي گردد ا ز جمله مسائل مؤثر در جيره افزودن مداوم آنتي کوکسيديالهاي افزودني يونوفور از جمله لازالوسيد و ناراسين مي باشد که در جلوگيري از بروز کوکسيديوز در گله هاي طيورگوشتي بسيار مؤثر مي باشد.
در مورد اهميت ويتامين K بايد گفت که دستگاه گوارش پرندگان مبتلا به کوکسيديوز به شدت دچار آسيب مي شود و ممکن است خونريزي شديد ويا حتي کشنده اي به وجود آيد ويتامين K داراي خواص ضد خونريزي بوده به ويژه در مقابله با اثرات زيان آور کوکسيديوز ناشي از آلودگي با ايمرياتنلا و ايمريانکاتريکس موثر است.
به علت کوتاهي طول دستگاه گوارش مقدار کمي ويتامين K در روده طيور ساخته مي شود کولون يا روده بزرگ جوجه هاي جوان ناحيه اصلي فعاليت باکتريايي است که کمتر از ۶ درصد طول کل دستگاه گوارش را شامل مي شود در حالي که اين مقدار در بالغين به ۷ درصد مي رسد به علاوه ماکيان نمي توانند ويتامين K ساخته شده توسط فلورميکروبي روده را مورد استفاده قرار دهند زيرا محل توليد آن قدر نزديک انتهاي ديستال روده است که اجازه نمي دهد جذب قابل توجهي صورت پذيرد عبور سريع غذا از ميان دستگاه گوارش هم ممکن است سنتز ويتامين K در طيور را تحت تاثير قرار دهد.احتمالا به دلايل زير بر روي نياز به ويتامين K در زمان کوکسيديوز تاکيد مي شود :
۱) کاهش مقدار دان مصرفي و در نتيجه کاهش دريافت ويتامين K.
۲) ايجاد جراحت در روده ها و کاهش جذب ويتامين K.
۳) درمان يا سولفاکينوکسالين يا ديگر داروهاي کوکسييواستات که باعث افزايش نياز به ويتامين K مي شود.
با استفاده از ويتامين K افزايش ضريب کارآيي غذايي و کاهش وزن که دو مشکل اساسي در هنگام بروز کوکسيديوز هستند تا حد زيادي کنترل مي شوند حتي کاهش لازم است که مقدار ويتامين K تا سطح ۱۰ برابر ميزان مورد نياز به صورت کمکي داده شود. مناديون سديم بي سولفات موثرترين منبع ويتامين K است که هم ميزان ابتلا و هم مقدار مرگ ومير در طيور به ايمرياتنلاکاهش مي دهد.
آلودگي هاي قارچي جيره خصوصاً باعث تشديد کوکسيديوز در گله خواهد شد. آفلاتوکسين هاي حاصله ازکپک آسپرژيلوس مرگ و مير ناشي از ايمرياتنلا درجوجه ها وايمرياآدنوئيدس درنيمچه بوقلمون ها را افزايش مي دهد سابقا تصور براين بود که آفلا توکسين ها غلظت هاي پروتئين سرم را کاهش داده و ممکن است از مقاومت پرنده نسبت به کوکسيديوز بکاهند وليکن اخيرا نشان داده شده است که از طريق کاهش توانايي لخته شدن خود عمل مي کنند.
تراکم طيور داخل سالن ها هرچه بيشتر باشد، احتمال بروز کوکسيديوز در گله بيشتر خواهد شد. چربي هاي فاسد و کم ارزش از لحاظ غذايي هر چه در جيره بيشتر باشد، امکان بروز کوکسيديوز در گله افزايش مي يابد. Cumming در سال ۱۹۹۱ مشخص کرد که جيره هاي داراي درصد فيبر بالا، کوکسيديوز را درگله تشديد خواهد کرد.
اصولاً هرگونه عوامل ضد تغذيه اي يا (Anti Nutritional Factors) ANFs که در جيره وجود داشته باشد از جمله پلي ساکاريدهاي غير نشاسته اي يا (Non Starch Polysaccharides) NSP و عواملي مانند ممانعت کننده هاي ليستين و تريپسين و تانن ها باعث ايجاد نقصان و چسبندگي درمحيط روده ها شده و زمينه را براي بروز کوکسيديوز فراهم مي سازند.
پاره اي از تحقيقات نشان ميدهد که تاثير عوامل غذايي ممکن است بيش تر بر روي وضعيت ايمني پرنده باشد تا مستقيما بر روي خود کوکسيديوز. چنين اثري اين مساله را به ذهن متبادر مي سازد که تغذيه مي تواند اثر داروهاي ضد کوکسيديوز يا واکسن هاي کوکسيديوز را بهبود بخشد في المثل در يک تجربه عملي درگله مرغ مادر گوشتي و در دوره پرورش علائم باليني کوکسيديوز سکوم و روده باريک به ترتيب در سنين حدود ۷ و ۹ هفتگي مشاهده شد به محض مشاهده علائم در هر سالن آميخته اي از ويتامين هاي K و B تا ۳ برابر مقدار توصيه شده شرکت توليد کننده به آب آشاميدني طيور افزوده شد با مراجعه به سوابق فارم ونقش اين ويتامين ها شايد بتوان گفت که اين کار در کاهش شدن ابتلا وميزان تلفات به طرز محسوسي موثر بوده است.درنهايت به اين نکته توجه کنيم که براي کنترل مطلوب کوکسيديوز بايد جيره هاي غذايي بهينه شود.
● راهکارهاي پيشگيري از بيماري کوکسيديوز
امکان کنترل کوکسيديوز را ميتوان در ۴ عنوان مورد بررسي قرار داد و اين چهار عنوان عبارتند از بهداشت، ژنتيک، واکسن، دارو
▪ بهداشت:
غير ممکن است که در شرايط مرغداري هاي تجارتي محيطي عاري از کوکسيديوز ايجاد نمود. ولي ميتوان با رعايت اصول بهداشت از ميزان آلودگي کاست. اين امر بويژه بوسيله جلوگيري از خيس شدن بستر که ها گ دار شدن اووسيت ها را تقويت مينمايد انجام گيرد.
▪ ژنتيک:
برخي از دانشمندان اصلاح نژاد معتقد هستند که برخي از نژادها مقاوم تر سايرين در برابر کوکسيديا هستند.
▪ ايمن سازي:
ايمن سازي از چندين راه امکان پذير است :
۱) آلودگي طبيعي وتعديل آن به وسيله دارو: در اين روش ايمني سازي بدون کنترل در جوجه هايي که به منظور ايجاد گله هاي مرغ مادر يا گله هاي مرغ هاي تخمگذاراند به کار ميرود. در اين روش جوجه ها در معرض آلودگي طبيعي قرار ميگيرند ودر صورتيکه آثار بيماري در آنها ظاهر گرديد بوسيله داروهاي ضد کوکسيديايي ملايمي در مان ميشوند.بايد قبل از شروع تخمگذاري ايمني ايجاد ده باشد زيرا کوکسيديوز موجب کاهش ميزان تخم گذاري ميشود وتجويز دارو به مرغان تخمگذار نه مورد تاييد است ونه مقرون به صرفه.
۲) واکسن هاي زنده وتخفيفي حدت يافته:اين نوع واکسن ها شامل تمام گونه هاي مهم است که در آب آشاميدني تجويز ميشوند
۳) واکسن هاي کشته:بوسيله واکسن هاي کشته واکنش ايمني تا حدود زيادي تحريک ميشود که طبق آزمايشات سال هاي اخير توسط اين واکسن مقاومتي در برابر انگل ايجاد شده است.
داروها يا کوکسيديو استات ها:دارو بيشتر به عنوان پيشگيري به کار ميرود. واژه کوکسيديواستات به ترکيبي اطلاق ميشود که از رشد کوسيديا جلوگيري مينمايد ولي آن را نميکشد. به ترکيباتي که باعث کشتن اين ميکرو ارگانيسم ميشود کوکسيديوسيد گفته ميشود.
جوجه هاي گوشتي تقريبا هميشه دارو هاي ضد کوکسيدي دريافت مينمايند. اين دارو ها علاوه بر جلوگيري از بروز بيماري از بروز اشکال تحت درمانگاهي که خسارت اقتصادي فراوان وارد ميسازند نيز جلوگيري مينمايد. موننسين، لازالوسيد، سالينومايسن ،ناراسين، مادورامايسين ،روبنيدين آمپروليوم ،هالوفوژينون ازجمله داروهاي مورد استفاده در پيشگيري ودرمان کوکسيديوز ميباشند.

مقدمه اينکه بدانيم واقعاً بيماريم يا خير، کار راحتي نيست. برخي افراد ممکن است بيماري خاصي نداشته و سالم باشند، اما در کل، احساس خوبي نداشته باشند. برخ ...

سِل يک بيماري عفوني قابل انتقال مي باشد.که توسّط باکتري به نام ميکوباکتريوم توبرکلوزيس ايجاد مي شود. نام ديگرميکوباکتريوم توبرکلوزيس باسيل کخ است زيرا ...

پسوريازيس (psoriasis) يا داء الصدف يک بيماريِ مزمن پوستي است که در آن مناطقي از پوست ضخيم و قرمز شده، با پوسته هاي سفيدِ نقره اي پوشيده مي شود. ضايعات ...

روزگاري بود که عشاق، سلطان قلب ها بودند. بعدها شاعران صاحبان قلب ها شدند و امروز نوبت پزشکان است که بر قلب ها حکمفرمايي کنند. وقتي بيماري هاي قلبي عرو ...

صرع عبارت است از يک نوع اختلال در کار مغز که مشخصه آن عبارت است از حملات صرعي ناگهاني و تکرارشونده ، حملاتي کوتاه مدت از رفتار غيرطبيعي و نامناسب ، تغ ...

توضيح‌ كلي‌عبارت‌ است‌ از يك‌ بيماري‌ مزمن‌ همراه‌ با حملات‌ مكرر خس‌خس‌ و تنگي‌ نفس‌. اين‌ بيماري‌ در تمام‌ سنين‌ مي‌تواند وجود داشته‌ باشد اما 50% ا ...

کارشناسان حوزه سلامت معتقدند، کشيدن سيگار نه تنها افراد سيگاري را در معرض انواع بيماري ها از جمله سرطان ريه و بيماري هاي قلبي قرار مي دهد، بلکه سلامت ...

ديابت يکي از مشهورترين و قديمي ترين بيماري هاست و شايد به همين دليل است که باورهاي نادرست فراواني به اين بيماري تعلق دارد. اگر شما نيز به ديابت مبتلا ...

دانلود نسخه PDF - بيماري كوكسيديوز