up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله بيماري تيلريوز PDF
QR code - بيماري تيلريوز

بيماري تيلريوز

بيماري تيلريوز Theileriosis(2)

● تهيه اسلايد حاوي آنتي ژن پيروپلاسم:
مرحله پيرپلاسمي گونه هاي تيلريا را نمي توان دركشت سلول نگهداري يا تهيه نمايند. زيرا آنتي ژن پيروپلاسمي بايد از حيوانات زنده آلوده تهيه شود و عفونتهاي تجربي بوسيله تزريق زير پوستي با اسپروزئيت يا كنه هاي آلوده باT.parva T.taurotragi ,T.annulata , صورت ميگيرد. آلودگي گروه انگلي T.sergenti T.buffeli T.orientalis ,T.mutans or T.velifera بوسيله تزريق داخل رگي خون حيوان ناقل به گاو يا گوساله طحال برداشته و يا تماس با كنه آلوده ايجاد مي شود. وقتيكه آلودگي پيروپلاسمي بيش از ۵% باشد، صد ميلي ليتر خون آلوده آغشته با مواد ضد انعقاد را بخوبي با PBS مخلوط مي كنيم .
اين مخلوط را سانترفيوژ كرده ( با۵۰۰دور در دقيقه براي ده دقيقه) و بعدپلاسما و Buffy Coat را جدا كرده و RBC هاي باقي مانده را بادوليتر PBS رقيق مي كنيم. سپس دوباره سانترفيوژ كرده وهمينطور Buffy coat را جدا ميكنيم . اين عمل رابراي چهار بار تكرار مي كنيم و بعد از پنجمين ششتشو، مقداري از RBC هاي جمع شده Packed RBC را با PBS مخلوط كرده واز آن ۵&#۹۵۶;l روي هر اسلايد مي گذاريم. نقاط خشك شده را با متانول تثبيت كرده وبا رنگ آميزي گيمسا رنگ ميكنيم ونهايتا زيرميكروسكوپ نوري بررسي مي كنيم . تقريبا ده هزار اسلايد آنتي ژني ( صد هزار نقاط آنتي ژن ) ا ز۱۰۰سي سي خون آلوده تهيه مي شود. اسميرهاي آنتي ژني را در دماي اتاق خشك كرده وبعد در دماي ۴ سانتيگراد درجه در استن بمدت ده دقيقه فيكس ميكنيم. اسميرهاي فيكس شده شبيه اسلايدهاي آنتي ژني شيزونت نگهداري ميشوند.
● محلول يا سوسپانسيون حاوي پيروپلاسم :
يك روش تهيه آنتي ژن براي T.parva قبلا“ شرح داده شد دراين روش صد ميلي ليتر از خون حيوانيكه شديدا“ در مرحله آلودگي پيروپلاسمي باشد گرفته و مانند آنچه شرح داده شد،گلبولهاي قرمز تجمع كرده را به PBS اضافه كرده تا محلول ۵% بدست آيد. در مراحل فوق بايد آنتي ژن را استانداردكرد
▪ تهيه lysate Bovine Lymphocyte :
اين ماده طبق روش Godderis et al. براي بررسي محلول آنتي ژن T. parva بكار مي رود . ابتدا يك گوساله سه ماهه كه طحال آنرا برداشته اند را درنظر گرفته و واز طريق تماس با كنه و يا پشه تسه تسهtse Tse آلوده مي كنيم وروزانه بمدت چهارهفته با رنگ آميزي گيمسا بررسي ميكنيم . نهايتا بعد از مرگ يا كشتن حيوان از تيموس و غددلنفاوي نمونه برداري مي كنيم .
بافتها را به قطعات كوچكتر تقسيم كرده ودر PBS سرد ( در دماي ۴ درجه) بهمراه %۴۵ .۰ مواد ضد انعقاد نگهداري ميكنيم . سلولها را از بافت بوسيله پارچه MUSLIN جدا كرده و سه بارشتشو با مخلوط PBS EDTA ميدهيم و در دور ۲۰۰ بمدت ۲۰ دقيقه در دماي ۴ درجه سانتريفيوژ ميكنيم . لينفوسيتهاي شسته شده را با PBS كه عاري از EDTA باشد، مخلوط مي كنيم تا غلظت نهائي CELL ML ۱۰۷*۵ بدست آيد .
● روش كار براي تشخيص آنتي بادي فلورسانس :
اسلايد شيزونت يا پيروپلاسم را از دماي انجماد، ۲۰ درجه سانتيگراد در آورده و بمدت ۳۰ دقيقه در دماي يخچال، ۴ درجه گذاشته و سپس ۳۰ دقيقه ديگر در دماي اتاق ميگذاريم.
بوسيله پي پت پاستور ۱۰۰ &#۹۵۶;l آنتي ژن را روي هر لام ريخته ودردماي اتاق ۳۷ درجه خشك مي كنيم . ميتوان براي تلعلع بهتر وديد بهتر از Evansblue نيزبهمراه رنگ فلورسانس استفاده كرد و بعد در گلسيرول ۵۰% در pH ۸ ميگذاريم تا رنگ Fluorescein isothiocyanate بمدت طولاني تر و عميق تر اثر گذارد . اسلايدهاي تهيه شده تا ۷۲ ساعت در دماي ۴ درجه د رتاريكي قابل نگهداري و استفاده ميباشند.
بدنبال عفونت با اسپروزئيت ها آنتي بادي هاي توليد شده بر عليه T.parva و T.annulate ابتدا بين روزهاي دهم تا ۱۴ برعليه شيزونت ودر بين روزهاي ۱۵ ۲۱ بر عليه پيروپلاسم قابل تشخيص مي باشند. پادتنها بعد از بهبودي ناپديد مي شوند ووابسته به فاكتورهاي متفاوتي از جمله وضعيت ناقل، فاصله مابين درمان، درمعرض قرار گرفتن و تماس دوباره با كنه آلوده تغيير مي كنند. معمولا“ ۴ تا ۶ ماه بعد از آلودگي آنتي بادي پائين مي آيد ( در صورتيكه تماس دوباره پيش نيايد).
بدنبال آلودگي با T.mutans آنتي بادي در روزهاي دهم تا ۱۵ قابل اندازه گيري بوده و بعد از ۱۲ ۲۴ ماه پائين ميآيد.
● نيازمنديهاي لازم جهت تهيه واكسنها و تشخيص هاي بيولوژيك
▪ واكسنهاي كشت سلولي براي تيلريا آنولاتا:
از اوائل قرن بيستم كه عامل بيماري تيلريا شناخته شد مايه كوبي برعليه بيماري تيلريا مورد نظر قرار گرفت . گرچه يك واكسن زنده با قدرت ايمني زائي شناخته شده اخيرا“ به توليد رسيده است چيزي كه بيشتر تا حالا مورد استفاده قرار گرفته كشت سلولي شيزونت تغيرحدت يافته است . براي مقابله با تيلريا آنولاتا نحوه توليد و تست هاي ارزشيابي قبلا“ تشريع شده است . اين نوع واكسن بصورت گسترده اي در كشورهاي ايران ، تركيه ، هندوستان وروسيه و چين مورد استفاده قرار گرفته است.
● مديريت تهيه بذر واكسن:
▪ خصوصيات بذر واكسن:
سلولهاي آلوده به تيلريا آنولاتا كه بعنوان كشت اوليه مورد استفاده قرار ميگيرد از گره هاي لنفاوي كبد، طحال ، كه به روش اسپتيكال از دام آلوده يا مرده جدا ميگردد.
▪ روش كشت :
سلولهاي آلوده در مرحله اول در محيط(Minimun Essential Medium)MEM كه حاوي ۲۰ درصد سرم گوساله وپني سيلين (۱۰۰ميكروگرم در هرCC ) واسترپتوماسين ۵۰ ميكروگرم در CC ومايكوستين ۷۵ ميكروگرم درCC در ظروف درب دار پلاستيكي مخصوص كشت وارد ميشود . محيط كشت يا بصورت لايه تك رديفي Monolayerويا بصورت مايعSuspension استفاده ميگردد.
Safty ( سلامتي ) شيزونت تيلريا آنولاتا با پاساژهاي مكرر درمحيط كشت تخفيف حدت مي يابد . مكانيزم تخفيف حدت يافتن نامعلوم است ولي بنظر ميرسد تعداد تقسيمات سلولي مهمتر از مدت زمان و تعداد پاساژ در محيط كشت ميباشد و تيلريا جدا شده از فيلتر نيازمند پاساژ بمدت ۴ الي ۳۰ ماه ميباشد تا كاملا“ از حدت آن كاسته شود ونيز اين زنجيره وقتي كامل ميشود كه بعد از هر ۲۰ الي ۳۰ پاساژ به گوساله هاي حساس تزريق شود . تخفيف حدت وقتي كامل ميشود كه محيط كشت در تزريق به دام حساس باعث بوجود آمدن تب ويا اجرام داخل سلولي قابل رؤيت مثل شيوزنت يا رينگ تيلريا نشود.
دامهائيكه داراي عفونت باشند بخصوص عفونت هاي ويروسي ممكن است بخوبي به واكسن واكنش نشان ندهند . مايه كوبي دامها پس از مايه كوبي با واكسن تيلريا ويا همزمان با آن بدون درنظر گرفتن فاصله زمان مناسب توصيه نميشود بخصوص واكسنهاي ويروسي از قبيل واكسن تب برفكي زيرا احتمال تداخل در ايجاد ايمني براي هردو واكسن وجود دارد.
درايران معمولا“ مايه كوبي دامهاي كه بيش از ۵ ماه آبستني دارند توصيه نميشود در صورتيكه در مطالعاتي كه دراسرائيل انجام شده اثري بر روي آبستني نداشته است .
بطوركلي دامها ميبايست در چند ماه اول زندگي مايه كوبي شوند و بادزراپلي كه توسط گزش كنه هاي آلوده دريافت ميكند ميزان ايمني در سطح بالاي باقي خواهد ماند.
● واكسيناسيون دامها برعليه تيلريا پاروا
دراين روش مايه كوبي از روش آلودگي ودرمان ( Infection&Treatment ) استفاده ميگردد . اين متد براساس آلودگي دامها با كنه هاي آلوده تخفيف حدت نيافته ميباشد كه داراي شيوزنت تيلريا ميباشند وپس از آلودگي اين حيوانات را با تتراسيكلين درمان ميكنند . تتراسيكلين باعث كم شدن حدت آلودگي ميشود كه در نتيجه آلودگي خفيف كه با درگير شدن سيستم ايمني بدن دام قابل كنترل ميباشد .حاصل ميشود كه اين مرحله را بنام Carrier يا ناقل نام ميگذارند احتياط لازم براي جلوگيري از شيوع بيماري ويا وارد شدن تيلريا به ناحيه هاي جديد وپاك امري لازم و ضروري است .
● رعايت اصول ايمني :
توصيه هاي ايمني ذيل در تهيه و نگهداري و حمل تيلريا پاروا لازم وضروري است .
تهيه كنه ها از فيلد: آگاهيهاي لازم در مورد احتمال آلودگي انسان به عوامل مختلف بيماري زا در حين جمع آوري كنه ها بايستي به اطلاع اشخاص درگير كار رسانده شود . مهمترين عامل بيماري زا در حين جمع آوري كنه ها در فيلد كه تاكنون شناخته شده اند شامل تب كريمه كنگو ميباشد كه معمولا“ همراه كنه هاي جنس هيالوما و بصورت گسترده در مناطقي كه جنس هاي مختلف كنه Rhipicephalus وجود دارد همراه ميباشد . بنابراين كسانيكه در جمع آوري كنه ها فعاليت مي كنند ميبايست كاملا“ از وضعيت بيماري مطلع باشند .
● استراتژي واكسيناسيون :
بر عكس تيلريا آنولاتا كه در ميان سويه هاي مختلف آن يك ايمني عمومي وجود دارد در تيلريا پاروا مسائل پيچيده تري وجود دارد . معمولا دو راهكار براي حل اين مشكل وجود دارد . يكي استفاده از مجموع سه استوك كه از قويترين طيف هاي بومي چندين كشور تهيه شده است ميباشد ، اين واكسن در كشور مالوي تحت نظر FAO ودر شرايط كاملا“ استريل تهيه شده است .
اگر اين واكسن درمنطقه يا كشوري بتواند جواب دهد بايد از راهكار دوم كه عبارتست از تهيه وجدا سازي شيوزنت محلي كه يا با اضافه كردن به واكسن مرحله اول ويا به تنهائي مورد استفاده قرار ميگيرد استفاده كرد استراتژي مرحله دوم هم از نظر قيمت تمام شده وهم از نظر زمان گران تر و طولاني تر است، بطوريكه ايمني زائي از طريق آلودگي و درمان موثر است ولي مسائلي از قبيل حمل ونگهداري كنه ها وريسك بخطر افتادن مناطق پاك و خطر ناقلين همگي باعث شده كه در فكر شناخت يك آنتي ژن مناسب براي توليد يك واكسن خوب بود.

مقدمه اينکه بدانيم واقعاً بيماريم يا خير، کار راحتي نيست. برخي افراد ممکن است بيماري خاصي نداشته و سالم باشند، اما در کل، احساس خوبي نداشته باشند. برخ ...

سِل يک بيماري عفوني قابل انتقال مي باشد.که توسّط باکتري به نام ميکوباکتريوم توبرکلوزيس ايجاد مي شود. نام ديگرميکوباکتريوم توبرکلوزيس باسيل کخ است زيرا ...

پسوريازيس (psoriasis) يا داء الصدف يک بيماريِ مزمن پوستي است که در آن مناطقي از پوست ضخيم و قرمز شده، با پوسته هاي سفيدِ نقره اي پوشيده مي شود. ضايعات ...

روزگاري بود که عشاق، سلطان قلب ها بودند. بعدها شاعران صاحبان قلب ها شدند و امروز نوبت پزشکان است که بر قلب ها حکمفرمايي کنند. وقتي بيماري هاي قلبي عرو ...

صرع عبارت است از يک نوع اختلال در کار مغز که مشخصه آن عبارت است از حملات صرعي ناگهاني و تکرارشونده ، حملاتي کوتاه مدت از رفتار غيرطبيعي و نامناسب ، تغ ...

توضيح‌ كلي‌عبارت‌ است‌ از يك‌ بيماري‌ مزمن‌ همراه‌ با حملات‌ مكرر خس‌خس‌ و تنگي‌ نفس‌. اين‌ بيماري‌ در تمام‌ سنين‌ مي‌تواند وجود داشته‌ باشد اما 50% ا ...

کارشناسان حوزه سلامت معتقدند، کشيدن سيگار نه تنها افراد سيگاري را در معرض انواع بيماري ها از جمله سرطان ريه و بيماري هاي قلبي قرار مي دهد، بلکه سلامت ...

ديابت يکي از مشهورترين و قديمي ترين بيماري هاست و شايد به همين دليل است که باورهاي نادرست فراواني به اين بيماري تعلق دارد. اگر شما نيز به ديابت مبتلا ...

دانلود نسخه PDF - بيماري تيلريوز