up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله بيماريهاي گياهان PDF
QR code - بيماريهاي گياهان

بيماريهاي گياهان

● نام بيماري:
سپتوريوز کدوئيان
▪ ميزبان:
خانواده کدوئيان
▪ عامل بيماري:
سپتوريا کوکوربيتاسيا روم Septoria cucur bitacearum
▪ علائم:
اين بيماري که به خانواده ي کدوئيان حمله مي کند روي برگها و گاهي روي ساقه ها سبب پيدايش لکه هاي تقريبا کروي به قطر ۶ الي ۱۰ ميليمتر و به رنگ خاکستري در مرکز و زيتوني در حاشيه با يک هاله متمايل به زرد ظاهر مي شود.
● نام بيماري :
آنتراکنوز
▪ ميزبان:
کدوئيان
▪ عامل بيماري:
کالکتريکوم اوليگوکاتومColletorichum oligochaetum
▪ علائم:
علائم روي برگ ها به صورت لکه هاي کروي در آغاز سبز رنگ پريده با ظاهري روغني که با مرور زمان از قسمت مرکزي به رنگ قرمز بعد قهوه اي درآمد ه و به طوري که سطح آن از قارچ پوشيده مي شود.
بافتهاي برگ آلوده خشکيده وشکننده ميشوند.لکه ها مي توانند به تنهايي يا اغلب اوقات به هم پيوسته بوده و در افزايش تعداد لکه ها سبب خشکيدن تمامي برگ مي شود در ساقه ها سبب پيدايش صدمات شبيه به برگ خواهد بود.لکه هاي ساقه اغلب به صورت کمربندي ظاهر شده وبدين طريق سبب مرگ قسمت فوقاني خواهد بود. روي ميوه ها سبب پيدايش لکه هاي کروي کوچک که به تدريج به هم ملحق شده و سطح وسيعي از آن را مي پوشانند. اين لکه ها معمولا تيره بوده و در پوست نفوذ کرده و در صورت شرايط مرطوبآسروول هاي(اندام باردهي) عامل در سطح آن ظاهر مي شود .اطراف آسروول اغلب چندين کرک قهوه اي بادو يا سه ديواره عرضي و به طول ۹۰ ۱۲۰ ميکرون ظاهر مي شوند. کنيدي ها در يک توده ي چسبنده ي صورتي ظاهر شده و تک سلولي بي رنگ تخم مرغي شکل کمي طويلبه ابعاد ۱۹ ۱۳*۵ ۶ ميکرون مي باشد .
پايداري پاتوژن از يکسال ديگر روي بقاياي گياهي آلوده يا در خاک يا هم چنين روي بذرها ي حاصل از ميوه هاي آلوده است.بارندگي يکي از عوامل مهم انتشار بيماري است. رطوبت بالا ودماي اپتيمم ۲۴ از شرايط مساعد بيماري محسوب ميشود.
▪ کنترل:
بهره گيري از بذر سالم يا بذر ضد عفوني شده و سم پاشي گياه با سموم حاوي مس و سموم فاقد مس مانند زينب Zeneb فربامFerbam
خانواده کدوئيان به سموم حاوي مس حساسيت دارند.
● نام بيماري :
موزائيک خيار
▪ ميزبان:
خيار کدو خورشتي طالبي هندوانه گوجه فرنگي بادمجان –کرفس –کدو –پياز –توتون وگلهاي زينتي.
▪علائم:
اين بيماري بر روي برگها به صورت لکه هاي زرد متمايل به سبز به ابعاد مختلف ظاهر مي شود گاهي اوقات زود هنگام سبب خشکيدن برگها مي شود.
ميوه هاي آلوده نا صاف نامنظم داراي لکه هاي زرد خواهند بودکه لکه ها عامل کاهش ارزش تجاري آنان ميباشد. رشد ميزبان در اثر بيماري کاهش يافته و محصول کمتري توليد ميکند. ويروس عامل بيماري توسط شته هايي مانند:آفيس گوسي پسAphis gassypii انتشار مي يابد. دماي ۱۷ تا ۲۰ درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي بالا از شرايط خوبي بيماريزيايي است.
عامل انتشار بيماري توسط باد وباران به مناطق مختلف انتقال مي يابند.
▪ کنترل:
پس از مشاهده علائم از سموم تيرام زيرام به فاصله ۱۰ ۷ روز تا زماني که شرايط آلودگي وجود دارد استفاده شود . بذر ميتواند با بنوميل – تيوفانات – متيل – يا يکي از سموم بالا ضدعفوني شود . ضدعفوني گلخانه با تناوب زراعي ۲ ساله پيشنهاد مي گردد.
● نام بيماري :
سفيد ک دروغي خيار
▪ عامل بيماري:
پسودوپرونوسپورا کوبن سسPseudoperonospora cubensis
▪ علائم:
طالبي وخيار بيش از هندوانه – کدو – کدو خورشتي مورد حمله اين بيماري قرار ميگيرند.روي برگها لکه هاي براق روغني ۱ ۲ سانتي متر با حاشيه ي زاويه دار ظاهر مي شود. بعد از گذشت چند روز قسمت آلوده زرد شده و مي خشکد و به رنگ قهوه اي در مي آيد.اگر هوا مرطوب باشد در سطح پائيني برگ کپک خاکستري متمايل به بنفش ظاهر مي شود .آلودگي سبب سقط گلها و توقف رشد ميزبان مي شود .ميوه ها بطور غير مستقيم بدليل خشک شدن برگها صدمه مي بينند.آلودگي در فصل تابستان در صورت بالا بودن رطوبت و در دماي ما بين۱۰ تا ۳۰ درجه سانتيگراد شروع مي شود.شرايط مساعد براي رشد قارچ ۱۶ تا ۲۲ درجه سانتيگراد است.
▪ کنترل:
براي مبارزه بايد بقاياي آلوده از بين رفته و از آبياري سطح بالاي ميزبان ممانعت گردد.از تراکم ميزبان جلوگيري شود در صورت مشاهده ي بيماري هر ۸ روز سم پاشي انجام گيرد و تا زماني که شرايط بيماري زدايي وجود دارد سم پاشي قطع نشود. سموم پيشنهادي اتيل فوسفيت آلومينيم گياهان آلوده بايد سوزانده شوند.
● نام بيماري :
گموز
▪ عامل بيماري:
فوزاريوم اکسيزپورومFusarium oxysporum
▪ علائم بيماري:
در مراحل قبل از ظاهر شدن گلها بيماري سبب زردي وخشکيدي برگها ي تعدادي از ساقه ها مي شود. از علائم اين بيماري خروج مواد ترشحي برنگ قهوه اي متمايل به نارنجي از ساقه است.
ميوه ها نيز مورد حمله پاتوژن قرار گرفته و آلودگي از محل اتصال ميوه به سا قه شروع مي شود.
در سطح ميزبان مرده يا ميزباني که شديدا صدمه ديده است کپک سفيد متمايل به صورتي قابل مشاهده است. انتقال بيماري مي تواند توسط بذر نيز انجام گيرد. دماي مناسب بيماريزايي حدود ۲۰ درجه سانتيگراد است.
▪ کنترل:
ضدعفوني بذر با يکي از سموم تيرام و بنوميل صورت مي گيرد.

همانند معماري منحصر به فرد و آميخته با نظم باغ ايراني، گونه‌هاي گياهي موجود در آن نيز منحصر بفرد بوده‌اند. در باغ ايراني همچنانكه معماري با اصول و قوا ...

در زمان هاي نه چندان دور در خانواده هاي ايراني معجوني تهيه مي شد که شايد فراهم کردن آن براي خانم ها در اين زمانه کمي سخت باشد چرا جايي که مي توان با ب ...

● مقايسه چمن باگياهان پوششي : چمن گياهي است از خانواده گندميان که به نگهداري و مراقبت زيادي احتياج دارد. داشتن يک چمن خوب مستلزم صرف هزينه سنگيني مي ب ...

مقدمه در بين سيارات منظومه شمسي تنها زمين براي زندگي و حيات مناسب است. يکي از علل آن اندازه صحيح اين سياره است. در سيارات بزرگ نيروي جاذبه به قدري زيا ...

● مقايسه چمن باگياهان پوششي : چمن گياهي است از خانواده گندميان که به نگهداري و مراقبت زيادي احتياج دارد. داشتن يک چمن خوب مستلزم صرف هزينه سنگيني مي ب ...

در دنيا ۴۵۰ گونه گياه گوشتخوار متعلق به ۱۵ جنس و شش خانواده نهان دانگان دولپه اي وجود دارد که در اينجا ذکر يکي از آنها متعلق به خانواده Draseraceae مي ...

گياهان نمونه هاي زيبا و بي نظيري از خلقت خداوندي به حساب مي آيند، اشکال و رنگشان ما را به سوي خود جذب مي کند. اما در پس اين چهره زيبا، رازها نهفته است ...

● روش هاي کنترل آفات گياهان زينتي - توليد گياهان مقاوم به آفات؛ - استفاده از تکنيک هاي زراعي؛ - تکنيک رهاسازي نرهاي عقيم؛ - استفاده از تله هاي فرموني. ...

دانلود نسخه PDF - بيماريهاي گياهان