up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله بيماريهاي ناشي از عوامل شيميايي PDF
QR code - بيماريهاي ناشي از عوامل شيميايي

بيماريهاي ناشي از عوامل شيميايي

ارزش و اهميت بهداشت وايمني در محيط کار

امروزه بيماريها و حوادث ناشي از کار به يکي از نگرانيها اجتماعي جامعه کارگري و دست اندرکاران مسائل بهداشت ايمني محيط کار تبديل شده است . علاوه بر عوامل مربوط به فرهنگ عمومي ايمني و بهداشت عدم اجراي قوانين و مقررات مربوطه و کمبود آموزش مي تواند فقدان برنامه ريزي و توجه کافي به بهداشت حرفه اي و ايمني کارگران را در اغلب واحد هاي صنعتي از جمله دلايل بالا بودن ميزان حوادث و بيماريهاي ناشي از کار بر شمرد.
امروزه با توجه به اهميت موضوع سلامت نيروي کار در تمامي کشورها نياز به مديريت در دستيابي به روشهاي منسجم بهبود شرايط کار بيش از پيش نمايان مي شود.
● اهميت نقش مديريت در توسعه بهداشت حرفه اي
نيروي شاغل بخش مولد جامعه را تشکيل مي دهد . توسعه اقتصادي بر پايه سلامت نيروي کار استوار بوده و توسعه اجتماعي نيز نيازمند حفظ حقوق آنها از جمله حق داشتن سلامت جسم و روان و رفاه است . وجود بيماريهاي حرفه اي و حوادث ناشي از کار به لحاظ :
۱) هزينه درماني
۲) ايجاد ناتواني ها
۳) عواملي نظير زمان از دست رفته کاري و کاهش توليد
بار سنگيني بردوش اقتصاد ملي تحميل ميکند . بنابراين با توجه به اينکه نارسايي بهداشت و ايمني موجب خسارات هاي مالي و جاني مي گردد ، اين موضوع به تنهايي براي توجيه برنامه هاي بهسازي و توسعه بهداشت و ايمني محيط کار دليل ققانع کننده اي است . هدفهاي توسعه و بهسازي وضع ايمني و بهداشت کار در درجه نخست حمايت متخصصيت بهداشت حرفه اي و مديران صنايع ذيل مي طلبد:
۱) شناخت ابعاد توسعه بهداشت حرفهاي و ايمني و ايمني محيط کار
۲) تعيين نقش مديريت در توسعه ( بهبود) بهداشت حرفه اي و ايمني
۳) معرفي الگوي بهداشت حرفه اي و ايمني و عوامل موثر بر آن
۴) تعيين استراتژي بهداشت حرفه اي و ايمني
۵) مفهوم شناسي مديريت بهداشت حرفه اي و ايمني
● نقش مديريت در توسعه بهداشت حرفه اي و ايمني
پرداختن به سلامتي کارگران و رسيدگي به مسائل رفاهي و آسايش و همچنين بکارگيري راهکارهايي در جهت تطبيق وضعيت کار با شرايط جسمي ، رواني آنها ، امروزه به عنوان يک امتياز محسوب نگرديده بلکه يک وظيفه را تداعي مي نمايد و هر اندازه در صد رسيدگي به سلامت کارگران بالاتر باشد تاثير گذاري بر روند رشد و توسعه سازمان ها و جامعه بيشتر خواهد بود در اين ميان نقش مديريت به عنوان عامل اصلي در ارتقاء سطح سلامت و رفاه سازمان و در نتيجه دستيابي به رشد سازماني نمود بيشتري مي يابد
● خط مش گذاري
اولين قدم در سيستم مديريت بهداشت حرفه اي و ايمني خط مش گذاري است . خط مش معمولاً توسط مديريت رده بالا تاييد شده و تعهد به رعايت آن مورد تاکيد است . خط مشي تدوين شده بايد شامل موارد زير باشد :
الف) متناسب با ماهيت و ميزان ريسکهاي بهداشتي ، ايمني سازمان باشد.
ب) شامل تعهد به بهبود مستمر باشد.
ج) حداقل شامل تعهد به تبعيت از قوانين بهداشت حرفه اي و ايمني مرتبط و همچنين الزامات ديگري که سازمان آنها را تقبل کرده است باشد.
د) مدون ، قابل اجرا و پايدار نگه داشته شود .
ه) به کليه کارنان ابلاغ شود تا آنان را از الزامات بهداشتي ، ايمني خود آگاه نمايد .
و) براي عموم و افراد علاقمند قابل دسترسي باشد
ز) به طور متناوب مورد بازنگري قرار گيرد تا از ارتباط و تناسب آن با سازمان اطمينان حاصل شود.
روش هاي مديريت سازمان براي شناسايي خطرات و ارزيابي ريسکها شامل موارد زير است
۱) با در نظر گرفتن دامنه فعاليت ها تعريف شود تا به پويايي روش به کار گرفته شده اطمينان حاصل شود .
۲) توانايي تقسيم بندي ريسکها و شناسايي خطراتي را که مي بايست توسط اقداماتي حذف و يا کنترل شوند داشته باشد.
۳) ورودي ها را براي تعيين نيازمندي ها سازمان شناسايي و در صورت لزوم نيازهاي آموزشي را مشخص نمايدوجود نيروي انساني سالم از نظر جسمي ، رواني مي تواند به عنوان يک سرمايه آماده و بالقوه غني براي طي مسير توسعه تلقي شود.اگرچه نارسائي موجود در مجموعه بهداشت حرفه اي و ايمني از کارايي و بهرهوري منابع انساني مي کاهد و زمينه را براي منابع انساني مي کاهد و زمينه را براي افت پتانسيل هاي انساني مهيا مي نمايد ، از اين نظر سازمان هايي که به درستي اهميت توجه به بهداشت حرفه اي و ايمني را دريافته و براي آن سرمايه گذاري مي نمايند بالطبع از مزاياي وجود نيروي انساني سالم هم بهره مند مي گردند
● اهميت کميته هاي ايمني و بهداشت کار در صيانت از نيروي کار
▪ بازار کار ايران و خلاء هاي موجود آن
بازار يعني محل مبادله کالا و در جهان اقتصاد( چهار بازار اصلي يعني بازار کالا و بازار پول , بازار سرمايه و بازار کار ) از مهمترين بازارها مي باشند و دو مؤلفه بسيار حائز اهميت بازار عرضه و تقاضا ميباشند . همانطوريکه در بازار کالا, عرضه, يعني کالا و خدمت که توليد ميشود و تقاضا يعني خريداران آن کالا، در بازار پول : پول کالا است يکي عرضه کننده پول است ريگري تقاضا کننده پول است .
در بازار سرمايه مانند بازار بورس عرضه سهام توسط شرکتها و خريد آن توسط تقاضا کنندگان و بالاخره در بازار کار نيروي کار توسط بيکاران عرضه ميشود و صاحبان بنگاهها متقاضي کارند آنچه در بازار مهم است قيمت در منحني عرضه و تقاضا بحث ميشود مگر اينکه دولت مداخله کند .
اما در بازار کار آيا صرفاً داشتن بيکاران کافي و لازم خواهد بود يا خير ؟ گفتيم بازار کار به مثابه ساير بازارها دو مؤلفه عرضه و تقاضا بايد وجود داشته باشد تا شرايط ايجاد بازار باشد يعني عرضه و تقاضا , شرط موفقيت هر بازاري شفافيت آن بازار است در واقع در يک بازار رقابتي شرايط ذيل بايد مهيا باشد :
وجود تعداد زياد و کافي متقاضي.
وجود تعداد زياد و کافي عرضه کننده.
آزادي ورود و خروج به بازار توسط عرضه کننده و تقاضا کنندگان.
وجود اطلاعات کامل از شرايط بازار کار.
يکسان بودن کالا.
با توجه به شرايط فوق آيا بازار کار ايران بازار رقابتي و مناسب است ؟ آيا شفافيت در بازار هست که هرکس به تناسب توان و مهارت خود از آن بهره جويد ؟ آيا تعداد زياد عرضه کننده تعداد زياد تقاضا کننده را ميشناسد ؟ آيا دسترسي به اطلاعات بازار کار براي همه عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان مهيا است ؟ آيا در بازار کار ايران ورود و خروج براي طرفين با اطلاعات و دانش قبلي امکان پذير است ؟
پاسخ اين سؤالات چيست ؟ آيا مثبت يا منفي ؟ ذکر اين نکته شايد خيلي مهم باشد . يکي از عوامل مهم و حائز اهميت که ميتواند در اخذ تصميم پايدار و مؤثر باشد وجود آمار و اطلاعات کم و کيفي از يک بازار است . مثلاً اگر ما در بحث بازار کار ندانيم ميزان عرضه کالا مانند قند چقدر است و ميزان تقاضا چقدر مسلماً در بازار مربوط نابرابر خواهيم داشت يا بحث قاچاق يا معضل اجتماعي ديگري بوجود خواهد آمد .
در بازار کار ايران نيز اين خلاء وجود دارد يعني عليرغم احساس دغدغه بحران بيکاري و بدليل نداشتن يک نظام جامع اطلاع رساني از وضعيت عرضه و تقاضاي بازار کار متاسفانه هميشه اخذ تصميات با عدم کارآمدي مواجه خواهد شد . در بازار کار ايران مشخص نيست ميزان عرضه چه مقدار است و ميزان تقاضا کدامند . وقتي مي گوييم ميزان تقاضا , تقاضا در بخش خصوصي تعاوني و دولتي متاسفانه هيچکدام ملزوم به رعايت اين مقوله نيستند که تقاضاهاي خويش در يک نظام جامع ثبت کنند . که البته اين هم خود يک نوع فرار از قانون ميباشد . ناکارآمدي بازار کار تا زماني که وضعيت عرضه و تقاضا به لحاظ جنسيت , تحصيل , مهارت , سن و مالکيت متقاضيان کار , فعاليت متقاضيان کار روشن و واضح نباشد باقي خواهد بود و لذا اخذ هر تصميمي براي حل بحران بيکاري نا موفق خواهد بود .
شايد يکي از وظايف وزارت کار اين بوده که نظام جامع اطلاع رساني را , راه اندازي کند که تاکنون اين امر محقق نشده است , لذا اهميت کادر جديد وزارت کار با اين همه دل مشغولي و احساس مسؤليتي که نسبت به موضوع اشتغال دارند در وهله اول اين امر خداپسندانه تر اجراء و به منصه ظهور برسانيد چون همانطوريکه گفته شد تا زماني که شفاف سازي در هر بازار من جمله بازار کار سدي است با ناکارآمدي تصميات متخذ براي حل بحران بازار .
● ايمني در برابر آلودگي هاي شيميايي
بهداشت حرفه اي از زمانهاي قديم در حرفه هاي مختلف مطرح بوده است اما در قرن بيستم با پيشترفت تکنولوژي و صنعتي شدن جهان، اين علم عمدتاً در بيماريها و سوانح ناشي از صنعت خلاصه شد بنحوي که امروزه بعنوان دومين علل مرگ و مير در جهان صنعتي محسوب مي شود. طبق آمار بدست آمده در ايران نيز در هر دقيقه ۷ نفر دچار سانحه مي شوند. با توجه به اين موضوع، اهميت آموزش بهداشت حرفه اي در پيشگيري و کاهش عوارض فردي، اجتماعي و اقتصادي ناشي از بيماريها و سوانح محيط کار بسيار مهم بنظر مي رسد. در زير به طور مختصر اشاره اي به بيماريهاي ناشي از عوامل شيميايي محيط کار و اقدامات احتياطي جهت پيشگيري از عوارض ناشي از آنها مي نماييم.
بيماريهاي ناشي از عوامل شيميايي
اين بيماريها و سوانح بر حسب راه ورود به بدن انسان به سه دسته طبقه بندي مي شوند:
الف) بيماريهاي دستگاه گوارشي که با ورود مواد شيميايي از راه دهان مثل سيانورها، ارسنيک، فسفر، اسيدها و غيره ايجاد مي شود.
ب) بيماريهاي دستگاه تنفس ناشي از گرد و غبار که به «پنوموکونيوزها» يا بيماريهاي ريوي معروف هستند.
ج) بيماريهاي پوستي مانند جذب تترا اتيل سرب، فنل، تي ان تي و غيره.
اقدامات احتياطي جهت پيشگيري از عوارض ناشي از مواجهه با عوامل شيميايي در آزمايشگاه
۱) آگاهي شما از خطرات ناشي از مواد شيميايي و نحوه پيشگيري از اين خطرات اهميت زيادي دارد.
۲) براي آگاهي از خطرات مواد شيميايي و به کارگيري اقدامات احتياطي در هنگام کار با آنها برچسب روي مواد شيميايي و برگه اطلاعات ايمني و بهداشتي اين مواد را مطالعه کنيد.
۳) به دستورالعمل ها، توصيه ها، نکات احتياطي ذکرشده بر روي برچسب هاي مواد شيميايي توجه کنيد و آنها را به کار گيريد.
۴) بررسي کنيد که آيا امکان دارد بتوان از موادي که ايمن تر هستند و خطر کمتري دارند استفاده کرد؟
۵) محل کار خود را هميشه منظم و مرتب نمائيد و محل نگهداري ظروف مواد شيميايي با برچسب هاي مناسب و قابل رويت مشخص باشد.
۶) مواد شيميايي فرار و قابل اشتعال را تفکيک نموده و دور از ميزکار خود قرار دهيد.
۷) از اقدامات کنترلي موجود مثل تهويه و ... که براي کنترل بخارات ناشي از مواد شيميايي تعبيه شده اند بطور کامل استفاده کنيد.
۸) هرگونه نقص و اختلال در سيستم تهويه، تجهيزات حفاظت فردي و غيره را سريعاً گزارش کنيد.
۹) از ماسک هاي تنفسي و ديگر تجهيزات حفاظتي خود (مثل دستکش ها و ...) استفاده کنيد و آنها را در يک محل تميز نگهداري کنيد.
۱۰) تجهيزات حفاظتي خود (مثل ماسک ها و دستکش ها و ...) را تميز نگهداشته و مطمئن باشيد که براي شما اندازه و متناسب هستند.
۱۱) در مکان هايي که مواد شيميايي وجود دارند از خوردن و استعمال دخانيات خودداري کنيد.
۱۲) از استفاده بيش از حد و غيرضروري مواد شيميايي خودداري کنيد، درب ظروف مواد شيميايي را محکم ببنديد تا از تبخير و رها شدن آنها در فضا جلوگيري کنيد.
۱۳) پارچه ها و کهنه هاي آغشته به مواد شيميايي را از اطراف محل کار جمع آوري کنيد.
۱۴) حتي الامکان از تماس پوستي با هر نوع ماده شيميايي خودداري کنيد و از تجهيزات حفاظتي مثل دستکش، عينک و پيشبند و ... استفاده کنيد.
۱۵) هيچ گاه از مواد شيميايي (مثل تينر، بنزين و ...) براي تميز کردن رنگ ها و آلودگي هاي ديگر از روي پوستتان استفاده نکنيد.
۱۶) در برخي موارد با بازکردن درب پنجره مي توانيد از تهويه طبيعي براي کنترل بخارات مواد شيميايي استفاده کنيد
۱۷) از ورود افراد متفرقه و غيرحرفه اي به محيط کار و نگهداري مواد شيميايي ممانعت بعمل آوريد.
۱۸) پس از کار با مواد شيميايي و قبل از خوردن، سيگار کشيدن و ... دستهايتان را بطور کامل بشوئيد.
۱۹) در محل هايي که مواد شيميائي حاوي کلر وجود دارد از انجام فعاليت هايي مثل حرارت دهي، جوشکاري و ... خودداري کنيد چرا که گازهاي فوق العاده سمي منتشر خواهد شد.
۲۰) هيچگاه لباس کار خود را براي شستشو به خانه نبريد چرا که با اين کار اعضاي خانواده خود را نيز در معرض آلودگي هاي محيط کار قرار مي دهيد.

● مقدمه: آلودگي به انگلهاي روده اي و از جمله کرم آسکاريس يکي از مشکلات بهداشتي در کشورهاي در حال توسعه مي باشد و در حال حاضر ساليانه ۱ تا ۲ ميليارد نف ...

پيل سوختي ، پيل الکتروشيميايي اوليه است که در آن ، الکتريسته مستقيما بر اثر واکنش سوخت گازي يا سوخت مايع توليد مي شود که اين سوخت با يکي از الکترودها ...

● خازن الکتروليت تحت فشار بالا اگر خازن الکتروليت تحت فشار ، لحظه اي زيادتر از حد مجاز قرار گيرد، انفجار بوجود ميآيد (يعني دو جوشن ، جرقه زده و صداي ا ...

ديد کلي عناصر شيميايي ، بر اساس خصوصيات شيميايي و فيزيکي ، در گروههاي مختلفي در جدول تناوبي طبقه‌بندي شده‌اند. در بين عناصر هر گروه نيز علاوه بر برخي ...

● ديد کلي اين نوع خازن ها شامل مايع يا خميري است که آن را الکتروليت مي نامند. در اين الکتروليت ، جوشن آلومينيومي جاي داده شده است که سطح نسبتا زيادي د ...

محمدعلي خداپرست ● ديد کلي اين نوع خازن‌ها شامل مايع يا خميري است که آن را الکتروليت مي‌نامند. در اين الکتروليت ، جوشن آلومينيومي جاي داده شده ‌است که ...

براي اين آزمايش بايد ناشتا باشيد... آن آزمايش، آمادگي خاصي لازم ندارد... نتيجه اين آزمايش مثبت کاذب است... آن آزمايش بايد تکرار شود... اين حرف ها و حر ...

همه ميکروبها زيان آور نيستند و حتي بسياري از آنها به ما کمک مي کنند. پس ميکروبهاي بيماري زا چه هستند و چگونه به بدن آسيب مي رسانند؟ ميکروبهاي بيماري ز ...

دانلود نسخه PDF - بيماريهاي ناشي از عوامل شيميايي