up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله بيماريهاي باكتريايي دامي PDF
QR code - بيماريهاي باكتريايي دامي

بيماريهاي باكتريايي دامي

دستورالعمل مبارزه با بيماريهاي باكتريايي دامي

شاربن:
هدف از كنترل بيماري ايجاد اختلال و يا نابود كردن زنجيره بيماريزائي است و به منظور كنترل بيماري اقدامات بهداشتي، معدوم سازي دامهاي تلف شده از بيماري و واكسيناسيون جمعيت دامي بايستي به اجرا گذارده شود.
الف- اقدامات بهداشتي
- معدوم نمودن لاشه تلف شده دام و عدم كالبد گشائي لاشه
- امحاء لاشه از طريق سوزانيدن مناسب ترين روش ميباشد ، در صورت عدم وجود امكانات ، دفن عميق و بهداشتي ضرورري است.
- سوزانيدن ، گندزدائي ، ضد عفوني كليه لوازم و مواد آلوده بواسطه عامل بيماري با مواد ضد عفوني كننده با غلظت مناسب توصيه شده الزامي ميباشد.
- آموزش دامداران و كليه نيروهايي كه به نحوي از انحاء در پروسه توليد ، استحصال و نقل و انتقال فرآورده هاي دامي نقش دارند ضروري ميباشد.
ب- واكسيناسيون بر عليه بيماري شاربن
با توجه به سياست هاي اتخاذ شده در برنامه پنج ساله سوم توسعه ، مايه كوبي دامها بشرح ذيل اعلام ميگردد:
1- گوسفند و بز :
- پوشش حداقل واكسيناسيون 85% جمعيت گوسفند و بز استان
- پوشش واكسيناسيون 100% دامها در نوار مرزي كشور تا شعاع مناسب
- پوشش واكسيناسيون به ميزان 100% در مناطق بر خطر و در محل وقوع بيماري ( روستا يا مرتع ) به شعاع مناسب
- پوشش واكسيناسيون در مناطق پر خطر دوبار در سال (هر شش ماه يكبار) توصيه ميگردد.
2- گاو ، گوساله و گاوميش:
حداقل پوشش 40% جمعيت دامي استان با اولويت واكسيناسيون در دامهاي موجود در كانون بيماري ، دامهاي در معرض بيماري و دامهائيكه از چراي آزاد استفاده مي نمايند.
3- تك سميها و شتر:
حداقل پوشش 8% جمعيت تك سمي و شتر استان با اولويت مراكز پرورش اسب و همچنين در تك سمي هائيكه از مرتع تعليف مي نمايند.
يادآوري : در باشگاهاي سواركاري و مراكز تراكم و پرورش اسب تا 100 درصد پوشش واكسيناسيون مورد نظر ميباشد.
ياد آوري:
1- جهت جلوگيري از بروز واكنش بعد از تزريق واكسن حتما لازم است در طول مدت واكسيناسيون شيشه حاوي واكسن را قبل از تزريق چندين بار تكان داد تا مايع داخل شيشه يكنواخت باشد.
2- در اسب و يا كره اسبهائي كه براي اولين بار واكسينه ميشوند ، بفاصله يكماه پس از اولين مايه كوبي مجددا تزريق واكسن صورت پذيرد و سپس براي تداوم ايمني ساليا
-آنتروتوكسمي:
يكي از عوامل مستعد كننده بيماري آنتروتو كسمي عدم كنترل و يا تغيير ناگهاني جيره غذائي ميباشد ، لذا جلوگيري از پرخوري بخصوص در اوايل فصل بهار و پائيز بويژه در مراتع يخ زده در اوايل زمستان ، در جلوگيري از بيماري موثر است.
رعايت رژيم غذائي مناسب و خوراندن داروهاي ضد انگلي مخصوصا داروهاي ضد سستود علاوه بر مايه كوبي دامها در كنترل بيماري اهميت قابل توجهي دارند . ضمنا با توجه به توصيه هاي كارخانه سازنده واكسن سعي شود كه يادآور واكسن دو هفته پس از اولين تزريق صورت گيرد.
اقدامات آموزش – ترويجي در جهت آگاهي دامداران و دامپروران با عوامل مستعد كننده بيماري ، مديريت بهداشتي گله هاي دام و خورانيدن داروهاي ضد انگلي (ضد سستد) قبل از اجراي عمليات مايه كوبي بسيار موثر است.
- هپاتيت نكروزان (قانقراياي كبدي):
در مناطق مرطوب و آلوده به انگلهاي كبدي كه تورم كبد قانقرايي سابقه دارد و احتمال وقوع بيماري وجود دارد عمليات مايه كوبي صورت ميگيرد . در امر مبارزه عليه اين بيماري لازم است ابتدا داروي ضد فاسيولا به دامها خورانده شده سپس مبادرت به امر واكسيناسيون نمود. بهترين زمان مايه كوبي ماههاي مرداد و شهريور ميباشد و برابر توصيه سازنده واكسن دو تزريق به فاصله دو هفته انجام خواهد شد .
- آگالاكسي:
در مناطق با سابقه وقوع بيماري و همچنين مناطقي كه بيماري براي اولين بار رخ ميدهد تا شعاع مناسب دامهاي حساس تحت پوشش واكسيناسيون قرار گيرند . با توجه به توصيه سازنده واكسن ، مايه كوبي دامها هر شش ماه يكبار و انجام مايه كوبي راپل دو هفته بعد ضروري ميباشد .
- شاربن:
در مناطق آندميك و مناطقي كه بيماري براي اولين بار رخ ميدهد تا شعاع مناسب دامهاي حساس تحت پوشش واكسيناسيون قرار گيرند . اولين سن واكسيناسيون قبل از شش ماهگي و تجديد آن دو هفته پس از مرحله اول بگونه اي كه تا شش ماهگي دام هر دو واكسن را دريافت كرده كرده باشد. ضمنا كليه دامهاي واجد شرايطي سني تا قبل از سه سالگي و در بهار هر سال مورد واكسيناسيون قرار گيرند و دستورالعمل شماره 52511-7 12 75 به مورد اجرا گذارده شود.
پاستورلوز :
واكسيناسيون دامهاي حساس در مناطق اندميك (استانهاي گيلان ، مازنداران ، آذربايجانشرقي ، آذربايجان غربي ، خوزستان)
و مناطقي كه بيماري براي اولين بار رخ ميدهد (بغير از استانهاي ذكر شده تائيد آزمايشگاه ضروري است)تا شعاع مناسب صورت گيرد . چون مدت ايمني واكسن ششماه است لذا لازم است در طول سال دو بار مايه كوبي انجام شود.
ياد آوري:
از آنجائيكه بيماري بيشتر در فصول بارندگي اتفاق مي افتد بهتر است برنامه تزريق واكسن به گونه اي تنظيم شود كه قبل از بروز بيماري واكسيناسيون انجام گيرد . بديهي است در مورد بروز شوك آنافيلاكتيك بدنبال واكسيناسيون در برخي از گاو و گاوميش هاي حساس بخصوص نژادهاي خارجي بايستي موارد ذيل را مد نظر قرار داد:
1- دامدايهاي متقاضي را نسبت به بروز شوك احتمالي مطلع نمود .
2- داروهاي ضد حساسيت در دامداريهاي موجود باشد.
3-ابتدا تعداد كمي از آنها واكسينه شوند و در صورت عدم بروز شوك در دامهاي مايه كوبي شده گله در روز بعد واكسينه شوند.
4- اكيپ واكسيناسيون محل دامداري را زود ترك نكرده و چند ساعتي پس از اتمام واكسيناسيون در محل حضور داشته باشد .
ارسال نمونه بصورت اتفاقي از دامهاي مشكوك (گاو ، گوسفند)به منظور اطلاع از سوش در گردش و به منظور ساخت واكسن پاستوريزه بويژه واكسن گوسفندي ضروري ميباشد.
- كزاز:
علاوه بر رعايت مسائل بهداشتي ، واكسيناسيون دامهاي حساس خاصا اسب در مناطقي كه سابقه بيماري وجود دارد ضروري است.
- تبصره:
در باشگاهاي سوار كاري و مراكز تراكم و پرورش اسبتا 100% پوشش واكسيناسيون مورد نظر است.
- لپيوسپيروز دامي :
اجراي هر گونه عمليات واكسيناسيون لپتوسپيروز در گله هاي دامي (اعم از كانونهاي قديمي و جديد بيماري )با هماهنگي دفتر بررسي ، مبارزه و مراقبت بيماريهاي دامي و بررسي وضعيت بيماري در گله ها صورت خواهد پذيرفت.

بيماري هايي که سوددهي جوجه هاي گوشتي خاورميانه را تحت تأثير قرار مي دهند. توليد کنندگان جوجه هاي گوشتي در خاورميانه مواجه با يکسري بيماري هايي هستند ک ...

كراتوكونوس بيماري پيشرونده اي است كه معمولا در سنين نوجواني يا اوايل دهه 20 زندگي بروز مي كند. در اين بيماري قرنيه نازك شده و شكل آن تغيير مي كند. قر ...

سلامت و بهبود رشد گياهان در درجه اول مورد توجه کساني است که به کاشت گياهان ، تهيه و توزيع فرآورده هاي گياهي اشتغال دارند. ميزان رشد و باروري گياهان به ...

سلامت و بهبود رشد گياهان در درجه اول مورد توجه کساني است که به کاشت گياهان ، تهيه و توزيع فرآوردههاي گياهي اشتغال دارند. ميزان رشد و باروري گياهان به ...

همه ميکروبها زيان آور نيستند و حتي بسياري از آنها به ما کمک مي کنند. پس ميکروبهاي بيماري زا چه هستند و چگونه به بدن آسيب مي رسانند؟ ميکروبهاي بيماري ز ...

شترمرغ نيز مانند حيوانات ديگر در معرض بيماريها و عفونتهاي مختلفي ميباشد .جهت مديريت صحيح گله هاي شتر مرغ که از اهميت حياتي در اين صنعت برخوردار است با ...

● گوش گوشهاي ما مسئول دو حس حياتي اما کاملا متفاوت هستند: شنوايي و تعادل. صداهاي تشخيص داده شده از طريق گوشها، اطلاعات اساسي را درباره محيط خارجي به م ...

بيماري هاي توليد مثل شترها، شامل طيف وسيعي از بيماري هاي مختلف در شترهاي نر و بالاخص ماده است که به شکلي از اشکال باعث بروز اخلال و بي نظمي در دوره تن ...

دانلود نسخه PDF - بيماريهاي باكتريايي دامي