up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله بمبهاي شيميايي PDF
QR code - بمبهاي شيميايي

بمبهاي شيميايي

● مقدمه
ابزارها يا موادي شيميايي هستند که به وسيله آنها مثلاً با انفجار بمبي که حاوي مواد سمي و يا شيميايي هستند انسانها و يا سربازان دشمن را هدف قرار ميدهند که به آن مواد آلوده ميشوند و به انواع بيماريها و يا بيماريهاي مخصوص به همان مواد دچار ميشوند.اسلحه شيميايي به آن دسته از جنگافزارها گفته ميشود که در آنها يک يا چند ماده شيميايي براي کشتن و يا ناتوان کردن انسانها به کار ميرود. ماده شيميايي را در مخزنهايي کوچک يا بزرگ انبار ميکنند که بهوسيله انسان يا وسيلهاي موتوري حمل ميشود و پس از شليک و انفجار ماده شيميايي را ميپراکند. با راکت يا هواپيما هم آن مخزنها را پرتاب ميکنند.
تاريخچه:نخستين بار در جنگ جهاني اول اين جنگافزار به کار برده شده است. در جنگ جهاني دوم کاربرد چنداني نيافته است اما در جنگ ويتنام نيروهاي آمريکايي آن را بسيار گسترده به کار ميبردهاند که بمبهاي آتش زاي ناپالم (اغلب بنزين ژلاتينه شده... تا به هدف بچسبد و بهتر بسوزاند) معروفترين آنها بوده است.
جنگافزارهاي شيميايي را ميتوان به جنگافزارهاي داراي سمهاي چشمي، بيني و دهاني، ريهاي و يا پوستي تقسيم کرد، بسته به آن که به کداميک از اندامها تأثير ميگذارد. برخي از گونههاي عصبي آن کشنده است و بسيار زود انسانها را از پا در ميآورد، برخي ديگر تنها براي مدتي کوتاه يا بلند ناتوان ميسازد. برخي از گونههاي آن اگرچه کشنده نيست اما ناتوانيهاي جسمي ماندگار پديد ميآورد و زندگاني را بسيار سخت ميکند. گونههايي از آن در افزارهاي پليس ضد شورش هم به کار برده شده است و اعتراضهاي گستردهاي به دنبال آورده است.جنگافزارهاي شيميايي مانند بمبهاي اتمي و ميکروبي در رده سلاح کشتار جمعي ردهبندي ميشود و کوشش نيروهاي ضد جنگ و صلحخواه و سازمانهاي مدني و شهروندي همواره براي ممنوع ساختن آنها بوده است. ۱۳۷ دولت در سال ۱۹۹۳ پيماني را امضا کردند که تکامل، توليد و انبار کردن جنگافزارهاي شيميايي را ممنوع ميکرد و از دولتها ميخواست در يک دوره ده ساله، يعني تا سال ۲۰۰۳، همه جنگافزارهاي شيميايي انبار شده را نابود سازند.حکومت صدام در جنگ عراق و ايران اينگونه جنگافزار براي کشتار جمعي را نه تنها در آوردگاهها براي کشتن سربازان بلکه در روستاها و شهرها نيز به کار ميگرفت .امروزه انتشار دستورهاي ساخت و انبار کردن جنگافزارهاي شيميايي کاري جنايتکارانه است و انساندوستان نگران دستيابي تروريستها و آدمکشان به چنان جنگافزارها هستند.
● بمب هاي شيميايي
يافته هاي پرتو نگاري قفسه سينه در جانبازان شيميايي استان گيلان سابقه و هدف: گاز خردل يک جنگ افزار غير انساني است که توسط رژيم عراق به کرات در طي جنگ ايران و عراق عليه ايران بکار برده شد. گاز خردل عوارض مختلفي است که عارضه ريوي شايع ترين عارضه آن است. با توجه به اينکه باقي ماندن عوارض ريوي آن به شکل مزمن شايع است و از آنجائيکه براي شناخت عوارض ريوي راههاي مختلفي وجود دارد، بر آن شديم که يافته هاي پرتونگاري قفسه سينه اين افراد را مورد مطالعه قرار دهيم . مواد و روشها: از ۱۰۱۷ مورد مصدوم شيميايي، ۲۳۱ مورد که سابقه تماس آنها با گاز خردل تأييد شده و شواهدي از بيماري ريوي داشته، انتخاب شدند.
براي بيماران (C-xray) PA Chest-X-Ray استاندارد درخواست شد و اسپيرومتري بعمل آمد. سپس نتايج با اتسفاده از آزمون هاي مذکور کاي دو و فيشر تجزيه و تحليل گرديد. يافته ها: ميانگين سني افراد مورد بررسي ۱۸ ۳۲ سال بوده که بطور متوسط ۰۴ ۱۱۰ ماه از زمان مصدوم شدن آنها مي گذشت . يافته هاي غير طبيعي گرافي سينه اين افراد، در چهار ميدان مورد بررسي قرار گرفت که بيشترين يافته ها به ترتيب در ميدان ريوي ، نافها، سينوس هاي جنبي و قلب و مدياستن وجود داشت. در ميدان ريو، يافته هاي غير اختصاصي شامل افزايش مارکينگ، برونشکتازي، ضخيم شدن اطراف برونش، پرهوايي و برجستگي ناف چپ و برجستگي ناف راست بود. بيشترين يافته هاي در سينوس جنبي به ترتيب شامل Blunt شدن سينوس جنبي دو طرف ، چپ و راست بود. يافته هاي غير طبيعي قلب و مدياستن، شامل برجستگي قوس آئورت و بزرگي قلب بود. نتيجه گيري: ارتباط معني داري بين يافته هاي غير طبيعي در قلب و مدياستن و افزايش سن، که نشان دهنده اين است که يافته هاي غير طبيعي در اين ميدان مي تواند ناشي از تغييرات Senile باشد.

پيل سوختي ، پيل الکتروشيميايي اوليه است که در آن ، الکتريسته مستقيما بر اثر واکنش سوخت گازي يا سوخت مايع توليد مي شود که اين سوخت با يکي از الکترودها ...

● خازن الکتروليت تحت فشار بالا اگر خازن الکتروليت تحت فشار ، لحظه اي زيادتر از حد مجاز قرار گيرد، انفجار بوجود ميآيد (يعني دو جوشن ، جرقه زده و صداي ا ...

ديد کلي عناصر شيميايي ، بر اساس خصوصيات شيميايي و فيزيکي ، در گروههاي مختلفي در جدول تناوبي طبقه‌بندي شده‌اند. در بين عناصر هر گروه نيز علاوه بر برخي ...

کود هاي شيميايي (fertilizer chemical) آميتراز (ميتاك ) گروه شيميايي :دي أميدين ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي : اين سم خاصيت خورندگي ندارد و نسبت به گرما م ...

● ديد کلي اين نوع خازن ها شامل مايع يا خميري است که آن را الکتروليت مي نامند. در اين الکتروليت ، جوشن آلومينيومي جاي داده شده است که سطح نسبتا زيادي د ...

محمدعلي خداپرست ● ديد کلي اين نوع خازن‌ها شامل مايع يا خميري است که آن را الکتروليت مي‌نامند. در اين الکتروليت ، جوشن آلومينيومي جاي داده شده ‌است که ...

● مسابقات کميکار در مسابقات کميکار دانشجويان در قالب گروه هاي چند نفره ماشين هاي شيميايي (Chem-E-Car) خود ، ماشين هايي که نيروي محرکه آنها از واکنش ها ...

● طبقه بندي ۱) بر حسب حدود مصرف الف) فولادهاي زنگ نزن و ضد اسيد ب) فولادهاي مقاوم در حرارت و پوسته شدن ۲) بر حسب ساختمان مولکولي الف) فولادهاي فريتي ( ...

دانلود نسخه PDF - بمبهاي شيميايي