up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله بريکر PDF
QR code - بريکر

بريکر

نوعي کليد که توانايي قطع جريان برق تحت شرايط اتصالي را دارد. اين کليد در رديف ولتاژي فشار متوسط و فشار قوي، دژنگتور هم ناميده مي شود.
۱) در بريکرها کنتاکها در يک محفظه موسوم به محفظه احتراق قرار دارند و غير قابل رؤيت هستند.
۲) قطع و وصل کنتاکهاي سکسيونر در هواي آزاد انجام ميگيرد و در حالت باز از هواي آزاد بين کنتاکها بعنوان عايق استفاده ميشود در صورتيکه در بريکرها قطع و وصل کنتتاکها در محفظه احتراق صورت گرفته و از عايقهاي ديگري جهت عايق بين کنتاکها استفاده ميشود
۳) جهت خاموش کردن جرقه از مواد خاموش کننده استفاده ميشود. اين مواد ممکن است در بعضي از کليدها با عايق کليد يکسان باشد و با به حرکت در آمدن آن جرقه خاموش و از محفظه احتراق خارج شود.
۴) قدرت قطع بريکرها بسيار بالاتر از سکسونرهاي قابل قطع زير بارند
۵) بريکروسيله اي مطمئن و ايمني تر است.
● سکسيونرهاي ارت
سکسيونرهاي ارت از نوع سکسيونرهاي غير قابل قطع زير بار ميباشندکه بمنظور زمين کردن تجهيرات يا شبکه از آنها استفاده ميشود و نصب اين سکسيونرها و کاربرد آنها به لحاظ ايمني پرسنل بسيار حائز اهميت است و بايد در پستهاي برق بر اساس طرح در نقاطي که نصب آنها ضروريست تعبيه و بر اساس دستورالعملهاي مربوطه رفتارشود.
بريکرها ( کليدهاي قدرت)
براي انتخاب کليد قدرت بايد به نکات زير توجه کرد:
۱) ولتاژ نامي کليد که برابر ولتاژ شبکه است .
۲) جريان نامي که مساوي يا بزرگترين جريان کار معمولي شبکه است.
۳) قدرت نامي يا قدرت قطع کليد که برحسبMVA بيان ميشود.
۴) سرعت عمل ( زمان قطع) کليد که به مدت زماني گفته مي شود که پس از صدور فرمان الکتريکي قطع، قطع کننده بطور کامل باز شود و بر حسب سيکل بيان ميشود. بريکرها در ظرفيتهاي مختلف از ۷۰۰ کيلو ولت آمپر تا چندين مگا ولت آمپر وجود دارند بريکرهاي بالاي ۲۵۰مگا ولت آمپر قابليت قطع دستي Local) ( ندارند. يک بريکر بايد بتواند جلوي عبور جريان غير مجاز ( جريان خطا) را در دو تا پنج سيکل بعد از دريافت فرمان قطع بريکر بگيرد. روشهاي زيادي براي خاموش کردن جرقه بکار ميرود از جمله استفاده از هواي فشرده، روغن، گازهاي عايق مي باشد. در CD ارئه شده در دايرکتوري Circuit Braker نحوه خاموش شدن جرقه بصورت گرافيکي نمايش داده شده است.
بريکرهاي هوا فشرده
اين بريکرها در ولتاژهاي ۱۱و۲۰و۳۳ کيلو ولت کاربرد دارند و از ظرفيت قطع بالايي برخوردارند بطوريکه در يک يادو سيکل اول عمل کرده و جريان را قطع مي کنند. طريقه کارشان بدين صورت است که هنگام باز شدن کنتاکتها هواي فشرده تا Psi ۸۰۰ بين کنتاکتها دميده ميشود .دميدن هواي فشرده طول جرقه را زياد کرده و آنرا خنک مي کند . در اين مکانيزم باز شدن کنتاکتها از طريق نيروي فنرهاي قوي موجود در بريکر انجام ميشود. در ايستگاههاي بزرگ اتاقکي جهت تامين هواي فشرده در نظر گرفته شده که در آن کپسولهاي هواي فشرده آماده و يک ديزل ژنراتور جهت توليد هواي فشرده در نظر گرفته شده است.
بريکرهاي خلاء:
ميدانيم که جرقه در کليدها بعلت يونيزه شدن عايق بين کنتاکها ايجاد ميشود. حال اگر کنتاکها را در داخل يک محفظه خلاء قرار دهيم بعلت نبودن محيط هادي يونيزايسون اتفاق نيفتاده و جرقه ايجاد نخواهد شد. اساس کار اين کليدها بر اين فرضيه استوار است.در اين کليد يک استوانه خلا وجود دارد که کنتاکها در داخل آن قرار دارند. هرچند بعلت نبودن محيط هادي جرقه صورت نميگيرد ولي در لحظه قطع در اثر حرارت زياد کنتاکتهاو تبخير سطحي و ذوب کنتاکتها بخار مس در فضاي بين کنتاکتها جمع شده و يک محيط هادي را بوجود ميآورد که باعث بروز جرقه مختصري ميگردد ليکن جرقه با صفر شدن جريان عبوري قطع ميشود . با قطع جريان بخارهاي مس مجدداً بصورت مس درآمده و تعدادي از آن روي سطح کنتاکتها و بقيه در ته کپسول خلا رسوب ميکنند. کليدهاي خلاء داراي عمر زيادي هستند و احتياج به سرويس زيادي ندارند. کپسول خلا اين کليدها قابل تعمير نيستند و کنتاکتهاي آنها بعد از مدتي خورده ميشوند لذا پس از يک مدت کارکرد معين بايد کپسول با کنتاکتها تعويض شوند. اين بريکرها در ولتاژهاي ۱۱ و ۲۰ و ۳۳ کيلو ولت مي توانند استفاده شوند. بريکرهاي روغني: در اين بريکرها از روغن بعنوان محيط واسط خاموش کننده جرقه استفاده مي کنند .روغن استحکام دي الکتريکي خيلي بالاتري نسبت به هوا دارد وقتي کنتاکتها درون روغن باز ميشوند جرقه موجب ميگردد که گاز تجزيه شده و با يان عمل انرژي جرقه جذب شود يکي از محصولات اين تجزيه هيدروژن است که ظرفيت گرمايي بيشتري نسبت به هوا دارد و براي استفاده بعنوان محيط واسط خنک کننده نسبت به هوا برتري دارد اگر اکسسيزن وجود نداشته باشد هيدروژن منفجر نميشود . از اين بريکرها در ولتاژهاي ۱۱و۲۰و۳۳ کيلو ولت مي توان استفاده کرد. مکانيسم راه اندازي کنتاکها توسط فنرهاي خيلي قوي صورت ميگيرد . فشار به هواي متراکمي که اين فنرها را براي عمل کردن فشرده مي کند حدود Psi ۵۰۰ مي باشد.
بريکرهاي هگزا فلوئوريد گوگرد (SF۶)
در اين بريکرها گازSF۶ يک محيط واسط خاموش کننده متداول براي کاربردهاي فشار قوي و فوق فشار قوي ( بالاي ۴۰۰ کيلو ولت ) مي باشد .در اين کليدها عايق جدا کننده هاديها از بدنه چيني ميباشد. استقامت الکتريکيSF۶ سه برابر استقامت الکتريکي هوا است طراحيSF۶ بريکرهاي اغلب بصورت مخازني است که روي مقرهها قرار مي گيرند .طريقه خاموش کردن جرقه بدين صورت است که هنگام جدا شدن کنتاکها و با حرکت کنتاکت متحرک که بصورت سيلندر ساخته شده است ابتدا گازSF۶ در داخل سيلندر و در فضايي که توسط يک پيستون ثابت محبوس است متراکم شده و سپس با جدا شدن کنتاکت جرقه و بمجرد بروز جرقه گاز SF۶ به طرف جرقه دميده شده و آنرا خاموش ميکند.اين بريکرها داراي ظرفيت قطع بالايي هستند.اين کليدها بخاطر گراني گازSF۶ در خطوط فشارمتوسط کمتراستفاده ميشوند. البنه بايد توجه داشت که بريکرهاي SF۶در جاهايي که دماي هواي آنها در زمستان به ۳۵- درجه سانتيگراد مي رسد نبايد استفاده کرد چون اين گاز SF۶ در اين دما به مايع تبديل شده و بريکر قابليت خود را از دست ميدهد.بدليل اينکه اين گاز بصورت پرفشار در مخزن کليد نگه داري ميشود در نتيجه نشت گاز SF۶ زيادي دارد و هميشه بايد گاز آنها مورد بررسي قرار گيرد . گاز Sf۶ داراي خواصي بشرح زير ميباشد:
۱) عنصريست پايدار وبا ميل ترکيبي بسيار کم
۲) داراي ضريب عايقي الکتريکي بسيار بالا.
۳) داري قابليت جذب حرارت بسيار زياد.
۴) گازي غير سمي غيراشتعال بي رنگ و بي بو و سنگين تر از هوا است .
● مکانيزم عمل کليدهاي فشار قوي
منظور از مکانيزم عمل (Operating Mechanizm ( يک کليد قسمتي است که فرمان قطع و وصل را به کليد صادر ميکند. مسلم است که براي قطع و وصل کنتاکتهايک نيرو لازم است. اين نيرو امروزه به سه صورت زير تامين ميشود: ۱. مکانيزم عمل فنري در اين مکانيزم انرژي مورد نياز بوسيله فنر تامين ميشود. ۲. مکانيسم عمل پنوماتيک( Penumatic ) در مکانيسم عمل پنوماتيک انرژي مورد نياز قطع و وصل کنتاکتها توسط هواي فشرده شده ايجاد ميشود در اين مکانيزم احتياج به مخزن هواي فشرده ميباشد .معمولا در کليدهاي هواي فشرده از اين مکانيزم استفاده ميشود . ۳. مکانيزم عمل هيدروليک در اين مکانيزم که در آن از انرژي حرکت سيالات مانند روغن هيدروليک تحت فشار استفاده ميشود.

● رله هاي جرياني : رله هاي جرياني به منظور حفاظت شبکه هاي الکتريکي در مقابل عيوب ناشي از خطاهاي جريان بکار ميروند . ▪ عمده عيوبي که توسط رله هاي جريان ...

دانلود نسخه PDF - بريکر