up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله بريکر PDF
QR code - بريکر

بريکر

نوعي کليد که توانايي قطع جريان برق تحت شرايط اتصالي را دارد. اين کليد در رديف ولتاژي فشار متوسط و فشار قوي، دژنگتور هم ناميده مي شود.
۱) در بريکرها کنتاکها در يک محفظه موسوم به محفظه احتراق قرار دارند و غير قابل رؤيت هستند.
۲) قطع و وصل کنتاکهاي سکسيونر در هواي آزاد انجام ميگيرد و در حالت باز از هواي آزاد بين کنتاکها بعنوان عايق استفاده ميشود در صورتيکه در بريکرها قطع و وصل کنتتاکها در محفظه احتراق صورت گرفته و از عايقهاي ديگري جهت عايق بين کنتاکها استفاده ميشود
۳) جهت خاموش کردن جرقه از مواد خاموش کننده استفاده ميشود. اين مواد ممکن است در بعضي از کليدها با عايق کليد يکسان باشد و با به حرکت در آمدن آن جرقه خاموش و از محفظه احتراق خارج شود.
۴) قدرت قطع بريکرها بسيار بالاتر از سکسونرهاي قابل قطع زير بارند
۵) بريکروسيله اي مطمئن و ايمني تر است.
● سکسيونرهاي ارت
سکسيونرهاي ارت از نوع سکسيونرهاي غير قابل قطع زير بار ميباشندکه بمنظور زمين کردن تجهيرات يا شبکه از آنها استفاده ميشود و نصب اين سکسيونرها و کاربرد آنها به لحاظ ايمني پرسنل بسيار حائز اهميت است و بايد در پستهاي برق بر اساس طرح در نقاطي که نصب آنها ضروريست تعبيه و بر اساس دستورالعملهاي مربوطه رفتارشود.
بريکرها ( کليدهاي قدرت)
براي انتخاب کليد قدرت بايد به نکات زير توجه کرد:
۱) ولتاژ نامي کليد که برابر ولتاژ شبکه است .
۲) جريان ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


● رله هاي جرياني : رله هاي جرياني به منظور حفاظت شبکه هاي الکتريکي در مقابل عيوب ناشي از خطاهاي جريان بکار ميروند . ▪ عمده عيوبي که توسط رله هاي جريان ...