up
Search      menu
اجتماعی,سیاسی :: مقاله برده داري PDF
QR code - برده داري

برده داري

برده داري يک شکل افراطي نابرابري اجتماعي است که در آن بعضي افراد، در واقع به عنوان دارايي، در تملک ديگران اند.برده داري يکي از فرماسيون هاي است که در جريان تکامل تاريخ، جاي کمون اوليه را گرفته است. اين نخستين صورت بندي کلاسيک اجتماعي اقتصادي بر شالوده استثمار فرد از فرد است که در آن طبقات وجود دارد و به جاي تساوي بين افراد، مناسبات فرماندهي و فرمانبرداري پديد مي شود. برده داري، در مرحله تلاشي کمون اوليه و بر شالوده افزايش نابرابري اقتصادي که خود ثمره پيدايش مالکيت فردي بود، شکل گرفت.
● تاريخچه
در ايالات متحده آمريکا،آمريکاي جنوبي،و هند غربي در قرن هجدهم و نوزدهم، برده ها تقريباً فقط به عنوان کارگران مزرعه و خدمت کاران خانگي مورد استفاده قرار مي گرفتند. در آتن قديم، بردگان ممکن بود مشاغل مختلف داشته باشند.در روم،بسياري از بردگان باسواد بودند و به عنوان کارگزاران اداري حکومت کار مي کردند؛بسياري در زمينه مهارت هاي صنعتي آموزش ديده بودند. در روم،بعضي بردگان به تجارت مي پرداختند در حالي که بعضي در کشت زارها و معادن کار مي کردند. در آشور،سومر،بابل و مصر، با بردگان با خشونت بسيار رفتار مي شد.
تجارت برده تا قرن نوزدهم توسط کشورهاي اروپايي و ايالات متحده آمريکا انجام مي گرفت.در حدود يک قرن پيش در آمريکاي شمالي و جنوبي به بردگان آزادي داده شد. برده داري،امروزه در جهان به طور کامل ريشه کن گرد ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


براي انتقال حرارت از داخل يک محفظه يا اتاق به خارج , احتياج به يک واسطه است. در يک سيستم سرد کننده مکانيکي استاندارد , عمل گرفتن حرارت با تبخير مايعي ...

براي انتقال حرارت از داخل يك محفظه يا اتاق به خارج , احتياج به يك واسطه است. در يك سيستم سرد كننده مكانيكي استاندارد , عمل گرفتن حرارت با تبخير مايعي ...

هر چند وقت يک بار ورود يک تکنولوژي جديد انقلابي در رشته نقشه برداري ايجاد مي کند که باعث مي شود انجام کارهاي غير ممکن يا سخت به کارهاي روز مره و عادي ...

آبخيزداري عبارت است از فرآيند تنظيم و اجراي اقدامات مناسب به منظور اداره منابع موجود در آبخيز ، باکسب منافع ، بدون آسيب رساندن به موجوديت اين منابع. آ ...

خرگوش را مي توان در داخل منزل (بعنوان مثال در حياط) نگهداري نمود. حداقل سطح مورد نياز براي خرگوش با وزن kg ۲ حدود ۰ ۳ متر مربع است . براي خرگوشهاي با ...

قصه عشق هميشه زيباست. مثل عشق ليلي و مجنون. شيرين و فرهاد. وامق و عذرا. همه اين قصه ها را مهسا در کتاب ها خوانده بود و افسانه هاي شيرين عشق را در خاطر ...

ازدواج، يکي از مهم ترين وقايعي است که در زندگي هر انساني رخ مي دهد. با توجه به اهميت ازدواج و تشکيل خانواده و تأثير آن در تداوم و استحکام خانواده، ترب ...

بدون شک وقتي از هولوگرام صحبت مي شود اولين چيزي که به ذهن هر فردي خطور مي کند هولوگرام هايي است که بر روي کارت هاي شناسايي ثبت شده است. در حقيقت اين ه ...