up
Search      menu
ساختمان و معماری :: مقاله بتن مگر PDF
QR code - بتن مگر

بتن مگر

ساخت فونداسيون سازه هاي اسكلت فلزي

مراحل ساخت فونداسيون سازه هاي اسكلت فلزي
نكات اجرايي زيرسازي پي :
فرض كنيد يك پروژه اسكلت فلزي را بخواهيم به اجرا در آوريم، مراحل اوليه اجرايي شامل ساخت پي مناسب است كه در كليه پروژه ها تقريباً يكسان اجرا مي شود، اما قبل از شرح مختصر مراحل ساخت پي، بايد توجه داشت كه ابتدا نقشه فونداسيون را روي زمين پياده كرد و براي پياده كردن دقيق آن بايستي جزييات
لازم در نقشه مشخص گرديده باشد.
از جمله سازه به شكل يك شبكه متشكل از محورهاي عمود بر هم تقسيم شده باشد و موقعيت محورهاي مزبور نسبت به محورها يا نقاط مشخصي نظير محور جاده، بر زمين بر ساختمان مجاور و غيره تعيين شده باشد. (معمولاً محورهاي يك امتداد با اعداد 3،2،1 و... شماره گذاري مي شوند و محورهاي امتداد ديگر با حروف C-B-A و... مشخص مي گردند. همچنين بايد توجه داشت ستونها و فونداسيونهايي را كه وضعيت مشابهي از نظر بار وارد شده دارند، با علامت يكسان نشان مي دهند : ستون را با حرف C و فونداسيون را با حرف F نشان ميدهند. ترسيم مقاطع و نوشتن رقوم زير فونداسيون، رقوم روي فونداسيون، ارتفاع قسمت هاي محتلف پي، مشخصات بتن مگر، مشخصات بتن، نوع و قطر كلي كه براي بريدن ميلگرد ها مورد نياز است بايد در نقشه مشخص باشد.
قبل از پياده كردن نقشه روي زمين اگر زمين ناهموار بود يا داراي گياهان و درختان باشد، بايد نقاط مرتفع ناترازي كه مورد نظر است برداشته شود و محوطه از كليه گياهان و ريشه ها پاك گردد. سپس شمال جغرافيايي نقشه را با جهت شمال جغرافيايي محلي كه قرار است پروژه در آن اجرا شود منطبق مي كنيم ( به اين كار توجيه نقشه مي گويند) پس از اين كار، يكي از محورها را (محور طولي يا عرضي ) كه موقيعت آن روي نقشه مشخص شده است، بر روي زمين، حداقل با دو ميخ در ابتدا و انتها، پياده مي كنيم كه به اينامتداد محور مبنا گفته مي شود؛ حال ساير محورهاي طولي و عرضي را از روي محور مبنامشخص مي كنيم (بوسيله ميخ چوبي يا فلزي روي زمين) كه با دوربين تيودوليت و برايكارهاي كوچك با ريسمان كار و متر و گونيا و شاقول اجرا مي شود.
حال اگر بخواهيم محلفونداسيون را خاكبرداري كنيم به ارتفاع خاكبرداري احتياج داريم كه حتي اگر زمين داراي پستي و بلندي جزيي باشد، نقطه اي كه بصورت مبنا (B. M) بايد در محوطه كارگاه مشخص شود ( اين نقطه بوسيله بتن و ميلگرد در نقطه اي كه دور از آسيب باشد ساخته مي شود. )
نكات فني و اجرايي مربوط به خاكبرداري: داشتن اطلاعات اوليه از زمين و نوع خاك از قبيل : مقاومت فشاري نوع خاك بويژه از نظر ريزشي بودن، وضعيت آب زيرزميني، عمق يخبندان و ساير ويژگيهاي فيزيكي خاك كه با آزمايش از خاك آن محل مشخص مي شود، بسيار ضروري است. در خاكبرداري پي هنگام اجرا زيرزمين ممكن است جداره ريزش كند يا اينكه زير پي مجاور خالي شود كه با وسايل مختلفي بايد شمع بندي و حفاظت جداره صورت گيرد؛ به طوري كه مقاومت كافي در برابر بارهاي وارده داشته باشد يكي از راه حلهاي جلوگيري از ريزش خاك و پي ساختمان مجاور، اجراي جز به جز است كه ابتدا محل فونداسيون ستونها اجرا شود و در مرحله بعدي، پس از حفاري تدريجي، اجزاي ديگر ديوارسازي انجام گيرد.
نكات فني و اجرايي مربوط به خاكريزي و زيرسازي فونداسيون : چاههاي متروكه با شفته مناسب پر مي شوند و در صورت برخورد محل با قنات متروكه، بايد از پي مركب يا پي تخت استفاده كرد يا روي قنات را با دال بتن محافظ پوشاند. از خاكهاي نباتي براي خاكريزي نبايد استفاده كرد. ضخامت قشرهاي خاكريز براي انجام تراكم 15 تا 20 سانتيمتر است. براي انجام تراكم بايد مقداري آب به خاك اضافه كنيم و با غلتكهاي مناسب آن را متراكم نماييم، البته خاكريزي و تراكم فقط براي محوطه سازي و كف سازي است و خاكريزي زير فونداسيون مجاز نمي باشد. در برخي موارد، براي حفظ زير بتن مگر، ناچار به زيرسازي فونداسيون هستيم، اما ممكن است ضخامت زيرسازي كم باشد (حدود 30 سانتيمتر) در اين صورت مي توان با افزايش ضخامت بتن مگر، زيرسازي را انجام داد و در صورت زياد بودن ارتفاع زيرسازي، مي توان با حفظ اصول فني لاشه چيني سنگ با ملات ماسه سيمان انجام داد.
بتن مگر چيست؟
بتن با عيار كم سيمان زير فونداسيون كه بتن نظافت نيز ناميده مي شود، معمولاً به ضخامت 10 تا 15 سانتيمتر و از هر طرف 10 تا 15 سانتيمتر بزرگتر از خود فونداسيون ريخته ميشود.
قالب بندي فونداسيون چگونه است؟
قالب بندي بايد از تخته سالم بدون گره به ضخامت حداقل 5 2 سانتيمتر يا ورقه هاي فلزي صاف يا از قالب آجري (تيغه 11 سانتيمتري آجري يا 22 با اندود ماسه سيمان براي جلوگيري از خروج شيره بتن) صورت گيرد. لازم به يادآوري است كه پي هاي عادي را مي توان با قرار دادن ورقه پلاستيكي (نايلون) در جداره خاكبرداري از آن به عنوان قالب استفاده كرد.
تذكر: در آرماتور بندي فاصله ميله گردها تا سطح آزاد بتن در مورد فونداسيون نبايد از 4 سانتيمتر كمتر باشد.
اتصال مفصلي تير به ستون در سازه هاي فولادي
براي ايجاد اتصال مفصلي تير به ستون در سازه هاي فولادي مي توان از نبشي به عنوان قطعه اتصال دهنده بهره برد. نبشي قطعه اي مي باشد که به خودي خود داراي مقاومت خمشي خيلي ناچيزي است ، مگر آنکه توسط قطعات ديگري مانند لچکي مقاومت خمشي آنرا افزايش دهيم.
جهت اجراي اين نوع اتصال ابتدا نبشي زير سري ( نشيمن ) در روي زمين بر روي ستون در کد ارتفاعي مورد نظر جوش داده مي شود. در جوشکاري اين قطعه بايستي به اين نکته دقت داشت که تمام سطوح تماس نبشي به ستون جوش داده نشود. نحوه جوشکاري اين نبشي به اين صورت مي باشد که سطوح قائم آن به صورت کامل جوشکاري مي شود و سطح مماسي افقي در طرفين نبشي به اندازه 20% ارتفاع جوش قائم ، جوشکاري مي شود.
اين عمل بدان سبب انجام مي پذيرد تا نبشي جوش داده شده داراي مقاومت پيچشي نباشد. البته متاسفانه در اکثر سازه هاي فولادي ديده مي شود که تمامس سطوح تماس نبشي جوش داده مي شود که باعث ايجاد جريان پيچش در ستون مي شود بدون آنکه نبشي داراي مقاومت پيچشي داشته باشد.
بعد از استوار کردن ستونها و قرار گيري تيرها ، نبشي زير سري به صورت کامل به بال زيرين جوش داده مي شود. البته براي خودداري از جوشکاري سر بالا مي توان طول نبشي را از عرض بال بيشتر در نظر گرفت تا جوشکار به راحتي عمل جوشکاري را اجرا کند. سپس محل نبشي بالاسري ( زبرين ) از يک طرف به ستون و از طرف ديگر به بال فوقاني تير جوش داده مي شود. جوشکاري اين نبشي نيز بدين صورت مي باشد که فقط بايستي سطح مماس افقي نبشي بر روي ستون و پيشاني نبشي بر روي بال فوقاني جوش داده شوند.
شايان ذکر مي باشد که از به کار بردن هر گونه نبشي اتصال جان تبر به ستون بايستي خودداري کرد.
در ضمن در اين نوع اتصال ، فقط نبشي زير سري جزء قطعات محاسباتي مي باشد و بايستي مشخصات نبشي به همراه طول جوش مورد نياز با توجه به نيروي محوري وارده به تير محاسبه شود. اما نبشي بالاسري قطعه محاسباتي نبوده و صرفا نقش تکيه گاهي دارد.
بتن و فولاد
بتن و فولاد دو نوع مصالحي هستند که امروزه بيشتر از ساير مصالح در ساختمان انواع بناها از قبيل ساختمان پلها،ساختمان سدها، ساختمان متروها،ساختمان فرودگاه ها و ساختمان بناهاي مسکوني و اداري و غيره به کار برده مي شوند.و شايد به جرأت مي توان گفت که بدون اين دو پيشرفت جوامع بشري به شکل کنوني ميسر نبود.با توجه به اهدافي که از ساخت يک بنا دنبال مي شود،بتن و فولاد به تنهايي و يا به صورت مکمل کار برد پيدا مي کنند. فولاد به لحاظ اينکه در شرايط به دقت کنترل شده اي توليد مي شود و مشخصات و خواص آن از قبيل تعيين و با آزمايشات متعددي کنترل مي شود،داراي کاربري آسانتر از بتن است. اما بتن در يک شرايط کاملا متفاوتي با توجه به پارامتر هاي مختلف از قبيل نوع سيمان،نوع مصالح و شرايط آب و هوايي توليد و استفاده مي شود و عدم اطلاع کافي از خواص مواد تشکيل دهنده بتن و نحوه توليد و کاربرد آن مي تواند ضايعات جبران ناپذيري را به دنبال داشته باشد.
با توجه به پيشرفت علم و تکنولوژي در قرن اخير، علم شناخت انواع بتن و خواص آنها نيز توسعه قابل ملاحظه اي داشته است، به نحوي که امروزه انواع مختلف بتن با مصالح مختلف توليد و استفاده مي شود و هر يک خواص و کاربري مخصوص به خود را داراست.هم اکنون انواع مختلفي از سيمانها که حاوي پوزولانها ،خاکستر بادي،سرباره کوره هاي آهن گدازي،سولفورها،پليمرها،اليافهاي مختلف،و افزودنيهاي متفاوتي هستند،توليد مي شد. ضمن اينکه توليد انواع بتن نيز با استفاده از حرارت،بخار،اتوکلاو،تخليه هوا،فشار هيدروليکي،ويبره و قالب انجام مي گيرد.
بتن به طور کلي محصولي است که از اختلاط آب با سيمان آبي و سنگدانه هاي مختلف در اثر واکنش آب با سيمان در شرايط محيطي خاصي به دست مي آيدو داراي ويژگيهاي خاص است.
اولين سؤالي که پيش مي آيد اين است که چه رابطه اي بين تشکيل دهنده بتن بايد وجود داشته باشد تا يک بتن خوب به دست آيد و اصولا بتن خوب داراي چه شرايط و ويژگيهايي است. رابطه بين اجزاء تشکيل دهنده بتن،در خواص فيزيکي و شيميايي و همچنين نسبت اختلاط آنها با هم است.چه اگر مصالح يا آب و سيماني با خواصي مناسب بتن با هم مخلوط گردند و در شرايط و محيطي مناسب به عمل آيند،يقينا بتن خوبي حاصل مي شودو اصولا بتن خوب، بتني است که داراي مقاومت فشاري دلخواه و رضايت بخشي باشد. رسيدن به يک مقاومت فشاري دلخواه و رضايت بخش بدين معناست که ساير خواص بتن مانند مقاومت کششي، وزن مخصوص، مقاومت دربرابر سايش، نفوذ ناپذيري، دوام، مقاومت دربرابر سولفاتها و ... نيز همسو با مقاومت فشاري، بهبود يافته و متناسب مي شوند.
اگر چه شناخت مصالح مورد مصرف در ساخت بتن و همچنين خواص مختلف بتن کار آساني نيست اما سعي مي شود به خواص عمومي مصالح و همچنين بتن پرداخته شود.
بتن اينک با گذشت بيش از 170 سال از پيدايش سيمان پرتلند به صورت کنوني توسط يک بنّاي ليدزي، دستخوش تحولات و پيشرفتهاي شگرفي شده است.در دسترس بودن مصالح آن، دوام نسبتاً زياد و نياز به ساخت و سازهاي فراوان سازه هاي بتني چون ساختمان ها، پل ها، تونل ها، سدها، اسکله ها، راه ها و ساير سازه هاي خاص ديگر، اين ماده را بسيار پر مصرف نموده است.
اينک حدود سه تا چهار دهه است که کاربرد اين ماده ارزشمند در شرايط ويژه و خاص مورد توجه کاربران آن گشته است. اکنون کاملاً مشخص شده است که توجه به مقاومت تنها به عنوان يک معيار براي طرح بتن براي محيطهاي مختلف و کاربريهاي متفاوت نمي تواند جوابگوي مشکلاتي باشد که در درازمدت در سازه هاي بتني ايجاد مي گردد. چند سالي است که مسأله پايايي و دوام بتن در محيط هاي مختلف و به ويژه خورنده براي بتن و بتن مسلح مورد توجه خاص قرار گرفته است.مشاهده خرابي هايي با عوامل فيزيکي و شيميايي در بتن ها در اکثر نقاط جهان و با شدتي بيشتر در کشور هاي در حال توسعه، افکار را به سمت طرح بتن هايي با ويژگي خاص و با دوام لازم سوق داده است. در اين راستا در پاره اي از کشورها مشخصات و دستورالعمل ها واستانداردهايي نيز براي طرح بتن با عملکرد بالا تهيه شده و طراحان و مجريان در بعضي از اين کشورهاي پيشرفته ملزم به رعايت اين دستورالعمل ها گشته اند.
در مواد تشکيل دهنده بتن نيز تحولات شگرفي حاصل شده است. استفاده از افزودني هاي مختلف به عنوان ماده چهارم بتن، گسترش وسيعي يافته و در پاره اي از کشورها ديگر بتني بدون استفاده از يک افزودني در آن ساخته نمي شود. استفاده از سيمان هاي مختلف با خواص جديد و سيمان هاي مخلوط با مواد پوزولاني و نيز زائده هاي کارخانه هاي صنعتي روز به روز بيشتر شده و اميد است که بتواند تحولي عظيم در صنعت بتن چه از نقطه نظر اقتصادي و چه از نظر دوام و نيز حفظ محيط زيست در قرن آينده بوجود آورد.
�در سازه هاي بتني مسلح نيز جهت پرهيز از خوردگي آرماتور فولادي از مواد ديگري چون فولاد ضد زنگ و نيز مواد پلاستيکي و پليمري (FRP) استفاده مي شود که گسترش آن منوط به عملکرد آن در دراز مدت گشته است. با توجه به نياز روز افزون به بتن هاي خاص که بتوانند عملکرد قابل و مناسبي در شرايط ويژه داشته باشند،سعي شده است تا در اين مقاله به پاره اي از اين بتن ها اشاره گردد. کاربرد مواد افزودني به ويژه فوق روان کننده ها و نيز مواد پوزولاني به ويژه دوده سيليس در توليد بتن با مقاومت زياد و با عملکرد خوب مختصراً آورده مي شود. بتن هاي خيلي روان که تحولي در اجرا پديد آورده است و نيز بتن هاي با نرمي بالا براي تحمل ضربه و نيروهاي ناشي از زلزله نيز از مواردي است که بايد به آنها اشاره نمود. کوشش هاي فراوان براي مبارزه با مسأله خوردگي آرماتور در بتن و راه حل ها و ارائه مواد جديد نيز در اواخر سالهاي قرن بيستم پيشرفت شتابنده اي داشته است که به آنها اشاره خواهد شد.
افزودني هاي خاص در شرايط ويژه :
براي ساخت بتن هاي ويژه در شرايط خاص نياز به استفاده از افزودني هاي مختلفي مي باشد. پس از پيدايش مواد افزودني حباب هواساز در سالهاي 1940 کاربرد اين ماده در هواي سرد و در مناطقي که دماي هوا متناوباً به زير صفر رفته و آب بتن يخ مي زند، رونق بسيار يافت. اين ماده امروز يکي از پر مصرف ترين افزودني ها در مناطق سرد نظير شمال آمريکا و کانادا و بعضي کشورهاي اروپايي است.
ساخت افزودني هاي فوق روان کننده که ابتدا نوع نفتالين فرمالدئيد آن در سالهاي 1960 در ژاپن و سپس نوع ملامين آن بعداً در آلمان به بازار آمد شايد نقطه عطفي بود که در صنعت افزودني ها در بتن پيش آمد. ابتدا اين مواد براي کاستن آب و به دست آوردن کارايي ثابت به کار گرفته شد و چند سال بعد با پيدايش بتن هاي با مقاومت زياد نقش اين افزودني اهميت بيشتري يافت. امروزه بتن هاي مختلفي براي منظور ها و خواص ويژه و نيز به منظور مصرف در شرايط خاص با اين مواد ساخته مي شود که ازميان آنها به ساخت بتن هاي با مقاومت زياد، بتن هاي با دوام زياد، بتن هاي با مواد پوزولاني زياد (سرباره کوره هاي آهن گدازي و خاکستر بادي)، بتن هاي با کارايي بالا، بتن هاي با الياف و بتن هاي زير آب و ضد شسته شدن مي توان اشاره نمود.
بتن هاي با کارآيي بسيار زياد که چند سالي است از پيدايش آن در جهان و براي اولين بار در ژاپن نمي گذرد، تحول جديدي در صنعت ساخت و ساز بتني ايجاد کرده است. اين بتن که نياز به لرزاندن نداشته و خود به خود متراکم مي گردد، مشکل لرزاندن در قالب هاي با آرماتور انبوه و محلهاي مشکل براي ايجاد تراکم را حل نموده است. اين بتن عليرغم کارايي بسيار زياد خطر جدايي سنگدانه ها و خمير بتن را نداشته و ضمن ثابت بودن کارايي و اسلامپ تامدتي طولاني مي تواند بتني با مقاومت زياد و دوام و پاياپي مناسب ايجاد کند. در طرح اختلاط اين بتن بايد نسبت هاي خاصي را رعايت نمود. به عنوان مثال شن حدود 50 درصد حجم مواد جامد بتن را تشکيل داده و ماسه حدود 40 درصد حجم ملات انتخاب مي شود. نسبت آب به مواد ريزدانه و پودري بر اساس خواص مواد ريز بين 9 0 تا 1 مي باشد. با روش آزمون و خطا نسبت دقيق آب به سيمان و مقدار ماده فوق روان کننده مخصوص براي مصالح مختلف تعيين مي گردد. از اين بتن با استفاده از افزودني ديگري که گرانروي بتن را مي افزايد در زير آب استفاده شده است.

بتن اساسا از دو قسمت دانه­هاي سنگي (Aggregates) و خمير سيمان (Concrete) تشکيل شده است. خمير سيمان که در واقع مخلوطي از سيمان پرتلند و آب مي­باشد. - در ...

بتن اساسا از دو قسمت دانه ­هاي سنگي (Aggregates) و خمير سيمان (Concrete) تشکيل شده است. خمير سيمان که در واقع مخلوطي از سيمان پرتلند و آب مي­باشد. - د ...

مباني بتن بتن اساسا از دو قسمت دانه­هاي سنگي (Aggregates) و خمير سيمان (Concrete) تشکيل شده است. خمير سيمان که در واقع مخلوطي از سيمان پرتلند و آب مي­ ...

علل مختلفي که باعث فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني مي شوند - علائم هشدار دهنده که کار مرمت را الزامي مي دارند. ۱) علل فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني (CAU ...

▪ پي سازي چند مرحله دارد : ۱) آزمايش زمين از لحاظ مقاومت ۲) پي کني ۳) پي سازي پي وسيله اي است که بار و فشار وارد از نقاط مختلف ساختمان و همچنين بارهاي ...

آجر سنگي است ساختگي (مصنوعي) که نوع رسي آن از پختن خشت (گل شکل داده شده) و نوع ماسه آهکي آن از عمل آوردن خشت ماسه آهکي (که از فشردن مخلوط همگن ماسه سي ...

شهر «مل مو» در کشور سوئد از جمله شهرهايي است که برنامه هاي توسعه بسيار دقيقي در آن اجرا شده است. به طوري که پس از بررسي هاي فراوان و دقيقي که به وسيله ...

با توجه به وسعت کشور ايران و شرايط اقليمي متفاوت در نواحي مختلف اين سرزمين لازم است روشهاي ساختمان سازي متناسب با ويژگيهاي خاص منطقه اي تدوين و به مور ...

دانلود نسخه PDF - بتن مگر