up
Search      menu
عمران :: مقاله بتن ريزي PDF
QR code - بتن ريزي

بتن ريزي

بتن ريزي در هواي گرم (2)

ب ) آهنگ افت اسلامپ :
مسلما در شرايط هواي گرم ، گرماي بدون تبخير و يا با تبخير مي توان تأثير مهمي بر افت اسلامپ و آهنگ آن داشته باشد . ميتوان گفت تقريبا به ازاء ۰C ۴۰ افزايش دما ( ۱۰ تا ۰C ۵۰ ) افت اسلامپ حدود ۸ سانت را شاهد خواهيم بود ( هر ۰C ۱۰ حدود ۲ سانت ) . مسلما آهنگ افت اسلامپ نيز در هواي گرم بسيار زياد مي شود تا حدي که مزاحم کار اجرائي خواهد شد و غالبا براي مقابله با آن به افزايش آب متوسل مي شوند که کار صحيحي نيست.
ج ) افزايش آهنگ سفت شدن بتن و کاهش زمان گيرش :
در يک هواي معتدل و مناسب ممکن است زمان گيرش اوليه بتن بسته به نوع سيمان و نسبت هاي اختلاط بين ؟ تا ۳ ساعت تغيير کند . با افزايش دما اين زمان کاهش مي يابد و ممکنست در دماي بتن بالاتر از ۰C ۳۰ و دماي محيط بيش از ۰C ۳۵ اين زمان حتي به کمتر از نصف يا ثلث کاهش يابد . مسلما اين امر مشکلات اجرائي را افزايش مي دهد . در حمل محدوديت زماني بوجود مي آورد و در ريختن و تراکم بايد سرعت قابل توجهي داشته باشيم تا قبل از گيرش لايه زيرين بتوانيم لايه روئي را ريخته و متراکم کنيم . پرداخت سطح مشکل مي گردد و بتن زود سفت
مي شود . در اکثر موارد در چنين شرايطي درز سرد ايجاد مي گردد . درز سرد در آينده مي تواند محل عبور آب و ساير مواد مزاحم شيميائي باشد .
د ) ترک خوردگي خمير بتن تازه :
اين نوع ترک خوردگي معمولا در محيط هاي گرم و خشک حاصل مي گردد . بديهي است اگر بتن در محيط گرم و مرطوب قرار گيرد بعلت تبخير کم از سطح بتن ، جمع شدگي چنداني ايجاد نخواهد شد . در رطوبت هاي بيش از ۸۰ درصد عملا مشکل ترک خوردگي بتن تازه را نخواهيم اشت . وقتي تبخير از kg m۲ hr ۱ تجاوز نمايد ، وضعيت حاد و بحراني است و عملا بايد بتن ريزي متوقف گردد و يا تمهيدات خاصي تدارک ديده شود .
وقتي ترک خوردگي بيشتري اتفاق مي افتد که تأخير در گيرش و سفت شدن بتن ، مصرف سيمانهاي ديرگير ، مصرف بيش از حد کندگير کننده ، خاکستر بادي بعنوان جايگزين سيمان و يا بتن خنک داشته باشيم . مصرف موادي که آب انداختن را کم مي کند ميتواند به خشکي سطح و ترک خوردگي منجر شود . از جمله اين مواد مي توان از ميکروسيليس نام برد .
از بين بردن ترکهاي خميري مشکل است ولي مي توان با ماله کشي مجدد توأم با فشار ترکها را تا حدودي از بين برد .
الف) اثرات نامطلوب بر مقاومت :
مسلما بتني که گرم ريخته و نگهداري شود در سنين اوليه مقاومت قابل توجهي کسب مي کند اما بطور کلي در سن ۲۸ روز به بعد مقاومت کمتري نسبت به بتن ريخته شده با دماي کم
خواهد داشت . در شکل ۲ و ۳ ميتوانيد تأثير دماي ريختن را بر مقاومت هاي اوليه و دراز مدت ببينيد . بويژه اگر بتن حاوي مواد پوزولاني و کندگير نباشند ، آسيب بيشتري مي بينند . اگر ترک بتن را نيز در نظر بگيريم از نظر سازه اي آسيب جدي خواهد بود .
گاه ديده مي شود که در روزهاي گرم نسبت مقاومت ۲۸ روزه به ۷ روزه به مقاديري کمتر از ۳ ۱ و حتي تا ۱ ۱ مي رسد . در شرايط خاص برخي آزمونه هاي ۲۸ روزه مقاومتي کمتر از آزمونه هاي ۷ روزه را نشان مي دهند که بسيار تعجب برانگيز است . دليل اين امر استفاده از بتن گرم در
قالب هاي گرم و داغ مي باشد که گاه در زير تابش آفتاب نيز چند ساعتي نگهداري مي شوند . با استفاده از سيمانهاي ريز و زودگير کننده ، سيمان زياد يا w c کم اين مشکل بيشتر مي گردد.
براي اختصار و با توجه به ذکر اثرات نامطلوب در ابتداي اين نوشتار از بيان مشروح ساير اثرات خودداري مي شود .
● راهکارهاي بتن ريزي مطلوب در شرايط نامساعد گرم :
قاعدتا اين راهکارها را ميتوان به چند دسته تقسيم کرد :
الف ) انتخاب مصالح مناسب براي هواي گرم خشک يا گرم مرطوب و نسبت هاي مطلوب
ب ) روشهاي مناسب انبار کردن مصالح براي گرم و داغ شدن ( پيشگيري از گرم شدن )
ج ) خنک سازي مصالح و بتن و بتن خنک ساختن ( کاهش دماي بتن )
د ) تمهيدات حفظ خنکي بتن در طول عمليات حمل و ريختن و جلوگيري از افزايش دماي بتن
ه ) نکات مربوط به ريختن ، تراکم و پرداخت سطح ، نگهداري و عمل آوري بتن و کنترل تبخير
در ادامه به هرکدام از راه حلهاي اجرائي به اختصار مي پردازيم .
● انتخاب مصالح مناسب :
الف ) سنگدانه :
هر چند تأثير سنگدانه چندان جدي نيست اما بويژه براي ايجاد دوام در بتن در مناطق گرم بويژه مرطوب ، لازم است سنگدانه ها از جذب آب کمي برخوردار باشند . ظرفيت جذب آب سنگدانه درشت در آبا به ۵ ۲ و براي سنگدانه ريز به ۳ درصد محدود شده است در حاليکه در بسياري از آئين نامه ها چنين محدوديتي ديده نمي شود .
سنگدانه ها بايد در برابر قليائيها از واکنش زائي برخوردار نباشند لذا از اين بابت بايد مورد آزمايش قرار گيرند . همچنين در مناطق خورنده بايد يون کلر آنها از حدود مجاز کمتر باشد .
ب ) سيمان :
بهتر است از سيمانهاي ريز و زودگير استفاده نشود و سيمانهاي با گرمازائي کم و حاوي مواد پوزولاني ( بعنوان جايگزين ) بکار روند . سيمانهاي آميخته از اين نظر مناسب اند . بهتر است مقدار سيمان زياد نباشد . محدود کردن عيار سيمان به حدود ۴۰۰ کيلوگرم مي تواند يک توصيه تلقي گردد . عيار سيمان زياد مي تواند عامل ترک خوردگي بتن خميري باشد .
ج ) افزودني ها :
در شرايط هواي گرم اغلب افزودنيهاي روان کننده و يا کندگير کننده استفاده مي شود . ممکن است افزودني روان کننده کندگير کننده نيز بکار بريم . افزودنيهائي که بتوانند اسلامپ را بمدتي قابل توجه حفظ نمايند ، در اين شرايط طرفدار دارد .
معمولا حبابزا ها بعلت مشکل کنترل مقدار حباب در شرايط هواي گرم توصيه نمي شود .
مگر اينکه شرايط مناسبي براي مصرف آنها فراهم گردد .
● روشهاي پيشگيرانه براي جلوگيري از گرم شدن مصالح در انبار
هر چقدر بتوانيم جلوي گرم يا داغ شدن مصالح بتن را بگيريم ، کار خنک ساختن بتن
ساده تر مي شود .
بهرحال بهتر است دماي سيمان از ۰C ۶۰ تجاوز نکند ( آبا حد مجاز را ۰C ۷۵ ذکر کرده است ) سنگدانه ها با توجه به وزن قابل توجهشان بهتر است دمائي کمتر از ۰C ۴۰ را داشته باشند . آب نيز بايد در حد امکان خنک نگهداشته شود . لذا توصيه مي شود آب در محلي نگهداري شود که زود گرم نشود . مخازن فلزي هوائي بدون عايق بندي ابدا توصيه نميشود . از مصرف سيمانهاي گرم که از کارخانه حمل و تخليه مي شود بايد پرهيز کرد و آنرا در سيلو نگهداشت تا خنک گردد .
سيلوي سيمان داراي رنگ روشن باشد . در برخي مناطق دنيا از سيلوي دو جداره استفاده مي شود که ممکن است آب خنک در آن در جريان باشد . عايق بندي سيلوي سيمان نيز يک راه حل
مي باشد .
سنگدانه ها را نيز بهتر است از تابش آفتاب دور داشت . سر پوشيده کردن دپوي سنگدانه ها يک روش معمول است که ممکن است براي ايران راه حل گران قيمتي باشد . ايجاد پوشش مانند برزنت و غيره مي تواند راه حل ساده تري تلقي گردد .
● خنک سازي مصالح و ساخت بتن خنک ( کاهش دماي بتن ) :
استفاده از بتن ها دماي کم يکي از راه حلهاي اساسي براي بتن ريزي مطلوب است . رساندن دماي بتن به زير ۰C ۳۰ ميتواند به توليد بتن سخت شده مقاوم و با دوام منجر گردد و ضمنا ميزان تبخير از سطح بتن را کاهش دهد . بايد گفت تبخير عوامل متعددي دارد ولي دماي بتن در اين رابطه بسيار مهم است . براي ايجاد بتن خنک ، غالبا اجزاء بتن را خنک مي کنيم و يا از يخ براي ايجاد خنکي مخلوط بتن استفاده مي نمائيم . بکارگيري ازت مايع نيز ممکن مي باشد . اما در مورد بتن ريزي در هواي گرم در کارهاي عادي عملا بکار نمي رود .
اجزاء بتن شامل : آب ، سيمان ، سنگدانه مي تواند خنک شود . آب را با وسايل تبريد و يا يخ
مي توان خنک نمود . سنگدانه ها را مي توان با آب پاشي و ايجاد شرايط مساعد براي تبخير
مي توان به مقدار قابل توجهي خنک نمود ( بويژه در هواي خشک ) در خنک سازي سنگدانه
مي توان از آب خنک و هواي خنک نيز استفاده نمود .
يخ عامل مهمي در کاهش دماي بتن مي باشد زيرا گرماي نهان ذوب يخ ميتواند دماي بتن را به مقدار قابل توجهي پائين آورد . بهر حال خرده يخ يا پريد يخ مي تواند صرفا بعنوان جايگزين بخشي از آب يا همه آن بکار رود تا تغييري در نسبت آب به سيمان حاصل نشود و در انهاي اختلاط نبايد يخ در بتن تازه مشاهده گردد .
خنک کردن سيمان راه حلي است که کمتر بکار گرفته مي شود . اينکار به دلايل خاص نياز دارد تا سيمان در معرض آب خنک يا هواي مرطوب قرار نگيرد . استفاده از ديگ اختلاطي که داراي رنگ روشن مي باشد و يا آب خنک شده و يا در سايه است توصيه مي گردد .
● تمهيدات مربوط به حفظ خنکي بتن در طول عمليات بتن ريزي :
در زمان حمل ، ريختن و تراکم بتن حفظ خنکي آن ضروري است . بديهي است دماي بتن در اثر تبادل گرما با هواي گرم مجاور افزايش مي يابد . هدف ما کاهش اين افزايش دما مي باشد .
استفاده از وسايل حمل مناسب و سر بسته که رنگ روشن دارد يا با آب خنک مي شود يکي از
راه حلهاي مناسب مي باشد . بکارگيري وسايلي مانند پمپ و لوله مي تواند باعث افزايش دما شود و براي کنترل اين افزايش دما ، لازم است لوله پمپ خنک گردد . مي توان دور لوله ها را گوني خيس قرار داد و گهگاه روي آن آب پاشيد .
تسمه نقاله براي هواي گرم وسيله مناسبي نيست و در صورت لزوم مي توان روي آن را پوشاند .
تراک ميکسر در طول حمل نبايد بي جهت بچرخد زيرا اين امر موجب افزايش دما خواهد شد بويژه اگر حجم بتن در مقايسه با حجم ديگ کم باشد . استفاده از سايبان روي ديگ تراک و داشتن رنگ روشن توصيه مي شود .
● نکات مربوط به ريختن ، تراکم ، پرداخت سطح ، نگهداري و عمل آوري بتن و کنترل تبخير
براي جلوگيري از تبخير زياد از سطح بتن مي توان توسط بادشکن ، سرعت باد را کم نمود . بويژه اگر بتوان از بادشکن هاي جاذب آب استفاده نمود و آنها را خيس کرد ، رطوبت محيط افزايش
مي يابد و تبخير کم مي شود و همچنين محيط خنک مي گردد . استفاده از سايبان در بالاي محل بتن ريز ( در صورت امکان ) باعث کنترل تابش آفتاب و کاهش تبخير مي گردد و ضمنا از افزايش دماي بتن جلوگيري مي شود .
مي توان از دستگاههاي مه فشان و ايجاد کننده غبار آب در محل بتن ريزي استفاده کرد تا ضمن خنک شدن محيط رطوبت نسبي بالا رود و تابش آفتاب کم گردد . اين کار در مواردي که باد
مي وزد مؤثر نيست .
قالب و ميلگردها بايد قبلا خنک شود و آبا حداکثر دماي ۰C ۵۰ را براي آنها پيش بيني
کرده است . با آب پاشي بر روي قالب ( بويژه فلزي ) و ميلگردها مي توان آنها را خنک نمود ولي آب اضافي بايد از سطح قالب و ميلگرد زدوده شود ( با هواي تحت فشار يا اجازه دادن براي تبخير )
برنامه ريزي کار بتن ريزي به نحوي که در زمان خنکي هوا انجام شود . مسلما در اين حالت اصولا ممکن است شرايط هواي گرم موجود نباشد و بحث هاي مطروحه بي مورد تلقي گردد .
تأمين حجم لازم بتن و استفاده از وسايلي که بتواند اين حجم بتن را ساخته يا حمل کند و بريزد و متراکم نمايد امري ضروري است وگرنه بتن در اثر معطلي گرم شده و زمان گيرش آن فرا مي رسد و يا لايه هاي زيرين خود را مي گيرد و درز سرد ايجاد مي شود .
براي حفظ خنکي بتن در لايه هاي بتن ريزي ، بهتر است از لايه هاي ضخيم تر استفاده شود که اين امر حجم بتن سازي و بتن رساني و بتن ريزي بيشتري را در واحد زمان طلب مي کند .
استفاده از وسايل مناسب به نحوي که معطلي هاي بي جهت بوجود نيايد . مثلا باکت خيلي کوچک بکار نرود تا تراک ميکسر مدت زيادي معطل بماند و يا تراک ميکسر کمتر بارگيري شود تا بتن بمدت قابل توجهي در آن بچرخد و نماند .
تراکم مجدد بتن در هواي گرم توصيه مي شود ( قبل از گيرش ) . اين امر ترکها را کم مي کند . استفاده از ماله براي بهم آوردن ترکها توصيه مي گردد . ( ماله کش با تأخير و مجدد )
در هواي گرم و خشک اغلب سرعت تبخير بيش از سرعت رو زدن آب است و سطح بتن خشک
مي شود . لذا ضمن رعايت نکاتي که قبلا مطرح شد لازمست در اسرع وقت سطح بتن محافظت شده و مرطوب گردد . استفاده از گوني خيس در اين موارد توصيه مي شود . در غير اين صورت استفاده از پوشش هاي خاص مانند نايلون يا ترکيبات عمل آوري بتن مي تواند مصرف شود . بديهي است در شرايط هواي گرم و خشک توجه ويژه اي بايد به عمل آوري رطوبتي معطوف گردد .
پرداخت سطح بتن در هواي گرم با مشکل همراه است و معمولا بايد زودتر از ساير شرايط پرداخت را انجام داد اما نبايد باعث جمع شدن آب در زير لايه فوقاني گردد .

يكي از خصوصيات فيزيولوژيكي و طبيعي پرندگان پرريزي است كه پس از يك سال تخمگذاري شروع مي شود . در اين موقع مرغ پرهاي خود را از دست داده و به جاي آنها پر ...

▪ نام فارسي : فريزيا ▪ نام علمي : Freesia spp ▪ نام انگليسي : Corm ▪ خانواده : Iridaceae ● مشخصات گياهي : فريزيا گياهي است علفي، پيازي و بومي افريقاي ...

بتن اساسا از دو قسمت دانه­هاي سنگي (Aggregates) و خمير سيمان (Concrete) تشکيل شده است. خمير سيمان که در واقع مخلوطي از سيمان پرتلند و آب مي­باشد. - در ...

بتن اساسا از دو قسمت دانه ­هاي سنگي (Aggregates) و خمير سيمان (Concrete) تشکيل شده است. خمير سيمان که در واقع مخلوطي از سيمان پرتلند و آب مي­باشد. - د ...

● انتخاب سيمان استفاده از سيمانهاي با حرارت هيدراتاسيون کم، ممکن است تا حدودي سبب تخفيف اشکالات مربوط به ازدياد درجه حرارت بتن شود. ولي بايد درنظر داش ...

خوردگي يکي از مؤثرترين فاکتورها در تعيين عمر اقتصادي براي ساختمانها مي باشد. خوردگي نتيجه يک سري فعل و انفعالات شيميايي در بتن و آرماتور ها مي باشد. د ...

علل مختلفي که باعث فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني مي شوند - علائم هشدار دهنده که کار مرمت را الزامي مي دارند. ۱) علل فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني (CAU ...

دانلود نسخه PDF - بتن ريزي