up
Search      menu
مدیریت و اقتصاد :: مقاله بانک PDF
QR code - بانک

بانک

موريانه در بانک!

بحران مالي ۲۰۰۸ که ظرف دو سال، بسياري از صنايع و بخش هاي اقتصادي جهان را به ورطه نابودي کشاند، از طريق مؤسسات پولي و مالي آمريکايي که قادر به وصول اقساط معوق خود نبودند گسترش يافت. اين پيش زمينه کوتاه، معضل بزرگي که امروز در وهله اول بانک هاي کشور و پس از آن، اقتصاد ملي را تهديد مي کند به وضوح به تصوير مي کشد، چرا که مطالبات معوق بانکي، جدا از اثراتي که بر بخش پولي بر جاي مي گذارند، آثار منفي بسيار زيادي هم بر بخش واقعي اقتصاد دارند و لذا کانون توجهات کارشناسان اقتصادي امروز کشور قرار گرفته اند.
مطالبات معوق، آن دسته از منابع پولي بانک ها به شمار مي روند که برخلاف بده بستان هاي بانکي که مي بايست در موعد مقرر به حساب بانک برگردند، در اقتصاد کشور جريان يافته اند. در اين بين، در حالي که دارايي هاي ترازنامه اي بانکي افزايش يافته، بانک تصميم به سرمايه گذاري در حوزه هاي کلان مي گيرد، اما با عدم وصول اين منابع، نتايج سرمايه گذاري هاي آن به انحراف کشيده مي شوند. اين کاهش سرمايه گذاري قطعاً بر سطح اشتغال جامعه تأثير مي گذارد و در گام بعد، اين دو عامل رشد اقتصادي کشور را متزلزل مي کنند. البته آثار نامطلوب مطالبات معوق، ابعاد مختلفي دارند و به اين موارد محدود نمي شوند. با افزايش معوقه ها، دولت مجبور مي شود با افزايش رشد پول عکس العمل نشان دهد که در نتيجه آن، تقاضاي کل به واسطه رشد نقدينگي افزايش يافته و از آنجا که اين رشد تقاضا برنامه ريزي شده نيست و مسؤولان در خصوص پاسخ به چنين تقاضايي تدبيري اتخاذ نکرده اند، يقيناً سطح عمومي قيمت ها افزايش مي يابد. خود اين تورم، مانعي بر سر راه سرمايه گذاري و افزايش توليد خواهد بود که تشديد شرايط رکودي و به تبع آن بيکاري را در سطح جامعه دامن مي زند. مضاف بر آن که اين تورم، درآمد حقيقي و قدرت خريد جامعه را کاهش مي دهد.
ٰٓ● معوقات از کجا آب مي خورند؟
تغيير ثبت حساب هاي بانکي از حالت دستي به ماشيني را مي توان از مهمترين دلايل آشکار شدن – و نه افزايش مطالبات معوق در کشور دانست، چرا که اين گونه مطالبات تنها به سال هاي اخير برنمي گردند و در طول ساليان گذشته، به وجود آمده اند. از آنجا که در گذشته تنظيم و سند سازي اين مطالبات، همواره به دست اشخاص صورت مي گرفت، رقم دقيقي از مطالبات بانکي در کشور به ثبت نمي رسيد و چه بسا بعضاً با دستکاري و حساب سازي به دليل آن که وجود مطالبات معوق، عملکرد مدير يک بانک را زير سؤال مي برد از نشان دادن رقم واقعي معوقه ها جلوگيري به عمل مي آمد.
دليل واقعي رشد معوقه ها، بي شک به شرايط اقتصادي نابسامان سال هاي اخير کشور و وضعيت توأمان رکودي و تورمي کشور برمي گردد که نقش عمده اي در افزايش مطالبات معوق بانکي ايران داشته است.
افزايش مداوم هزينه هاي توليد کنندگان به دليل رشد قيمت منابع خام اوليه، افزايش دستمزدها از سوي دولت و اخذ ماليات نامتقارن از بنگاه هاي اقتصادي در سال هاي گذشته – که تأثير زيادي بر کاهش رقابت پذيري بنگاه هاي توليدي و خدماتي داشته است – دست بسياري از بنگاه داران حتي خوش حساب ها را هم در تسويه وام هاي خود بسته است. اين مسأله جدا از آن که عاملي تأثير گذار در افزايش رکود اقتصادي بوده است، به عاملي براي پيدايش مطالبات معوق هم بدل شده است. نکته آن که افزايش رکود از اين مجرا، علاوه بر سيستم بانکي، دريافت مطالبات مردمي را هم در سطح جامعه با مشکل مواجه کرده است. رشد حجم چک هاي برگشتي در اقتصاد کشور مي تواند تأييدي بر اين گفته باشد. بر اساس مطالعات واحد تحقيقات «اقتصاد ايران»، حجم چک هاي برگشت داده شده در سال ۸۷ معادل ۲۰۹ هزار و ۴۲۲ ميليارد ريال بوده که اين رقم در پايان سال گذشته به ۲۳۴ هزار و ۷۱ ميليارد ريال رسيده است. کارشناسان واحد تحقيقات ماهنامه پيش بيني مي کنند حجم چک هاي برگشتي در پايان سال جاري، با رشدي ۹ درصدي به رقم ۲۵۴ هزار و ۷۷۴ ميليارد ريال برسد.
تحريم هاي جهاني عليه ايران که هزينه بنگاه هاي اقتصادي را افزايش داده اند، از ديگر علل افزايش مطالبات معوق بانکي در ايران هستند. علاوه بر اين، اِعمال تحريم ها، بانک هاي ايراني را که در کشورهاي خارجي شعبه داشته اند، در خدمت رساني به مشتريان با مشکل مواجه ساخته اند، تا آنجا که واحدهاي اقتصادي داخل کشور، بايد از طريق واسطه هايي چون مؤسسات مالي در دُبي و با هزينه هايي به مراتب بيشتر، امور خود را سر و سامان دهند.
● پاشنه آشيل
نرخ هاي دستوري بانکي که بسياري از بخش هاي اقتصادي را مستأصل کرده اند، اين بار دامان خود سيستم بانکي را گرفته اند. اختلاف زياد نرخ هاي رسمي بهره با نرخ بازار غيررسمي، بسياري را به اين فکر واداشته که از تسويه وام بانکي خود شانه خالي کنند، چرا که حتي اگر جريمه ۶ درصدي ديرکرد هم به وام هاي آنها تعلق گيرد، باز هم در اين بين سود حاصل مي کنند. در کنار اين مطالب، عملکرد سياسي دولت هم در افزايش مطالبات معوق بي تأثير نبوده است. عموماً تمام دولت هاي بر سر کار – نه در ايران بلکه در کل جهان – براي افزايش محبوبيت و شهرت خود، سعي در جلب نظر عموم مردم دارند که در ايران، پرداخت وام آن هم بدون ارزيابي درست از سود و زيان پروژه هاي مشمول دريافت به عنوان يکي از راه هاي دستيابي به اين هدف برگزيده شده است. اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي زود بازده نمونه بارزي از چنين سياستي است. اين طرح اگر چه در عمل امري پسنديده به شمار مي رود، اما به دليل آن که تمام جوانب آن مورد ارزيابي قرار نگرفته، شاهد انحراف منابع مالي و عدم به بار نشستن آن هستيم که افزايش مطالبات معوق يکي از پيامدهاي اجراي اين طرح است. به علاوه، تغيير ناگهاني قوانين و مقررات و سياست هاي يک جانبه از سوي دولت را به عنوان عامل ديگر در رشد مطالبات معوق، نبايد از ياد برد.
● راهکار چيست؟
از آنجا که در شرايط رکودي، دريافت مطالبات معوق به مراتب دشوارتر از شرايط عادي اقتصادي است، دولتمردان بايد عزم خود را جزم نمايند تا با بهبود شرايط اقتصادي، راه برون رفت از وضعيت رکودي را براي کارآفرينان بخش خصوصي هموار نمايند. در حال حاضر، بسياري از فعالان نظام بانکي اذعان دارند بخش اعظمي از معوقه هاي فعلي بانکي، حاصل شرايط رکودي و تحريمي کشور بوده اند. يقيناً با حمايت دولت از بانک ها و مؤسسات تسهيلات دهنده و کنار آمدن با بنگاه هاي اقتصادي که شرايط دستيابي به رونق اقتصادي را تسهيل مي کند، بخش عمده اي از مطالبات معوق بانکي وصول خواهند شد.

● بانکت بانکت هاي کوچک و چاله اي شکل اين نوع بانکت ها بيشتر در جنگل کاري مورد استفاده قرار ميگيرد و آنها را به دو شکل ميتوان احداث کرد : ۱) يکي با ن ...

کيانيت (ديستن) (Al2Si2O5) : بلورشناسي : تري کلينيک . خواص فيزيکي : رخ کامل . 5=H موازي کشيسدگي و 7 در جهت عمود بر آن . 3.66-3.55=G . جلا شيشه اي تا مر ...

مي دانيم در شبکه هاي جريان متناوب توان ظاهري که از مولدها دريافت مي شود به دو بخش توان مفيد و غير مفيد تقسيم مي شود . نحوه اين تقسيم به شرايط مدار بست ...

روند صعودي رشد مطالبات معوق در ايران، يکي از مظاهر ناکارآمدي مديريتي در اقتصاد کشور است. که نظام بانکي را از ايفاي نقش اصلي خود که همان تسهيل مسير توس ...

مخازن بذر ذخيره علفهاي هرز مي باشند که تحت شرايط مطلوب ممکن است با جوانه زدن سر از خاک درآورده با چغندرقند رقابت کنند. اين مخازن در اکثر خاک هاي زراعي ...

مخازن بذر ذخيره علفهاي هرز مي‌باشند که تحت شرايط مطلوب ممکن است با جوانه زدن سر از خاک درآورده با چغندرقند رقابت کنند. اين مخازن در اکثر خاک‌هاي زراعي ...

مخازن بذر ذخيره علفهاي هرز مي‌باشند که تحت شرايط مطلوب ممکن است با جوانه زدن سر از خاک درآورده با چغندرقند رقابت کنند. اين مخازن در اکثر خاک‌هاي زراعي ...

به طور کلي بازاريابي علمي، در ميان بانک هاي ايران واژه جديدي است. چرا که بازاريابي زماني ضرورت پيدا مي کند که سازمان با محيطي رقابتي مواجه گردد، صنعت ...

دانلود نسخه PDF - بانک