up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله بانک ژن PDF
QR code - بانک ژن

بانک ژن

معرفي بانک ژن BT بيوتکنولوژي کشاورزي

بر اساس گزارشات سازمان ملل ، حدود ۸۰۰ مليون نفر از جمعيت جهان ( ۱۴ در صد ) دچار نفر فقر غذايي هستند که تا سال ۲۰۲۰ به يک ميليارد نفر خواهد رسيد. از سوي ديگر ، بشر با استفاده نسبتا کامل از منابع و امکانات موجود ، امروزه براي افزايش توليدات کشاورزي با محدوديت منابع موجه است . در اين راستا ، فناوري زيستي يا بيوتکنولوژي – کشاورزي افقي روشن در برابر ديدگان ما مي گشايد . تا شاهد دومين انقلاب سبز باشيم .
پيچيده ترين شاخه بيوتکنولوژي ؛ مهندسي ژنتيک Genetic Inginearing ، مي باشد که روشهاي مبتني بر ژنتيک سلولي ملکولي ، نشانگرهاي ملکولي ، کشت سلولي بافت ، ميکروبيولوژي و بيوشيمي را در بر مي گيرد . به طور کلي مهندسي ژنتيک شامل استفاده از روشهاي انتخاب ژن مورد نظر ، جداسازي ، خالص سازي ، تکثير و انتقال ژن ها و ارزيابي بروز آنها در موجود زنده مي باشد .
يکي از مهمترين و کاربردي ترين استفاده هاي مهندسي ژنتيک در کشاورزي تراريزش يا انتقال ژن و توليد گياهان و جانواران تراريخته transgenic Plant مي باشد . اين گياهان داراي صفات جديد و يا تغيير يافته اي هستند که مي توانند قابليت مقابله با آفات را به طور اتوماتيک داشته باشند و اين مسئله درآنها به حالت بالقوه در آيد.
از سال ۱۹۰۱ که ايشي واتا باکتري شناس ژاپني ، از بدن يک لارو مرده کرم ابريشم باکتري را جدا کرد تاکنون قريب به يک قرن است که مطالعات گسترده اي در زمينه تاثيرات و نحوه عملکرد و اثر اين باکتري انجام مي گيرد .
Bacillus thuringiensis يا BT نامي آشنا در کنترل آفات و حشرات است که در توليد بيش از ۹۰% آفت کش هاي ميکروبي و تعداد زيادي از گياهان فراريخته مقاوم به حشرات کاربرد دارد ؛ به عنوان عاملي براي مبارزات بيولوژيک اين باکتري يک باسيل گرم مثبت و اسپورزا است که به دليل دارا بودن توکسين هايي که خواص حشره کشي دارند ، در مقابله با حشرات زيان آور کشاورزي ، بهداشت و محيط زيست جايگاه مهمي دارد .
توکسين هاي اين باکتري که به دلتا اندو توکسين معروفند ، در حقيقت پروتئين هاي کريستالي هستند که هنگام اسپورزايي باکتري توليد مي شوند . هنگامي که اين توکسين توسط حشره بلعيده مي شود .پروتئين کريستالي در محتويات و شيره قليايي روده حشره حل شده و تحت تاثير آنزيم هاي پروتئاز به قطعات کوچک تر تبديل مي شود .
در اثر واکنش هايي که اين قطعات با سلولهاي اپي تليال روده مياني حشره انجام مي دهند ، ديواره روده حشره سوراخ شده و محتويات روده با هموسل مخلوط مي گردد که اين امر موجب بروز يک عدم تعادل بيوشيميايي در بدن لارو مي شود که براي حشره کشنده است . پس از جذب ميزان کافي از توکسين و صورت پذيرفتن فعل و انفعالات مذکور ، لارو دست از تغذيه مي کشد، در نتيجه ظرف چند روز از گرسنگي مي ميرد .
پژوهشها نشان داده است که اين باکتري قابليت استفاده عليه طيف وسيعي از آفات راسته هاي Lepidoptera, Coleoptera,dipter,Homoptera و حتي آفات غيره حشره مانند نماتد ها و پارازيتهاي حيوانات اهلي را دارا مي باشند .
● چند مثال از کاربرد هاي BT:
▪ انتقال ژن BT به باکتري خاکزي Pseudomonas fluorescence
که با ريشه غلات و سويا همزيست مي باشد و اضافه کردن اين باکتري به خاک مي تواند خسارت کرم اگروتيس يا شب پره زمستاني (Agrotis ipsilon or Black cutworm ) در غلات را کنترل کند .
▪ انتقال ژن BT به يک ريز سازواره درونزاد Endophyte Microorganism که داخل دستگاه آوندي گياهان زندگي مي کند و تکثير مي شود و آغشته سازي بذور ذرت و برنج با آنها ، موجب کنترل کرم ساقه خوار ذرت و برنج مي شود .
▪ آزمايشات مزرعه اي نشان داده است که ريزسازواره در خارج از گياه زنده نمي ماند و به گياهان تلقيح نشده همجوار نيز منتقل نمي شود . بنابر اين مشکل زيست محيطي نخواهد داشت .
در پايان بايد ياد آور شد که استفاده از روشهاي مبتني بر مبارزات بيولوژيک با آفات به جاي استفاده از سموم شيميايي هم از نظر حفاظت محيط زيست بسيار حائز اهميت است و هم از نظر صرفه جويي اقتصادي کشاورزان ، به عبارتي مي تواند بهينه سازي مبارزه و کنترل آفات باشد .

ژن يا ماده وراثتي (hereditary factor)، ماده پيچيده اي است که در هنگام تقسيم مي تواند همانند خود را بوجود آورد. واحدهايي از اين ماده وراثتي از پدر و ما ...

تعريف و ريشه لغوي تمامي رويدادهايي که پس از رسوبگذاري در رسوبات رخ مي دهد، در قلمرو دياژنز قرار مي گيرند. اين فرآيند ها تا آستانه دگرگوني ادامه دارد ( ...

تعريف و ريشه لغوي تمامي رويدادهايي که پس از رسوبگذاري در رسوبات رخ مي دهد، در قلمرو دياژنز قرار مي گيرند. اين فرآيند ها تا آستانه دگرگوني ادامه دارد ( ...

هيدروژن يا آبزا يک عنصر شيميايي در است که جدول تناوبي با حرف H و عدد اتمي ۱ نشان داده شده است. هيدروژن عنصري بي رنگ، بي بو، غير فلز، يک ظرفيتي و گازي ...

به طور خلاصه آمونياک را مي توان اصلي ترين ماده زائد محلول ايجاد شده توسط ماهي ها و بي مهرگان دانست . آمونياک توسط ماهي ها توسط ادرار و همچنين از طريق ...

امروزه روش هاي جديدي براي اثبات قطعي وقوع جرم در سراسر دنيا مورد استفاده قرار مي گيرند که نتايج آن مي تواند در تعيين محکوم و تبرئه کردن متهمان با اطمي ...

بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك دانش جديدي است كه نخستين دستاوردهاي آن در هاله اي از بيم و اميد ارزيابي مي شود. در طول تاريخ بسياري از پديده هاي علمي در مر ...

يكي از دقيقترين روشهاي شناسايي نمونه ها در بسياري ازگونه ها استفاده از تكنيكهاي سيتوژنتيك است و مطالعات ژنوتيپي از اصيل ترين مطالعات محسوب مي شود چرا ...

دانلود نسخه PDF - بانک ژن