up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله باغ PDF
QR code - باغ

باغ

هنري به نام باغ سازي

شايد يکي از اولين اقدامات بشر در عرصه معماري منظر باغ سازي بوده باشد، مرحله اي که انسان ها اقدام به ايجاد فضاي سبز مصنوع مي کنند و نهايتاً به باغ ها و پارک هاي امروزي مي انجامد. باغ سازي در کشورهاي مختلف سابقه ديرينه اي دارد.
هنر باغ سازي با تقدم و تاخر زماني در کشورهايي نظير ژاپن، ايران، انگليس، فرانسه و ايتاليا وجود داشته است و در هر يک از اين کشورها، اين هنر به روش ها و شيوه هاي خاص خود انجام مي گرفته است. به عنوان مثال در باغ هاي ژاپني دخل و تصرف زيادي در طبيعت نمي شود و همه چيز همان گونه که هست، نهايت کمال و زيبايي را القاء مي کند. براي مثال هريک از اشکال و ابعاد سنگ، در باغ ژاپني معناي نمادين مشخصي دارد. سنگ بزرگ نشان کوه است، سنگ هاي تيز و سرکش نشان آتش و سنگ هاي صيقلي نمادي از آب. درباره باغ هاي معلق بابل هم بسيار شنيده ايم. باغ هايي که حاکم بابل، بخت النصر، براي ملکه خود ساخته بود. باغ هايي در چندين طبقه با تراس هاي وسيع درختکاري شده که بسيار شگفت انگيزتر نحوه آبياري اين تراس ها در سال ۶۰۰ ق . م . است.
در اصول باغ سازي اروپا اما، نسبت به باغهاي شرقي دخل و تصرف بيشتري انجام مي شود. باغ هاي تراس بندي شده ايتاليايي نمونه بارزي از اين تصرفند، به اين معني که باغ در سطوح مختلف ساخته مي شود. باغ هاي هندسي و غيرهندسي انگليسي که از خطوط منظم يا منحني وار و درهم پلان آنها پيداست که طراح سعي در اعلام حضور خود داشته است. اينها عمدتاً باغ هايي هستند با درختان هرس شده به اشکال مختلف و مجسمه هاي سنگي که هر از گاهي سر بر مي آورند.
باغ سازي ايراني :
برخي از صاحب نظران معتقدند که باغ سازي ايراني از زمان عيلامي ها ( قرن ۳ ق . م. ) آغاز شده است . گروهي نيز بر اين عقيده اند که آغاز باغ سازي به زمان هخامنشيان بازمي گردد، چرا که آنان خود مبدعان قنات بوده اند باغ هايشان را نيز با همين سيستم شگرف و پيچيده آبياري مي کردند. آنچه مسلم است هنر باغ سازي ايران پيشينه اي طولاني دارد و اصولاً باغ در نظريک ايراني مکاني پرارزش قلمداد مي شده است.
به عنوان مثال در دوران گذشته چون پارک ها به معناي امروزي وجود نداشتند، باغداران يزدي آخر هفته ها باغ خود را بر روي عموم مردم مي گشودند تا آنها هم بتوانند از فضاي باغ و زيبايي هاي آن برخوردار شوند.
در چهارباغ هاي ايراني دخل و تصرف در طبيعت درحد ايجاد يک هندسه راست گوشه وجود دارد، اما اين مداخله به آرايش و هرس درختان نمي انجامد و گياهان به همان صورت طبيعي خود زيبا دانسته مي شوند. محوربندي يا همان آکس بندي از اصول لاينفک باغ ايراني است. از محور اصلي به باغ وارد مي شويم و اين محور که اغلب آب است، انسان را به کعبه اي کوچک مي کشاند تا در پناه سايه آن از گرماي سوزان ظهر تابستان بگريزد، آبي بنوشد، دمي بياسايد و جاني تازه کند. اين کعبه که همان کوشک باغ است.
اغلب ما تجربه حضور در باغ هاي ايراني را داشته ايم. باغ هايي نظير باغ ارم شيراز، باغ فين کاشان، باغ شاهزاده کرمان، باغ دولت آباد يزد که با آن بادگير هشت طرفه، در خاطره ما حک شده است.
از باغ هاي طبس اما نبايد غافل شد که در نوع خود بي نظيرند. باغ هايي با تعداد بيشمار درختان نخل بلند که از ديوارهاي باغ سربرآورده اند و گويي اراده اي پنهان خواسته که در دل کوير اين همه زيبايي ناگهان سبز شود.
▪ تقليد خوب يا ابداع بد :
با اين پيشينه اي که در مورد باغ سازي ايراني گفته شد، بايد ببينيم اکنون در کجا ايستاده ايم و آيا در باغ هاي شخصي و عمومي و پارک هاي امروزي مان اثري از آن همه محور بندي و زيبايي و دقت در انتخاب انواع درختان و توجه به مسائل آبياري و همچنين بازي با نور و سايه وجود دارد يا آنکه ما صرفاً با خطوط منحني و اصول باغ سازي اروپايي پيمان بسته ايم و بي توجه به شرايط اقليمي کشورمان، در باغ ها و پارک هايمان درخت کاج آرايش شده مي نشانيم و کوشک هايي با گلخانه هاي شيشه اي و نماي سنگي سفيد مي سازيم و به جاي محور آب که در باغ سازي ايراني به حوضي در مقابل کوشک ختم مي شود، از آبياري دستي استفاده مي کنيم.
اين عبارت را بسيار شنيده ايم که مي گويد: &۰۳۹; اگر نمي توانيم طرحي نو بسازيم، حداقل بر شانه هاي هنرمندان بزرگ ايران بايستيم و اصولي را که آنان به تدريج توسعه داده اند، کامل تر کنيم، شايد احساس آرامش، سکون و صفاي باغ ها و پارک هايمان از دست نرود و بار ديگر صداي گوش نواز حرکت آب بر روي سنگ هاي سينه کبکي کف حوض ها و جوي هاي باغ هاي ايراني، در پارک ها و باغ ها تکرار شود.

● کشت گلخانه اي هر يک از گياهان براي داشتن رشد مطلوب نياز به شرايط خاصي از نظر شدت نور ، دماي روزانه ، دماي شبانه ، ميزان رطوبت نسبي هوا و رطوبت خاک د ...

اطلاعات اوليه پوست از نظر شيميايي پليمري است از اسيدهاي آمينه که آنها را اصطلاحا پروتئين مي‌نامند. اسيدهاي آمينه از طريق پيوندهاي پپتيدي ، براحتي مي‌ت ...

اگر شما يک گلدان در آپارتمان يا باغچه اي کوچک در حياط منزلتان داريد مي توانيد از باغباني لذت ببريد. براي اين که به طور اصولي باغباني را بياموزيد به کم ...

اگر شما يک گلدان در آپارتمان يا باغچهاي کوچک در حياط منزلتان داريد ميتوانيد از باغباني لذت ببريد. براي اينکه بهطور اصولي باغباني را بياموزيد به کمي اط ...

اشاره: پرورش و نگهداري گل وگياهان از گذشته مورد توجه وعلاقه جوامع بشري بوده و بصورت هاي مختلف در باغها ، خيابان ها ، درون منازل و حتي بصورت مناظر و طب ...

کاشت گياهان در محفظه هاي شيشه اي ضمن جالب و سرگرم کننده بودن تنها روشي است که گياهان آپارتماني در محيط بسته و نسبتاً عاري از آلودگي هوا رشد مي کنند و ...

● بررسي آبزي پروري زيستي در جهان از دهه ي ۱۹۷۰ توليدات آبزي پروري به طور متوسط سالانه ۹ درصد افزايش داشته که اين رقم با رشد ۳ ۱ درصدي صيد و ۹ ۲ درصدي ...

در مقالة حاضر، طرحي ارائه شده است که شوري خاک را در مزارعِ تحت آبياري تخمين زده و راهکارهاي مديريتي ارائه مي دهد. اين تحقيق بر اساس بررسي مدلهاي آبيار ...

دانلود نسخه PDF - باغ