up
Search      menu
فنآوری اطلاعات :: مقاله بازي هاي کامپيوتري PDF
QR code - بازي هاي کامپيوتري

بازي هاي کامپيوتري

خلاقيت در بازي هاي کامپيوتري

● مقدمه
عصر حاضر عصر فناوري هايي است که حاصل ابداع و تفکر خلاق انسان هاست. بازي هاي رايانه اي تاثير زيادي بر خلاقيت انسانها به ويژه کودکان دارد. تحقيقات زيادي در مورد تاثير بازي هاي رايانه اي بر ابعاد خلاقيت کودکان صورت گرفته و نتايج حاصل، حاکي از افزايش عامل اصالت و عامل انعطاف پذيري در خلاقيت کودکان بوده است. لذا مي توان فرآيند آموزش و فعاليت هاي کودکان را در اين زمينه هدفمند و معنادار کرد. همچنين فرآيندهاي شناختي گوناگوني چون خلاقيت و قدرت تخيل آنها را غنا بخشيد.
● بيان موضوع
خلاقيت و ابداع از موضوعاتي هستند که بکارگيري آنها در دوران بزرگسالي مشروط بر پرورش آنها در دوران خردسالي است و از آنجا که دنياي کودکان امروز با انواع فناوري ها در آميخته است. يکي از مهمترين راههاي آموزش و پرورش خلاقيت همين ابزارهاي فناوري است. خلاقيت در قرن اطلاعات و ارتباطات و در عصري که فناوري ها و برنامه هاي بنيادين وزير بنايي کشورهاي پيشرفته و توسعه يافته را تشکيل داده اند مي تواند با ويژگي هاي مهم و منحصر به فرد خود، زمينه رشد و تعالي علمي و فرهنگي جوامع را فراهم ساخته و پرهيز از بسياري عقب ماندگي ها را موجب شود.( رستگارپور ۱۳۸۴ )
● اهميت مساله خلاقيت و بازي هاي رايانه اي
اهميت مساله در اين است که اين توانمندي مهم و پايه اي خلاقيت از دوران کودکي در انسان ها پرورش مي يابد چرا که شکل گيري بسياري از توانمندي ها، استعدادها و رشد شناختي و شخصيتي در اين دوران از حساسيت خاصي برخوردار است و اگر بخواهيم افرادي خلاق، نوآور و سازنده تربيت کنيم بايد از نخستين پايه هاي زندگي آغاز کنيم.
کودکان خلاق به دنيا مي آيند تورنس ( ۱۹۶۲ ). اما خلاقيت بسياري از آنها در حدود ۱۰ سالگي دچار افت مي شود. حسيني ( ۱۳۸۱ ) .
با توجه به اينکه در بازي هاي رايانه اي سختگيري و فشار براي جدي گرفتن فعاليت هاي آموزشي توسط مربي وجود ندارد فرصت بيشتر براي تجربه روش هاي کودک محور وجود دارد؛ از طرفي بازي با رايانه موجب آموزش کار با رايانه نيز مي شود.
دنياي بازي هاي رايانه اي سرشار از شگفتي هاست. جايي که کودکان را تا مرز تحقق روياها مي برد و آنان را در دنيايي از هيجان و ماجرا جويي ها رها مي کند. در اين دنياي مجازي کودکان در عين پيروز شدن، شکست مي خورند و در عين ازاد بودن در جبر قرار دارند. يادآوري اين موضوع مهم است که اعلام شود منظور از بازي هاي رايانه اي بازي هاي استاندارد است.
يکي از راههاي رشد و توسعه قوه خلاقيت و ابداع در کودکان پرداختن به فعاليت هايي همچون رايانه و بازي هاي رايانه اي استاندارد است که خود حاصل خلاقيت مغز آدمي بوده بنابراين، اين قوه را در کودکان تقويت مي کند. ( فرهودي ۱۳۸۷ ).
بازي هاي شبيه سازي در ارضاي حس کنجکاوي و ماجراجويي کاربران، طرح جهان تخيلي فردا فن آوري در جهان آينده. اعطاي نقش هاي ماجراجويانه به زنان. همگي موجب پرورش مهارت هايي چون پرورش قوه تخيل و خلاقه و حل مسئله در آنها مي شود. در همين رابطه منطقي(۱۳۸۰) در مقاله خود به اين موضوع اشاره کرده که: ميزان انگيزه و يادگيري دانش آموزان مبتلا به اختلال يادگيري با برنامه هاي آموزشي رايانه اي به شکل معناداري ارتقاء يافته . همچنين بازي هاي رايانه اي بر آموزش زبان مردم و افزايش سرعت خواندن در آموزش زبان تاثير داشته که همين تاثير موجب مي شود که حساسيت ذهن کودکان ارتقاء يابد ( اسدي ۱۳۸۷) بازي هاي رايانه اي موجب مي شود که بچه ها به کاوش و تجسس بپردازند و اين مورد، موجب ارتقاء حافظه و تمرکز مي شود. در اغلب بازيها کودکان به انتخاب گزينه هاي مختلف، دستور دادن، هدايت کردن، جستجوي دقيق و کاوشگرانه در محيط مربوط به بازي خود مي پردازند. که اکثر آنها در برگيرنده بحث، گفتگو، پيش بيني، تصميم گيري در روي صفحه کليد است و همه اين تمرينات در ارتقاء فاکتورهاي خلاقيت مانند بسط که استعداد توجه به جزئيات، اصالت (استعداد، توليد ايده هاي بديع، غيرعادي و تازه ) انعطاف پذيري ( استعداد توليد ايده ها، يا روش هاي بسيار گوناگون)، سيالي (استعداد توليد ايده هاي ) فراوان است مي شود.
کالين تي و مک کارتي در سال ۲۰۰۱ تحقيقي با عنوان تاثير بازي هاي شبيه سازي رايانه اي بر يادگيري و ياددهي، هوش و خلاقيت انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند که بکارگيري بازي هاي شبيه سازي رايانه اي بر يادگيري و ياددهي دانش آموزان مقطع راهنمايي تاثير داشته اما بر هوش دانش آموزان تاثير ندارد. همچنين دريافتند که اين بازيها بر خلاقيت دانش آموزان در دو بعد سيالي و انعطاف پذيري تاثير دارد.
بومن وروتر در سال ۱۹۹۹ در پژوهش هاي خود در باره تاثير بازي هاي رايانه اي در افزايش خلاقيت کودکان دريافتند که برخي بازي هاي رايانه اي به سبب آنکه از انعطاف پذيري لازم برخوردار بوده و از ساخت مشخصي برخوردار نيستند؛ افزايش خلاقيت کودکان و نوجوانان را فراهم آورده و بر ميزان توانمندي کودکان در حل مسائل مي افزايد. ( منطقي ۱۳۸۰ ).
ليو در سال ( ۱۹۹۸) در بررسي تاثير خودآموزي فرارسانه بر تفکر خلاق دانش آموزان مدارس ابتدايي کلاس چهارم دريافت که نمرات چهار عامل سيالي، انعطاف پذيري، اصالت و بسط سه گروه دانش آموزان تيز هوش، متوسط و ضعيف به طور معني داري که از طريق آموزش به کمک کامپيوتر و بازي هاي رايانه اي افزايش يافته است. افزودن بر موضوعات بالا کودک در فرآيند انجام بازي هاي رايانه اي مطالب و موضوعات متنوع و مهيجي را مي آموزد، با انجام بازي ها ظرفيت ها و توانايي هاي خويش را افزايش داده و آنها را غني مي سازد. در اين ميان، علاوه بر تقويت هوش يکي از فرآيندهايي که به وفور تقويت مي شود. اصالت يا همان قوه ابتکار کودک است که دليل آن روبرويي او با مجهولات، مشکلات و معماهاي متعدد موجود در بازي هاست و چون کنترل بازي را در دست دارد سعي مي کند براي رسيدن به پاسخ ها و هدف؛ کنجکاوي به خرج دهد. راههاي تازه بيافريند و در واقع از اين طريق به افزايش عامل اصالت ( ابتکار) خود دست مي زند.
بازي هاي رايانه اي به گونه اي هستند که کودک از خطا و اشتباه نمي ترسد، توسط ديگران ارزيابي نمي شود. رقابت با ديگران ندارد لذا احساس آرامش مي کند و با همين وضعيت تصميم مي گيرد.
آمابلي ( ۱۹۹۶ ) مي گويد: صرفا در انتظار ارزيابي بودن، خلاقيت را در افراد بويژه کودکان تضعيف مي کند. رقابت نيز بسيار پيچيده تر از ارزيابي و پاداش است.
در هر صورت بازي هاي آموزشي رايانه اي با ويژگي هاي منحصر به فرد خود، جذابيت، بکارگيري همزمان حواس چندگانه، تعامل يادگيرنده با موضوع، محيط يادگيري و فضاي آموزشي جذاب لذت بخشي را براي يادگيرندگان فراهم مي کنند که به صورت خودانگيخته و با اطمينان خاطر به يادگيري مي پردازند. در اين محيط قابليت تکرار و بازخورد سريع، فراهم بودن امکان يادگيري با سرعت لازم يادگيرنده، عدم ترس از تنبيه و آزادي عمل در جريان يادگيري و .... موجب افزايش انگيزه يادگيري، عمق و پايداري آن و نگرش مثبت دانش آموز نسبت به درس و مهارت مورد نظر مي شود. کليه اين عوامل نيز فراهم شدن امنيت رواني دانش آموزان و در نتيجه افزايش اعتماد به نفس و رشد مهارت هاي گوناگون را بدنبال دارد. (فرهودي ۱۳۸۷).
بازي هاي رايانه اي نوعي سرگرمي تعاملي است که توسط يک دستگاه الکترونيکي مجهز به پردازشگر يا ميکروکنترلر انجام مي شود بسياري از بازي هاي رايانه اي به دليل توليد تصوير متحرک با قابليت نمايش روي صفحه تلويزيون يا نمايشگر رايانه، باري ويدئويي نيز محسوب مي شود.
گونه هاي بازي هاي رايانه اي عبارتند از:
▪ آموزشي
▪ اتومبيل راني
▪ مسابقه اتومبيل راني
▪ استراتژي
تصاوير دو بعدي، موسيقي متن و در بطن بازي بودن کودک و نوجوان همراه با ساير شخصيت هاي بازي، تصاوير پرتحرک، صداهاي مهيج، دنيايي از هيجان را به انسانهاي تشنه جنب و جوش ارزاني مي کند و همين جذبه، روح و جسم آنان را مطرح خود مي سازد و به عالمي از تخيلات مي برد که فرد خود را محور و قهرمان اصلي ماجرا مي پندارد.
● محاسن بازي هاي رايانه اي براي کودکان
يادگيري را آسان و توجه بچه ها را جلب مي کند؛
تکرار موضوعات و مرور قسمت را امکان پذير مي کند؛
امکان خلق نقاشي و داستان را دارد؛
علاقه مند شدن به تاريخ يا جغرافيا را به همراه دارد؛
کودک بدون اينکه نقاشي کثيف شود مي تواند رنگي را که دوست ندارد عوض کند؛
مفاهيم و مباني رياضيات را به کمک شکلهاي کودکانه به کودک آموزش مي دهد؛
کودک بيمار احتياج کمتر به داروهاي مسکن ( به دليل سرگرم شدن به بازي ) دارد؛
کنترل در دست بچه هاست.
● معايب بازي هاي رايانه اي براي کودکان
الف) آسيب هاي جسماني
ب) آسيب هاي رواني تربيتي
ج) تقويت حس پرخاشگري
د) انزواطلبي
ه) تنبل شدن ذهن
و) تاثير منفي در روابط خانوادگي
ز) افت تحصيلي
● رهنمودها
از بازي هاي تصويري خلاق که کودکان بايد به وسيله آنها معماهايي را حل کنند استفاده شود.
بازي دسته جمعي کودکان، با ابزارهاي تصويري کمتر مسئله ساز است.
والدين وقت بيشتري را به کودک و نوجوان خويش اختصاص دهند تا به بازي رايانه اي عادت نکنند.
بهتر است که والدين همراه فرزندان خود به کوهستان، باشگاهها و ميادين بروند و به بازي هاي مورد علاقه آنها بپردازند. تا کودک به اندازه معقول از بازي ها استفاده نمايد.
کودک در فاصله نزديک به رايانه ننشينند.
از رايانه هاي با صفحه کوچک استفاده شود. ( صفحه کوچک موجب مي شود چشم کودک کمتر آسيب ببيند ).
نور صفحه تلويزيون را کم کنند.
بچه ها بين دو نوبت بازي استراحت کنند.
چشم ها بايد مسلط به صفحه رايانه باشد.
روشنايي اتاق به نحوي تنظيم شود که زنندگي نور به حداقل برسد.
بهتر است والدين با کودکان صحبت کنند که فقط در روزهاي تعطيلي مجاز به استفاده از اين بازي ها هستند.

زمين بازي بدمينتون به شکل مستعطيل مي باشد و با خطوطي به عرض ۴۰ ميلي متر کشيده مي شود. خطوط زمين بايد به سادگي قابل تشخيص بوده و بهتر است به رنگ سفيد ي ...

غوكان‌ افلاطون 8-1- چون‌ اقيانوس‌ اطلس‌ و جبل‌طارق‌ را پشت‌ سر گذاريم‌ و به‌ آرام‌ترين‌ درياها، مديترانه‌، پانهيم‌، بي‌درنگ‌ به‌ صحنه‌ي‌ تاريخ‌ يونان‌ ...

شايد بارها و بارها درباره ويروس و تعريف آن در اين ماهنامه و ديگر مجلات خوانده باشيد. اهميت موضوع و اخباري كه هر روزه از آلوده شدن رايانه ها به گوش مي ...

آيا درک چيزهايي که در ذهن شوهرتان مي گذرد، برايتان سخت است؟ اين کار برايتان ساده تر خواهد شد اگر اين ۱۰ نکته را که دانشمندان در مورد مغز مردان کشف کرد ...

● دنياي شيشه اي شيشه براي بسته بندي كردن تعداد زيادي توليدات غذايي مورد استفاده قرار مي دهند: شير- ژله- روغن هاي سبزيجات- غذاي بچه و غيره.شيشه از نظر ...

بازي يک از مهم ترين نيازهاي کودکي است .به زبان ديگه دنياي کودکان در بازي هاي شان است اما خيلي از اين بازي ها هم جنبه ي گروهي داشته و يا در جمع و در تع ...

نوشتار حاضر، گزارش نهايي يک پروژه تحقيقاتي در زمينه بازيافت مواد کامپوزيتي است. هدف کلي اين برنامه پژوهشي ، افزايش کاربرد کامپوزيت هاي پليمري گرما سخت ...

در کتب و متون مختلف تعاريف متعددي از تبليغات آمده است بطور مثال مي توان به تعاريف ذيل اشاره کرد. تبليغات فرآيند روشمند ارايه اطلاعات مناسب در مورد کال ...

دانلود نسخه PDF - بازي هاي کامپيوتري