up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله بازرسي اجزاي بويلر PDF
QR code - بازرسي اجزاي بويلر

بازرسي اجزاي بويلر

بازرسي اجزاي بويلر و تاثير عوامل بهره برداري در افزايش عمر آنها

آمارهاي منتشر شده توسط وزارت نيرو نشان ميدهد خروجهاي اضطراري ناشي از زوالهاي اجزا بويلرها، بيشترين سهم را در انرژي هدر رفته ناشي از توقف واحدها داشته است. بر اساس اين آمارها در نيمه اول سال ۱۳۸۳، حدود ۲۴ درصد كل انرژي هدر رفته ناشي از زوال اجزا بويلر بوده است.
يكي از دلايل هزينه بسيار سنگيني كه زوالهاي بويلر ايجاد ميكند، خروجهاي اجباري بلندمدت واحد از مدار براي تعمير يا جايگزيني قطعات است.
با توجه به خسارتهاي بالاي وارده به اجزا بويلر كه يكي از دلايل آن ناشي از عدم كنترل صحيح عوامل بهرهبرداري است، بنابراين ارايه برنامه بازرسي صحيح ميتواند در افزايش عمر اين اجزا سهم به سزايي داشته باشد.
طراحي برنامه بازرسي نيز، به فاكتورهاي متعددي مثل نوع طراحي بويلر، دماها و فشارهاي كاري بويلر، جنس مواد، تركيب سوخت، تاريخچه و عمر واحد و شرايط كاري بستگي دارد. طراحي بازرسي حول اجزا بحراني متمركز ميشود. بطور كلي اجزاي بحراني آنهايي هستند كه زوال آنها مستقيماً بر عملكرد بويلر اثر ميگذارد. اين اجزا بحراني تحت فشار عبارتند از:
▪ هدرها – هدرهاي بخار و آ ب
▪ تيوبها- سوپرهيتر، واتروال، اكونومايزر
▪ پايپها- بخار و آب تغذيه
▪ ديسوپرهيتر (Attemperator)
كه در ادامه به بحث در رابطه با اين مواد پرداخته ميشود.
● تيوبهاي بويلر
زوال تيوبهاي بويلر شايعترين دليل خروجهاي اجباري واحد از مدار است. در ادامه به تاثير عوامل موثر بر زوال اين تيوبها ميپردازيم:
● لوله هاي بخارگرد
▪ مكانيزمهاي اصلي تخريب
چون غالباً عمر بويلرهاي نيروگاهها بيشتر از ۲۰ سال است، سوپرهيترها يك بخش بحراني در آنها محسوب ميشوند. اين لولهها در سوپرهيتر (فشار بالا) و سوپرهيتر ريهيت وجود دارند. هر دوي اينها لولههايي دارند كه دچار خزش ميشوند. خزش تابعي از دما، تنش و زمان كاركرد است. عمر خزشي لولههاي سوپرهيتر با افزايش دما و مكانيزمهاي ديگري مثل خوردگي و فرسايش – كه منجر به نازك شدن ديواره لوله و افزايش تنش در آن ميشود- كاهش مييابد. همچنين تنشهاي اضافي بر اثر انبساط حرارتي و بارگذاري مكانيكي نيز ممكن است ايجاد شود كه باعث ايجاد ترك و سوراخ در لولهها ميشود واين مساله در عمر پيشبيني شده خزشي منظور نميشود.
در طول يك برهه زماني، بر اثر خوردگي يك لايه اكسيدي در سطح داخلي لولهها ايجاد ميشود كه اين لايه اثر خنككنندگي بخار را كم ميكند و باعث افزايش دماي لوله ميشود و عمر لوله به شدت كاهش مييابد. همچنين اين اكسيد داخلي ميتواند كنده شود، داخل بخار حركت كند و براثر برخورد باعث فرسايش ولوها و اجزاي توربين شود. برخي از سوختها، باعث خوردگي شديد لولهها ميشوند و عمر لولههاي سوپرهيتر را با افزايش سرعت فرسايش شديداً كاهش ميدهند كه اثر آنها حتي از دما و سرعت رشد لايه اكسيدي نيز بيشتر است كه خوردگي ناشي از خاكستر زغال مثالي از آن است.
▪ اثر عوامل بهرهبرداري به منظور افزايش عمر
كنترل دقيق شيمي آب براي كاهش خوردگي سطح داخلي لولهها، جلوگيري از روشن- خاموش شدنهاي متوالي كه منجر به تنشهاي انبساطي در لولهها مي شود، اسيدشويي لولهها زمان تعميرات اساسي براي حذف لايه اكسيدي داخلي، آناليز دقيق ماهانه سوخت و گاز مصرفي براي انطباق با استاندارد، قلياشويي لولهها در تعميرات، انجام دقيق تستهاي NDT در بازرسيها و تعويض لولههاي فريتي با لولههاي فريتي كرومايز شده يا زنگ نزن براي جلوگيري از جدايش لايه اكسيدي براي افزايش عمر لولهها اهميت بسياري دارند.
▪ برنامه بازرسي پيشنهادي
يك برنامه بازرسي براي لولههاي بخارگرد ميتواند بصورت زير باشد:
بازرسي چشمي- براي نقاطي كه دچار فرسايش، خوردگي، شوك حرارتي يا مشكلات انبساطي هستند.
▪ ضخامت سنجي التراسونيك (UTT) – براي نقاط حساس و مسيرهاي سوت بلور و نواحي ديواره كه مستعد رفتگياند.
▪ ضخامت سنجي لايه اكسيدي داخلي- در نقاط مختلف بايد صورت گيرد به ويژه در اطراف جوشهاي بين لولههاي غيرهمجنس مثل اتصال T۱۱ به T۲۲. از نتايج اين مرحله ميتوان در تخمين عمر گسيختگي باقيمانده لولهها استفاده كرد.
● لوله هاي آبگرد
▪ مكانيزمهاي اصلي تخريب
اين لولهها معمولاً شامل لولههاي اكونومايزر و بخشي از لولههاي واتروال هستند. اين لولهها در دماي اشباع يا كمتر از آن كار ميكنند و مشكل خزش ندارند. اين لولهها به رسوبهاي سمت آب (رسوبهاي داخلي) حساساند و تخريبهاي وسيع در لولههاي واتروال ميتواند بر اثر رسوبگذاري ايجاد شود و منجر به خوردگي شديدو تخريب هيدروژني شود.
در بويلرهاي سيكلي يك مشكل مهم، خستگي خوردگي در نقاط اتصال كوره پاييني مثل اتصالهاي buckstay ها و جعبههاي هوا است. خستگي خوردگي منجر به ترك خوردگي لولهها از داخل ميشود كه تشخيص آنها با تستهاي غيرمخرب بسيار مشكل است. سطح خارجي لولهها نيز معمولاً بر اثر فرسايش و خوردگي از بين ميروند. فرسايش سطحي لولههاي بويلر و اكونومايزر ميتواند بر اثر دوده زدايي يا حملات ذرات خاكستر ايجاد شود. خوردگي لولههاي آب گرد ميتواند به دليل احتراق ناقص در مشعلها نيز باشد.
● اثر عوامل بهرهبرداري براي افزايش عمر
براب افزايش عمر لولهها، اسيدشويي و قلياشويي آنها امري اجتنابناپذير است اما عدم شستشوي مناسب، خود باعث از بين رفتن لولهها ميشود. از سوي ديگر كنترل شيميايي آب مساله بسيار مهمي است. PH آب بايد بين ۵ تا ۱۲ كنترل شود.
از جمله عوامل بسيار مهم در افزايش عمر اين لولهها به حداقل رساندن مواد رسوبدهنده سود (NaOH) روي لولهها با تميز كاري شيميايي و عمليات صحيح هوادهي با حذف هوا در گرمكنهاي آب تغذيه با فشار كم و يا تزريق مواد شيميايي اكسيژنزدا به منظور جلوگيري از حفرهدار شدن آنهاست. كنترل احتراق (تنظيم مشعلها، نسبت هواي ورودي و تركيب سوخت) مطابق استاندارد نيز عامل ديگر افزايش عمر لولههاي بويلر محسوب ميشود.
● لوله هاي بخار گرد و آب گرد خارج از بويلر
▪ مكانيزمهاي اصلي تخريب
خوردگي و خستگي خوردگي مهمترين مكانيزمهاي زوال لولههاي خارج از بويلر هستند. لولههاي رايزر از جمله اين لولهها هستند كه تركيب شيميايي نامناسب آب باعث حملات شديد خوردگي و نازك شدن لولهها ميشود. اما در واحدهايي با عمر بالاي سيسال، خستگي خوردگي عامل اصلي زوال لولههاي رايزر در پنتهاوس بويلرهاست. زوالهاي فوق زوالهايي بسيار خطرناك هستند.
▪ اثر عوامل بهرهبرداري براي افزايش عمر
از آنجايي كه اين لولهها خارج از سيستم بويلر هستند، آموزش مناسب پرسنل بهرهبرداري از مهمترين راههاي جلوگيري اززوالهاي شديد است. از سوي ديگر پيشگيري از خوردگي عامل مهم ديگري در افزايش عمر لولههاست.
▪ برنامه بازرسي پيشنهادي
بازرسي چشمي:
براي تشخيص فرسايشها، خوردگي و شوكهاي حرارتي شديد اورهيت موضعي، تورم لوله و ...
▪ ضخامت سنجي التراسونيك:
براي تشخيص ميزان اكسيداسيون لولهها
بازرسي EMAT:
براي تشخيص نقاطي از داخل لولهها كه دچار خوردگي رسوبي، حفره دار شدن يا تخريب هيدروژني شدهاند. با اين روش ميتوان نقشه ضخامت را تهيه و خستگي خوردگي را تشخيص داد.

در بسياري از برنامه هاي تدوين شده توسط سازنده جهت کنترل کيفيت محصولات،از آزمون چشمي به عنوان اولين تست و يا در بعضي موارد به عنوان تنها متد ارزيابي با ...

اصول عملکرد: يک آسانسوربرقي با نيروي محرکه کششي داراي اتاقکي است که ازکابلهاي فولادي آويزان است و اين کابلها برروي قرقره محرک شيار دارحرکت مي کنند.کاب ...

اصول بازرسي چشمي مقدمه: در بسياري از برنامه هاي تدوين شده توسط سازنده جهت کنترل کيفيت محصولات،از آزمون چشمي به عنوان اولين تست و يا در بعضي موارد به ع ...

معرفي تکنيک Rock Bolt مقدمه يکي از سيستم هاي نگهداري سازه هاي زيرزميني پيچ سنگها(Rock bolt)ميباشند.طي چند دهه گذشته کاربرد پيچ سنگها در اهداف استحکام ...

سلولها براي اينکه بتوانند کارهاي خود را به خوبي انجام دهند به نحوي تکامل پيدا کرده اند که داراي اندامهاي مختلفي باشند. هر يک از اين بخشها براي انجام و ...

الف) اجزاي اصلي اجزاي اصلي يک دوچرخه عبارتند از : ۱) تنه : تنه دوچرخه اصلي ترين قسمت دوچرخه و مهمترين ملاک در تعيين کيفيت و کارايي آن است . تنه ها از ...

الف) اجزاي اصلي اجزاي اصلي يک دوچرخه عبارتند از : ۱) تنه : تنه دوچرخه اصلي ترين قسمت دوچرخه و مهمترين ملاک در تعيين کيفيت و کارايي آن است . تنه ها از ...

آب بندي در توربو ماشينها در فصل مشترک قطعات ثابت و متحرک به منظور کنترل جريانات نشتي و خنک کننده لازم و ضروري است. کنترل لقي موجود در بين قطعات متحرک ...

دانلود نسخه PDF - بازرسي اجزاي بويلر