up
Search      menu
تغذیه و خوراکیها :: مقاله باروري گاوهاي شيري PDF
QR code - باروري گاوهاي شيري

باروري گاوهاي شيري

نقش پروفيل اسيدهاي چرب جيره غذايي بر عملکرد باروري گاوهاي شيري

امير بالاخيال
امروزه اصلاح ‍ژنتيکي گاوهاي شيري از نظر صفت توليد شير , بدون توجه به اهميت صفات ديگر از جمله صفات باروري , مقاومت ورم پستاني و غيره موجب کاهش عملکرد بقيه صفات از جمله صفات توليد مثلي شده است . اما خوشبختانه مي توان به کمک علم تغذيه دام تاحدودي اين نقص را جبران نمود.
اين مطالب را بخاطر بسپاريم :
اسيدهاي چرب غير اشباع ( با جند باند دوگانه ) از جمله اسيد لينولئيک ( ۶ – n ۲ : ۱۸ C ) , لينولنيک ( ۳ – n ۳ : ۱۸ C ) , ايکوزانوئيدها ( ۳ – n ۵ : ۲۰ C ) و دکوهگزانوئيدها ( ۳ – n ۶ : ۲۲ C ) بر باروري و عملکرد توليد مثلي گاوها تاثير بسزايي دارند .
اسيد هاي چرب لينولئيک , لينولنيک و دکو هگزانوئيدها به ترتيب در دانه هاي روغني , علوفه ها و اغلب در دانه کتان , روغن ماهي يافت مي شوند .
تغذيه جيره هاي حاوي اسيد لينولئيک بالا طي دوره خشکي ( ِDry period ) موجب افزايش وقوع جفت ماندگي مي شود .
مکمل سازي جيره غذايي با اسيد هاي چرب داراي چند باند دوگانه( Poly unsaturated fatty acids ) طي دوره بعد از زايش موجب بهبود باروري گاوهاي شيري مي شود اما در اين زمينه تحقيقات زيادي لازم است .
● مقدمه
امروزه اصلاح ‍ژنتيکي گاوهاي شيري از نظر صفت توليد شير , بدون توجه به اهميت صفات ديگر از جمله صفات باروري , مقاومت ورم پستاني و غيره موجب کاهش عملکرد بقيه صفات از جمله صفات توليد مثلي شده است . اما خوشبختانه مي توان به کمک علم تغذيه دام تاحدودي اين نقص را جبران نمود. استاپلس و همکاران ( ۱۹۹۸ ) گزارش کردند که از مجموع ۲۰ مقاله در مورد موضوع بهبود عملکرد باروري گاوهاي شيري با افزودن چربي به جيره غذايي , حدود ۱۱ مقاله بر مثبت بودن نتايج متفق الراي بودند .مکانيزم عمل بهبود عملکرد توليد مثل گاوهاي شيري توسط افزودن چربي به جيره هاي غذايي بطور صريح مشخص نشده است .اما فرضيه هاي مختلفي وجود دارد . چهار مورد از آنها که توسط استاپلس و همکاران ( ۱۹۹۸) پيشنهاد شده است در ذيل بيان مي گردد :
۱ ) بهبود بالانس منفي انرژي بدن طي اوايل شيردهي
۲ ) افزايش سنتز ترکيبات استروئيدي مانند هورمونهاي استروئيدي از جمله پروژسترون
۳ ) تغيير غلظت انسولين خون بدنبال آن تحريک رشد فوليکولهاي تخمداني
۴ ) تغيير ميزان سنتز PGF۲ که اين ترکيب داراي اثر منفي بر فعاليت جسم زرد مي باشد .
سرکوب PGF۲ در اوايل آبستني احتمال زنده ماني جنين را افزايش مي دهد
طي يک دوره فحلي چنانچه تلقيحي صورت نگرفته باشد معمولا فعاليت جسم زرد تا ۱۶ روز ادامه مي يابد.از طرف ديگر ۱۲ روز بعد از فحلي , نوسانات ضعيف ترشح PGF۲ از رحم در هر دو گاو آبستن و يا غير آبستن آغاز مي شود.افزايش سنتز PGF۲ موجب کاهش فعاليت جسم زرد مي شود . ولي جنين در حال رشد با ارسال سيگنالهايي با عنوان انترفرون تاو ( Interferon – tau ) سنتز PGF۲ را کاهش مي دهد . انترفرون تااو اخيرا بعنوان سيگنالهاي اوليه جنين جهت تشخيص آبستني بشمار مي رود. جنين بعد از ۱۰ روزگي شروع به ترشح اين ماده نموده و با افزايش رشد ميزان توليد آن نيز افزايش مي يابد. بدليل اينکه همه جنينها داراي سرعت رشد يکساني نيستند بخاطر همين موضوع جنينهايي که داراي رشد ضعيفي هستند ممکن است قبل از ترشح انترفرون تااو , توسط افزايش غلظت PGF۲&۹۴۵; تا روز ۱۳ صورت نگيرد. لذادر چنين شرايطي نقش اسيد هاي چرب غير اشباع در کاهش سنتز PGF۲&#۹۴۵; طي اوايل آبستنيي اهميت پيدا مي کند. بنابر اين تغذيه جيره هاي غني از اسيد هاي چرب غير اشباع براي بهبود باروري , دستيافت تازه اي در مديريت توليد مثل گاوهاي شيري مي باشد .
اثر مثبت چربي جيره غذاي بر باروري گاوهاي شيري مي تواند بدليل اثرات برخي از اسيدهاي چرب جيره بر هيپوفيز , تخمدانها و رحم از طريق بهبود وضعيت انرژي بدن باشد . دانشمندان معتقدند که برخي از مکملهاي چربي موجب تغيير توليد PGF۲در بدن مي شوند زيرا برخي از اسيدهاي چرب ويژه بخصوص اسيدهاي چرب غير اشباع با چند باند دوگانه ( PUFA ) در سنتز آن نقش دارند . بنابراين مي توان با تغيير پروفيل اسيدهاي چرب جيره غذايي سنتز PGF۲ توسط بافت رحم را در اوايل آبستني کاهش داده و موجب کاهش ميزان مرگ و مير جنين شد .
● اسيدهاي چرب ضروري و عملکرد توليدمثلي
کمبود اسيدهاي چرب ضروري در حيوانات آزمايشي موجب بروز علايمي همچون تشکيل ناقص غشاهاي سلولي, عدم رشد کافي بدن , پوست , بافتهاي پيوندي و همچنين باروري ضعيف مي شود . Zeron و همکاران گزارش کردند که کاهش ميزان باروري گاوهاي هولشتاين طي ماههاي تابستان بدليل پائين بودن محتواي اسيد لينولئيک غشاء اووسيتها مي باشد, در حالي که محتواي اسيد لينولنيک چندان تغيير فصلي ندارد.در مقابل اسيدهاي چرب غير اشباع داراي ۵ و ۶ باند دوگانه در غشاء اسپرم دامهاي نر بر کيفيت اسپرم در باروري تخمک تاثير مي گذارد .
اسيدهاي چرب ضروري در داخل سلول مي توانند بر رونويسي ژنهاي کد کننده پروتئينهاي ضروري براي آبستني موثر باشند .
در بعضي حيوانات اسيدهاي چرب غير اشباع ( PUFA ) نقش مهمي در بسياري از فرآيندهاي توليد مثلي از جمله تخمک گذاري , لقاح و زايمان دارند . اسيدهاي چرب جيره غذايي مي توانند بر رشد فوليکول تخمداني , فعاليت جسم زرد و توليد پروژسترون نقش داشته باشند . طي تحقيقي گزارش شده است که در صورت تغذيه جيره هاي غني از PUFA ازخانواده امگا ۳ قبل از زايش به ترتيب درگوسفند وگاو , موجب تاخير زمان زايش ( Nibashaka Baguma و همکاران ۱۹۹۹ ) و افزايش وقوع جفت ماندگي شد( Barnouin & chassaqne ۱۹۹۱ ). ولي افزايش اسيدهاي چرب غير اشباع امگا ۳ در جيره غذايي بعد از زايش, ميزان آبستني گاوها را بهبود بخشيد ( Armstong و همکاران ۱۹۹۰ ) .
● اثر جيره هاي بر پايه پودر ماهي بر باروري :
اسيدهاي چرب غير اشباع توسط باکتريهاي شکمبه تحت فرآيندي بنام بيوهيدروژناسيون متابوليزه مي شوند. طي اين فرآينداسيدهاي چرب غيراشباع به اسيدهاي چرب اشباع تبديل مي شوند . پودر ماهي داراي پتانسيل افزايش باروري مي باشد علت اين مسئله را به بخاطر داشتن اسيدهاي چرب منحصربفردي که مي توانند بدون بيوهيدروژنه شدن ازشکمبه عبورکنند و موجب کاهش ترشح PGF۲&#۹۴۵; شوند, نسبت داده مي شود. .Armstrong و همکاران گزارش کردند که گاوهاي فريزين بريتانيائي که با پودر ماهي بمقدار ۸ ۰ Kg day تغذيه شده بودند نرخ آبستني بيشتري (۶۴ % ) در مقايسه با گروه شاهد ( ۴۴ % ) داشتند. همچنين تعداد سرويس براي اين گروه در مقايسه با گروه شاهد به ترتيب ۶۲ ۱ , ۳۱ ۲ بود. مکانيزم کار هنوز بطور واضح مشخص نيست ولي فرضيه هاي چندي در اين مورد وجود دارد که يکي از آنها وجود دو نوع اسيد چرب ايکوسپنتانوئيکها و دکو هگزانوئيدها در پودر ماهي مي باشد که باعث کاهش سنتز PGF۲ مي شوند.
● اثردانه کتان بر باروري گاوهاي شيري :
روغن دانه کتان نيز بدليل داشتن اسيد لينو لنيک بالا موجب سرکوب ترشح PGF۲از رحم شده و ميزان باروري را در حيوانات تغذيه شده با دانه کتان افزايش مي دهد . همچنين گزارش کردند که تغذيه دانه کتان ويا تزريق روغن کتان داخل شکمبه موجب افزايش غلظت اسيدهاي چرب بلند زنجيره مي شود ( Kennely ۱۹۹۵ ).

شيرين بيان از ديرباز براي درمان انواع سرفه ها و نيز به عنوان يک داروي مسکن در پوست مورد استفاده بوده است. مردم از آن براي درمان اسپاسم و تورم، برونشيت ...

کهکشان آندرومدا يکي از نزديکترين کهکشان ها به کهکشان راه شيري است. اين کهکشان همچنين تنها کهکشاني است که با چشم غير مسلح در نيمکره شمالي زمين ديده مي ...

کهکشان آندرومدا يکي از نزديکترين کهکشان ها به کهکشان راه شيري است. اين کهکشان همچنين تنها کهکشاني است که با چشم غير مسلح در نيمکره شمالي زمين ديده مي ...

دانشمندان به توده هي بزرگي از ستاره ها که به دليل نيروي جاذبه کنار هم قرار دارندن کهکشان (Galaxy) مي گويد. شيد بدانيد در تقسيم بندي کهکشان ها، آنها را ...

مرض قند يا ديابت شيرين يک اختلال سوخت و سازي در بدن است. بدين صورت که سرعت و توانايي بدن در استفاده و سوخت و ساز کامل قندها کاهش مي يابد. از اينرو قند ...

تمام موجودات زنده توليد مثل مي کنند. در انسان توليد مثل به وسيله دو نوع سلول انجام مي پذيرد. اسپرم ها که به وسيله بيضه هاي مرد ساخته مي شوند و تخمک ها ...

«پروردگارت به زنبور الهام کرد که در کوهها و درختان و در آنچه سقف دارند لانه کن، آنگاه از هر ميوهاي بخور و راه هموار پروردگارت را بپوي، و از شکم آنها ن ...

کاشت و پرورش زيتون از گذشته در کشور ايران رايج بوده و در سال هاي اخير با پيشرفت هائي که در اصلاح ژنتيکي درختان زيتون ارقام کنسروي صورت گرفته و به سبب ...

دانلود نسخه PDF - باروري گاوهاي شيري