up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله بارش شهابي PDF
QR code - بارش شهابي

بارش شهابي

بارش شهابي اسدي

بارشهاي ساليانه همواره مورد توجه بوده اند چرا كه در پهنه آسماني كه گهگاه شهابي عبور مي كندو نظر بيننده را به خود جلب مي نمايد، در شبهاي بارش، شهابها با تعدادي به نسبت بيشتر ظهور نموده وانسان كنجكاو را به مطالعه و بررسي دعوت ميكند. بارش دلوي، جباري، پرساوشي و بارش مشهور اسدي كه البته با توجه به اينكه چند سالي از زمان عبور دنباله دار منشاء آن (تمپل-تاتل )مي گذرد، نبايد متوقع بارش جالبي باشيم.
با قدر ۸ به كمترين فاصله از زمين رسيد و به همين دليل بارش سالهاي ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ خورشيدي ازجمله بهترين بارشهاي ساليانه اين دنباله دار بود . اين دنباله دار پنچاه و پنجمين دنباله داري است كه مدار آن محاسبه شده است ( T empel – Tutlle ۵۵P )و عليرغم رصد علمي آن در سال ۱۸۶۵ ميلادي سابقه رصد آن طبق مطالعات انجام شده به بيش از ۶۰۰ سال قبل برمي گردد ( سال ۱۳۶۶ ميلادي ) بهترين بارش اسدي اين دنباله دار در سال ۱۹۶۶ بود كه ۵۰۰۰ شهاب طي ۲۰ دقيقه ديده شدند .
● دنباله دار تمپل تاتل وارتباط آن با بارش اسدي
اساسا“دنباله دارها پس از عبور از حوزه منظومه شمسي؛ در مدار خود ذرات بسيار ريز ميليمتري و ميكرو متري بجا ميگذارند و به همين خاطر است كه پس از دفعات بسيار، بسيار زياد عبور دنباله دار از حضيض خورشيدي)كمترين فاصله)، گيسو و به تبع آن دنباله از بين مي رود و تنها هسته سرگرداني مي ماند كه چه بسا سرنوشت شومي داشته باشد و با برخورد به سيارات گازي همچون برجيس ( مشتري ) و يا خورشيد و شايد هم زمين! كه البته در مورد آخر احتمال آن بسيار كم است)با توجه به بررسيهاي انجام شده )، عمر آن پايان مييابد .
به هر حال تا اينجا دانستيم كه دنباله دارها منشاء بارشهاي شهابي هستند، زيرا با برخورد جو زمين) در چرخش زمين به دور خورشيد ) با اين ذرات ريز بجا مانده، درخشش شهابها تحت عنوان بارش ديده مي شود. منشاء بارش اسدي دنباله دار تمپل- تاتل است كه دوره اي ۳۳ سال دارد و در سال ۱۹۹۸ ميلادي) اواخرسال ۱۳۷۶ خورشيدي) از حضيض خورشيدي خودعبور كرد به همين دليل امسال تعداد شهابهاي قابل رصد بسيار كم است، اما همانگونه كه بسياري از شما خوانندگان محترم اين بخش از روزنامه، آگاهي داريد، نام بارش به صورت فلكي كه كانون بارش ) Radiant ) در آن قرار دارد، برميگردد و طبيعي است در اين رويداد، كانون بارش در صورت فلكي شير ( اسد ) قرار دارد.
لازم به ذكر است دنباله دار تمپل- تاتل در دسامبر سال ۱۸۶۵ ميلادي توسط ويليام تمپل فرانسوي و در ژانويه سال ۱۸۶۶ توسط هوراك تاتل از رصد خانه هاروارد شناسايي شد البته اين دنباله دار در سالهاي۱۸۹۹ و ۱۹۳۲ ميلادي اصلا“رصد نشد و مجددا“ در سال ۱۹۶۵ ميلادي با قدر ۱۶ ديده شدو در اوايل سال ۱۹۹۷ ميلادي مجددا “محققان دانشگاه هاوايي آن را با قدر ۵ ۲۲ رصد كردند و در سال بعد از آن سال ۱۳۷۶ خورشيدي)
● در رصد بارشها چه كارهايي مي توانيم انجام دهيم
تهيه گزارش از جمله فعاليتهاي خوب آماتوري است كه در آن با ثبت تاريخ و زمان رصد، تعداد شهابهاي رويت شده، تعيين قدر و ميانگين قدرشهابها و اينكه در چه صور فلكي اين شهابها ديده شدند، تعداد آتشگوي هاي رويت شده در هر بارش، ميانگين وكمترين و بيشترين درجه اي كه شهابها در آسمان طي كرده اند، نام گروه رصدي وموقعيت جغرافيايي مكان رصد از جمله مواردي است كه مي بايست در گزارش ثبت شود. ترسيم تصاوير از عبور اين شهابها در آسمان همراه با شكل و نام صور فلكي آن منطقه از ديگر كارهاي جالبي است كه شما مي توانيد انجام دهيد.
عكسبرداري از بارشها جايگاه ويژه دارد نبايد فراموش كنيد كه به يك دوربين غير اتوماتيك كه تنظيمات آن توسط خودتان انجام مي شود بعلاوه يك سه پايه عكاسي و دكلانشور، فيلم حساسيت بالا ۴۰۰ ويا۸۰۰ وترجيحا“ يك لنز وايد نياز داريد.
با استقرار دوربين بر روي سه پايه و استفاده از دكلانشور كه سيم رابطي براي گرفتن عكس است و بر روي دوربين بسته مي شود، لرزش عكسبرداري را به حداقل مي رسانيد با لنز وايد پهنه بيشتري از آسمان را در اختيار مي گيرد و بايد توجه كنيد منابع نوري مزاحم در اطراف منطقه عكسبرداري شما نباشد.
حساسيت فيلم شما را قادر به ثبت شهابهاي كم نور مي كند و دوربين غير اتومات كه فاصله آن بر روي بينهايت تنظيم گرديده و باطري نور سنج از آن خارج شده ( چون به نور سنجي نياز نداريد و چه بسا نور چراغ نور سنج مشكلي براي عكسهايتان ايجاد كند ) و سرعت روي وضعيتB ) باز بودن ديافراگم با مدت زمان دلخواه ) قرار مي دهيد و به سمت شرق آسمان و صور فلكي اطراف كانون نشانه مي رويد و با باز كردن ديافراگم توسط و قفل كردن دكلانشور، براي چند دقيقه به فيلم خود نور مي رسانيد.
فراموش نكنيد با ثبت اولين شهاب در حوضه عكسبرداري خود بايد، ديافراگم را ببنديد چرا كه شايد نور چراغ قوه دوستانتان)كه البته آنهم بايد نور قرمز باشد و با كنترل و هماهنگي با يكديگربتابانند ) و يا عامل ديگري همين شهاب و يا شهابهاي شكار شده را از صفحه فيلم شما محو كند ديافراگم ) F) دوربينتان بايد در حداكثر گشودگي باشد ) ۶ ۱ F و يا هر عدد كمتري كه بر روي تنظيم ديافراگم دوربين شما قابل تنظيم است)، ضمن آنكه نور ماه مي تواند مزاحم عكسبرداري شما باشد كه ناحيه عكسبرداري را بدور از آن انتخاب كنيد. منطقه عكسبرداري را همراه با شماره فيلم يادداشت كنيد تا بعدا“ بدانيد هر عكس مربوط به عكسبرداري از كدام ناحيه آسمان است.

بارش مغزي BRAIN STORMING يکي از شناخته شده ترين شيوه هاي برگزاري جلسات هم فکري و مشاوره بوده و کاربرد جهاني دارد. اين روش داراي مزايا و ويژگيهايي من ...

بارش مغزي BRAIN STORMING يکي از شناخته شده ترين شيوه هاي برگزاري جلسات هم فکري و مشاوره بوده و کاربرد جهاني دارد. اين روش داراي مزايا و ويژگيهايي من ...

بارش شهابي ربعي نخستين بارش شهابي زمستاني و آخرين بارش مهم و پربار سال خورشيدي و نخستين بارش سال ميلادي است. بارش شهابي ربعي از بارش هاي فعال و پربار ...

● مقدمه وقتي ذرات گرد وغباري که در فضاي بين سيارات قرار دارند وارد جو زمين مي شوند در اثر سرعت بالا و اصطکاک شديد به وجود آمده مي سوزند و به صورت شهاب ...

بارش هاي شهابي زيادي طي سال اتفاق مي افتد که از اين بين چند بارش شهابي به علت تعداد شهاب ها از اهميت بيشتري برخوردار هستند که به معرفي آنها مي پردازيم ...

صورت فلکي جوزا يا دو پيکر از صورت فلکي منطقع البروجي است که خورشيد در تيرماه در آن قرار دارد. بنابراين بهترين زمان براي ديدن اين صورت فلکي ، فصل زمستا ...

● مقدمه : صورت فلكي اسد با نام اختصاري Leo در صور فلكي منطقه البروجي است .اين صورت فلكي در فصل بهار در نيمكره شمالي ودر پاييز در نيمكره جنوبي قابل مشا ...

اخترشناسي که در زبان يوناني از ترکيب اجزاي astronomia = astron + nomos (به معناي قانون ستارگان) تشکيل شده است علم اشياء سماوي (مانند ستارگان، سيارات، ...

دانلود نسخه PDF - بارش شهابي