up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله باران سرخ PDF
QR code - باران سرخ

باران سرخ

عجيب ترين رويدادهاي طبيعي جهان

رويدادهاي طبيعي همواره در اطراف ما رخ ميدهند و تکرار اين رويدادها سبب ميشود از ديدن آنها چندان حيرت نکنيم و گاه بيتفاوت از کنار آنها بگذريم، ولي گاهي دست قدرت پروردگار، مناظري ناب را به ما نشان ميدهد که با ديدن آنها با حيرتي عجيب مواجه ميشويم و به قدرت الهي پي ميبريم. چند مورد از اين وقايع طبيعي اما نادر را بخوانيد:
● رنگين کمان آتشين
اين پديده جوي که به «قوس افقي» يا «رنگينکمان آتشين» معروف است زماني ديده ميشود که خورشيد در بالاي آسمان (مثلا ۵۸ درجه بالاتر از خط افق) قرار دارد. در اين هنگام نور خورشيد از ميان ابرهاي شفاف و بلند ارتفاع سيروس عبور ميکند. وقتي اين نور به کريستالهاي شش گوش ابر سيروس وارد ميشود و از آن عبور ميکند درست مثل آن است که از يک منشور عبور کرده است و طيف نوري زيبايي را ايجاد مينمايد. اين رنگينکمان جلوهاي شگفتانگيز دارد و گاهي تا يک ساعت طول ميکشد.
● خورشيد سياه
در فصل بهار در کشور دانمارک، حدود نيم ساعت قبل از غروب خورشيد، بيش از يک ميليون «سار» اروپايي از گوشه و کنار دور هم جمع ميشوند تا يکي از باورنکردنيترين و نابترين مناظر طبيعت را به ما نشان دهند. اين پديده در کشور دانمارک به نام «خورشيد سياه» معروف است و هر کسي ميتواند آن را از ماه مارس تا اواسط آوريل برفراز مردابهاي غرب دانمارک ببيند. اين سارها از جنوب به دانمارک ميآيند تا يک روز در مرغزارهاي اين مردابها غذا پيدا کنند و شب در ميان نيزار بخوابند.
● رعدوبرق اسرارآميز
رعد و برق اسرارآميز کاتاتومبو که با گويش محلي آن را «رلامپاگو دلکاتاتومبو» مينامند يک پديده منحصر به فرد در دنياست. در اين منطقه ۱۴۰ تا ۱۶۰ شب سال و هر شب به مدت ده ساعت و هر ساعت به تعداد حداقل ۲۸۰ بار رعد و برق ميزند. اين رعد و برقها بر فراز مرداب روي ميدهند و بزرگترين ژنراتور دنيا با بيشترين فرکانس محسوب ميشوند ولي موجب يک ميليون و صد و هفتاد و شش هزار قطعي برق تا شعاع ۴۰۰ کيلومتري منطقه ميشوند. اين رعد و برقها از ديرباز يکي از علائم سودمند براي جهتيابي کشتيها بودهاند. برخورد بادهايي که از سوي رشتهکوه «آند» به اين منطقه ميرسند سبب پيدايش طوفانهاي نسبتا هميشگي ميشوند و رعد و برقها حاصل تخليه الکتريکي گازهاي يونيزه شده بهويژه «متان» که در نتيجه تجزيه مواد آلي موجود در مرداب بهوجود ميآيد هستند. اين گازها که از هوا سبکتر هستند بالا ميروند و با ابرها برخورد ميکنند و سبب پيدايش رعد و برق و شدت يافتن طوفان ميشوند. برخي محيطشناسان ونزوئلا درصدد هستند اين منطقه را تحت حمايت يونسکو قرار دهند زيرا اين پديده ويژه بزرگترين منبع از نوع خود براي بازسازي لايه ازن سياره زمين است.
● بزرگترين موجهاي دنيا
دو بار در سال بين ماههاي فوريه و مارس آبهاي اقيانوس اطلس با آب رود آمازون در برزيل درهم ميآميزد و بزرگترين موجهاي روي زمين را به وجود ميآورد. اين پديده که «پوروروکا» نام دارد به دليل مد اقيانوس ميباشد. اين اتفاق باعث ميشود که موجهاي بزرگي ايجاد شوند که ارتفاع آنها گاهي به ۱۲ فوت ميرسد و عمر بعضي موجها به ندرت نيم ساعت به طول ميانجامد. مردم اين منطقه ميگويند هر وقت موج پوروروکا ميآيد از نيم ساعت قبل از رسيدن صداي مهيب آن به گوش ميرسد. اين موج آنقدر قدرتمند است که ميتواند هر چيزي را که سر راه آن است ويران کند. موج «پوروروکا» براي موجسواران اهميت خاصي داد از سال ۱۹۹۹ تاکنون هر ساله مسابقه قهرماني موج سواري در شهر «سائودومينيگو» انجام ميشود. رکورد موجسواري بر پوروروکا از آن يک موجسوار برزيلي به نام «پيکوروتا سالازار» است که در سال ۲۰۰۳ در طول ۵ ۱۲ کيلومتر مدت ۳۷ دقيقه بر روي آب پوروروکا ماند.
● بزهاي درختي
فکر ميکنم تنها در مراکش ميتوان بزها را روي درخت پيدا کرد. اين بزها به اين دليل از درخت بالا ميروند که ميوه درخت خاصي به نام «آرگان» را خيلي دوست دارند. آرگان نوعي درخت شبيه به درخت زيتون است که ميوهاي شبيه به زيتون نيز دارد. کشاورزان اين کشور پشت سر بزها به راه ميافتند و از درختي به درخت ديگر ميروند. اشتباه نکنيد آنها اين کار را به اين دليل انجام نميدهند که از بالا رفتن بزها حيرت زده ميشوند، بلکه ميوه آرگان داراي هستهاي است که بزها نميتوانند آن را هضم کنند به همين دليل آن را از دهان بيرون مياندازند و يا از بدن خود دفع ميکنند. سپس کشاورزان اين هستهها را جمع ميکنند و با آسياب کردن روغن آن را ميگيرند. اين روغن در آشپزي و صنايع آرايشي استفاده فراوان دارد.
باران سرخ
در فاصله ۲۵ جولاي تا ۲۳ سپتامبر سال ۲۰۰۱ چندين باران عجيب در ايالت کرالا واقع در جنوب کشور هند باريد. اين بارانها از اين جهت عجيب خوانده ميشوند که رنگ آنها سرخ بود و وقتي قطرات آن بر روي لباسها ميچکيد مثل آن بود که خون بر روي آنها باريده است. در اين مدت بارانهاي سبز، زرد و سياه هم گزارش شده است. اوايل گفته ميشد رنگين شدن قطرات باران به خاطر انفجار يک شهاب سنگ در آن منطقه است ولي بعدها و پس از تحقيقات سازمانهاي دولتي هند، اعلام شد که اين رنگها به دليل هاگهاي هوايي و جلبکهاي دريايي فراوان موجود در آن منطقه ميباشد. درسال ۲۰۰۶ توجه جهان ناگهان به اين موضوع جلب شد و دو دانشمند به نامهاي «گادفري لوييس» و «سانتوش کومار» اعلام کردند باران سرخ منشاء زميني دارد و به مقادير بالاي کربن و نيتروژن به اين رنگ درآمده است.
● بارش ماهي!
باران ماهي، موضوعي عجيب در بين مردم هندوراس نيست. اين اتفاق هر ساله بين ماههاي مي و جولاي در منطقه «ديپارتا منتو ديورو» رخ ميدهد. شاهدان ميگويند اين پديده با آمدن ابرهايي در آسمان منطقه آغاز ميشود و سپس رعد و برق و طوفان شديدي روي ميدهد و باران به شدت ميبارد. اين طوفان و باران حدود ۲ الي ۳ ساعت به طول ميانجامد و وقتي تمام ميشود ميتوان ماهيهاي زنده زيادي را روي زمين پيدا کرد.
مردم اين منطقه اين ماهيها را جمع ميکنند و با آنها غذا ميپزند. از سال ۱۹۹۸ نيز هر ساله در شهر «يورو»، «جشنواره باران ماهي» برگزار ميکنند و در آن غذاهايي که با اين ماهي پخته شده را ميخورند.

● ديد کلي همه ابرها ذرات آب يا کريستالهاي يخ را با خود حمل مي کنند، اما اين ذرات بسيار کوچکتر از آن هستند که به زمين ببارند. اگر ارتفاع ابرها بيشتر شو ...

معمولا نزولات جوي به علت حل شدن دياکسيد کربن هوا در آن و تشکيل اسيد کربنيک بطور ملايم اسيدي هستند و PH باران طبيعي آلوده نشده حدود ۵.۶ ميباشد. پس نزول ...

● ديد کلي همه ابرها ذرات آب يا کريستالهاي يخ را با خود حمل مي‌کنند، اما اين ذرات بسيار کوچکتر از آن هستند که به زمين ببارند. اگر ارتفاع ابرها بيشتر شو ...

علايم بيماري در صورت ديدن سرفه ، توکسيک ، تب کم شدت و ديدن راش بر روي صورت و تنه و اندامها بايد به بيماري سرخک مشکوک شد. که اين راشها بعدا بصورت لکه‌ه ...

در چند دهه اخير ميزان اسيديته آب باران، در بسياري از نقاط کره زمين افزايش يافته و به همين خاطر اصطلاح باران اسيدي رايج شده است. براي شناخت اين پديده س ...

چند بار تا به حال دوده خفه کننده ماشين ها را در خيابان ديده ايد؟ چرا در روز روشن آسمان آبي را نمي بينيد؟ فوران دوده از کارخانجات صنعتي چه فوايدي دارد؟ ...

الف) در اين آيه از طوفان و ملخ و شپش و وزغ و خون نام مي برد و آنها را مايه عذاب مي داند و در آيه بعد از بلا، نام مي برد يعني تمام اين عوامل مثل خون و ...

يکي از مشکلات جدي محيط زيست که امروزه بشر در اکثر نقاط جهان با آن درگير است، باران اسيدي مي باشد. باران اسيدي به پديده هايي مانند مه اسيدي و برف اسيدي ...

دانلود نسخه PDF - باران سرخ