up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله باد PDF
QR code - باد

باد

باد چيست؟
باد جريان هوايي است که از مراکز پرفشار به طرف مراکز کم فشار به حرکت در ميآيد.
هر چه شيب فشار (تفاوت فشار) بين دو نقطه بيشتر باشد شدت جريان هوا نيز بيشتر خواهد بود. تفاوت فشار دو نقطه را گراديان فشار ميگويند.
۱) بادهاي آليزه (تجارتي:
اين بادها در نيمکرههاي شمالي و جنوبي به ترتيب از شمالشرقي به جنوبغربي و از جنوبشرقي به شمالغربي در حال وزشند بادهاي تجارتي در زبانهاي اسپانيولي ايتاليايي و فرانسوي به ترتيب Alisios و Alisei و Alizes در زبانهاي آلماني تحت عنوان Passat مينامند. تمام اين اسامي فاقد منشاء شناخته شدهايي هستند.
اين بادها در بين منطقه پرفشار جنب حاره و همگرايي ميان حارهايي در بخش اعظمي از اين مناطق در تمام طول سال ميوزد و با ثباتترين بادهاي کره زمين هستند.
در نيمکره جنوبي به علت مداومت فشار زياد جنب حاره، بادهاي تجارتي به طور منظم وزيده و طوقهايي را تشکيل ميدهند. از اين رو تجارتيهاي سطحي در نيمکره شمالي حالات منظمتر و قويتري دارنده وسعت نفوذ کمربند تجارتيها در نيمکره شمالي در حدود ۲۵۰۰ کيلومتر و در نيمکره جنوبي در حدود ۳۰۰۰ کيلومتر است.
در سطح فوقاني کمربند حاره در حدود ۱۰ کيلومتري از سطح زمين، بادهايي با جهت مخالف تجارتيها ميخورند، که آنها را آنتيتريد (ضد تجارتي) ميگويند.
۲) بادهاي موسمي :
کلمه موسم داراي ريشه عربي است و به معني فصل است. به بادهايي که در فصول متضاد سال با جهات مخالف ميوزند موسميها گفته ميشود.
اين بادها در زمستان، به صورت جريان سردي از خشکي به دريا و در تابستان به صورت جريان هواي مرطوب و گرمي از دريا به خشکي ميوزند.
در تابستانها، قاره آسيا گرم شده و به علت تشکيل کمفشارهاي حرارتي گسترده در خليج فارس و آسياي مرکز و دشت راجستان هند، از اقيانوس هند و آرام بادهايي به جهت اين مراکز کشيده ميشوند اين شرايط همزمان با استراليا و توأم با تشکيل يک آنتيسيلکون در روي آن ميباشد که بادهاي خروجي از آن، ضمن عبور از استوا با جهت جنوب غربي به جهت آسيا کشيده ميشوند و موسميهاي تابستاني در آسيا را بوجود ميآورند.
۳) بادهاي غربي:
در گستره جهاني اغلب در عرض هاي ميانه و بين حدود ۳۵ تا ۶۵ درجه عرض جغرافيايي و يا به عبارت ديگر از پر فشار جنب حاره به مناطق کم فشار جنب قطب شيوع دارند.
اين بادها از نظر جهت و استمرار داراي خصوصيات متغيرند در سرعت و جهت حرکت آنها جريانات موجي بويژه سيلکونهاي سيار و آنتي سيلکونهايي که در منطقه نفوذ اين بادها از غرب به شرق حرکت ميکنند اثر عمدهاي دارند از اينرو ممکن است بادهاي مذکور ضمن وزش از غرب به شرق خصوصيات طوفاني هم داشته باشند در زمستانهاي نيمکره شمالي توسعه آنتيسيلکونهاي قارهايي و بعضاً حتي سيکلونها از توسعه بارز بادهاي غربي ممانعت به عمل آورده و بدين جهت بادهاي مزبور به نحو بارزي بر روي اقيانوسها توسعه مييابند ولي چون در عرضهاي ميانه نيمکره جنوبي، شرايط قارهايي تقريباً حاکميتي ندارد. بادهاي غربي هم تقريباً حالت کمربند جهاني بخود گرفتهاند.
۴) بادهاي محلي :
اين بادها منطقه کوچکي را در برگرفته و معمولاً منحصر به لايههاي بسيار پايين اتمسفر است.
بادهاي جهاني و منطقهاي
ميدانيم که گرمترين نقاط روي زمين اطراف خط استوا است. بنابراين اطراف اين منطقه هميشه هواي گرم در حال بالا رفتن است. هواي جابجا شده در منطقههاي معين ، در شمال و جنوب خط استوا ، قطب شمال و قطب جنوب ، جريان مييابد. اگر زمين ساکن بود، مسير اين بادها هميشه شمالي و جنوبي بود، ولي چون زمين به دور خودش حرکت ميکند (حرکت وضعي زمين)، اين حرکت سبب ميشود که در نيمکره شمالي باد از چپ به راست و در نيمکره جنوبي از راست به چپ بوزد.
علاوه بر بادهاي جهاني بادهاي منطقهاي نيز وجود دارند که مربوط به بخشهاي کوچکي از زمين هستند. مثلا ساکنان ساحل درياها و درياچهها شاهد بادهاي روزانه و شبانه در خلاف جهت همديگر خواهند بود. زيرا وقتي روزها خورشيد به خشکي و دريا ميتابد، ساحل بيشتر از دريا گرم ميشود (زيرا دريا گرما را به خود جذب ميکند، در حالي که ساحل حرارت را پس ميدهد.).
بنابراين هواي گرم ساحل بالا ميرود و هواي تقريبا سردي از دريا به سوي ساحل جريان پيدا ميکند و شبها نيز عکس اين جريان رخ ميدهد، زيرا وقتي آفتاب غروب ميکند، ساحل سرد ميشود، درحالي که چون ظرفيت گرمايي آب زياد است، آب دريا گرمايي را که در طول روز جذب کرده است، به تدريج پس ميدهد و هواي مجاور خود را گرم و سبک ميکند و به بالا ميزند و در نتيجه نسيم ملايمي شبها از ساحل به دريا ميوزد. بادها هميشه ملايم و خوشايند نيستند و گاهي طوفان شديدي در اثر جابهجايي سريع هوا حاصل ميشوند که جان و مال مردم را به خطر مياندازد.
انسان که به دنبال استفاده از نيروي طبيعت است، از باد نيز غافل نبوده است. او با مهارکردن باد توانسته است در موارد زيادي انرژي باد را به خدمت خود درآورد. کشتيهاي بادباني ، آسيابهاي بادي ، ژنراتورهاي بادي که امروزه در کشورهاي ساحلي روز به روز به تعداد آنها افزوده ميشود و ... نمونههايي در اين زمينه هستند.

● باد چيست؟ باد جريان هوايي است که از مراکز پرفشار به طرف مراکز کم فشار به حرکت در مي آيد. هر چه شيب فشار (تفاوت فشار) بين دو نقطه بيشتر باشد شدت جريا ...

باد جريان هوايي است كه از مراكز فشار زياد به طرف مراكز كم فشار به حركت در مي آيد. هر چه شيب فشار (تفاوت فشار) بين دو نقطه بيشتر باشد شدت جريان هوا نيز ...

باد جريان هوايي است كه از مراكز فشار زياد به طرف مراكز كم فشار به حركت در مي آيد. هر چه شيب فشار (تفاوت فشار) بين دو نقطه بيشتر باشد شدت جريان هوا نيز ...

باد جريان هوايي است كه از مراكز فشار زياد به طرف مراكز كم فشار به حركت در ميآيد. هر چه شيب فشار (تفاوت فشار) بين دو نقطه بيشتر باشد شدت جريان هوا نيز ...

● باد خورشيدي دماي ذرات باد خورشيدي در نزديکي هاي زمين چيزي حدود ۱۰۰۰۰۰ کلوين است. به اين ترتيب ظاهراً زمين در لفافي از ذرات بسيار گداخته، و بسيار رقي ...

بازارهاي جهاني از جمله بازار نفت و انرژي هرازگاهي تحت تأثير تغييرات اقليمي با بي ثباتي شديد روبرو مي شوند. مردم جهان به خاطر دارند که توفان مهيب کاتري ...

● باد خورشيدي و ميدان مغناطيسي زمين باد خورشيدي حاصل پرتاب مواد با دماي زياد از قسمت تاج خورشيد است . سرعت باد هاي خورشيدي متفاوت مي باشد و سرعت متوسط ...

ثبات رنگ و مقاومت مرکب هاي چاپ و ورني هاي يووي در برابر عوامل آب و هوايي ليبل هايي که در محيط بيرون هستند تحت تاثير عوامل جوي مختلفي همچون اشعه خورشيد ...

دانلود نسخه PDF - باد