up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله باد PDF
QR code - باد

باد

بادها

باد جريان هوايي است كه از مراكز فشار زياد به طرف مراكز كم فشار به حركت در مي آيد. هر چه شيب فشار (تفاوت فشار) بين دو نقطه بيشتر باشد شدت جريان هوا نيز بيشتر خواهد بود. تفاوت فشار دو نقطه را گراديان فشار مي گويند.
۱ بادهاي آليزه (تجارتي) : اين بادها در نيمكره هاي شمالي و جنوبي به ترتيب از شمال شرقي به جنوب غربي و از جنوب شرقي به شمال غربي در حال وزشند بادهاي تجارتي در زبان هاي اسپانيولي ايتاليايي و فرانسوي به ترتيب Alisios و Alisei و Alizes در زبانهاي آلماني تحت عنوان Passat مي نامند تمام اين اسامي فاقد منشاء شناخته شده ايي مي باشند. اين بادها در بين منطقه پرفشار جنب حاره و همگرايي ميان حاره ايي در بخش اعظمي از اين مناطق در تمام طول سال مي وزد. و با ثبات ترين بادهاي كره زمين مي باشند. در نيمكره جنوبي به علت مداومت فشار زياد جنب حاره، بادهاي تجارتي به طور منظم وزيده و طوقه ايي را تشكيل مي دهند. از اينرو تجارتي هاي سطحي در نيمكره شمالي حالات منظم تر و قويتري دارنده وسعت نفوذ كمربند تجارتي ها در نيمكره شمالي در حدود ۲۵۰۰ كيلومتر و در نيمكره جنوبي در حدود ۳۰۰۰ كيلومتر است. در سطح فوقاني كمربند حاره در حدود ۱۰ كيلومتري از سطح زمين، بادهايي با جهت مخالف تجارتي ها مي خورند، كه آنها را آنتي تريد (ضد تجارتي) مي گويند.
۲ بادهاي موسمي : كلمه موسم داراي ريشه عربي است و به معني فصل مي باشد به بادهايي كه در فصول متضاد سال با جهات مخالف مي وزند موسمي ها گفته مي شود. اين بادها در زمستان، به صورت جريان سردي از خشكي به دريا و در تابستان به صورت جريان هواي مرطوب و گرمي از دريا به خشكي مي وزند. در تابستانها، قاره آسيا گرم شده و به علت تشكيل كم فشارهاي حرارتي گسترده در خليج فارس و آسياي مركز و دشت راجستان هند، از اقيانوس هند و آرام بادهايي به جهت اين مراكز كشيده مي شوند اين شرايط همزمان با استراليا و توأم با تشكيل يك آنتي سيلكون در روي آن مي باشد. كه بادهاي خروجي از آن، ضمن عبور از استوا با جهت جنوب غربي به جهت آسيا كشيده مي شوند و موسمي هاي تابستاني در آسيا را بوجود مي آورند.
بادهاي غربي : در گستره جهاني اغلب در عرض هاي ميانه و بين حدود ۳۵ تا ۶۵ درجه عرض جغرافيايي و يا به عبارت ديگر از پر فشار جنب حاره به مناطق كم فشار جنب قطب شيوع دارند.
اين بادها از نظر جهت و استمرار داراي خصوصيات متغيرند در سرعت و جهت حركت آنها جريانات موجي بويژه سيلكون هاي سيار و آنتي سيلكون هايي كه در منطقه نفوذ اين بادها از غرب به شرق حركت مي كنند اثر عمده اي دارند از اينرو ممكن است بادهاي مذكور ضمن وزش از غرب به شرق خصوصيات طوفاني هم داشته باشند در زمستان هاي نيمكره شمالي توسعه آنتي سيلكون هاي قاره ايي و بعضاً حتي سيكلون ها از توسعه بارز بادهاي غربي ممانعت به عمل آورده و بدين جهت بادهاي مزبور به نحو بارزي بر روي اقيانوس ها توسعه مي يابند ولي چون در عرض هاي ميانه نيمكره جنوبي، شرايط قاره ايي تقريباً حاكميتي ندارد. بادهاي غربي هم تقريباً حالت كمربند جهاني بخود گرفته اند.
بادهاي محلي : اين بادها منطقه كوچكي را در برگرفته و معمولاً منحصر به لايه هاي بسيار پايين اتمسفر است.
۱ نسيم درياو خشكي : اين بادها حاصل تفاوت روزانه درجه حرارت بين درياها و خشكي ها مي باشد به هنگام روز، ميزان فشار هواي درياها در مقايسه با خشكي هاي همجوار به علت پايين بودن نسبي درجه حرارت بيشتر است از اينرو جريان هوايي از طرف دريا به طرف خشكي برقرار مي گردد و شب هنگام خشكي ها سرد شده و به علت افزايش فشار هواي سطوح آنها جريان بادي از خشكي به سوي دريا مي وزد.
۲ بادهاي كوه و دره : اين بادها در اتمسفر آزاد، در نتيجه تفاوت گرماي حاصله بين دره ها و دشت ها كه منجربه اختلاف فشار بين نواحي ياد شده مي گردد بوجود مي آيند.
۳ فون (Foehn) : باد گرم و خشكي است كه در سمت پشت به باد يك پشته كوهستاني بروز مي كند و اين نام منشاء خود را از آلپ گرفته است.
زماني كه هواي نسبتاً مرطوبي بر پشته كوهي صعود مي كند سرد شده، تراكم حاصل از اين امر به صورت بارندگي در جهت رو به باد ظاهر مي شود و چنانچه در ارتفاعات ذخيره ايي از هواي سرد انباشته نباشد جريان هوا ضمن گذر از پشته كوهستاني بتدريح در شرايط بي دررو، در داخله پشت به باد گرم و خشك مي گردد به طور كلي، در زمان جريان اين باد، ميزان نم نسبي به طور ناگهاني پايين مي آيد بارندگي قطع مي گردد. در زمان حداكثر شدت باد، درجه حرارت به حداكثر خود مي رسد و عموماً از ميزان فشار هوا كاسته مي شود. ذوب برف هاي زمستاني، خشكي و سوزاندن مزارع و ايجاد شرايط مساعد براي حريق جنگل ها از ديگر نشانه هاي بروز بادهايي با خصوصيات باد «فون» مي باشد.

● باد چيست؟ باد جريان هوايي است که از مراکز پرفشار به طرف مراکز کم فشار به حرکت در مي آيد. هر چه شيب فشار (تفاوت فشار) بين دو نقطه بيشتر باشد شدت جريا ...

● باد چيست؟ باد جريان هوايي است که از مراکز پرفشار به طرف مراکز کم فشار به حرکت در ميآيد. هر چه شيب فشار (تفاوت فشار) بين دو نقطه بيشتر باشد شدت جريان ...

باد جريان هوايي است كه از مراكز فشار زياد به طرف مراكز كم فشار به حركت در مي آيد. هر چه شيب فشار (تفاوت فشار) بين دو نقطه بيشتر باشد شدت جريان هوا نيز ...

باد جريان هوايي است كه از مراكز فشار زياد به طرف مراكز كم فشار به حركت در ميآيد. هر چه شيب فشار (تفاوت فشار) بين دو نقطه بيشتر باشد شدت جريان هوا نيز ...

● باد خورشيدي دماي ذرات باد خورشيدي در نزديکي هاي زمين چيزي حدود ۱۰۰۰۰۰ کلوين است. به اين ترتيب ظاهراً زمين در لفافي از ذرات بسيار گداخته، و بسيار رقي ...

بازارهاي جهاني از جمله بازار نفت و انرژي هرازگاهي تحت تأثير تغييرات اقليمي با بي ثباتي شديد روبرو مي شوند. مردم جهان به خاطر دارند که توفان مهيب کاتري ...

● باد خورشيدي و ميدان مغناطيسي زمين باد خورشيدي حاصل پرتاب مواد با دماي زياد از قسمت تاج خورشيد است . سرعت باد هاي خورشيدي متفاوت مي باشد و سرعت متوسط ...

ثبات رنگ و مقاومت مرکب هاي چاپ و ورني هاي يووي در برابر عوامل آب و هوايي ليبل هايي که در محيط بيرون هستند تحت تاثير عوامل جوي مختلفي همچون اشعه خورشيد ...

دانلود نسخه PDF - باد