up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله باد PDF
QR code - باد

باد

باد چيست؟
باد جريان هوايي است که از مراکز پرفشار به طرف مراکز کم فشار به حرکت در مي آيد.
هر چه شيب فشار (تفاوت فشار) بين دو نقطه بيشتر باشد شدت جريان هوا نيز بيشتر خواهد بود. تفاوت فشار دو نقطه را گراديان فشار مي گويند.
۱) بادهاي آليزه (تجارتي:
اين بادها در نيمکره هاي شمالي و جنوبي به ترتيب از شمال شرقي به جنوب غربي و از جنوب شرقي به شمال غربي در حال وزشند بادهاي تجارتي در زبان هاي اسپانيولي ايتاليايي و فرانسوي به ترتيب Alisios و Alisei و Alizes در زبانهاي آلماني تحت عنوان Passat مي نامند. تمام اين اسامي فاقد منشاء شناخته شده ايي هستند.
اين بادها در بين منطقه پرفشار جنب حاره و همگرايي ميان حاره ايي در بخش اعظمي از اين مناطق در تمام طول سال مي وزد و با ثبات ترين بادهاي کره زمين هستند.
در نيمکره جنوبي به علت مداومت فشار زياد جنب حاره، بادهاي تجارتي به طور منظم وزيده و طوقه ايي را تشکيل مي دهند. از اين رو تجارتي هاي سطحي در نيمکره شمالي حالات منظم تر و قويتري دارنده وسعت نفوذ کمربند تجارتي ها در نيمکره شمالي در حدود ۲۵۰۰ کيلومتر و در نيمکره جنوبي در حدود ۳۰۰۰ کيلومتر است.
در سطح فوقاني کمربند حاره در حدود ۱۰ کيلومتري از سطح زمين، بادهايي با جهت مخالف تجارتي ها مي خورند، که آنها را آنتي تريد (ضد تجارتي) مي گويند.
۲) بادهاي موسمي :
کلمه موسم داراي ريشه عربي است و به معني فصل است. به بادهايي که در فصول متضاد سال با جهات مخالف مي وزند موسمي ها گفته مي شود.
اين بادها در زمستان، به صورت جريان سردي از خشکي به دريا و در تابستان به صورت جريان هواي مرطوب و گرمي از دريا به خشکي مي وزند.
در تابستان ها، قاره آسيا گرم شده و به علت تشکيل کم فشارهاي حرارتي گسترده در خليج فارس و آسياي مرکز و دشت راجستان هند، از اقيانوس هند و آرام بادهايي به جهت اين مراکز کشيده مي شوند اين شرايط همزمان با استراليا و توأم با تشکيل يک آنتي سيلکون در روي آن مي باشد که بادهاي خروجي از آن، ضمن عبور از استوا با جهت جنوب غربي به جهت آسيا کشيده مي شوند و موسمي هاي تابستاني در آسيا را بوجود مي آورند.
۳) بادهاي غربي:
در گستره جهاني اغلب در عرض هاي ميانه و بين حدود ۳۵ تا ۶۵ درجه عرض جغرافيايي و يا به عبارت ديگر از پر فشار جنب حاره به مناطق کم فشار جنب قطب شيوع دارند.
اين بادها از نظر جهت و استمرار داراي خصوصيات متغيرند در سرعت و جهت حرکت آنها جريانات موجي بويژه سيلکون هاي سيار و آنتي سيلکون هايي که در منطقه نفوذ اين بادها از غرب به شرق حرکت مي کنند اثر عمده اي دارند از اينرو ممکن است بادهاي مذکور ضمن وزش از غرب به شرق خصوصيات طوفاني هم داشته باشند در زمستان هاي نيمکره شمالي توسعه آنتي سيلکون هاي قاره ايي و بعضاً حتي سيکلون ها از توسعه بارز بادهاي غربي ممانعت به عمل آورده و بدين جهت بادهاي مزبور به نحو بارزي بر روي اقيانوس ها توسعه مي يابند ولي چون در عرض هاي ميانه نيمکره جنوبي، شرايط قاره ايي تقريباً حاکميتي ندارد. بادهاي غربي هم تقريباً حالت کمربند جهاني بخود گرفته اند.
۴) بادهاي محلي :
اين بادها منطقه کوچکي را در برگرفته و معمولاً منحصر به لايه هاي بسيار پايين اتمسفر است.
بادهاي جهاني و منطقه اي
مي دانيم که گرمترين نقاط روي زمين اطراف خط استوا است. بنابراين اطراف اين منطقه هميشه هواي گرم در حال بالا رفتن است. هواي جابجا شده در منطقه هاي معين ، در شمال و جنوب خط استوا ، قطب شمال و قطب جنوب ، جريان مي يابد. اگر زمين ساکن بود، مسير اين بادها هميشه شمالي و جنوبي بود، ولي چون زمين به دور خودش حرکت مي کند (حرکت وضعي زمين)، اين حرکت سبب مي شود که در نيمکره شمالي باد از چپ به راست و در نيمکره جنوبي از راست به چپ بوزد.
علاوه بر بادهاي جهاني بادهاي منطقه اي نيز وجود دارند که مربوط به بخشهاي کوچکي از زمين هستند. مثلا ساکنان ساحل درياها و درياچه ها شاهد بادهاي روزانه و شبانه در خلاف جهت همديگر خواهند بود. زيرا وقتي روزها خورشيد به خشکي و دريا مي تابد، ساحل بيشتر از دريا گرم مي شود (زيرا دريا گرما را به خود جذب مي کند، در حالي که ساحل حرارت را پس مي دهد.).
بنابراين هواي گرم ساحل بالا مي رود و هواي تقريبا سردي از دريا به سوي ساحل جريان پيدا مي کند و شبها نيز عکس اين جريان رخ مي دهد، زيرا وقتي آفتاب غروب مي کند، ساحل سرد مي شود، درحالي که چون ظرفيت گرمايي آب زياد است، آب دريا گرمايي را که در طول روز جذب کرده است، به تدريج پس مي دهد و هواي مجاور خود را گرم و سبک مي کند و به بالا مي زند و در نتيجه نسيم ملايمي شبها از ساحل به دريا مي وزد. بادها هميشه ملايم و خوشايند نيستند و گاهي طوفان شديدي در اثر جابه جايي سريع هوا حاصل مي شوند که جان و مال مردم را به خطر مي اندازد.
انسان که به دنبال استفاده از نيروي طبيعت است، از باد نيز غافل نبوده است. او با مهارکردن باد توانسته است در موارد زيادي انرژي باد را به خدمت خود درآورد. کشتي هاي بادباني ، آسيابهاي بادي ، ژنراتورهاي بادي که امروزه در کشورهاي ساحلي روز به روز به تعداد آنها افزوده مي شود و ... نمونه هايي در اين زمينه هستند.

● باد چيست؟ باد جريان هوايي است که از مراکز پرفشار به طرف مراکز کم فشار به حرکت در ميآيد. هر چه شيب فشار (تفاوت فشار) بين دو نقطه بيشتر باشد شدت جريان ...

باد جريان هوايي است كه از مراكز فشار زياد به طرف مراكز كم فشار به حركت در مي آيد. هر چه شيب فشار (تفاوت فشار) بين دو نقطه بيشتر باشد شدت جريان هوا نيز ...

باد جريان هوايي است كه از مراكز فشار زياد به طرف مراكز كم فشار به حركت در مي آيد. هر چه شيب فشار (تفاوت فشار) بين دو نقطه بيشتر باشد شدت جريان هوا نيز ...

باد جريان هوايي است كه از مراكز فشار زياد به طرف مراكز كم فشار به حركت در ميآيد. هر چه شيب فشار (تفاوت فشار) بين دو نقطه بيشتر باشد شدت جريان هوا نيز ...

● باد خورشيدي دماي ذرات باد خورشيدي در نزديکي هاي زمين چيزي حدود ۱۰۰۰۰۰ کلوين است. به اين ترتيب ظاهراً زمين در لفافي از ذرات بسيار گداخته، و بسيار رقي ...

بازارهاي جهاني از جمله بازار نفت و انرژي هرازگاهي تحت تأثير تغييرات اقليمي با بي ثباتي شديد روبرو مي شوند. مردم جهان به خاطر دارند که توفان مهيب کاتري ...

● باد خورشيدي و ميدان مغناطيسي زمين باد خورشيدي حاصل پرتاب مواد با دماي زياد از قسمت تاج خورشيد است . سرعت باد هاي خورشيدي متفاوت مي باشد و سرعت متوسط ...

ثبات رنگ و مقاومت مرکب هاي چاپ و ورني هاي يووي در برابر عوامل آب و هوايي ليبل هايي که در محيط بيرون هستند تحت تاثير عوامل جوي مختلفي همچون اشعه خورشيد ...

دانلود نسخه PDF - باد