up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله بادها PDF
QR code - بادها

بادها

بادها و طوفانها

● مراحل تشکليل طوفانها:
۱) طوفانها هنگامي آغاز مي شوند که رعد و برقهاي شديد روي آبهاي گرم اقيانوس برخورد مي کند.
۲) هواي گرم ناشي از طوفان و سطح اقيانوس ترکيب مي شوند و شروع به بالارفتن مي کنند. اين امر باعث کاهش فشار بر روي سطح اقيانوس مي شوند.
۳) طوفان بر اثر بادهايي که در جهت مخالف هم مي وزند شروع به چرخش مي کند.
هواي گرمي که روبه بالا در حرکت است باعث کاهش فشار در ارتفاعات بالاتر مي شود.
۴) سرعت هوا مدام افزايش مي يابد تا اين فشار کم را پر کند. در عوض هواي گرم بيشتري را از سطح دريا به سمت بالا مي کشد و هواي سردتر و خشک تر را به پايين مي مکد.
۵) طوفان درهنگام حرکت بروي اقيانوس هواي گرم تر و مرطوب تري را بالا مي کشد. بتدريج هواي بيشتري به مرکز کم فشار مکيده مي شود و سرعت باد شروع به افزايش مي کند.
تکميل اين پديده به يک طوفان کامل ممکن است ساعتها يا روزها طول بکشد.
۶) طوفانها از يک محور کم فشار و بادهاي آرام تشکيل مي شود که گردبادها و رگبارهاي شديد اطراف آن را گرفته اند.
هنگامي که طوفاني به زمين اصابت مي کند غالبا آثار ويران گري دارد.
۷) خسارات طوفان در سرعت هاي مختلف
▪ از ۷۴ تا ۹۵ مايل در ساعت
۱) سيل جزيي
۲) خسارت مختصر به ساختمانها
۳) بالا آمدن سطح آب به ۱.۲ - ۱.۵ متر از حالت عادي
▪ از ۹۶ تا ۱۱۰ مايل در ساعت
۱) سقفها آسيب مي بينند.
۲) بعضي از درختها از بين مي روند.
۳) بالا آمدن سطح آب به ۱.۸ - ۲.۴ متر از حالت عادي
▪ از ۱۱۱ تا ۱۳۰ مايل در ساعت
۱) ساختمانها آسيب مي بينند.
۲) سيل شديد.
۳) بالا آمدن سطح آب به ۲.۷ - ۳.۷ متر از حالت عادي
▪ از ۱۳۱ تا ۱۵۴ مايل در ساعت
۱) سقف بعضي از ساختمانها نابود مي شود.
۲) خسارت شديدي به خانه ها وارد مي شود.
۳) بالا آمدن سطح آب به ۴.۵ - ۵ متر از حالت عادي
▪ از ۱۵۵ مايل در ساعت به بالا
۱) خسارت جدي به ساختمان ها.
۲) سيل شديد در مناطق خشکي.
۳) بالا آمدن سطح آب بيش از ۵.۵ متر از حالت عادي.
باد جريان هوايي است که از مراکز فشار زياد به طرف مراکز کم فشار به حرکت در ميآيد. هر چه شيب فشار (تفاوت فشار) بين دو نقطه بيشتر باشد شدت جريان هوا نيز بيشتر خواهد بود. تفاوت فشار دو نقطه را گراديان فشار ميگويند.
۱) بادهاي آليزه (تجارتي) :
ين بادها در نيمکرههاي شمالي و جنوبي به ترتيب از شمالشرقي به جنوبغربي و از جنوبشرقي به شمالغربي در حال وزشند بادهاي تجارتي در زبانهاي اسپانيولي ايتاليايي و فرانسوي به ترتيب Alisios و Alisei و Alizes در زبانهاي آلماني تحت عنوان Passat مينامند تمام اين اسامي فاقد منشاء شناخته شدهايي ميباشند. اين بادها در بين منطقه پرفشار جنب حاره و همگرايي ميان حارهايي در بخش اعظمي از اين مناطق در تمام طول سال ميوزد. و با ثباتترين بادهاي کره زمين ميباشند. در نيمکره جنوبي به علت مداومت فشار زياد جنب حاره، بادهاي تجارتي به طور منظم وزيده و طوقهايي را تشکيل ميدهند. از اينرو تجارتيهاي سطحي در نيمکره شمالي حالات منظمتر و قويتري دارنده وسعت نفوذ کمربند تجارتيها در نيمکره شمالي در حدود ۲۵۰۰ کيلومتر و در نيمکره جنوبي در حدود ۳۰۰۰ کيلومتر است. در سطح فوقاني کمربند حاره در حدود ۱۰ کيلومتري از سطح زمين، بادهايي با جهت مخالف تجارتيها مي خورند، که آنها را آنتيتريد (ضد تجارتي) ميگويند.
۲) بادهاي موسمي :
کلمه موسم داراي ريشه عربي است و به معني فصل ميباشد به بادهايي که در فصول متضاد سال با جهات مخالف مي وزند موسميها گفته ميشود. اين بادها در زمستان، به صورت جريان سردي از خشکي به دريا و در تابستان به صورت جريان هواي مرطوب و گرمي از دريا به خشکي ميوزند. در تابستانها، قاره آسيا گرم شده و به علت تشکيل کمفشارهاي حرارتي گسترده در خليج فارس و آسياي مرکز و دشت راجستان هند، از اقيانوس هند و آرام بادهايي به جهت اين مراکز کشيده ميشوند اين شرايط همزمان با استراليا و توأم با تشکيل يک آنتيسيلکون در روي آن ميباشد. که بادهاي خروجي از آن، ضمن عبور از استوا با جهت جنوب غربي به جهت آسيا کشيده ميشوند و موسميهاي تابستاني در آسيا را بوجود ميآورند.
بادهاي غربي : در گستره جهاني اغلب در عرض هاي ميانه و بين حدود ۳۵ تا ۶۵ درجه عرض جغرافيايي و يا به عبارت ديگر از پر فشار جنب حاره به مناطق کم فشار جنب قطب شيوع دارند.
اين بادها از نظر جهت و استمرار داراي خصوصيات متغيرند در سرعت و جهت حرکت آنها جريانات موجي بويژه سيلکونهاي سيار و آنتي سيلکونهايي که در منطقه نفوذ اين بادها از غرب به شرق حرکت ميکنند اثر عمدهاي دارند از اينرو ممکن است بادهاي مذکور ضمن وزش از غرب به شرق خصوصيات طوفاني هم داشته باشند در زمستانهاي نيمکره شمالي توسعه آنتيسيلکونهاي قارهايي و بعضاً حتي سيکلونها از توسعه بارز بادهاي غربي ممانعت به عمل آورده و بدين جهت بادهاي مزبور به نحو بارزي بر روي اقيانوسها توسعه مييابند ولي چون در عرضهاي ميانه نيمکره جنوبي، شرايط قارهايي تقريباً حاکميتي ندارد. بادهاي غربي هم تقريباً حالت کمربند جهاني بخود گرفتهاند
۳) بادهاي محلي : اين بادها منطقه کوچکي را در برگرفته و معمولاً منحصر به لايههاي بسيار پايين اتمسفر است .
الف) نسيم درياو خشکي :
اين بادها حاصل تفاوت روزانه درجه حرارت بين درياها و خشکيها ميباشد به هنگام روز، ميزان فشار هواي درياها در مقايسه با خشکيهاي همجوار به علت پايين بودن نسبي درجه حرارت بيشتر است از اينرو جريان هوايي از طرف دريا به طرف خشکي برقرار ميگردد و شب هنگام خشکيها سرد شده و به علت افزايش فشار هواي سطوح آنها جريان بادي از خشکي به سوي دريا ميوزد
ب) بادهاي کوه و دره :
اين بادها در اتمسفر آزاد، در نتيجه تفاوت گرماي حاصله بين درهها و دشتها که منجربه اختلاف فشار بين نواحي ياد شده ميگردد بوجود ميآيند.
▪ فون (Foehn) : باد گرم و خشکي است که در سمت پشت به باد يک پشته کوهستاني بروز ميکند و اين نام منشاء خود را از آلپ گرفته است.
زماني که هواي نسبتاً مرطوبي بر پشته کوهي صعود ميکند سرد شده، تراکم حاصل از اين امر به صورت بارندگي در جهت رو به باد ظاهر ميشود و چنانچه در ارتفاعات ذخيرهايي از هواي سرد انباشته نباشد جريان هوا ضمن گذر از پشته کوهستاني بتدريح در شرايط بيدررو، در داخله پشت به باد گرم و خشک ميگردد به طور کلي، در زمان جريان اين باد، ميزان نم نسبي به طور ناگهاني پايين ميآيد بارندگي قطع ميگردد. در زمان حداکثر شدت باد، درجه حرارت به حداکثر خود ميرسد و عموماً از ميزان فشار هوا کاسته ميشود. ذوب برفهاي زمستاني، خشکي و سوزاندن مزارع و ايجاد شرايط مساعد براي حريق جنگلها از ديگر نشانههاي بروز بادهايي با خصوصيات باد «فون» ميباشد.

باد جريان هوايي است كه از مراكز فشار زياد به طرف مراكز كم فشار به حركت در مي آيد. هر چه شيب فشار (تفاوت فشار) بين دو نقطه بيشتر باشد شدت جريان هوا نيز ...

باد جريان هوايي است كه از مراكز فشار زياد به طرف مراكز كم فشار به حركت در مي آيد. هر چه شيب فشار (تفاوت فشار) بين دو نقطه بيشتر باشد شدت جريان هوا نيز ...

باد جريان هوايي است كه از مراكز فشار زياد به طرف مراكز كم فشار به حركت در ميآيد. هر چه شيب فشار (تفاوت فشار) بين دو نقطه بيشتر باشد شدت جريان هوا نيز ...

تحقيقات جديد نشان از كندتر شدن بادهاي استوايي زحل دارد . زحل ، سياره طوق بر گردن منظومه شمسي يكي از باد خيزترين سيارات منظومه شمسي است . طوفانهاي سهمگ ...

● باد چيست؟ باد جريان هوايي است که از مراکز پرفشار به طرف مراکز کم فشار به حرکت در مي آيد. هر چه شيب فشار (تفاوت فشار) بين دو نقطه بيشتر باشد شدت جريا ...

بازارهاي جهاني از جمله بازار نفت و انرژي هرازگاهي تحت تأثير تغييرات اقليمي با بي ثباتي شديد روبرو مي شوند. مردم جهان به خاطر دارند که توفان مهيب کاتري ...

● باد خورشيدي دماي ذرات باد خورشيدي در نزديکي هاي زمين چيزي حدود ۱۰۰۰۰۰ کلوين است. به اين ترتيب ظاهراً زمين در لفافي از ذرات بسيار گداخته، و بسيار رقي ...

بشر همواره به دنبال حل مشکلاتي است که خود به وجود آورده است. يکي از اين مشکلات مهم که امروزه بيشتر محققان را به تفکر واداشته است، گرم شدن کره زمين مي ...

دانلود نسخه PDF - بادها