up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله بابونه PDF
QR code - بابونه

بابونه

بابونه مجار بررسي اثر نيتروژن و روي بر عملکرد

به منظور بررسي اثر ميزان نيتروژن و روي بر عملکرد بابونه مجاز از طرح آزمايشي فاکتوريل در قالب بلوکهاي کامل تصادفي در۳ تکرار و ۱۲ تيمار درسال ۱۳۷۸ در شهر ياسوج اجرا شده است. جهت تعيين خصوصيات خاک (بافت خاک و خصوصيات شيميايي خاک) قبل از پياده کردن طرح آزمايش، اقدام به نمونه برداري از خاک مزرعه گرديد. کشت با دست و به صورت هيرم کاري در قطعه زميني به مساحت ۵۴۰ مترمربع انجام گرفت. تيمارها شامل چهار سطح ازت (صفر، ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰ کيلوگرم ازت خالص در هکتار) از منبع اوره ۴۶% و سه سطح روي (صفر، ۲۰ ، ۴۰ کيلوگرم سولفات روي در هکتار) از منبع سولفات روي ۳۵% مي باشند. کود ازت در دو مرحله به زمين زيرکشت داده شد نيمي از کود در قبل از کاشت و بعد از آماده سازي زمين و نيمي ديگر در مرحله ساقه دهي به صورت سرک در اوايل بهار توزيع گرديد و کود سولفات روي (۳۵%) در يک مرحله و قبل از کاشت به صورت دستي به کرتها داده شد. در فصل رشد برحسب مرحله رشد و با توجه به استانداردهاي رايج يادداشت برداري ها (ارتفاع بوته، تعداد پنجه، تعداد بوته در مترمربع، تعداد گل در بوته، وزن تر ريشه، وزن ترساقه، وزن خشک ساقه، وزن خشک ريشه) انجام گرديد. نتايج نشان دادکه مقدار ۱۵۰ کيلوگرم نيتروژن، بر روي تمامي صفات اثر معني داري داشته است در حالي که ۱۰۰ کيلوگرم نيتروژن بر روي وزن خشک گل نسبت به ساير صفات تاثير کمتري نشان داده است. دو سطح ديگر نيتروژن تاثير کمتري بر صفات نشان داده اند. استفاده از دو سطح ۲۰ و ۴۰ کيلوگرم روي، تاثير يکساني ولي نسبت به سطح صفر روي، باعث افزايش صفات شدند.
● مقدمه
اهميت گياه درماني مدرن ، بسياري از کشاورزان را به پرورش گياه دارويي ترغيب کرده است و افزايش تقاضاي بازار باعث شده که آنها به توليد گياهان دارويي روي آورند و قطعات پراکنده زمين هايشان را که به دليل اندازه، شکل و نامناسب بودن براي کشت ديگر محصولات به صورت باير رها شده اند، به اين کار اختصاص دهند (امامي و همکاران،۱۳۸۳). بابونه يکي از ۹ گياه دارويي مهم در دنيا مي باشد که توسط انسان شناخته شده است ( اميد بيگي ،۱۳۷۹، جمشيدي ،۱۳۷۹ و سالامون ،۱۹۹۲ و وشيل ، ۱۹۹۴). اسانس بابونه به دليل داشتن آلفابيزابولل ، ترانس- فارنسول، سيس – پتا – فامسن و کامازولن داراي خواص درماني بسياري از جمله خصوصيات ضدميکروبي، ضدتورمي، ضد اسپاسم و ضد عفوني کنندگي داشته و در درمان ناراحتيهاي معده و روده ها بکار مي رود ( آنه و همکاران، ۱۹۹۸).
PH مناسب خاک براي بابونه بين ۸ ۴ تا ۸ است (داک ، ۱۹۸۲). رشد و نمو در گياه فرآيندي تدريجي و پي در پي بوده که با جوانه زدن آغاز تا بلوغ و رسيدن بذر گياه ادامه خواهد داشت (سالامون،۱۹۹۰ و هورناک، ۱۹۷۸ و رپکاک و سرناج ، ۱۹۹۳). طول هر يک از مراحل رشد و زمان وقوع هر کدام توسط عوامل ژنتيکي و عوامل محيطي مثل مواد غذايي، رطوبت خاک، درجه حرارت ، طول روز، تراکم و ... تعيين مي شود. (اميدبيگي،۱۳۷۴). طول دوره رويشي و زايشي گياه تعيين کننده عملکرد بيولوژيکي و اقتصادي آنها بوده و اطلاع از زمان و طول مراحل رشد و نمو راهنماي خوبي جهت تامين شرايط مطلوب براي گياه مي باشد که در نهايت افزايش عملکرد محصول را در پي خواهد داشت. بنابراين مطالعه مراحل نمو در بسياري از موارد براي مشخص کردن مراحل بحراني و حساس چرخش رشد و نمو گياهي و عوامل محيطي مي باشد.( سرمدنيا و کوچکي، ۱۳۷۷). اميد بيگي (۱۳۷۹) مراحل نمو را شامل سبز شدن ، روزت با تشکيل برگهاي طوقه اي، ساقه دهي و طويل شدن آن، تشکيل ساقه هاي متعدد فرعي و گل دهي و رسيدگي معرفي کرده است.
جمشيدي (۱۳۷۹) مراحل مختلف رشد و نمو بابونه را در شرايط زنجان به صورت جوانه زني، سبز شدن، شروع گل دهي، مراحل اصلي گلدهي، مرحله ي کل گل دهي و اتمام گل دهي بيان کرده است. ميواد و همکاران (۱۹۸۴) نيز طي آزمايشات خود با کاربرد ازت و پتاسيم و بعضي تنظيم کننده هاي رشد به نتايج مشابهي دست يافتند. علائم کمبود نيتروژن ابتدا از برگهاي مسن پاييني شروع که با افزايش شدت علائم کمبود آن در برگهاي جوان تر نيز ديده مي شود (مارشنر، ۱۹۹۵). زيادي نيتروژن در خاک موجب زردي و سوختگي نوک برگها و سرانجام ريزش آنها مي شود (ملکوتي و نفيسي، ۱۳۷۳). بابونه داراي اثرات ضد زکام و ضد سرماخوردگي بوده و مصرف آن باعث تسريع در بهبود سرماخوردگي مي گردد (برنات، ۱۹۹۳ و هافمن، ۱۹۹۳). از طرفي روغن هاي فرار در بابونه نيز به دليل داشتن ايندومتاسين و اتيل الکل در بهبود زخمها مؤثرند. (شايپو شلو و همکاران ۱۹۸۱ و قنواتي ، ۱۳۸۵). زمان مناسب براي برداشت گل هنگامي است که گل ها کاملاً باز شده باشند، گل ها را بايد حداکثر تا ۵ سانتي متري از دمگل برداشت کرد. برداشت گل به همراه ميزان بيشتري دمگل سبب کاهش کيفيت اسانس مي شود . برداشت به موقع گل ها بسيار مهم است و نقش مؤثري در کيفيت اسانس آن دارد. زمان برداشت در طول روز هم مي تواند تأثير بسزايي در مقدار اسانس داشته باشد. ظهر (وسط روز) ، هنگام تابش آفتاب، گل ها از بيشترين اسانس برخوردار مي شوند و برداشت گل ها در روزهاي سرد و ابري مناسب نبوده و در اين شرايط از مقدار اسانس گل ها و کامازولن آن کاسته مي شود(اميدبيگي، ۱۳۷۹).
رومسينکا (۱۹۷۸) نشان داد که کودهاي معدني برافزايش عملکرد گياهان دارويي اثر دارند و پژوهش روي گياهان دارويي در رابطه با اثر کودها برباردهي و اجزاء تشکيل دهنده و کيفيت ترکيبات فعال در شروع قرن بيستم متمرکز شد و در طول ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته افزايش بيشتري پيدا کرد. امروزه از کودها به عنوان ابزاري براي نيل به حداکثر توليد در واحد سطح استفاده مي شود. تا با اين کودها بتوانند علاوه بر افزايش توليد، کيفيت محصولات کشاورزي را ارتقاء داده، ضمن افزايش راندمان کودي، سلامتي انسان ودام را تأمين نمايند، متأسفانه در کشور مصرف کودهاي شيميايي نامتعادل است و مطابقتي با نياز واقعي گياه ندارد (ملکوتي، طهراني، ۱۳۷۸).با توجه به اينکه با افزايش ميزان کود نيتروژنه، عملکرد گياه افزايش يافته (دوگلاس، ۱۹۹۶) و ميزان ماده مؤثره گياه بسته به نوع مواد غذايي موجود در خاک گياه ممکن است قابل تغيير باشد (دوساجي و همکاران، ۱۹۸۱) و با توجه به اينکه ميزان مصرف عناصر کم مصرف در کشورهاي با کشاورزي پيشرفته، حدود ۲ الي ۴درصد کل کود مصرفي است در صورتي که اين مقدار در کشور ما ناچيز حدود ۲گرم در تن است (ملکوتي، ۱۳۷۹) با توجه به موارد ذکر شده ، اين پژوهش انجام گرفته است&#۶۱۴۸۶;
● مواد و روشها
به منظور بررسي اثر ميزان نيتروژن و روي بر عملکرد بابونه مجار از طرح آزمايشي فاکتوريل در قالب بلوکهاي کامل تصادفي در۳ تکرار و ۱۲ تيمار استفاده شد. جهت تعيين خصوصيات خاک (بافت خاک و خصوصيات شيميايي خاک) قبل از پياده کردن طرح آزمايش، اقدام به نمونه برداري از خاک مزرعه گرديد. کشت با دست و به صورت هيرم کاري در قطعه زميني به مساحت ۵۴۰ مترمربع انجام گرفت. تيمارها شامل چهار سطح ازت (صفر، ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰ کيلوگرم ازت خالص در هکتار) از منبع اوره ۴۶% و سه سطح روي (صفر، ۲۰ ، ۴۰ کيلوگرم سولفات روي در هکتار) از منبع سولفات روي ۳۵% مي باشند. کود ازت در دو مرحله به زمين زيرکشت داده شد نيمي از کود در قبل از کاشت و بعد از آماده سازي زمين و نيمي ديگر در مرحله ساقه دهي به صورت سرک در اوايل بهار توزيع گرديد و کود سولفات روي (۳۵%) در يک مرحله و قبل از کاشت به صورت دستي به کرتها داده شد. در فصل رشد برحسب مرحله رشد و با توجه به استانداردهاي رايج يادداشت برداري ها (ارتفاع بوته، تعداد پنجه، تعداد بوته در مترمربع، تعداد گل در بوته، وزن تر ريشه، وزن ترساقه، وزن خشک ساقه، وزن خشک ريشه) انجام گرديد. جهت تجزيه و تحليل آماري داده ها از نرم افزارهاي Mstatc، نمودارها، نرم افزارهاي اکسل (Excel) و مقايسه ميانگين تيمارها از آزمون دانکن استفاده شده است.
● نتايج و بحث
نتايج تجزيه واريانس نيتروژن تفاوت معني داري را براي ي تمامي صفات نشان مي دهد. تاثير روي براي صفات ارتفاع بوته، تعداد گل در بوته و تعداد ساقه معني دار و ساير صفات غير معني دار شده است. نتايج مقايسه ميانگين براي تاثير روي و نيتروژن بر روي صفات نشان داد که هر چه سطح نيتروژن افزايش يافته به همان ميزان بر ميزان صفت افزوده شده است و اين خصوصيت براي تماي صفات صدق مي کند، ولي تاثير روي براي هر سطح نيتروژن در بعضي صفات متفاوت بوده است. براي اثر متقابل روي و نيتروژن به غير از صفت وزن خشک ساقه براي ساير صفات غير معني دار شده است. نتايج همبستگي ساده بين صفات نشان داد که بين تمامي صفات همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد. با توجه به نتايج تجزيه واريانس بهترين سطح نيتروژن، ۱۵۰ کيلوگرم نشان داده شده است. همچنين براي روي دو سطح ۲۰و ۴۰ کيلوگرم تاثير تقريبا يکساني نشان دادند با توجه به اينکه سطح ۲۰ کيلوگرم از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه تر است پيشنهاد مي شوداز اين سطح استفاده شود.

بابونه گياهي است دائمي و کوچک بارتفاع تقريبا ۳۰ سانتيمتر داراي بوئي معطر که در چمنزارها و اراضي شني مي رويد . ساقه آن برنگ سبز مايل به سفيد ، برگهاي آ ...

بابونه گياهي است دائمي و كوچك بارتفاع تقريبا 30 سانتيمتر داراي بوئي معطر كه در چمنزارها و اراضي شني مي رويد . ساقه آن به رنگ سبز مايل به سفيد ، برگهاي ...

بابونه گياهي است يکساله بسيار معطر و به ارتفاع ۲۰ تا ۴۰ سانتي متر . ساقه آن داراي انشعاباتي است که هر يک به کاپيتولهايي به بزرگي ۱ ۵ تا ۲ سانتي متر من ...

بابونه گياهي است دائمي و کوچک به ارتفاع تقريبا ۳۰ سانتيمتر داراي بوئي معطر که در چمنزارها و اراضي شني مي رويد. ساقه آن به رنگ سبز مايل به سفيد ، برگ ه ...

● رقابت علف هاي هرز و تاثير زمان حذف آنها علفهاي هرز براي استفاده از نور، مواد غذايي و آب با گياه چغندرقند رقابت مي کنند و در اراضي فارياب و ديمي که ا ...

● مقدمه درحال حاضر هنوز گياهاني که کشت مي شوند و يا بصورت وحشي جمع آوري ميگردند در شرايط کاملاً خارج از کنترل ميباشند .(Lange ۲۰۰۴)احتمال تقلب، تنها ي ...

چکيده گياهان داروئي به طورکلي دربرگيرنده همه انواع گياهان اعم ازداروئي، ادويه اي،معطر و...مي باشد.وگياهان داروئي که به صورت خشک وخام مصرف مي گردندبه ک ...

دانلود نسخه PDF - بابونه