up
Search      menu
فنآوری اطلاعات :: مقاله اينترنت PDF
QR code - اينترنت

اينترنت

چگونه به وسيله اينترنت تحقيق کنيم؟

معمولا تحقيق براي بررسي يک مشکل صورت مي گيرد. بررسي مشکل يا يادگيري يا انجام يک فعاليت فرهنگي و... مواردي است که مساله تحقيق در آن اهميت پيدا مي کند.
● تعريف تحقيق
تحقيق از نظر لغت به معناي يافتن حقيقت و در اصطلا ح علمي عبارت است از اعمال روش هاي توام با طرح و انديشه که براي کشف حقيقتي به کار مي رود. هدف تحقيق عبارت است از پاسخگويي به يک مساله يا حل يک مشکل و محقق مي کوشد ديده هاي موجود را مورد بررسي قرار دهد تا مسائل جديدي بيابد. آنگاه يافته هاي خود را طوري به هم مربوط سازد که حاصل آن، مجموعه واحد و يگانه اي گردد.
براي اينکه نتيجه کار حاصل از يک تحقيق يا پژوهش، يک نتيجه کاملا علمي باشد، محقق در طول انجام تحقيق بايد دو اصل مهم واقعيت نگري و پرهيز از پيش داوري را رعايت کند. انجام يک تحقيق به روش علمي، مراحلي دارد. اين مراحل به ترتيب عبارتند از:
الف) طرح مساله يا موضوع تحقيق
ب) تهيه طرح تحقيق
ج) تهيه و تنظيم فرضيه
د) جمع آوري اطلا عات
ه) طبقه بندي اطلا عات به دست آمده
و) مطالعه اطلا عات و تشخيص روابط علت و معلولي
ز) تعيين اعتبار و نقد فرضيه ها
ح) گزارش نتيجه تحقيق
انجام هر يک از مراحل فوق، خود با روش ها و اصولي انجام مي شود. در ادامه اين بخش، برخي از مراحل فوق، که از اهميت بيشتري برخوردارند، مورد بررسي قرار گرفته مي شوند.
● موضوع تحقيق
موضوع تحقيق به عنوان اصلي ترين جز» تحقيق، بيانگر هدف محقق است و اهميت آن، نمايانگر ميزان همت محقق خواهد بود. همچنين در انتخاب موضوع، بايد توجه داشت که هر موضوعي براي هر شخصي و با هر امکاناتي و با هر مکان و موقعيتي قابل بررسي نمي باشد. به طور کلي موضوع تحقيق بايد شرايطي داشته باشد.
۱) موضوع بايد حتي الا مکان در شروع کار محدود و واضح باشد.
۲) موضوع بايد مورد علا قه باشد و مورد بررسي قرار بگيرد.
۳) موضوع بايد قابل مطالعه باشد.
۴) بهتر است موضوع در زمينه رشته تحصيلي يا کار باشد.
۵) لازم است پيش داوري هاي قبل از انجام عمل تحقيق به دور از تعصبات بي منطق باشد.
۶) فرضيه هاي در نظر گرفته شده بايد قابل آزمون باشند.
۷) موضوع بايد نه زياد تازه باشد که هيچ منبعي در مورد آن وجود نداشته باشد و نه زياد قديمي، منسوخ و بي فايده باشد. به همين دليل بهتر است انتخاب موضوع با مشورت متخصصين مربوطه صورت گيرد.
پس از انتخاب موضوع، محقق بايد در منابع اطلا عاتي در دسترس، به دنبال منابع مربوط به موضوع بگردد تا فهرست و ليستي از مطالب برجسته مرتبط با موضوعش را به دست آورده طبقه بندي کند و به دنبال آن پرسش ها و فرضيه هايي مرتبط با موضوع خود مطرح کند. سپس به تهيه طرح تحقيق خود بپردازد.
● طرح تحقيق
يک محقق پس از انتخاب موضوع و شناسايي منابع و ماخذ، لا زم است آغاز کار تحقيق خود را به اطلاع سايرين برساند. اين کار با تهيه يک طرح تحقيق صورت مي گيرد. طرح تحقيق عبارت است از خلا صه مراحل انجام کار تحقيق که محقق براي رسيدن به هدف خواهد پيمود. اين طرح برنامه و روش تحقيق را معرفي مي کند.
طرح تحقيق پس از بيان موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن و فوايد حاصل از تحقيق، به معرفي کارهاي قبلي انجام شده، روش هاي مورد نظر براي جمع آوري و تحليل اطلا عات و به طور کلي روش انجام تحقيق مي پردازد. همچنين يک طرح تحقيق به ليستي از منابع اطلا عاتي مرتبط با موضوع تحقيق اشاره دارد.
طرح هاي تحقيقي معمولا با يک شيوه ساده و منطقي ارائه مي شوند. هرچند راه هاي بسياري براي تدوين و تنظيم مطالب يا موارد يک طرح تحقيقي وجود دارد، اما تدوين هر تحقيق و مراحل آن تابع ماهيت تحقيق است. به عنوان مثال طرح تحقيق مربوط به يک تحقيق با ماهيت مطالعه اي يا کتابخانه اي، متفاوت از طرح تحقيق پژوهشي (اعم از توصيفي و تحليلي) مي باشد.
● ابزارهاي جمع آوري اطلا عات
روش هاي مختلفي براي جمع آوري اطلا عات وجود دارد. ابتدايي ترين اين روش ها، مشاهده است. روش ديگر مطالعه منابع است. اين منابع ممکن است از مجلا ت، کتب و روزنامه هاي چاپ شده يا الکترونيکي استخراج شده باشد. يکي از روش هاي يافتن مقالا ت و اطلا عات مرتبط به موضوع، جستجو در خلا صه مقالا ت نشريات است که معمولا به صورت سالا نه با ذکر نام مجله و شماره آن، فهرست مي شوند. اين اطلا عات معمولا در کتابنامه ها چاپ مي شود.
لا زم به ذکر است که بسياري از اطلا عات قبل از چاپ در نشريات و کتب، روي صفحات وب و اينترنت وجود دارند. بسياري از مجلا ت، يک نسخه از مطالب خود را يا حداقل خلا صه اي از مقالا ت خود را روي اينترنت مي گذارند. بعضي از مجلا ت معتبر، مقالا ت تايپ شده را به صورت کامل روي CD يا ميکروفيش پياده مي کنند و در معرض فروش قرار مي دهند. بديهي است جستجو در منابع الکترونيکي به جاي منابع چاپ شده، سرعت و کارآيي بيشتري دارد.
بخش دوم اين جزوه، روش جستجوي اطلا عات مرتبط با موضوع مورد نظر را در اينترنت آموزش مي دهد. اين روش براي جستجوي اطلا عات نشرياتي که روي CD يا ميکروفيش پياده شده اند نيز کاربرد دارد. با استفاده از اين CD ها مي توان به روش ساده تري به اطلا عات مقالا ت چاپ شده در مجلا ت دست يافت. بدين منظور استفاده از امکانات جانبي کتابخانه ها ومراکز اينترنت پيشنهاد مي شود.
برخي از تحقيقات، مخصوصا تحقيقاتي که به موضوعات اجتماعي و علوم انساني مربوطند، نياز به تهيه عکس، پرسشنامه يا مصاحبه دارند. در اين موارد، نتيجه نهايي تحقيق با تحليل هاي آماري روي اطلا عات به دست آمده صورت مي گيرد.
نکته قابل توجه براي يافتن هر يک از اطلا عات فوق، اين است که محقق در هنگام جمع آوري اطلا عات و جست وجو براي منابع مرتبط، به درستي بداند موضوع مورد نظرش چيست و دقيقا به دنبال چه مطلبي مي گردد. در اين صورت اطلا عاتي را به دست مي آورد که کاملا با موضوع مورد نظرش مطابقت دارد.
نکته ديگري که بايد در نظر داشت، نگهداري اطلا عات يا آدرس آنها است. طبقه بندي و خلا صه نويسي منابع اطلا عاتي مورد مطالعه با ذکر آدرس کامل منبع داده اي، از اصولي است که نبايد فراموش کرد. عدم نگهداري اطلا عات معمولا موجب دوباره کاري يا از دست دادن بخشي از اطلا عات مفيد خواهد شد!
● تحليل اطلاعات
در صورتي که داده هاي تحقيق، نتيجه حاصل از جمع آوري اطلا عات پرسشنامه ها يا مصاحبه با افراد باشد، اين داده هاي خام بايستي با روش هاي مورد تحليل قرار گيرد.
در صورتي که محقق در حال انجام يک تحقيق کتابخانه اي باشد، مطمئنا اطلا عات به دست آمده نتيجه تحقيقات و مطالعات افراد ديگر است که اين نتايج بايستي مورد بررسي و مقايسه قرار گيرد. مزايا و معايب هر يک مشخص شود و به دنبال آن روش هاي مختلف و کارهاي انجام شده توسط ديگران با يکديگر مقايسه شود. با رفع اشکالا ت کارهاي انجام شده قبلي و بکارگيري پيشنهادات و راهکارهاي توصيه شده توسط آنان، معمولا محقق مي تواند به الگوهاي جديدي براي انجام بهتر فعاليت مورد نظر دست يابد و روش جديدي براي انجام آن فعاليت پيشنهاد کند يا انجام دهد.
● گزارش تحقيق و ارائه آن
به طور کلي انسانها زندگي خود را براساس دانش و معارفي که از گذشتگان توليد شده است بنا مي کنند اما اگر فعاليت ها و تحقيقات انجام شده توسط محققين ثبت نشود، انسان هاي ديگر نمي توانند از نتيجه تحقيقات يکديگر استفاده کنند. از اين رو تهيه گزارش تحقيق اهميت پيدا مي کند. امروزه اکثر دانش هاي انساني را مي توان در کتابها و کتابخانه ها يا بر روي صفحات وب يافت.
با توجه به مطالب فوق، اصلي ترين مرحله انجام کار تحقيقي تهيه گزارش است. بسياري از محققان در طول انجام مراحل ديگر از اين مرحله غافل نبوده کمابيش يادداشت ها و خلا صه هايي را براي گزارش نهايي تهيه مي کنند. يک گزارش تحقيق معمولا شامل اطلا عات مربوط به بسياري از تحقيقات انجام شده قبلي در زمينه موضوع تحقيق است. در مواردي که گزارش راجع به مطلبي سخن مي گويد که براي خوانندگان موضوع جديدي است، بايستي اطلا عات مختصري نيز در زمينه مطلب مورد بحث به خوانندگان ارائه کند.
به طور کلي يک گزارش با يک مقدمه آغاز مي شود. در مقدمه، مساله مورد تحقيق تعريف مي شود و اهميت موضوع و هدف محقق از انجام اين تحقيق بيان مي گردد. به دنبال مقدمه، مطالب پايه اي لا زم که محقق براي انجام کار خود به مطالعه آنها پرداخته است، به طور خلا صه براي خوانندگان گزارش بيان مي شود و با ارائه تاريخچه کارهاي انجام شده در زمينه موضوع، به ذکر تحقيقات انجام شده توسط خودش مي پردازد. گزارش با نتيجه گيري از کار انجام شده و بيان پيشنهادهايي براي ادامه کار، پايان مي يابد.
● استفاده از اينترنت
استفاده از اينترنت به عنوان ساده ترين روش کسب اطلا عات در مرحله جمع آوري اطلا عات مطرح است. از جمله مزاياي استفاده از اينترنت مي توان به سرعت جستجو، امکان دسترسي به حداکثر منابع و به روز بودن اطلا عات نام برد. به همين دليل، اين بخش از جزوه روش استفاده از اينترنت را به شيوه اي ساده آموزش مي دهد. در ادامه پس از معرفي اينترنت و صفحات وب، روش جستجو با استفاده از اينترنت و استفاده از ابزارهايي از جمله نامه الکترونيکي به نويسندگان مقالا ت و کتب مرتبط توضيح داده مي شود.

مراکز و سازمان هاي فرهنگي و آموزشي، زماني ارتباطات کارآمدي خواهند داشت که محتواي مطالبي را که به عنوان کتاب و جزوء ارائه مي دهند، آموزنده و از لحاظ ...

اقتصاد اينترنتي از جمله شگفت انگيزترين پديده هاي اخير ، مي توان از رشد فوق جهشي ICT و بويژه اينترنت ياد کرد که عرصه هاي فعاليت اقتصادي را به تسخير خود ...

آيا تا به حال در مورد امنيت کامپيوتر خود، وقتي Online هستيد فکر کرديد؟ آيا تاکنون به اهميت اطلاعاتتان و خطر دسترسي ديگران به اين اطلاعات توجه کرده ايد ...

کامپيوتر و اينترنت يکي از وسايل ارتباطي در عصر جديد است که توسط انسان بکار گرفته شده است. اين وسيله باعث سرعت و دقت در کارها و گسترش ارتباطات شده است ...

براي خيلي ها اين روز ها زندگي کردن بدون اينترنت تبديل به يک کابوس بزرگ شده که حتي فکر کردن به آن هم عذاب شان مي دهد. با ورود اينترنت به خانه ها و راه ...

در نظر بگيريد که سرعت کامپيوتر شما مرتباً کمتر و کمتر مي شود، برنامه هاي نرم افزاري زمان زيادتري براي اجرا شدن لازم دارند و زمان وارد شدن به يک سايت د ...

● ويندوز در صورتي که دوست داريد تا با سرعت بيشتري با کامپيوتر کار کنيد و خود را حرفه اي تر نشان دهيد ترفندي فوق العاده را براي شما در نظر گرفته ايم. ق ...

. مقدمه اينترنت يك شبكة عظيم اطلاع رساني و يك بانك وسيع اطلاعاتي است كه در آينده نزديك دسترسي به آن براي تك تك افراد ممكن خواهد شد. كارشناسان ارتباطات ...

دانلود نسخه PDF - اينترنت