up
Search      menu
فنآوری اطلاعات :: مقاله اينترنت فرهنگي PDF
QR code - اينترنت فرهنگي

اينترنت فرهنگي

مراکز و سازمان هاي فرهنگي و آموزشي، زماني ارتباطات کارآمدي خواهند داشت که محتواي مطالبي را که به عنوان کتاب و جزوء ارائه مي دهند، آموزنده و از لحاظ اطلاعات پربار باشند. مراکز و سازمان هاي آموزشي مي توانند با به کارگيري چند رسانه اي کردن اطلاعات، مديريت محتوا، زمان و ارتباط اطلاعات به يکديگر، آموزش را بهبود بخشند و تأثير بيشتري بر ارتباطات داشته باشند. اين مهم از طريق چند رسانه اي کردن انتقال اطلاعات و داشتن يک مديريت خوب در جهت محتوا براي حفظ اين چند رسانگي امکان پذير خواهد بود. مخاطبان و کاربران چنين سازمان هاي دو نياز خواهند داشت: اول، کسب اطلاعات ويژه در پاسخ به يک سؤال و دوم، يادگيري کلي در حالتي که سؤال مطرح نشده است و يا سؤالي وجود ندارد.
● ماهيت دوگانه
براي متمايز بودن منابع آنلاين و تشويق کاربران براي مراجعه به منابع آ نلاين، بايد اين منابع اطلاعاتي از ساير منابع اينترنتي، غني تر و پر محتواتر و به روزتر باشند. اطلاعات يک سايت آموزشي بايد توان پاسخگويي به نيازها و سؤال هاي کاربران و مراجع کنندگان خود را دارا باشد. محتواي اين سايت هاي اطلاعاتي نه تنها به سؤالات بازديدکنندگان درخصوص مسائل و موضوعات خاص پاسخ مي دهد، بلکه محتواي آموزشي و اطلاعات مربوط به يک يا چند موضوع ديگر را نيز منتقل مي کند. اين سايت ها بايد به منظور رفع نيازهاي خاص (مثلاً دانشجويان) طراحي شود. اطلاعات سايت هاي آموزشي براي تحقق اهدافش بايد از طريق تعامل، تعديل و امکانات چندرسانه اي به عرضه ي اطلاعات بپردازد.
در مورد ماهيت دوگانه ي سايت مي توان اينگونه استدلال کرد که محتواي اطلاعاتي هدفش پاسخ به سؤال کاربر است و بس. حال آنکه هدف محتواي آموزشي، آموزش مخاطبان و کاربران خاص خود است و اين امر با در نظر گرفتن شرايط سني، نوع آموزش و... اطلاعات را فراهم مي سازد. در واقع محتوا مي تواند به طور هم زمان آموزشي و اطلاعاتي باشد، اما در راستاي افزايش کارآمدي پيام سازمان يا مراکز، اين تمايز بايد لحاظ شود.
محتوا براي پر بار شدن بايد چار چوب معيني داشته باشد. يعني اينکه به روز و تا حد امکان خلاصه باشد. وب سايتي که از سوي کاربران خود به خوبي حمايت شود، نمونه بارزي از يک ابزار و کاربرد کاملاً اطلاعاتي است. بايد گفت اين محتواي مطالب است که بازديدکننده و يا کاربري را که به دنبال موضوعي خاصي در اينترنت به جستجو پرداخته است، به سوي خود جذب مي کند و باعث مي شود جستجوگر آن مطالب را به عنوان يک منبع اطلاعاتي خوب انتخاب و حفظ کند. سايتي که از نظر اطلاعاتي به روز است، با اطلاعات فشرده، خلاصه، آموزنده و ... دائماً محتواي خود را به روز مي کند. به جرأت مي توان گفت که اين سايت به عنوان يک منبع اطلاعاتي موفق است و روز به روز هم موفقيت آن بيشتر مي شود؛ چرا که دائماً اطلاعات آن به روز و مرتبط است.
محتواي آموزشي بايد توجه ي بازديدکنندگان را جلب کند (يعني سرگرم کننده باشد)، آموزش را از طريق تکرار، گسترش داده و تقويت کند و نيز از طريق آزمون، نمودارهاي آموزشي و غيره، روند آموزش را بهبود بخشد. اين امکانات بازديدکنندگان را تشويق مي کند که چنانچه در آموزش موفق باشند و همچنان به موضوعات و مطالب منتقل شده علاقمند باشند، مجدداً به اين منبع مراجعه خواهند کرد. در کل، پذيرفته شده که «خواندن» تنها، همراه با آموختن با روش به خاطر سپردن، مؤثر خواهد بود؛ به همين دليل، استفاده از تمام حواس و عرضه ي اطلاعات به صورت تصويري و شنيداري به منظور جلب مشارکت مخاطب، حائز اهميت است.
● ايجاد محتواي اطلاعاتي
با توجه به مطالبي که گفته شد، براي ايجاد محتواي اطلاعاتي، مديران سايت ها بايد چارچوبي نظام مند براي ساختار محتواي سايت خود در نظر بگيرند. آنها بايد براي توليد اطلاعات و محتواي سايت، موارد زير را رعايت کنند:
طرح هاي ارتباطي
استانداردهاي معتبر
دسته بندي مطالب
سازماندهي مطالب
فهرست بندي مطالب
نقشه سايت
● طراحان سايت و وظايف آنها (مترجمان ويراستاران)
بدون اين ساختار، ايجاد محتوا با شکست مواجه مي شود. قرار گرفتن اطلاعات در فرايندهاي مربوط به تعيين نحوه ي استفاده مجدد از سايت، خلاصه سازي محتوا و نيز تشخيص چالش هاي مربوط، دست رسي به منابع چند زبانه را تسهيل مي کند. علاوه بر اين زماني که بسياري از تغذيه کنندگان سايت با هم کار مي کنند، سازمان نسبت به پرهيز از اشتباهاتي نظير تکرار اثر يا فرصت هاي از دست رفته که منجر به مشکلاتي در هزينه، کيفيت و زمان تحويل مي گردد، حساس است.
بدون شک ايجاد اين سيستم و اطلاعات آن بسيار زمان بر است اما چنانچه از آن استقبال شود، بسيار ارزشمند است. البته حتي بهترين سيستم ها نيز خالي از اشکال نيستند. مشکلاتي که مي توانند سبب آشفتگي، بحران و عدم کارايي يک سايت اطلاعاتي شوند به ترتيب زير است:
عدم اجراي استانداردها
عدم کارايي پرسنل، خاصه مديران و نويسندگان محتوا که ساختار سايت را تشکيل مي دهند.
ناکافي بودن آموزش پرسنل جديد
عدم بروز کردن اطلاعات
بدون اجراي استانداردها، به مرور زمان، اين منبع آنلاين روز به روز دچار بي نظمي در ساختار خواهد شد. عوامل تقويت کننده و توليدکننده ي محتوا ممکن است در قرار دادن برخي مطالب دچار اشتباه شوند يا مطالبي تهيه کنند که با استانداردهاي موجود ناسازگار باشد و کاربر را گيج کند. با درنظر گرفتن ارزش حافظه رسمي عوامل توليد کننده ي محتوا، اين عوامل ممکن است مورد استفاده قرار گيرند و يا ناکارآمد باشند.
رفع اين مشکلات در گروي استفاده از «راهکار مديريت محتوا» است. راهکار مديريت محتوا نه تنها ايجاد XML, HTML و ساير اطلاعات سايت را آسان تر مي کند، بلکه به يک مجموعه يا سازمان امکان مي دهد تا به سرعت قواعد خود را کدگذاري کنند. يعني چارچوب نظري، استانداردهاي معتبر، کارگزاران، حتي افراد را براي تحولات آينده آماده مي کنند. در اين صورت عاملان تهيه کننده ي محتوا مي توانند بدون اشتباه در مورد ساختار محتوا و ملزومات مربوط به روش، مطالب را بنويسند. زمان آموزش هنگامي که پرسنل جديد به خدمت گرفته مي شوند يا در زماني که تغييرات سازماني، عملکرد و در نتيجه چهارچوب نظري اوليه را تغيير مي دهند، کاهش مي يابد.
همانگونه که صفحه نمايش سايت AmericanPresident.org نشان مي دهد، مديران سايت مي توانند چارچوب نظري مربوط به محتوا را به منظور مشخص نمودن نوع محتوا و روابط بين مطالب، وارد راهکار مديريت محتوا کنند. در واقع، راهکار مديريت محتواي خوب نه تنها امکان ورود قواعد مربوط به نحوه ي پردازش مطالب را فراهم مي کند، بلکه اين قواعد را از طريق وادار نمودن عاملان به پايبندي به ساختار، به اجرا در مي آورد. در تصوير ذيل انواع مطالب با نمادهاي مختلف نشان داده شده است. رابطه ي ساختاري آنها نيز مشخص شده است.
از آنجا که محتوا (مطالب) در يک پايگاه داده ذخيره شده است، راهکار مديريت محتواي خوب، امکان جستجوي مطالب را در سراسر سايت فراهم مي کند. اين مطالب را مي توان در فرمت هاي ديگري نظير فرمت هاي چندرسانه اي،HTML, PDF, XML با هر فرمت ديگري مجدداً ذخيره کرد. اين بدان معنا است که محتوا از نمايش تصويري آن جداست. نمودار ذيل نشان مي دهد که چگونه مطلب را مي توان در چند فرمت مختلف ذخيره کرد. جستجوي مطلبي که يک چارچوب نظري و منطقي معناداري را دنبال مي کند، مسلماً آسان تر است.
راهکار مديريت محتواي موفق، راهکار مديريت محتوايي است که بتواند عوامل را طوري ساماندهي کند که يک سند تا تکميل و انتشار، مراحل از پيش تعيين شده را به ترتيب طي کند. ويژگي هاي کارگزاري راهکار مديريت محتوا به منظور هماهنگ کردن عوامل تعيين کننده محتوا بسيار ضروري است، آن چنانکه هيچ مطالبي از قلم نيفتد و مطالب همواره جديد و به روز باشند.
سرانجام و از همه مهمتر اينکه استفاده از راهکار مديريت محتوا بايد آسان باشد، چنانکه ايجاد مطالب جديد در ساختار از پيش تعريف شده به راحتي امکان پذير باشد. اين امر مستلزم آن است که کاربر به تغذيه کنندگان کمک تصويري کند. يعني آنچه شما مي بينيد همان باشد که دريافت مي کنيد.
● تهيه محتواي آموزشي
محتواي آموزشي بايد به نحو مؤثري، بازديدکننده سايت را آموزش دهد. اين چنين پذيرفته شده است، که خواندن تنها در حفظ يادگيري آن هم به طور جزئي موثر است.
از آنچه مي آموزيم تقريباً در صدي را به خاطر مي سپاريم:
▪ %۱۰ از آنچه يک بار مي خوانيم.
▪ %۲۰ از آنچه مي شنويم.
▪ %۳۰ از آنچه يک بار مي بينيم.
▪ %۵۰ از آنچه مي شنويم و مي بينيم.
▪ %۷۰ از آنچه مي گوييم.
▪ %۹۰ از آنچه ضمن انجام عمل مي گوييم.
اين موارد عمدتاً به چالش کشيده مي شوند، اما آموزش چند رسانه اي يا تعاملي اطمينان مي دهد که در انتقال مطالب بسيار مؤثرتر از کتب درسي عمل مي کند. مطلبي که چند رسانه آموزش مي دهد علاوه بر سرگرم کردن کاربر، اطلاعات را از راه حواس چندگانه منتقل مي کند. تعاملي بودن محتوا، يادگيري را تقويت مي کند.
اما مطلبي که چند رسانه انتقال مي دهد،با چند چالش مهم روبرو است. اول آنکه هزينه توليد اين مطالب به دليل نياز به مهارت هاي خاص، ابزار مناسب و زمان، بالا است. دوم آنکه،به روز کردن چند رسانه بسيار دشوارتر از به روز کردن متن است. عدم توانايي براي به روز کردن مناسب چند رسانه به دليل هزينه هاي بالاي تغيير دادن فايل ها، قيمت اين ابزار آموزشي را بالا مي برد.
اما در پنج سال گذشته قيمت اين ابزار به طور قابل توجهي کاهش يافته است. چندرسانه همزمان با ورود ابزارهايي نظير ماکرومديا فلش که روز به روز هم گسترش مي يابند و نيز کاهش قيمت اينترنت خاصه در ۵ سال اخير، به منزله ي روش انتقال مطالب، نه تنها توصيه مي شود بلکه بعضي از سازمان ها نيز به منظور متمايز ساختن مطالب خود از ساير سازمان ها به آن فوق العاده نيازمند است. استفاده از فن آوري نيز روز به روز براي به کارگيري در پايگاه داده هاي موجود و سيستم هاي راهکار مديريت محتوا آسان تر مي شود. به عنوان مثال، ماکرومديا فلش مي تواند به همراه اطلاعات XML نمودارهايي ايجاد کند که اساس آن تغيير داده هاست. اين قابليت به روز شدن چندرسانه اي، هزينه ي چند رسانه را کاهش مي دهد و ديگر لازم نيست يک فايل، هر زمان که اطلاعات آن تغيير کرد، از نو ايجاد شود؛ بلکه برعکس، تغيير اطلاعات و داده ها به طور خودکار، محتواي چند رسانه را تغيير مي دهد.
مؤثرترين محتوا، محتواي اطلاعاتي و آموزشي است. به همين دليل، يک سايت کارآمد، چند رسانه را با مجموعه اي از اطلاعات ساختارمند، تلفيق مي کند. مجموعه اي مانند:
شيوه ارائه نمونه URL
عرضه ديداري مفاهيم ارائه منطقي
عرضه ديداري مفاهيم به همراه صداي گوينده وارائه يک سه بعدي بسيار بزرگ
آموزش تعاملي NYU
● تلفيق دو نوع محتوا به صورت آنلاين
براي نمونه، پيش از آنکه سايت رياست جمهوري آمريکا راه اندازي شود، شرکت پلار ديزاين و مرکز امور عامه ي ميلر، مالک سايت، چهارچوبي مفهومي (نظري) براي سايت ايجاد کرد که بر دو «رکن» اساسي استوار بود:
دوره ي رياست در طول تاريخ
دوره ي رياست در حال حاضر
در هر يک از اين ستون ها، ساختار به گونه اي تعريف شده که هر رئيس جمهور مجموعه ي يکساني از بخش هاي سايت را در حوزه ي تاريخ در اختيار دارد؛ چندان که حوزه ي عمل سايت، اطلاعات را بر طبق دوره ي رياست جاري سازماندهي کرده اند؛ به طوري که يک مطلب توسط بخش هايي، به دو ستون تقسيم شوند و امکان نوشتن و جستجوي مطلب هم وجود دارد. علاوه بر اين مطلب چندرسانه اي طوري طراحي شده است که زمان يا دوره رياست جمهوري، انتخاب کننده رئيس جمهور و نمودارهاي سازماني، همه توسط سيستم مديريت محتوا به روز خواهند شد.
زماني که ساختار سايت طراحي شد، شرکت پلار ديزاين ساختار و طرح اوليه سايت را به InsightBuilder۲ راهکار مديريت محتواي آن (CMS) منتقل کرد. به همين دليل شرکت پلار ديزاين دوره ي زماني و نمودارهاي سازماني هر يک از ۴۳ رئيس جمهور را مي سازد.
علاوه بر اين، سايت American President.org با استفاده از قابليت انتشارXML،Insight Builder قادر است نمودارهاي سازماني ديگر، مقالات و دوره زماني را بدون کمک شرکت پلار ديزاين و با کمترين هزينه نگهداري سايت، تهيه کند. بنابر چندرسانه اي بودن شرکت پلار ديزاين، اين شرکت با کمترين هزينه ي مالي و زماني قابل تغيير و اصلاح است.
● نتيجه
سازمان ها با بهره گيري از راهبرد مديريت محتواي انعطاف پذير، نظير يک تيم طراحي مجرب در تلفيق چندرسانه اي با راهکار مديريت محتوا، مي توانند در سايت هاي خود به نتايج مشابهي دست يابند و تجربيات آموزشي و اطلاعاتي مفيدي براي کاربران فراهم کنند.
البته، جمع آوري يک تيم طراحي و راهکار مديريت محتوا چه از بيرون از سازمان و چه از همکاران داخلي، خود بخشي از اين چالش است. ايجاد استانداردهاي مفيد، مناسب، منطقي و منسجم براي تدوين محتوا و نيز افرادي که اين محتوا را مي نويسند، نخستين گام ضروري است که پس از آن، چند رسانه و يک راهکار مديريت محتواي خوب خواهد توانست کار خود را به خوبي به انجام برساند.

اقتصاد اينترنتي از جمله شگفت انگيزترين پديده هاي اخير ، مي توان از رشد فوق جهشي ICT و بويژه اينترنت ياد کرد که عرصه هاي فعاليت اقتصادي را به تسخير خود ...

آيا تا به حال در مورد امنيت کامپيوتر خود، وقتي Online هستيد فکر کرديد؟ آيا تاکنون به اهميت اطلاعاتتان و خطر دسترسي ديگران به اين اطلاعات توجه کرده ايد ...

کامپيوتر و اينترنت يکي از وسايل ارتباطي در عصر جديد است که توسط انسان بکار گرفته شده است. اين وسيله باعث سرعت و دقت در کارها و گسترش ارتباطات شده است ...

هر روز که مي گذرد سرعت دسترسي به اينترنت در سراسر جهان افزايش مي يابد. با افزوده شدن خطوط ارتباطي جديد به بستر اصلي اينترنت، اين شبکه عظيم ساعت به ساع ...

براي خيلي ها اين روز ها زندگي کردن بدون اينترنت تبديل به يک کابوس بزرگ شده که حتي فکر کردن به آن هم عذاب شان مي دهد. با ورود اينترنت به خانه ها و راه ...

در نظر بگيريد که سرعت کامپيوتر شما مرتباً کمتر و کمتر مي شود، برنامه هاي نرم افزاري زمان زيادتري براي اجرا شدن لازم دارند و زمان وارد شدن به يک سايت د ...

● ويندوز در صورتي که دوست داريد تا با سرعت بيشتري با کامپيوتر کار کنيد و خود را حرفه اي تر نشان دهيد ترفندي فوق العاده را براي شما در نظر گرفته ايم. ق ...

. مقدمه اينترنت يك شبكة عظيم اطلاع رساني و يك بانك وسيع اطلاعاتي است كه در آينده نزديك دسترسي به آن براي تك تك افراد ممكن خواهد شد. كارشناسان ارتباطات ...

دانلود نسخه PDF - اينترنت فرهنگي